EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R2427

VERORDENING (EEG) Nr. 2427/90 VAN DE COMMISSIE van 21 augustus 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2537/89 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de bijzondere maatregelen voor sojabonen

PB L 228 van 22.8.1990, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2427/oj

31990R2427

VERORDENING (EEG) Nr. 2427/90 VAN DE COMMISSIE van 21 augustus 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2537/89 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de bijzondere maatregelen voor sojabonen

Publicatieblad Nr. L 228 van 22/08/1990 blz. 0015 - 0015


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2427/90 VAN DE COMMISSIE

van 21 augustus 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2537/89 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de bijzondere maatregelen voor sojabonen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1491/85 van de Raad van 23 mei 1985 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor sojabonen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2217/88 (2), inzonderheid op artikel 2, lid 8,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2537/89 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 150/90 (4), ook is voorzien in overgangsmaatregelen om met name een ordelijk verloop van de afzet van de oogst 1989/1990 mogelijk te maken; dat de ervaring heeft geleerd dat aanvullende overgangsmaatregelen moeten worden genomen om het hoofd te bieden aan een aantal specifieke problemen; dat specifieke voorwaarden moeten worden vastgesteld om misbruik van deze aanvullende overgangsbepalingen uit te sluiten;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 46 van Verordening (EEG) nr. 2537/89 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan lid 2 wordt het volgende streepje toegevoegd:

»- een erkende eerste koper/verwerker bij wie in het kader van een vóór 8 augustus 1990 gesloten en geregistreerd contract sojabonen zijn geleverd, maar die om redenen buiten zijn wil tijdelijk niet in staat is de sojabonen in zijn eigen onderneming te verwerken, kan, wanneer hij daartoe bij de autoriteiten van de betrokken Lid-Staat een aanvraag indient, van die Lid-Staat toestemming krijgen om de betrokken sojabonen voor verwerking naar een andere onderneming over te brengen onder de door de Lid-Staat vast te stellen voorwaarden, mits:

- de minimumprijs is betaald,

- de betrokken sojabonen in het verkoopseizoen 1989/1990 zijn geoogst en vóór het einde van dat verkoopseizoen zijn geïdentificeerd.".

2. Het volgende lid 3 wordt toegevoegd:

»3. Voor het verkoopseizoen 1990/1991 gelden de volgende overgangsbepalingen:

- het in artikel 4, lid 1, onder d), vastgestelde minimumareaal wordt verlaagd tot 4 000 ha voor een eerste koper/niet-verwerker op voorwaarde dat hij voldoet aan het bepaalde in artikel 3 en in het verkoopseizoen 1989/1990 reeds was erkend voor het aanvragen van de steun in de betrokken Lid-Staat.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 augustus 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 151 van 10. 6. 1985, blz. 15.

(2) PB nr. L 197 van 26. 7. 1988, blz. 11.

(3) PB nr. L 245 van 22. 8. 1989, blz. 8.

(4) PB nr. L 18 van 23. 1. 1990, blz. 10.

Top