EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1602

VERORDENING (EEG) Nr. 1602/91 VAN DE RAAD van 10 juni 1991 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor bepaalde paling of aal

OJ L 149, 14.6.1991, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1602/oj

31991R1602

VERORDENING (EEG) Nr. 1602/91 VAN DE RAAD van 10 juni 1991 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor bepaalde paling of aal -

Publicatieblad Nr. L 149 van 14/06/1991 blz. 0010 - 0011


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1602/91 VAN DE RAAD van 10 juni 1991 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor bepaalde paling of aal

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de produktie van het in deze verordening bedoelde produkt in de Gemeenschap momenteel onvoldoende is om in de behoeften van de verwerkende industrieën van de Gemeenschap te kunnen voorzien; dat daaruit volgt dat de voorziening van de Gemeenschap met het betrokken produkt momenteel voor een niet gering gedeelte afhankelijk is van de invoer uit derde landen; dat onverwijld dient te worden voorzien in de meest dringende behoeften van de Gemeenschap aan de betrokken produkten en dit tegen de meest gunstige voorwaarden; dat het derhalve dienstig is een communautair tariefcontingent tegen nulrecht en met passende omvang te openen tot en met 30 juni 1992; dat, ter wille van het evenwicht op de markt van dit produkt, dit communautaire tariefcontingent voorlopig dient te worden vastgesteld op een niveau dat de vastgestelde onmiddellijke behoeften dekt; dat de vaststelling van het contingent op dit niveau overigens niet uitsluit dat het in de loop van het boekjaar wordt aangepast;

Overwegende dat met name dient te worden gewaarborgd dat alle importeurs van de Gemeenschap te allen tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van het genoemde contingent en dat het aan dit contingent verbonden recht in alle Lid-Staten zonder onderbreking wordt toegepast op alle invoer van het betrokken produkt totdat het contingent geheel is uitgeput;

Overwegende dat de nodige maatregelen dienen te worden genomen om een communautair en doeltreffend beheer van dit tariefcontingent te verzekeren, door de Lid-Staten de mogelijkheid te bieden uit het contingent de nodige, met hun werkelijke invoer overeenstemmende hoeveelheden op te nemen; dat deze wijze van beheer een nauwe samenwerking vereist tussen de Lid-Staten en de Commissie die met name de uitputtingsgraad van het contingent moet kunnen volgen en de Lid-Staten daarover moet kunnen inlichten;

Overwegende dat, aangezien het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg verenigd zijn in en vertegenwoordigd worden door de Benelux Economische Unie, elke handeling met betrekking tot het beheer van de door genoemde Economische Unie opgenomen hoeveelheden kan worden verricht door een van haar leden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1

1 . Van 1 juli 1991 tot en met 30 juni 1992 wordt het douanerecht voor de invoer van het volgende produkt geschorst tot het niveau en binnen de grenzen van het daarnaast vermelde communautaire tariefcontingent :

Volg - nummer GN-code ( a ) Omschrijving Omvang van het contingent ( in ton ) Contingent - recht ( in %) 09.2701 ex 0301 92 00

ex 0302 66 00

ex 0303 76 00 Paling of aal ( Anguilla spp .), levend, vers, gekoeld of bevroren, bestemd voor rokerijen of stroperijen of bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten vallende onder GN-code 1604 ( 1 ) 5 000 0

( a ) Taric-codes : 0301 92 00*10, 0302 66 00*10, 0303 76 00*10 .

( 1 ) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen .

2 . Binnen de grenzen van dit tariefcontingent passen het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek rechten toe die berekend worden overeenkomstig de in de Toetredingsakte van 1985 vastgestelde bepalingen . Artikel 2

Het in artikel 1 bedoelde tariefcontingent wordt beheerd door de Commissie, die alle nodige administratieve maatregelen kan nemen met het oog op een doeltreffend beheer ervan . Artikel 3

Indien een importeur in een Lid-Staat, voor een produkt bedoeld in deze verordening, een aangifte tot het in het vrije verkeer brengen indient waarin een aanvraag om voor een preferentie in aanmerking te komen is opgenomen, en indien deze aangifte door de douaneautoriteiten wordt aanvaard, gaat de betrokken Lid-Staat, door middel van een kennisgeving aan de Commissie, over tot opneming uit het overeenkomstige contingent van een hoeveelheid die met zijn behoeften overeenstemt .

De verzoeken tot opneming met opgave van de datum waarop de betrokken aangiften zijn aanvaard, worden onverwijld aan de Commissie meegedeeld .

De opnemingen worden door de Commissie toegestaan met inachtneming van de datum waarop de aangiften tot het in het vrije verkeer brengen zijn aanvaard door de douaneautoriteiten van de betrokken Lid-Staat, voor zover het beschikbare saldo dit toelaat .

Indien een Lid-Staat de opgenomen hoeveelheden niet benut, stort hij deze zo spoedig mogelijk terug in het overeenkomstige contingent .

Indien de gevraagde hoeveelheden groter zijn dan het beschikbare saldo van het contingent, geschiedt de toedeling naar rata van de verzoeken . De Lid-Staten worden daarvan door de Commissie in kennis gesteld . Artikel 4

Elke Lid-Staat waarborgt de importeurs van de betrokken produkten dat zij te allen tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van het contingent zolang het saldo van het contingent zulks toelaat . Artikel 5

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om te bereiken dat deze verordening wordt nagekomen . Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1991 . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg, 10 juni 1991 . Voor de Raad

De Voorzitter

J.-C . JUNCKER

Top