EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R2429

VERORDENING (EEG) Nr. 2429/90 VAN DE COMMISSIE van 21 augustus 1990 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1988/1989 van de werkelijke olijfolieproduktie en van de hoeveelheid die naar het verkoopseizoen 1989/1990 moet worden overgeboekt

PB L 228 van 22.8.1990, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/10/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2429/oj

31990R2429

VERORDENING (EEG) Nr. 2429/90 VAN DE COMMISSIE van 21 augustus 1990 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1988/1989 van de werkelijke olijfolieproduktie en van de hoeveelheid die naar het verkoopseizoen 1989/1990 moet worden overgeboekt

Publicatieblad Nr. L 228 van 22/08/1990 blz. 0018 - 0019


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2429/90 VAN DE COMMISSIE

van 21 augustus 1990

tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1988/1989 van de werkelijke olijfolieproduktie en van de hoeveelheid die naar het verkoopseizoen 1989/1990 moet worden overgeboekt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2902/89 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2261/84 van de Raad van 17 juli 1984 houdende algemene voorschriften inzake de toekenning van de produktiesteun voor olijfolie en de steun aan de producentenorganisaties (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1226/89 (4), en met name op artikel 17 bis, lid 2,

Overwegende dat in artikel 17 bis van Verordening (EEG) nr. 2261/84 is bepaald dat, met het oog op de vaststelling van het bedrag van de produktiesteun per eenheid dat mag worden voorgeschoten, voor het betrokken verkoopseizoen een raming van de olijfolieproduktie wordt opgesteld; dat voor het verkoopseizoen 1988/1989 de geraamde produktie en het bedrag van de produktiesteun per eenheid dat kan worden voorgeschoten zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 671/89 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2290/89 (6);

Overwegende dat op grond van artikel 17 bis, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2261/84 uiterlijk zes maanden na het einde van het verkoopseizoen de effectieve produktie waarvoor het recht op steun is erkend, wordt vastgesteld; dat overeenkomstig artikel 12 bis van Verordening (EEG) nr. 3061/84 van de Commissie (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 98/89 (8), de betrokken Lid-Staten de Commissie uiterlijk op 31 maart na elk verkoopseizoen de hoeveelheid moeten mededelen die in de betrokken Lid-Staat voor steun in aanmerking komt; dat uit deze mededelingen blijkt dat de voor steun in aanmerking komende hoeveelheid voor het verkoopseizoen 1988/1989 voor Italië 390 000 ton bedraagt, voor Frankrijk 1 200 ton, voor Griekenland 319 231 ton, voor Spanje 408 000 ton en voor Portugal 24 570 ton; dat het totaal van de aldus medegedeelde hoeveelheden derhalve de hoeveelheid is die voor vergoeding uit het EOGFL in aanmerking komt;

Overwegende dat de werkelijke produktie in het verkoopseizoen 1988/1989 kleiner was dan de voor dat verkoopseizoen vastgestelde maximumhoeveelheid; dat derhalve op het bedrag van de produktiesteun per eenheid, dat voor genoemd verkoopseizoen is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2211/88 van de Raad (9), de in artikel 5, lid 1, vijfde alinea, van Verordening nr. 136/66/EEG bedoelde coëfficiënt moet worden toegepast; dat bovendien op grond van dat artikel de hoeveelheid moet worden bepaald die moet worden opgeteld bij de voor het verkoopseizoen 1989/1990 vastgestelde maximumhoeveelheid;

Overwegende dat aan de hand van de beschikbare gegevens de werkelijke hoeveelheid en de naar het verkoopseizoen 1989/1990 over te boeken hoeveelheid moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Voor het verkoopseizoen voor olijfolie 1988/1989 bedraagt de werkelijke produktie waarvoor het recht op steun is erkend en die voor vergoeding uit de afdeling Garantie van het EOGFL in aanmerking komt, 1 143 001 ton.

2. De naar het verkoopseizoen 1989/1990 over te boeken hoeveelheid als bedoeld in artikel 17 bis van Verordening (EEG) nr. 2261/84, lid 1, onder c), bedraagt 206 999 ton.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 augustus 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.

(2) PB nr. L 280 van 29. 9. 1989, blz. 2.

(3) PB nr. L 208 van 3. 8. 1984, blz. 3.

(4) PB nr. L 128 van 11. 5. 1989, blz. 17.

(5) PB nr. L 73 van 17. 3. 1989, blz. 8.

(6) PB nr. L 218 van 28. 7. 1989, blz. 27.

(7) PB nr. L 288 van 1. 11. 1984, blz. 52.

(8) PB nr. L 14 van 18. 1. 1989, blz. 14.

(9) PB nr. L 197 van 26. 7. 1988, blz. 3.

Top