EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1498

VERORDENING (EEG) Nr. 1498/92 VAN DE COMMISSIE van 10 juni 1992 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake minimumprijzen bij invoer van bepaalde soorten rood fruit van oorsprong uit Hongarije, Polen en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek, en houdende vaststelling van de minimumprijzen bij invoer die gelden tot en met 31 mei 1993

OJ L 158, 11.6.1992, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1498/oj

31992R1498

VERORDENING (EEG) Nr. 1498/92 VAN DE COMMISSIE van 10 juni 1992 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake minimumprijzen bij invoer van bepaalde soorten rood fruit van oorsprong uit Hongarije, Polen en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek, en houdende vaststelling van de minimumprijzen bij invoer die gelden tot en met 31 mei 1993 -

Publicatieblad Nr. L 158 van 11/06/1992 blz. 0015 - 0018


VERORDENING (EEG) Nr. 1498/92 VAN DE COMMISSIE van 10 juni 1992 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake minimumprijzen bij invoer van bepaalde soorten rood fruit van oorsprong uit Hongarije, Polen en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek, en houdende vaststelling van de minimumprijzen bij invoer die gelden tot en met 31 mei 1993

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1333/92 van de Raad van 18 mei 1992 betreffende de regeling inzake minimumprijzen bij invoer van bepaalde soorten rood fruit van oorsprong uit Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije (1), en met name op artikel 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (3), en met name op artikel 2, lid 4,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1333/92 is aangegeven van welke elementen wordt uitgegaan voor het vaststellen van de minimumprijs bij invoer; dat sommige elementen nader moeten worden omschreven;

Overwegende dat krachtens de met Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije gesloten interimovereenkomsten enerzijds met regelmatige tussenpozen moet worden nagegaan of deze prijzen in acht worden genomen, en anderzijds moet worden voorkomen dat de prijs bij invoer over een korte periode te sterk daalt;

Overwegende dat aan de hand van de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1333/92 bedoelde en in deze verordening nader omschreven elementen een minimumprijs bij invoer van de in de bijlage bij die verordening vermelde produkten moet worden vastgesteld voor het verkoopseizoen 1992/1993;

Overwegende dat het Comité van beheer voor groenten en fruit en voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de vaststelling van de minimumprijs bij invoer wordt verstaan onder

- de prijzen van de communautaire produkten en die van de uit de betrokken derde landen ingevoerde produkten: het gewogen gemiddelde van die prijzen over de drie voorgaande jaren;

- de algemene ontwikkeling op de markt van de Gemeenschap: de ontwikkeling van het aandeel van de communautaire produkten en dat van de ingevoerde produkten, en de ontwikkeling van het gebruik van de verschillende aanbiedingsvormen van een produkt.

Artikel 2

In het verkoopseizoen, dat loopt van 1 juni tot en met 31 mei, wordt de inachtneming van de minimumprijs bij invoer voor elk produkt om de drie maanden geverifieerd aan de hand van een vergelijking met de gemiddelde waarde per eenheid van het betrokken in die periode in de Gemeenschap ingevoerde produkt.

Artikel 3

Indien, binnen een driemaandelijkse periode, de in artikel 2 bedoelde waarde per eenheid en per periode van vijftien dagen lager is dan 90 % van de minimumprijs bij invoer, en in deze periode ten minste 4 % is ingevoerd van de hoeveelheid die in het voorgaande jaar uit datzelfde land in de Gemeenschap is geïmporteerd, stelt de Commissie de bevoegde autoriteiten van dat derde land, alsmede de Lid-Staten hiervan op de hoogte.

Artikel 4

Wanneer uit de in artikel 2 bedoelde controle blijkt dat de minimumprijs bij invoer niet in acht wordt genomen, past de Commissie de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1333/92 bedoelde maatregelen toe voor een periode van maximaal drie maanden.

Artikel 5

1. Tot en met 31 mei 1993 gelden voor de in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1333/92 vermelde produkten van oorsprong uit Hongarije, Polen en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek de in de bijlage bij de onderhavige verordening vermelde minimumprijzen bij invoer.

2. Voor de omrekening van de minimumprijs bij invoer in de nationale valuta van de Lid-Staat waar de produkten in het vrije verkeer worden gebracht, wordt de in artikel 3 bis van Verordening (EEG) nr. 3152/85 van de Commissie (1) bedoelde omrekeningskoers gebruikt die geldt op de datum van aanvaarding van de aangifte waarmee de produkten in het vrije verkeer worden gebracht.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juni 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 juni 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 145 van 27. 5. 1992, blz. 3. (2) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1. (3) PB nr. L 201 van 31. 7. 1990, blz. 9. (4) PB nr. L 310 van 21. 11. 1985, blz. 1.

BIJLAGE

(in ecu/100 kg netto)

GN-code Omschrijving van het produkt Land van oorsprong Polen Hongarije Tsjechoslowakije ex 0810 20 10 Frambozen, voor verwerking 52 52 52 ex 0810 30 10 Zwarte aalbessen, voor verwerking 54,6 54,6 54,6 ex 0810 30 30 Rode aalbessen, voor verwerking 24 24 24 ex 0811 10 11 Aardbeien, bevroren, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten: hele vruchten 92,1 - - ex 0811 10 11 Aardbeien, bevroren, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten: andere 65 - - ex 0811 10 19 Aardbeien, bevroren, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een suikergehalte van ten hoogste 13 gewichtspercenten: hele vruchten 92,1 - - ex 0811 10 19 Aardbeien, bevroren, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een suikergehalte van ten hoogste 13 gewichtspercenten: andere 65 - - ex 0811 10 90 Aardbeien, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: hele vruchten 92,1 92,1 92,1 ex 0811 10 90 Aardbeien, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: andere 65 65 65 ex 0811 20 19 Frambozen, bevroren, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een suikergehalte van ten hoogste 13 gewichtspercenten: hele vruchten 110 110 110 ex 0811 20 19 Frambozen, bevroren, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een suikergehalte van ten hoogste 13 gewichtspercenten: andere 58,5 58,5 58,5 ex 0811 20 31 Frambozen, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: hele vruchten 110 110 110 ex 0811 20 31 Frambozen, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: andere 58,5 58,5 58,5 ex 0811 20 39 Zwarte aalbessen, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: zonder steel 103 103 103 ex 0811 20 39 Zwarte aalbessen, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: andere 61,1 61,1 61,1 ex 0811 20 51 Rode aalbessen, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: zonder steel 53,7 53,7 53,7 ex 0811 20 51 Rode aalbessen, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: andere 30,6 30,6 30,6

Top