EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R0867

Verordening (EEG) nr. 867/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 986/68 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van steun voor ondermelk en magere-melkpoeder bestemd voor voederdoeleinden

PB L 90 van 1.4.1984, p. 29–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/867/oj

31984R0867

Verordening (EEG) nr. 867/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 986/68 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van steun voor ondermelk en magere-melkpoeder bestemd voor voederdoeleinden

Publicatieblad Nr. L 090 van 01/04/1984 blz. 0029 - 0029
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 17 blz. 0101
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 17 blz. 0101


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 867/84 VAN DE RAAD

van 31 maart 1984

tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 986/68 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van steun voor ondermelk en magere-melkpoeder bestemd voor voederdoeleinden

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 856/84 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 10 , lid 2 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat in artikel 2 bis , lid 3 , van Verordening ( EEG ) nr . 986/68 ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1187/82 ( 4 ) , een marge is bepaald waarbinnen de steun voor magere-melkpoeder kan worden vastgesteld ; dat , gezien de in lid 1 van genoemd artikel vastgestelde criteria , de grenzen van deze marge moeten worden aangepast ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 2 bis , lid 3 , eerste alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 986/68 wordt als volgt gelezen :

" 3 . De steun voor magere-melkpoeder bedraagt minimaal 54 en maximaal 85 Ecu per 100 kg . " .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 31 maart 1984 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . ROCARD

( 1 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 13 .

( 2 ) Zie blz . 10 van dit Publikatieblad .

( 3 ) PB nr . L 169 van 18 . 7 . 1968 , blz . 4 .

( 4 ) PB nr . L 140 van 20 . 5 . 1982 , blz . 6 .

Top