EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R2432

VERORDENING (EEG) Nr. 2432/90 VAN DE COMMISSIE van 21 augustus 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1201/89 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor katoen

PB L 228 van 22.8.1990, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1992; stilzwijgende opheffing door 392R2328

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2432/oj

31990R2432

VERORDENING (EEG) Nr. 2432/90 VAN DE COMMISSIE van 21 augustus 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1201/89 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor katoen

Publicatieblad Nr. L 228 van 22/08/1990 blz. 0023 - 0023
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 33 blz. 0201
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 33 blz. 0201


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2432/90 VAN DE COMMISSIE

van 21 augustus 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1201/89 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor katoen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland, en met name op Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 4006/87 (1),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2169/81 van de Raad van 27 juli 1981 tot vaststelling van de algemene voorschriften van de steunregeling voor katoen (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 791/89 (3), en met name op artikel 11,

Overwegende dat in artikel 6, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1201/89 van de Commissie (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2733/89 (5), voor de verkoopseizoenen 1987/1988, 1988/1989 en 1989/1990 de grenzen zijn bepaald waarbinnen de werkelijke en de geraamde katoenproduktie voor de berekening van het onderlinge verschil in aanmerking worden genomen met het oog op de toepassing van artikel 2, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1964/87 van de Raad van 2 juli 1987 tot aanpassing van de steunregeling voor katoen die is ingesteld bij het aan de Akte van Toetreding van Griekenland gehechte Protocol nr. 4 (6), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1357/90 (7), waarin de verlaging van het steunbedrag voor die drie verkoopseizoenen beperkt wordt; dat deze verlaging van het steunbedrag op grond van de laatste wijziging van Verordening (EEG) nr. 1964/87 ook in het verkoopseizoen 1990/1991 wordt beperkt; dat artikel 6, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1201/89 derhalve moet worden aangepast;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor vlas en hennep,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 6, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1201/89 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste streepje wordt »en 1989/1990" vervangen door » , 1989/1990 en 1990/1991".

2. In het tweede streepje wordt »en 375 000 ton" vervangen door » , 375 000 ton en 375 000 ton".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen 1990/1991.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 augustus 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 377 van 31. 12. 1987, blz. 49.

(2) PB nr. L 211 van 31. 7. 1981, blz. 2.

(3) PB nr. L 85 van 30. 3. 1989, blz. 7.

(4) PB nr. L 123 van 4. 5. 1989, blz. 23.

(5) PB nr. L 263 van 9. 9. 1989, blz. 15.

(6) PB nr. L 184 van 3. 7. 1987, blz. 14.

(7) PB nr. L 134 van 28. 5. 1990, blz. 22.

Top