EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0651

Richtlijn 86/651/EEG van de Raad van 18 december 1986 tot wijziging, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal, van Richtlijn 77/93/EEG betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen op het grondgebied van de Lid-Staten van voor planten of voor plantaardige produkten schadelijke organismen

OJ L 382, 31.12.1986, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 022 P. 115 - 117
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 022 P. 115 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/651/oj

31986L0651

Richtlijn 86/651/EEG van de Raad van 18 december 1986 tot wijziging, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal, van Richtlijn 77/93/EEG betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen op het grondgebied van de Lid-Staten van voor planten of voor plantaardige produkten schadelijke organismen

Publicatieblad Nr. L 382 van 31/12/1986 blz. 0013 - 0015
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 22 blz. 0115
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 22 blz. 0115


RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 18 december 1986

tot wijziging, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal, van Richtlijn 77/93/EEG betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen op het grondgebied van de Lid-Staten van voor planten of voor plantaardige produkten schadelijke organismen

(86/651/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 396,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het acvies van het Europese Parlement (1),

Overwegende dat de Raad bij Richtlijn 77/93/EEG (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3768/85 (3), een regeling heeft ingesteld tegen het binnenbrengen op het grondgebied van de Lid-Staten van voor planten of voor plantaardige produkten schadelijke organismen;

Overwegende dat, overeenkomstig de besluiten van de Conferenties betreffende de toetreding van Spanje en Portugal tot de Europese Gemeenschappen, rekening moet worden gehouden met de ecologische omstandigheden en de fytosanitaire situatie op het grondgebied van die Staten en op het grondgebied van de andere Lid-Staten;

Overwegende dat derhalve moet worden besloten om de bescherming tegen bepaalde schadelijke organismen die vanbelang zijn voor de gehele Gemeenschap of delen daarvan, te verruimen tot Spanje en Portugal of speciale gebieden van die Staten;

Overwegende dat de bescherming tegen bepaalde andere schadelijke organismen die van belang zijn voor Spanje en Portugal of speciale gebieden van die Staten, dan wel voor andere Lid-Staten of gebieden met overeenkomstige ecologische omstandigheden, moet worden uitgebreid tot de betrokken Lid-Staten of gebieden;

Overwegende dat de bescherming ten aanzien van bepaalde planten die bekend staan als potentiële dragers van schadelijke organismen, moet worden uitgebreid door het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek toestemming te geven de invoer van die planten te verbieden of te beperken;

Overwegende dat moet worden voorzien in een overgangsperiode om die twee Staten in staat te stellen de nodige maatregelen te treffen om aan Richtlijn 77/93/EEG te voldoen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 77/93/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:

"2. Deze richtlijn is niet van toepassing op de Franse overzeese departementen, de Canarische eilanden en Ceuta en Melilla.''.

2. Aan artikel 20 wordt het volgende lid toegevoegd:

"5. Het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 maart 1987 aan deze richtlijn te voldoen.

De andere Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op dezelfde datum te voldoen aan de in deze richtlijn vervatte bepalingen met betrekking tot Spanje en Portugal.''.

3. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a) in deel A, onder a), worden de volgende punten geschrapt:

9. Rhagoletis cingulata (Loew)

(1) PB nr. C 68 van 24. 3. 1986, blz. 166.

(2) PB nr. L 26 van 31. 1. 1977, blz. 20.

(3) PB nr. L 362 van 31. 12. 1985, blz. 8.

palingen in werking treden om uiterlijk op 1 maart 1987 aan deze richtlijn te voldoen.

De ander10. Rhagoletis fausta (Osten Sacken)

11. Rhagoletis pomonella (Walsh);

b) in deel A, onder a), wordt het volgende punt toegevoegd:

"17. Trypetidae (niet-Europese soorten):

a) Rhagoletis cingulata (Loew)

b) Rhagoletis completa Cress

c) Rhagoletis fausta (Osten Sacken)

d) Rhagoletis pomonella (Walsh)

e) Anastrepha fraterculus (Wied.)

f) Anastrepha ludens (Loew)

g) Anastrepha mombinpraeoptans

h) Ceratits rosa Karsch

i) Dacus cucurbitae Coq.

j) Dacus dorsalis Hendel

k) Andere schadelijke Trypetidae, voor zover zij niet in Europa voorkomen'';

c) in deel B, onder a), worden de volgende punten geschrapt:

