EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0121

Twaalfde Richtlijn 90/121/EEG van de Commissie van 20 februari 1990 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, IV, V en VI van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

OJ L 71, 17.3.1990, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 149 - 151
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 149 - 151
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 235 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 235 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 47 - 49

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/121/oj

31990L0121

Twaalfde Richtlijn 90/121/EEG van de Commissie van 20 februari 1990 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, IV, V en VI van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

Publicatieblad Nr. L 071 van 17/03/1990 blz. 0040 - 0042
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 19 blz. 0149
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 19 blz. 0149


*****

TWAALFDE RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE

van 20 februari 1990

tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, IV, V en VI van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

(90/121/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 89/679/EEG (2), inzonderheid op artikel 8, lid 2,

Overwegende dat bepaalde voorlopig toegelaten kleurstoffen, conserveermiddelen en andere verbindingen op grond van de beschikbare informatie definitief kunnen worden toegelaten, terwijl andere definitief moeten worden verboden of nog voor een welbepaalde termijn moeten worden toegelaten;

Overwegende dat het gebruik van bepaalde kleurstoffen, van 11- a-hydroxypregn-4-een-3,20-dion en zijn esters, van hormonen, van zirkonium met uitzondering van bepaalde complexen, van tyrotricine, van anti-androgenen met steroïdstructuur, van acetonitril en van tetrahydrozoline en zijn zouten ter bescherming van de volksgezondheid moet worden verboden;

Overwegende dat op grond van het meest recente wetenschappelijk en technisch onderzoek het gebruik van loodacetaat als haarkleurmiddel in kosmetische produkten op bepaalde voorwaarden en met zekere beperkingen kan worden toegelaten, waarbij de vermelding van bepaalde waarschuwingen op de verpakking met het oog op de bescherming van de volksgezondheid verplicht moet worden gesteld;

Overwegende dat het gebruik van lakken van de kleurstof CI 17 200 dient te worden toegelaten;

Overwegende dat op grond van het meest recente wetenschappelijk en technisch onderzoek het gebruik in kosmetische produkten van het chloorhydraat van 3-decyloxy-2-hydroxy-1-aminopropaan als conserveermiddel en het gebruik van Solvent Yellow 98 als kleurstof in produkten voor de nagelverzorging op bepaalde voorwaarden en met zekere beperkingen kan worden toegelaten;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen stroken met het advies van het Comité voor de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de richtlijnen tot opheffing van de technische handelsbelemmeringen in de sector kosmetische produkten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 76/768/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. in bijlage II:

- worden bij nummer 39 de woorden »behalve de in bijlage V genoemde" geschrapt;

- worden bij nummer 194 de woorden »behalve de in bijlage V genoemde" geschrapt;

- worden bij nummer 289 de woorden »loodverbindingen, tenzij met name genoemd in bijlage V" vervangen door de woorden »loodverbindingen, tenzij met name genoemd in bijlage III, nr. 55, onder de aangegeven omstandigheden";

- worden bij de nummers 376 en 377 de woorden »en zouten daarvan" toegevoegd;

- worden de volgende nummers toegevoegd:

385. 11-a-hydroxypregn-4-een-3,20-dion en zijn esters

386. Kleurstof CI 42 640

387. Kleurstof CI 13 065

388. Kleurstof CI 42 535

389. Kleurstof CI 61 554

390. Anti-androgenen met een steroïdstructuur

391. Zirkonium en zirkoniumverbindingen met uitzondering van de onder rangnummer 50 van bijlage III (eerste deel) genoemde complexen en van de lakken, pigmenten en zouten van zirkonium van de kleurstoffen die met voetnootverwijzing (3) in bijlage IV (eerste deel) voorkomen

392. Tyrotricine

393. Acetonitril

394. Tetrahydrozoline en zijn esters

2. In bijlage III, eerste deel, in de Franse versie, worden bij rangnummer 1, boorzuur:

a) in kolom e de woorden »ne pas employer dans des produits de soins pour enfants en dessous de 3 ans" vervangen door de woorden »ne pas employer dans des produits d'hygiène pour enfants en dessous de 3 ans";

b) in kolom f de woorden »ne pas employer pour les soins d'enfants en dessous de 3 ans" vervangen door de woorden »ne pas employer pour l'hygiène des enfants en dessous de 3 ans".

