EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3961

Verordening (EEG) nr. 3961/87 van de Commissie van 22 december 1987 tot vaststelling van de in 1988 geldende contingenten voor de invoer in Spanje van produkten van de sector rundvlees uit derde landen

OJ L 371, 30.12.1987, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3961/oj

31987R3961

Verordening (EEG) nr. 3961/87 van de Commissie van 22 december 1987 tot vaststelling van de in 1988 geldende contingenten voor de invoer in Spanje van produkten van de sector rundvlees uit derde landen

Publicatieblad Nr. L 371 van 30/12/1987 blz. 0036 - 0037


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3961/87 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 1987

tot vaststelling van de in 1988 geldende contingenten voor de invoer in Spanje van produkten van de sector rundvlees uit derde landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 491/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling van de nadere voorschriften inzake de kwantitatieve beperkingen bij invoer in Spanje van sommige landbouwprodukten uit derde landen (1), en met name op artikel 1, lid 3, en artikel 3,

Overwegende dat in artikel 77 van de Toetredingsakte is bepaald dat Spanje tot en met 31 december 1995 kwantitatieve beperkingen kan toepassen bij de invoer uit derde landen; dat dergelijke beperkingen gelden voor de produkten die vallen onder de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector rundvlees; dat de oorspronkelijke volumecontingenten voor de onderscheiden produkten of groepen van produkten van de sector rundvlees en de uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de in deze sector geldende kwantitatieve beperkingen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1870/86 van de Commissie (2); dat de contingenten voor 1987 zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 218/87 van de Commissie (3);

Overwegende dat de contingenten voor 1988 dienen te worden vastgesteld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De contingenten voor de in bijlage III van Verordening (EEG) nr. 491/86 bedoelde produkten van de sector rundvlees die in 1988 van toepassing zijn bij de invoer in Spanje uit derde landen, worden vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

2. Artikel 1, lid 3, en de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 1870/86 blijven van toepassing.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 54 van 1. 3. 1986, blz. 25.

(2) PB nr. L 162 van 1. 8. 1986, blz. 16.

(3) PB nr. L 24 van 27. 1. 1987, blz. 7.

BIJLAGE

1.2.3.4 // // // // // Groep // GN-code // Omschrijving // Contingent 1988 // // // // // 1 // 0102 90 // - Levende runderen, andere dan fokdieren van zuiver ras en dieren voor stieregevechten in stuks // 370 // // // // // 2 // 0201 10 0201 20 // - Vlees van runderen, vers of gekoeld, met been // // 3 // 0201 30 // - Vlees van runderen, vers of gekoeld, zonder been in ton equivalent geslacht gewicht // 560 // // // // // 4 // 0202 10 0202 20 // - Vlees van runderen, bevroren, met been // // 5 // 0202 30 // - Vlees van runderen, bevroren, zonder been in ton equivalent geslacht gewicht // 1 690 // // // // // // // // // 6 // 0206 10 91 0206 10 95 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 90 0206 29 91 0206 29 99 // - Eetbare slachtafvallen van runderen, vers, gekoeld of bevroren // // 7 // 0210 20 10 // - Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt, met been // // 8 // 0210 20 90 0210 90 41 0210 90 49 0210 90 90 // - Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie, zonder been in ton equivalent geslacht gewicht // 3 320 // // // //

Top