2. Anastrepha fraterclus (Wied.)

3. Anastrepha ludens (Loew)

5. Dacus dorsalis Hendel;

d) in deel B, onder a), worden in de punten 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14 en 15 de woorden "Spanje, Portugal'' toegevoegd in de rechterkolom;

e) in deel B, onder a), worden in punt 10 de woorden "Spanje (Menorca en Ibiza) en Portugal (Azoren en Madeira)'' toegevoegd in de rechterkolom;

f) in deel B, onder a), wordt in punt 10 bis het woord "Portugal'' toegevoegd in de rechterkolom;

g) in deel B, onder b), worden de woorden "Spanje, Portugal'' toegevoegd in de rechterkolom;

h) in deel B, onder c), worden in de punten 1 tot en met 5 bis, de woorden "Spanje, Portugal'' toegevoegd in de rechterkolom;

i) in deel B, onder d), worden de woorden "Spanje, Portugal'' toegevoegd in de rechterkolom.

4. Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a) in deel A, onder a), worden in punt 10 de woorden "Viteus vitifolii (Fitch)'' vervangen door "Dactulosphaira vitifoliae (Fitch)'';

b) in deel B, onder a), wordt het volgende punt toegevoegd:

"11 bis. Thaumetopoea pityocampa SchiffPlanten van Pinus L., met uitzondering van vruchten en zadenSpanje (Ibiza)'';

c) in deel B, onder a), wordt in de punten 2, 10 bis en 12 het woord "Spanje'' toegevoegd in de rechterkolom;

d) in deel B, onder a), wordt in de punten 1, 6, 7, 8, 10, 10 bis en 12 het woord "Portugal'' toegevoegd in de rechterkolom;

e) in deel B, onder b), worden in punt 1 de woorden "Spanje, Portugal'' toegevoegd in de rechterkolom;

f) in deel B, onder b), worden in punt 2 de woorden "Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal'' toegevoegd in de rechterkolom;

g) in deel B, onder c), wordt in de punten 1, 2, 4, 4 bis, 5 en 6 het woord "Spanje'' toegevoegd in de rechterkolom;

h) in deel B, onder c), wordt in de punten 1, 2, 4, 5 en 6 het woord "Portugal'' toegevoegd in de rechterkolom;

rtugal'' toegevoegd in de rechterkolom;

e) in deel B, onder b), worden in punt i) in deel B, onder c), wordt het volgende punt toegevoegd:

"6 bis Phytophtora cinnamomi RandsAvocado (Persea Mill.), met uitzondering van vruchtenGriekenland (Kreta), Spanje, Italië (Sicilië en Calabrië), Portugal (Algarve)''.

5. Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a) in deel B worden in de punten 1, 2, 9 en 10 de woorden "Spanje, Portugal'' toegevoegd in de rechterkolom;

b) in deel B wordt het volgende punt toegevoegd:

"6 bis. Bast, alleen, van EucalyptusGriekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal''.

6. Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

a) in deel B, punt 7 bis:

- wordt het woord "Spanje'' toegevoegd in de tweede kolom, onder A.1, en in de derde kolom na het woord "Griekenland'';

- wordt in de tweede kolom, onder A.1, het woord "Portugal'' toegevoegd na het woord "Italië'' en in de derde kolom na het woord "Luxemburg'';

b) in deel B worden in punt 8 na het woord "Citrus'' de woorden "Fortunella en Poncirus'' ingevoegd in de linkerkolom en worden de woorden "Spanje, Portugal'' toegevoegd in de rechterkolom;

c) in deel B worden in punt 9 en punt 14 de woorden "Spanje (Menorca en Ibiza), Portugal (Azoren en Madeira)'' toegevoegd in de derde kolom;

d) in deel B worden in punt 17 de woorden "Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal'' toegevoegd in de rechterkolom;

e) in deel B wordt in punt 18 het woord "Spanje'' toegevoegd in de derde kolom;

f) in deel B worden de volgende punten toegevoegd:

"3 bis. Hout van EucalyptusHet hout moet vóór verzending aan een passend proces zijn onderworpen of van de bast zijn ontdaan en van oorsprong zijn uit een gebied dat vrij is van Phoracantha spp.Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal

5 bis. Planten van Pinus, met uitzondering van vruchten en zadenOfficiële constatering dat de planten afkomstig zijn uit gebieden die niet met Thaumetopoea pityocampa zijn besmetSpanje (Ibiza)''.

Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 maart 1987 aan deze richtlijn te voldoen.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 18 december 1986.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. JOPLING

Top