EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0041

Richtlijn 92/41/EEG van de Raad van 15 mei 1992 tot wijziging van Richtlijn 89/622/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de etikettering van tabaksprodukten

OJ L 158, 11.6.1992, p. 30–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 011 P. 47 - 50
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 011 P. 47 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/41/oj

31992L0041

Richtlijn 92/41/EEG van de Raad van 15 mei 1992 tot wijziging van Richtlijn 89/622/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de etikettering van tabaksprodukten

Publicatieblad Nr. L 158 van 11/06/1992 blz. 0030 - 0033
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 11 blz. 0047
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 11 blz. 0047


RICHTLIJN 92/41/EEG VAN DE RAAD van 15 mei 1992 tot wijziging van Richtlijn 89/622/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de etikettering van tabaksprodukten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

In samenwerking met het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat er tussen de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de etikettering van tabaksprodukten verschillen bestaan; dat dergelijke dispariteiten het handelsverkeer kunnen belemmeren en bijgevolg een hinderpaal kunnen vormen voor de totstandbrenging en de werking van de interne markt;

Overwegende dat deze eventuele belemmeringen moeten worden weggenomen; dat daartoe het in de handel brengen en het vrije verkeer van tabaksprodukten aan gemeenschappelijke voorschriften met betrekking tot de etikettering daarvan moeten worden onderworpen;

Overwegende dat in deze gemeenschappelijke voorschriften naar behoren rekening moet worden gehouden met de bescherming van de gezondheid van personen en in het bijzonder van jongeren, door, overeenkomstig artikel 100 A, lid 3, van het Verdrag een hoog beschermingsniveau van de gezondheid te waarborgen;

Overwegende dat de Raad en de Vertegenwoordigers der Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, in hun resolutie van 7 juli 1986 betreffende een actieprogramma van de Europese Gemeenschappen tegen kanker (4), als doel voor dit programma hebben gesteld dat het tot verbetering van de gezondheid en de levenskwaliteit van de burgers der Gemeenschap dient bij te dragen door het aantal kankergevallen te verminderen; dat zij op grond hiervan hebben geoordeeld dat bestrijding van het roken prioriteit verdient;

Overwegende dat krachtens Richtlijn 89/622/EEG (5), ter waarborging van objectieve informatie over de risico's in verband met het gebruik van tabak, een algemene waarschuwing op de verpakkingseenheden van ieder tabaksprodukt moet voorkomen en er bovendien speciaal voor sigaretten extra waarschuwingen zijn opgesteld;

Overwegende dat de Commissie, op verzoek van de Raad, zich ertoe heeft verplicht Richtlijn 89/622/EEG te wijzigen ten einde bijkomende waarschuwingen vast te stellen welke op de verpakkingseenheden van andere tabaksprodukten dan sigaretten moeten voorkomen;

Overwegende dat volgens wetenschappelijke deskundigen alle tabaksprodukten risico's voor de gezondheid opleveren;

Overwegende dat, naar gelang van de uitwerkingen ervan op de gezondheid en met het oog op de etikettering ervan, onderscheid moet worden gemaakt tussen produkten van rooktabak en niet voor roken bestemde tabaksprodukten;

Overwegende dat shag dezelfde risico's voor de gezondheid heeft als sigaretten; dat dientengevolge zowel voor shag als voor sigaretten dezelfde specifieke waarschuwingen dienen te gelden;

Overwegende dat de andere produkten van rooktabak risico's voor de gezondheid meebrengen die vergelijkbaar zijn met die van sigaretten; dat deze produkten als groep echter minder homogeen zijn; dat dientengevolge op deze produkten op passende wijze specifieke waarschuwingen moeten worden aangebracht;

Overwegende dat is bewezen dat niet voor roken bestemde tabaksprodukten een aanzienlijk risico voor kanker met zich brengen en dat derhalve een specifieke waarschuwing betreffende dit risico dient te worden vermeld;

Overwegende dat volgens wetenschappelijke deskundigen de door het tabaksgebruik veroorzaakte verslaving een gevaar oplevert welke in de vorm van een specifieke waarschuwing op tabaksprodukten dient te worden vermeld;

Overwegende dat bovendien nieuwe, op de markt van sommige Lid-Staten opgedoken tabaksprodukten voor oraal gebruik op jongeren een speciale aantrekkingskracht uitoefenen; dat de Lid-Staten die het meest met dit probleem te kampen hebben, voor deze nieuwe tabaksprodukten reeds een algeheel verbod hebben uitgevaardigd, of van plan zijn dit te doen;

