EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R2430

VERORDENING (EEG) Nr. 2430/90 VAN DE COMMISSIE van 21 augustus 1990 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1990/1991 van de steun voor de teelt van bepaalde druiven bestemd voor de produktie van krenten en rozijnen

PB L 228 van 22.8.1990, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2430/oj

31990R2430

VERORDENING (EEG) Nr. 2430/90 VAN DE COMMISSIE van 21 augustus 1990 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1990/1991 van de steun voor de teelt van bepaalde druiven bestemd voor de produktie van krenten en rozijnen

Publicatieblad Nr. L 228 van 22/08/1990 blz. 0020 - 0020


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2430/90 VAN DE COMMISSIE

van 21 augustus 1990

tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1990/1991 van de steun voor de teelt van bepaalde druiven bestemd voor de produktie van krenten en rozijnen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van 24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2201/90 (2), inzonderheid op artikel 6, lid 6,

Overwegende dat op grond van artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 426/86 met ingang van het verkoopseizoen 1990/1991 een nieuwe steunregeling voor het specifieke druivenareaal bestemd voor de produktie van sultaninerozijnen, moscatelrozijnen en krenten is ingevoerd; dat deze regeling geleidelijk de bestaande produktiesteunregeling moet vervangen;

Overwegende dat op grond van artikel 6 bis, lid 1, van genoemde verordening de steun per hectare in 1990/1991 maar 15 % van de voor het verkoopseizoen 1989/1990 aan de telers te betalen minimumprijs mag bedragen; dat de door de Gemeenschap verleende steun per hectare moet worden vastgesteld op het in de onderhavige verordening aangegeven bedrag;

Overwegende dat het steunbedrag voor het verkoopseizoen 1990/1991 kan worden gedifferentieerd naar de variëteit van de krenten en rozijnen alsmede voor andere factoren die de opbrengst per hectare kunnen beïnvloeden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor verwerkte groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1990/1991 wordt de steun per hectare voor de teelt van sultaninerozijnen, krenten en moscatelrozijnen, bestemd voor verwerking, op grond van artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 426/86 vastgesteld op 511 ecu per hectare van het specifieke, afgeoogste areaal. Dit bedrag wordt nochtans vastgesteld onverminderd de differentiëring die kan worden toegepast binnen het voorziene budgettaire kader vóór 1 november 1990, door toepassing van eerder genoemd artikel 6, lid 1, derde alinea.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 augustus 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1.

(2) PB nr. L 201 van 31. 7. 1990, blz. 1.

Top