EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973L0238

Richtlijn 73/238/EEG van de Raad van 24 juli 1973 betreffende de maatregelen ter vermindering van de gevolgen van moeilijkheden bij de bevoorrading met ruwe aardolie en aardolieprodukten

OJ L 228, 16.8.1973, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 10 Volume 001 P. 53 - 54
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 180 - 181
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 180 - 181
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 001 P. 61 - 62
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 001 P. 61 - 62
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 31 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 31 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2012; opgeheven door 32009L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/238/oj

31973L0238

Richtlijn 73/238/EEG van de Raad van 24 juli 1973 betreffende de maatregelen ter vermindering van de gevolgen van moeilijkheden bij de bevoorrading met ruwe aardolie en aardolieprodukten

Publicatieblad Nr. L 228 van 16/08/1973 blz. 0001 - 0002
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 12 Deel 1 blz. 0061
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 10 Deel 1 blz. 0053
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 12 Deel 1 blz. 0061
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 12 Deel 1 blz. 0180
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 12 Deel 1 blz. 0180


++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 24 juli 1973

betreffende de maatregelen ter vermindering van de gevolgen van moeilijkheden bij de bevoorrading met ruwe aardolie en aardolieprodukten

( 73/238/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 103 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ,

Overwegende dat het tot stand brengen van een gemeenschappelijke energiepolitiek een van de doelstellingen is welke de Gemeenschappen zich hebben gesteld ;

Overwegende dat ruwe aardolie en aardolieprodukten een steeds belangrijker plaats innemen bij de bevoorrading van de Gemeenschap met energieprodukten ; dat elke , zelfs tijdelijke moeilijkheid waardoor de leveranties van deze produkten aanzienlijk worden verminderd , ernstige verstoringen in de economische activiteit van de Gemeenschap kan veroorzaken en dat het derhalve van belang is de schadelijke gevolgen van een dergelijke gebeurtenis te kunnen ondervangen of althans verzachten ;

Overwegende dat van tevoren voorzien moet worden in passende procedures en instrumenten die het mogelijk maken snel de maatregelen uit te voeren die de gevolgen van de moeilijkheden bij de voorziening met ruwe aardolie en aardolieprodukten moeten verminderen ;

Overwegende dat alle Lid-Staten met het oog hierop zouden moeten beschikken over de nodige bevoegdheden om in voorkomend geval onmiddellijk passende maatregelen te treffen in overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag , inzonderheid artikel 103 ;

Overwegende dat een zekere overeenstemming van deze bevoegdheden noodzakelijk is ten einde de coordinatie van de nationale maatregelen in het kader van het overleg op communautair niveau te vergemakkelijken ;

Overwegende dat het bovendien gewenst is nu reeds een overlegorgaan in te stellen , dat de coordinatie van de genomen of overwogen concrete maatregelen der Lid-Staten op dit gebied kan bevorderen ;

Overwegende dat het noodzakelijk is dat elke Lid-Staat beschikt over een plan dat in geval van moeilijkheden bij de voorziening met ruwe aardolie en aardolieprodukten kan worden toegepast ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

De Lid-Staten vaardigen alle passende bepalingen uit welke nodig zijn om de bevoegde autoriteiten de bevoegdheid te geven om in geval van moeilijkheden bij de voorziening met ruwe aardolie en met aardolieprodukten die de leveranties van deze produkten aanzienlijk doen afnemen en ernstige verstoringen kunnen veroorzaken :

- de veiligheidsvoorraden aan te spreken welke bij de richtlijn van de Raad van 20 december 1968 , houdende verplichting voor de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieprodukten in opslag te houden ( 1 ) , zijn vastgesteld en deze voorraden toe te wijzen aan de verbruikers ,

- het verbruik op specifieke dan wel globale wijze te beperken op grond van het geschatte tekort in de voorziening , daarbij inbegrepen het met voorrang toewijzen van aardolieprodukten aan bepaalde categorieën verbruikers ,

- de prijzen te beheersen ten einde abnormale stijgingen tegen te gaan .

Artikel 2

1 . De Lid-Staten wijzen de organen aan die zullen worden belast met de uitvoering van de maatregelen te nemen op grond van de bevoegdheden vermeld in artikel 1 .

2 . De Lid-Staten bereiden de plannen tot ingrijpen voor , die in geval van moeilijkheden bij de voorziening met ruwe aardolie en met aardolieprodukten kunnen worden toegepast .

Artikel 3

1 . Indien zich moeilijkheden voordoen bij de voorziening van de Gemeenschap of een Lid-Staat met ruwe aardolie en met aardolieprodukten , roept de Commissie op verzoek van een Lid-Staat of eigener beweging een onder haar voorzitterschap staande groep afgevaardigden van de Lid-Staten bijeen , samengesteld uit van tevoren met name genoemde personen .

2 . Deze groep pleegt overleg ten einde de coordinatie te verzorgen van de genomen of beoogde maatregelen krachtens de in bovenstaand artikel 1 bedoelde bevoegdheden .

Artikel 4

1 . De Lid-Staten stellen de Commissie in kennis van de bepalingen die beantwoorden aan de verplichtingen voortvloeiend uit de toepassing van artikel 1 van deze richtlijn .

2 . De Lid-Staten stellen de Commissie in kennis van de samenstelling en het mandaat van de in artikel 2 , lid 1 , bedoelde nationale organen die met de uitvoering van de te nemen maatregelen zullen worden belast .

Artikel 5

Uiterlijk op 30 juni 1974 treffen de Lid-Staten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen voor het volgen van deze richtlijn .

Artikel 6

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 24 juli 1973 .

Voor de Raad

De Voorzitter

I . NOERGAARD

( 1 ) PB nr . L 308 van 23 . 12 . 1968 , blz . 14 .

Top