EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R0059

Verordening (EEG) nr. 59/92 van de Commissie van 10 januari 1992 tot vaststelling van een overgangsbepaling voor de toepassing van de bepalingen ter uitvoering van de steunregeling voor de producenten van sojabonen en van kool-, raap- en zonnebloemzaad

OJ L 6, 11.1.1992, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/59/oj

31992R0059

Verordening (EEG) nr. 59/92 van de Commissie van 10 januari 1992 tot vaststelling van een overgangsbepaling voor de toepassing van de bepalingen ter uitvoering van de steunregeling voor de producenten van sojabonen en van kool-, raap- en zonnebloemzaad

Publicatieblad Nr. L 006 van 11/01/1992 blz. 0015 - 0016


VERORDENING (EEG) Nr. 59/92 VAN DE COMMISSIE van 10 januari 1992 tot vaststelling van een overgangsbepaling voor de toepassing van de bepalingen ter uitvoering van de steunregeling voor de producenten van sojabonen en van kool-, raap- en zonnebloemzaad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1720/91 (2), en met name op artikel 27, lid 5,

Gelet op Verordening nr. 142/67/EEG van de Raad van 21 juni 1967 betreffende de restituties bij de uitvoer van koolzaad, raapzaad en zonnebloemzaad (3), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Griekenland, en met name op artikel 6,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1491/85 van de Raad van 23 mei 1985 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor sojabonen (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1724/91 (5), en met name op artikel 2, lid 8,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3766/91 van de Raad van 12 december 1991 inzake een steunregeling voor de producenten van sojabonen, kool- en raapzaad en zonnebloemzaad (6), en met name op artikel 11,

Overwegende dat in artikel 11, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2681/83 van de Commissie van 21 september 1983 houdende toepassingsbepalingen inzake de steunregeling voor oliehoudende zaden (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1905/91 (8), is bepaald dat het voorfixatiedeel van het certificaat bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1594/83 van de Raad (9), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1321/90 (10), vier of vijf maanden al naar gelang van het geval geldig is, te rekenen vanaf de datum na die waarin de aanvraag werd ingediend; dat in artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 2537/89 van de Commissie van 8 augustus 1989 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de bijzondere maatregelen voor sojabonen (11), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2427/90 (12), is bepaald dat deel AP van het certificaat bedoeld in artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 2194/85 van de Raad (13), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1725/91 (14), geldig is tot het einde van de vijfde maand na die waarin de aanvraag werd ingediend;

Overwegende dat in artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2041/75 van de Commissie van 25 juli 1975 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten in de sector oliën en vetten (15), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 557/91 (16), is bepaald dat het certificaat voor de voorfixatie van de uitvoerrestitutie, bedoeld in artikel 4 bis van Verordening nr. 142/67/EEG geldig is met ingang van de dag van afgifte tot het einde van de vijfde daaropvolgende maand, met de mogelijkheid deze duur te beperken telkens wanneer de restitutie wordt vastgesteld;

Overwegende dat de bij Verordening (EEG) nr. 3766/91 ingestelde steunregeling in de plaats komt van de bepalingen inzake steun voor kool-, raap- en zonnebloemzaad en die voor sojabonen welke zijn opgenomen in de Verordeningen nr. 136/66/EEG en (EEG) nr. 1491/85; dat, ten einde te voorkomen dat de twee steunregelingen elkaar doorkruisen, de voorfixatie van de steun voor deze zaden moet worden geschorst voor de maanden vanaf juli 1992, om, met ingang van 1 juli 1992, een einde te maken aan de identificatie, en dat voor de uitvoerrestitutie voor kool-, raap- en zonnebloemzaad identieke maatregelen moeten worden genomen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voorfixatie Voor kool-, raap- en zonnebloemzaad enerzijds en voor sojabonen anderzijds, loopt de geldigheidsduur van het deel "voorfixatie" van het certificaat als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1594/83, respectievelijk artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 2194/85, uiterlijk op 30 juni 1992 af, onverminderd het bepaalde in artikel 11, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2681/83, respectievelijk in artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2537/89.

Artikel 2

Identificatie Vanaf 1 juli 1992 mag voor kool-, raap- en zonnebloemzaad en voor sojabonen geen identificatie meer geschieden.

Artikel 3

Uitvoerrestitutie Voor kool-, raap- en zonnebloemzaad loopt de geldigheidsduur van het certificaat voor de voorfixatie van de uitvoerrestitutie bedoeld in artikel 4 bis van Verordening nr. 142/67/EEG, onverminderd de bepalingen van artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2041/75, uiterlijk op 30 juni 1992 af, en mag met ingang van 1 juli 1992 niet met restitutie worden uitgevoerd.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66. (2) PB nr. L 162 van 26. 6. 1991, blz. 27. (3) PB nr. 125 van 26. 6. 1967, blz. 2461/67. (4) PB nr. L 151 van 10. 6. 1985, blz. 15. (5) PB nr. L 162 van 26. 6. 1991, blz. 35. (6) PB nr. L 356 van 24. 12. 1991, blz. 17. (7) PB nr. L 266 van 28. 9. 1983, blz. 1. (8) PB nr. L 169 van 29. 6. 1991, blz. 43. (9) PB nr. L 163 van 22. 6. 1983, blz. 44. (10) PB nr. L 132 van 23. 5. 1990, blz. 15. (11) PB nr. L 245 van 22. 8. 1989, blz. 8. (12) PB nr. L 228 van 22. 8. 1990, blz. 15. (13) PB nr. L 204 van 2. 8. 1985, blz. 1. (14) PB nr. L 162 van 26. 6. 1991, blz. 37. (15) PB nr. L 213 van 11. 8. 1975, blz. 1. (16) PB nr. L 62 van 8. 3. 1991, blz. 23.

Top