3. In bijlage III, eerste deel, wordt rangnummer 55 toegevoegd:

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // a // b // c // d // e // f // // // // // // // 55 // Loodacetaat // Uitsluitend als haarkleur- middel // 0,6 % berekend als lood // // Buiten het bereik van kinderen houden Oogcontact voorkomen Na gebruik handen wassen Bevat loodacetaat Niet gebruiken voor het kleuren van wimpers, wenkbrauwen en snorren Bij huidirritatie onmiddellijk stoppen met gebruik // // // // // //

4. In bijlage III, tweede deel, wordt in de kolom »Toegelaten tot" de datum »31. 12. 1989" vervangen door die van »31. 12. 1990" voor de volgende nummers:

2. 1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform)

4. Dithiol-2,2-bispyridinedioxide-1,1 (toegevoegd produkt met magnesium-trihydrosulfaat) - (Pyrithiondisulfide + magnesiumsulfaat).

5. In bijlage IV, eerste deel, wordt:

a) nummer 42 640 geschrapt;

b) voor de Colour-Index-nummers 42 045 en 44 045 in kolom 4 het kruisje geschrapt dat in kolom 3 wordt geplaatst;

c) de vermelding in de kolom »Andere beperkingen en eisen" voor de nummers 42 045 en 44 045 geschrapt;

d) bij Colour-Index-nummer 17 200 de voetnootverwijzing (3) opgenomen.

6. In bijlage IV, tweede deel:

a) wordt de volgende kleurstof toegevoegd:

1.2.3,6.7.8 // // // // // // Colour- Index-nummer of naam // Kleur // Toepassingsgebied // Andere beperkingen en eisen (2) // Toegelaten tot 1.2.3.4.5.6.7.8 // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // // // // // // // Solvent Yellow 98 // geel // // // × // // Uitsluitend voor produkten voor nagelverzorging Max. 0,5 % in het eindprodukt // 31. 12. 1991 // // // // // // // //

b) worden de nummers 13 065, 21 110, 42 045, 42 535, 44 045 en 61 554 geschrapt;

c) wordt in de kolom »Toegelaten tot" voor de nummers 26 100 en 73 900 de datum »31. 12. 1989" vervangen door die van »31. 12. 1990";

d) wordt in de kolom »Toegelaten tot" voor nummer 74 180 de datum »31. 12. 1989" vervangen door die van »31. 12. 1991".

7. In bijlage V worden de nummers 1, 3, 6 en 9 geschrapt.

8. a) in bijlage VI, tweede deel, wordt nummer 27 toegevoegd:

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // a // b // c // d // e // f // // // // // // // 27 // Chloorhydraat van 3-decyloxy-2-hydroxy-1-aminopropaan (Decominol (INN)) // 0,5 % // // // 31. 12. 1990 // // // // // //

b) in bijlage VI, tweede deel, wordt voor de volgende verbindingen in kolom f de datum »31. 12. 1989" vervangen door die van »31. 12. 1990":

2. Glycerol-p-chloorfenylether (chloorfenesin)

4. Alkyl (C12-C22) trimethylammoniumbromide en -chloride (*)

6. 4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine

15. Diisobutyl-fenoxy-ethoxy-ethyldimethylbenzyl-

ammoniumchloride () (benzethoniumchloride)

16. Alkyl (C8-C18) dimethylbenzylammoniumchloride, -bromide en -saccharinaat (*) (benzalkoniumchloride, -bromide en -saccharinaat)

17. N-(Hydroxymethyl)-N-(1,3-dihydroxymethyl-

2,5-dioxo-4imidazolidinyl4) -N-(hydroxy-

methyl)ureum

20. 1,6-DI(4-amidinofenoxy)-n-hexaan (Hexamidine) en zouten daarvan (met inbegrip van het isethionaat en het p-hydroxybenzoaat) (*)

21. Benzylhemiformal.

Artikel 2

1. Onverminderd de in artikel 1, punten 4, 6 en 8, genoemde toelatingsdata nemen de Lid-Staten de nodige maatregelen om met ingang van 1 januari 1991 voor de in artikel 1, punt 1, genoemde stoffen en met ingang van 1 januari 1992 voor de in artikel 1, punten 3, 5, 6 en 8, genoemde stoffen te beletten dat de in de Gemeenschap gevestigde fabrikanten en importeurs produkten op de markt brengen die niet aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen.

2. De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om te beletten dat in lid 1 bedoelde produkten die de in artikel 1, punt 1, genoemde stoffen bevatten, na 31 december 1990 en de produkten die de in artikel 1, punten 3, 5, 6 en 8, genoemde stoffen bevatten, na 31 december 1992 aan de eindverbruiker worden verkocht of overgedragen, indien deze niet aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen.

Artikel 3

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december 1990 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle bepalingen van intern recht mede, die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 20 februari 1990.

Voor de Commissie

Karel VAN MIERT

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 262 van 27. 9. 1976, blz. 169.

(2) PB nr. L 398 van 30. 12. 1989, blz. 25.

Top