EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R2889

VERORDENING (EEG) Nr. 2889/90 VAN DE COMMISSIE van 5 oktober 1990 tot vaststelling van de definitieve maatregelen in verband met de afgifte van de ARH-certificaten in de sector melk en zuivelprodukten

OJ L 276, 6.10.1990, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 034 P. 173 - 173
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 034 P. 173 - 173

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2889/oj

31990R2889

VERORDENING (EEG) Nr. 2889/90 VAN DE COMMISSIE van 5 oktober 1990 tot vaststelling van de definitieve maatregelen in verband met de afgifte van de ARH-certificaten in de sector melk en zuivelprodukten

Publicatieblad Nr. L 276 van 06/10/1990 blz. 0025 - 0025
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 34 blz. 0173
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 34 blz. 0173


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2889/90 VAN DE COMMISSIE

van 5 oktober 1990

tot vaststelling van de definitieve maatregelen in verband met de afgifte van de ARH-certificaten in de sector melk en zuivelprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 85, lid 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene regels voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3296/88 (2), inzonderheid op artikel 7, lid 1,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 606/86 van de Commissie van 28 februari 1986 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1637/90 (4), het indicatieve plafond voor de invoer van een aantal produkten van de sector melk en zuivelprodukten in Spanje voor 1990 is vastgesteld;

Overwegende dat de in de week van 2 tot en met 7 juli 1990 voor kaas van de categorieën 5 en 6, in de week van 30 juli tot en met 3 augustus 1990 voor kaas van categorie 3 en in de week van 3 tot en met 8 september 1990 voor kaas van categorie 2 aangevraagde ARH-certificaten betrekking hadden op een hoeveelheid die groter was dan het voor het derde kwartaal van 1990 geldende gedeelte van het indicatieve plafond;

Overwegende dat de Commissie derhalve volgens een urgentieprocedure de nodige conservatoire maatregelen heeft vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 2016/90 (5), (EEG) nr. 2352/90 (6) en (EEG) nr. 2639/90 (7); dat definitieve maatregelen moeten worden genomen en dat een verhoging van het indicatieve plafond wegens de marktsituatie in Spanje nu niet kan worden overwogen;

Overwegende dat het met het oog op de in artikel 85, lid 3, van de Toetredingsakte bedoelde definitieve maatregelen dienstig is, om verstoring van de Spaanse markt te voorkomen, de in artikel 1, lid 2, van de Verordeningen (EEG) nr. 2016/90, (EEG) nr. 2352/90 en (EEG) nr. 2639/90 bedoelde schorsing van de afgifte van de ARH-certificaten tot het einde van het derde kwartaal van 1990 te verlengen en de datum te bepalen vanaf welke opnieuw aanvragen kunnen worden ingediend;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De afgifte van ARH-certificaten voor de in de Verordeningen (EEG) nr. 2016/90, (EEG) nr. 2352/90 en (EEG) nr. 2639/90 bedoelde produkten van de sector melk en zuivelprodukten wordt geschorst tot en met 30 september 1990.

2. De vanaf 24 september 1990 ingediende ARH-certificaten worden in aanmerking genomen voor het gedeelte van het indicatieve plafond dat voor het vierde kwartaal van 1990 van toepassing is.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 oktober 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 55 van 1. 3. 1986, blz. 106.

(2) PB nr. L 293 van 27. 10. 1988, blz. 7.

(3) PB nr. L 58 van 1. 3. 1986, blz. 28.

(4) PB nr. L 153 van 19. 6. 1990, blz. 24.

(5) PB nr. L 181 van 14. 7. 1990, blz. 19.

(6) PB nr. L 215 van 10. 8. 1990, blz. 14.

(7) PB nr. L 251 van 14. 9. 1990, blz. 11.

Top