EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3684

VERORDENING ( EEG ) NR. 3684/90 VAN DE COMMISSIE VAN 19 DECEMBER 1990 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 623/86 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN TOETREDING DIE MET INGANG VAN 1 MAART 1986 VAN TOEPASSING ZIJN IN HET HANDELSVERKEER IN GOEDEREN DIE ONDER VERORDENING ( EEG ) NR. 3033/80 EN VERORDENING ( EEG ) NR. 3035/80 VALLEN

OJ L 357, 20.12.1990, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3684/oj

31990R3684

VERORDENING ( EEG ) NR. 3684/90 VAN DE COMMISSIE VAN 19 DECEMBER 1990 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 623/86 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN TOETREDING DIE MET INGANG VAN 1 MAART 1986 VAN TOEPASSING ZIJN IN HET HANDELSVERKEER IN GOEDEREN DIE ONDER VERORDENING ( EEG ) NR. 3033/80 EN VERORDENING ( EEG ) NR. 3035/80 VALLEN

Publicatieblad Nr. L 357 van 20/12/1990 blz. 0019 - 0019


VERORDENING (EEG) Nr. 3684/90 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 623/86 houdende vaststelling van de compenserende bedragen toetreding die met ingang van 1 maart 1986 van toepassing zijn in het handelsverkeer in goederen die onder Verordening (EEG) nr. 3033/80 en Verordening (EEG) nr. 3035/80 vallen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3033/80 van de Raad van 11 november 1980 tot vaststelling van de handelsregeling die van toepassing is op bepaalde goederen, verkregen door verwerking van landbouwprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1436/90 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3035/80 van de Raad van 11 november 1980 tot vaststelling van de algemene regels aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwprodukten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3381/90 (4),

Overwegende dat de bij de artikelen 53 en 213 van de Toetredingsakte ingestelde compenserende bedragen "toetreding" zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 623/86 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2376/90 (6);

Overwegende dat in het kader van de overgangsbepalingen betreffende Portugal bij artikel 213 van de Toetredingsakte wordt voorzien in de toepassing van compenserende bedragen "toetreding" op onder Verordening (EEG) nr. 3033/80 vallende goederen, welke bedragen worden berekend op basis van de in artikel 240 van de Toetredingsakte bedoelde compenserende bedragen, indien dergelijke bedragen in het handelsverkeer worden toegepast op de corresponderende onverwerkte landbouwprodukten;

Overwegende dat de tweede etappe van de toetreding van Portugal ingaat op 1 januari 1991 ; dat met ingang van deze datum de compenserende bedragen "toetreding" van toepassing zijn op melk en zuivelprodukten, alsmede op granen;

Overwegende dat derhalve regels en criteria moeten worden vastgesteld voor de wijziging van de compenserende bedragen "toetreding" die van toepassing zijn in het handelsverkeer in goederen die onder de Verordeningen (EEG) nr. 3033/80 en (EEG) nr. 3035/80 vallen ; dat daartoe Verordening (EEG) nr. 623/86 dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van de betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 6 bis van Verordening (EEG) nr. 623/86 wordt als volgt gewijzigd: 1. In lid 1: - wordt punt b) gelezen:

"voor het handelsverkeer met Portugal, als er een wijziging wordt geconstateerd in de compenserende bedragen "toetreding", als bedoeld in artikel 240 van de Toetredingsakte, die gelden voor het handelsverkeer in bepaalde agrarische basisprodukten welke worden geacht te zijn gebruikt bij de vervaardiging van goederen die vallen onder de Verordeningen (EEG) nr. 3033/80 en (EEG) nr. 3035/80",

- wordt punt c) geschrapt;

2. De leden 2 en 3 worden geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1991.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 december 1990.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Vice- Voorzitter

(1) PB nr. L 323 van 29.11.1980, blz. 1. (2) PB nr. L 138 van 31.5.1990, blz. 9. (3) PB nr. L 323 van 29.11.1980, blz. 27. (4) PB nr. L 327 van 27.11.1990, blz. 4. (5) PB nr. L 59 van 1.3.1986, blz. 1. (6) PB nr. L 221 van 16.8.1990, blz. 1.

Top