EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1605

Verordening (EEG) nr. 1605/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1784/77 betreffende de certificering van hop

OJ L 149, 14.6.1991, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 037 P. 255 - 255
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 037 P. 255 - 255
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 297 - 297
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 297 - 297
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 297 - 297
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 297 - 297
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 297 - 297
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 297 - 297
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 297 - 297
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 297 - 297
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 297 - 297
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 272 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 272 - 272

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2007; stilzwijgende opheffing door 32006R1850

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1605/oj

31991R1605

Verordening (EEG) nr. 1605/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1784/77 betreffende de certificering van hop

Publicatieblad Nr. L 149 van 14/06/1991 blz. 0014 - 0014
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 37 blz. 0255
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 37 blz. 0255


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1605/91 VAN DE RAAD van 10 juni 1991 tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 1784/77 betreffende de certificering van hop

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1696/71 van de Raad van 26 juli 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3577/90 ( 2 ), inzonderheid op artikel 2, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in Verordening ( EEG ) nr . 1784/77 ( 3 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2039/85 ( 4 ), is bepaald onder welke voorwaarden hop in produkten op basis van hop mag worden verwerkt;

Overwegende dat, als gevolg van de ontwikkelingen op technisch gebied, thans voor het verkrijgen van uit hop vervaardigde produkten in de praktijk naast hopbellen ook hopprodukten worden gebruikt; dat, in verband met deze technische ontwikkelingen en terwille van een doelmatig beheer, de in Verordening ( EEG ) nr . 1784/77 opgenomen bepalingen inzake de verwerking van hop zodanig moeten worden gewijzigd dat ook hopprodukten voor verdere verwerking mogen worden gebruikt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1

Verordening ( EEG ) nr . 1784/77 wordt als volgt gewijzigd :

1 . in artikel 7 worden de woorden "in de Gemeenschap gecertificeerde hop" vervangen door de woorden "in de Gemeenschap gecertificeerde hop, uit deze hop vervaardigde gecertificeerde produkten";

2 . artikel 8, lid 3, wordt vervangen door :

"3 . Voor de vervaardiging van hopmeel en hopextracten is evenwel het onderling mengen toegestaan van gecertificeerde hop van communautaire oorsprong, alsmede daaruit bereide gecertificeerde hopprodukten, afkomstig van een zelfde oogst, maar van verschillende rassen en plaatsen van produktie, mits in het certificaat waarvan het verkregen produkt vergezeld gaat, de volgende gegevens worden vermeld :

a ) de gebruikte rassen, de plaatsen van produktie en het oogstjaar;

b ) het aandeel van elk ras in het mengsel in gewichtspercenten; wanneer voor het verkrijgen van uit hop vervaardigde produkten naast hopbellen ook hopprodukten zijn gebruikt, of wanneer daarvoor verschillende hopprodukten zijn gebruikt, het aandeel van elk ras in gewichtspercenten, berekend op basis van de hoeveelheid hopbellen die nodig was om de uitgangsprodukten te verkrijgen;

c ) de referentienummers van de certificering van de gebruikte hop en hopprodukten .". Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg, 10 juni 1991 . Voor de Raad

De Voorzitter

J.-C . JUNCKER ( 1 ) PB nr . L 175 van 4 . 8 . 1971, blz . 1 . ( 2 ) PB nr . L 353 van 17 . 12 . 1990, blz . 23 . ( 3 ) PB nr . L 200 van 8 . 8 . 1977, blz . 1 . ( 4 ) PB nr . L 193 van 25 . 7 . 1985, blz . 1 .

Top