Overwegende dat er tussen de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten voor deze produkten verschillen bestaan; dat het derhalve dienstig is deze aan gemeenschappelijke voorschriften te onderwerpen;

Overwegende dat er een reëel risico bestaat dat deze nieuwe produkten voor oraal gebruik vooral door jongeren worden gebruikt, waardoor een nicotineverslaving teweeg wordt gebracht indien niet tijdig restrictieve maatregelen worden genomen;

Overwegende dat overeenkomstig de gevolgtrekkingen uit de studies van het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek tabaksprodukten voor oraal gebruik door de aanwezigheid van bijzonder grote hoeveelheden carcinogene stoffen worden gekenmerkt; dat deze nieuwe produkten met name mondkanker veroorzaken;

Overwegende dat het reeds door drie Lid-Staten ingevoerde verbod het op de markt brengen van deze tabaksprodukten rechtstreeks invloed heeft op de totstandkoming en functionering van de interne markt; dat, uitgaande van een hoog beschermingsniveau van de gezondheid, de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten op dit gebied dus nader tot elkaar moeten worden gebracht; dat de enig passende maatregel wordt gevormd door een algeheel verbod; dat dit verbod evenwel geen betrekking heeft op tabaksprodukten voor oraal gebruik die al een lange traditie kennen, welke onder de bepalingen betreffende niet voor roken bestemde tabaksprodukten van Richtlijn 89/622/EEG, als gewijzigd bij de onderhavige richtlijn, blijven vallen;

Overwegende ten slotte dat de in deze richtlijn bedoelde initiatieven nog gunstiger gevolgen voor de volksgezondheid zullen hebben naarmate zij vergezeld gaan van programma's inzake gezondheidseducatie tijdens de leerplichtperiode en van voorlichtings- en bewustmakingcampagnes,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 89/622/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. in de titel en in artikel 1 worden de volgende woorden toegevoegd:

"alsmede het verbod van bepaalde tabaksprodukten voor oraal gebruik.";

2. aan artikel 2 wordt het volgende punt toegevoegd:

"4. Tabaksprodukten voor oraal gebruik met het oog op de toepassing van artikel 8bis: alle produkten voor oraal gebruik met uitzondering van produkten die bestemd zijn om te worden gerookt of gepruimd, die geheel of gedeeltelijk uit tabak bestaan, in de vorm van poeder, fijne deeltjes of een combinatie van deze vormen - met name die welke in portiezakjes of poreuze builtjes worden aangeboden - of in vormen die eruitzien als levensmiddelen.";

3. artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a) in lid 2 wordt "in de bijlage" vervangen door "in bijlage I";

b) het volgende lid wordt ingevoegd:

"2 bis. Naast de in lid 1 bedoelde algemene waarschuwing moet op de verpakkingseenheden van andere tabaksprodukten dan sigaretten een specifieke waarschuwing voorkomen die voldoet aan de volgende bepalingen:

a) op het andere grote verpakkingsoppervlak van pakjes shag wisselen de specifieke waarschuwingen, waarvan elke Lid-Staat uitsluitend aan de hand van de waarschuwingen in bijlage I een lijst opstelt, elkaar op zodanige wijze af dat elke waarschuwing achtereenvolgens voorkomt op een gelijke hoeveelheid verpakkingseenheden, met een tolerantie van ongeveer 5 %;

b) op de verpakkingseenheden van sigaren, cigarillo's, pijptabak of andere produkten van rooktabak, met uitzondering van sigaretten en shag, moet op zodanige wijze een van de in bijlage II opgenomen specifieke waarschuwingen zijn aangebracht dat deze waarschuwingen afwisselend voorkomen;

c) op de verpakkingseenheden van niet voor roken bestemde tabaksprodukten moet de als volgt luidende specifieke waarschuwing zijn aangebracht: "veroorzaakt kanker".

De specifieke waarschuwingen worden in de officiële taal, c.q. de officiële talen van het land van eindverkoop, op de verpakkingseenheden gedrukt of zodanig aangebracht dat verwijdering onmogelijk is.";

c) lid 3 wordt vervangen door:

"3. De Lid-Staten kunnen bepalen dat in de waarschuwingen als bedoeld in de leden 1, 2 en 2 bis, tevens moet worden vermeld van welke instantie die waarschuwingen uitgaan.";

d) lid 5 wordt vervangen door:

