EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0170

90/170/EEG: Besluit van de Raad van 2 april 1990 betreffende de aanvaarding door de Europese Economische Gemeenschap van een OESO-besluit/aanbeveling over de controle op de grensoverschrijdende bewegingen van gevaarlijke afvalstoffen

PB L 92 van 7.4.1990, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/170/oj

31990D0170

90/170/EEG: Besluit van de Raad van 2 april 1990 betreffende de aanvaarding door de Europese Economische Gemeenschap van een OESO-besluit/aanbeveling over de controle op de grensoverschrijdende bewegingen van gevaarlijke afvalstoffen

Publicatieblad Nr. L 092 van 07/04/1990 blz. 0052 - 0053
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 9 blz. 0195
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 9 blz. 0195


*****

BESLUIT VAN DE RAAD

van 2 april 1990

betreffende de aanvaarding door de Europese Economische Gemeenschap van een OESO-besluit/aanbeveling over de controle op de grensoverschrijdende bewegingen van gevaarlijke afvalstoffen

(90/170/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende dat de Milieucommissie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de Raad van deze organisatie een voorstel voor een besluit/aanbeveling heeft doen toekomen waarin met name de bekrachtiging en de spoedige toepassing wordt aanbevolen van het op 22 maart 1989 door een aantal bij de OESO aangesloten landen alsmede door de Gemeenschap ondertekende Verdrag van Bazel inzake de controle op grensoverschrijdende bewegingen van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering daarvan;

Overwegende dat dit besluit/deze aanbeveling er met name op gericht is de aangesloten landen ertoe te verplichten de controle op de grensoverschrijdende bewegingen van gevaarlijke afvalstoffen te verscherpen;

Overwegende dat het door dit Verdrag en door genoemd besluit/genoemde aanbeveling bestreken gebied deels tot de bevoegdheid van de Gemeenschap behoort;

Overwegende dat de Gemeenschap dit besluit/deze aanbeveling moet kunnen goedkeuren tijdens een binnenkort te houden vergadering van de Raad van de OESO,

BESLUIT:

Enig artikel

Het besluit/de aanbeveling van de Raad van de OESO betreffende de controle op de grensoverschrijdende bewegingen van gevaarlijke afvalstoffen wordt namens de Europese Economische Gemeenschap goedgekeurd, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende onderwerpen.

De tekst van het besluit/de aanbeveling is aan dit besluit gehecht.

Gedaan te Luxemburg, 2 april 1990.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. COLLINS

(1) PB nr. C 68 van 19. 3. 1990.

(2) Advies uitgebracht op 28 februari 1990 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

BIJLAGE

ONTWERP VAN EEN BESLUIT/AANBEVELING VAN DE RAAD OVER DE CONTROLE OP DE GRENSOVERSCHRIJDENDE BEWEGINGEN VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

DE RAAD,

Gelet op de artikelen 5a) en 5b) van het Verdrag betreffende de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling van 14 december 1960,

Gelet op het besluit/de aanbeveling van de Raad van 1 februari 1984 inzake de grensoverschrijdende bewegingen van gevaarlijke afvalstoffen (C(83) 180 def.),

Gelet op het besluit/de aanbeveling van de Raad van 5 juni 1986 inzake de uitvoer van gevaarlijke afvalstoffen uit het gebied van de OESO (C(86) 64 def.),

Gelet op het besluit van de Raad van 27 mei 1988 inzake de grensoverschrijdende bewegingen van gevaarlijke afvalstoffen (C(88) 90 def.),

Gelet op het Verdrag inzake de controle op grensoverschrijdende bewegingen van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering daarvan, goedgekeurd te Bazel op 22 maart 1989,

Gelet op Resolutie nr. 4, gehecht aan de Slotakte van de Conferentie van gevolmachtigden over het Mondiale Verdrag inzake de controle op grensoverschrijdende bewegingen van gevaarlijke afvalstoffen, en de verantwoordelijkheid van Staten ten aanzien van de toepassing van het Verdrag van Bazel,

Verheugd over de inspanningen die overal ter wereld zijn verricht met het oog op de invoering van een stelsel van controle op de grensoverschrijdende bewegingen van gevaarlijke afvalstoffen,

Overwegende dat er zo snel mogelijk maatregelen moeten worden genomen om een aantal van deze beginselen, welke zijn vervat in de hierboven genoemde teksten, in de praktijk te brengen,

Op voorstel van de Milieucommissie:

I. BESLUIT dat de leden-landen, onverminderd het bepaalde in punt I van besluit/aanbeveling C(86) 64 def. passende maatregelen nemen om de uitvoer te verbieden van gevaarlijke afvalstoffen naar landen die de invoer van die stoffen met het oog op de verwijdering ervan hebben verboden,

II. BEVEELT AAN dat de leden-landen passende voorzieningen treffen om het Verdrag van Bazel zo spoedig mogelijk en met inachtneming van hun onderscheiden nationale procedures te ondertekenen en te bekrachtigen,

III. BEVEELT AAN dat de leden-landen passende maatregelen treffen om steun en technische opleiding inzake het beheer van afvalstoffen te verstrekken aan landen die daaraan behoefte hebben,

IV. BEVEELT AAN dat de leden-landen verder samenwerken ten einde de systemen en procedures inzake kennisgeving met het oog op de controle op grensoverschrijdende bewegingen van gevaarlijke afvalstoffen te harmoniseren.

Top