EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R0650

Verordening (EEG) nr. 650/90 van de Commissie van 16 maart 1990 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

OJ L 71, 17.3.1990, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 122 - 123
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 122 - 123
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 194 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 194 - 195
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 24 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/650/oj

31990R0650

Verordening (EEG) nr. 650/90 van de Commissie van 16 maart 1990 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

Publicatieblad Nr. L 071 van 17/03/1990 blz. 0011 - 0012
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 2 Deel 7 blz. 0122
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 2 Deel 7 blz. 0122


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 650/90 VAN DE COMMISSIE

van 16 maart 1990

houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 323/90 (2), inzonderheid op artikel 9,

Overwegende dat, ten einde de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij voornoemde verordening is gevoegd, bepalingen dienen te worden vastgesteld voor de indeling van de in bijlage bij deze verordening opgenomen goederen;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur zijn vastgesteld; dat deze regels ook van toepassing zijn op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke communautiare voorschriften is vastgesteld voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer;

Overwegende dat, met toepassing van genoemde algemene regels, de in kolom 1 van de tabel opgenomen in de bijlage bij deze verordening omschreven goederen dienen te worden ingedeeld onder de daarmee corresponderende GN-codes vermeld in kolom 2, op grond van de motiveringen opgenomen in kolom 3;

Overwegende dat het Comité nomenclatuur geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn voor produkt 2 van bijgevoegde tabel;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité nomenclatuur voor de produkten 1 en 3 van bijgevoegde tabel,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De goederen omschreven in kolom 1 van de tabel opgenomen in de bijlage bij deze verordening dienen in de gecombineerde nomenclatuur te worden ingedeeld onder de corresponderende GN-codes vermeld in kolom 2 van voornoemde tabel.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de eenentwintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 maart 1990.

Voor de Commissie

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 36 van 8. 2. 1990, blz. 7.

BIJLAGE

1.2.3 // // // // Omschrijving van de goederen // Indeling GN-code // Motivering // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1. Artikelen, met verschillende diameter (7-35 cm), in de vorm van een krans van ineengestrengelde, hele, geschilde wilgeteen (zie foto nr. 1) (*) // 4602 10 91 // De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 1 op hoofdstuk 6, alsmede de tekst van de GN-codes 4602 en 4602 10 91. Het artikel kan niet worden ingedeeld onder hoofdstuk 6 omdat het niet voldoet aan de voorwaarden van aantekening 1 op dat hoofdstuk // 2. Hoge sportschoen met een buitenzool van rubber en met een bovendeel van textiel, waarop aan de buitenzijde stukken leer zijn genaaid, alsmede versieringen van aan de buitenzijde zichtbaar met kunststof bedekte textiel. Van de buitenzijde van het bovendeel maakt het gedeelte leer ongeveer 59 % en het gedeelte textiel ongeveer 41 % uit (zie foto nr. 2) (*) // 6404 11 00 // De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, de aantekeningen 3 en 4, punt a), en aanvullende aantekening 1, punt b), op hoofdstuk 64, alsmede de tekst van de GN-codes 6404 en 6404 11 00. Indien men géén rekening houdt met de gedeelten van leer of kunststof, die als toebehoren of versterkingen moeten worden aangemerkt, maakt de textiel het grootste deel uit // 3. Getrokken glas in platen, in vierkante of rechthoekige vorm, zogenaamd »tuindersglas", slechts aan één zijde eenvoudig afgerond en van de soort gebruikt voor de vervaardiging van kassen // 7004 90 70 // De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, alsmede de tekst van de GN-codes 7004 en 7004 90 70. De goederen kunnen niet onder GN-code 7006 00 90 worden ingedeeld omdat ze niet zijn bewerkt als bedoeld bij deze code. Het eenvoudig afronden aan slechts één zijde is uit technisch of economisch oogpunt niet van belang en verleent aan het artikel niet het karakter van een bewerkt artikel als bedoeld bij de GS-toelichting op post 7006, deel B // // //

(*) De foto's dienen enkel ter illustratie.

1.2.3 // Foto nr. 1 // // Foto nr. 2 Delen A, B, C, E en F zijn uit leder. Deel D is uit textiel. // // //

Top