"5. Op tabaksprodukten met uitzondering van sigaretten dienen de in lid 1 bedoelde algemene waarschuwing alsmede de in lid 2 bis bedoelde specifieke waarschuwing gedrukt te worden of zodanig aangebracht te worden dat verwijdering onmogelijk is; elke waarschuwing dient, in elke gebruikte taal, ten minste 1 % van de totale oppervlakte van de verpakkingseenheid te beslaan en moet in ieder geval duidelijk zichtbaar, goed leesbaar en onuitwisbaar zijn. De waarschuwingen moeten zich op een duidelijk zichtbare plaats tegen een contrasterende achtergrond bevinden en mogen in geen geval door andere aanduidingen of afbeeldingen worden verborgen, bedekt of gescheiden.";

4. artikel 5 wordt vervangen door:

"Artikel 5

De Commissie past de in artikel 3, leden 1 en 2, bedoelde meet- en controlemethoden en, in voorkomend geval, de in artikel 2, punten 2 en 3, bedoelde definities, aan de technische vooruitgang aan volgens de procedure van de artikelen 6 en 7.";

5. het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 8 bis

De Lid-Staten verbieden het in de handel brengen van tabak voor oraal gebruik als omschreven in artikel 2, punt 4.";

6. de bijlage wordt vervangen door de bij deze richtlijn gevoegde bijlage.

Artikel 2

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 1 juli 1992 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis en delen haar de tekst van de belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2. De in artikel 1, punt 5, bedoelde wijziging van Richtlijn 89/622/EEG wordt uiterlijk op 1 juli 1992 van toepassing. De in artikel 1, punten 3, 4 en 6, bedoelde wijzigingen van Richtlijn 89/622/EEG treden uiterlijk op 1 januari 1994 in werking. Op die datum voorradige produkten die niet voldoen aan het bepaalde in artikel 4, leden 2 bis, 3 en 5, van Richtlijn 89/622/EEG mogen evenwel tot en met 31 december 1994 worden verkocht.

Artikel 3

1. De Commissie maakt de in artikel 4, lid 2 bis, onder a), van Richtlijn 89/622/EEG bedoelde nationale lijsten met waarschuwingen voor shag bekend in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

2. De Lid-Staten die na 31 december 1993 hun lijst met waarschuwingen als bedoeld in lid 1 wijzigen, melden deze wijziging 18 maanden voordat deze van toepassing wordt aan de Commissie. De Commissie maakt de wijziging bekend in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten. Gedaan te Brussel, 15 mei 1992. Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo DE CARVALHO

(1) PB nr. C 29 van 5. 2. 1991, blz. 5; en PB nr. C 260 van 5. 10. 1991, blz. 7. (2) PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 24; en PB nr. C 94 van 13. 4. 1992. (3) PB nr. C 191 van 22. 7. 1991, blz. 37. (4) PB nr. C 184 van 23. 7. 1986, blz. 19. (5) PB nr. L 359 van 8. 12. 1989, blz. 1.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

Lijst met waarschuwingen betreffende de gezondheid als bedoeld in artikel 4, leden 2 en 2 bis, onder a)

A. Waarschuwingen die verplicht moeten voorkomen op de nationale lijsten

1. Roken veroorzaakt kanker.

2. Roken veroorzaakt hart- en vaatziekten.

B. Waarschuwingen waaruit de Lid-Staten een keuze kunnen maken

1. Roken veroorzaakt dodelijke ziekten.

2. Roken is dodelijk.

3. Roken kan dodelijk zijn.

4. Roken tijdens de zwangerschap schaadt de gezondheid van uw kind.

5. Bescherm kinderen: doe hen geen rook van U inademen.

6. Roken schaadt de gezondheid van uw medemens.

7. Stop met roken indien U het gevaar van ernstige ziekten wilt beperken.

8. Roken veroorzaakt kanker, chronische bronchitis en andere longaandoeningen.

9. Meer dan . . . personen sterven elk jaar in . . . . (naam van het land) aan longkanker.

10. Elk jaar sterven . . . (aantal onderdanen van een land) door ongevallen op de weg - . . . keer zoveel sterven er door te roken.

11. Roken maakt jaarlijks meer slachtoffers dan het verkeer.

12. Rokers sterven eerder.

13. Niet-rokers leven gezonder.

14. Spaar geld uit: stop met roken.

15. Roken werkt verslavend.

BIJLAGE II

Lijst met waarschuwingen betreffende de gezondheid als bedoeld in artikel 4, lid 2 bis, onder b)

1. Roken veroorzaakt kanker.

2. Roken veroorzaakt dodelijke ziekten.

3. Roken schaadt de gezondheid van uw medemens.

4. Roken veroorzaakt hart- en vaatziekten."

Top