EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971R2358

Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad

OJ L 246, 5.11.1971, p. 1–5 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(III) P. 787 - 791
English special edition: Series I Volume 1971(III) P. 894 - 898
Greek special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 66 - 70
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 97 - 101
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 97 - 101
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 004 P. 40 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 004 P. 40 - 44
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; opgeheven door 32005R1947 . Latest consolidated version: 01/07/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/2358/oj

31971R2358

Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad

Publicatieblad Nr. L 246 van 05/11/1971 blz. 0001 - 0005
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 4 blz. 0040
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1971(III) blz. 0787
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 4 blz. 0040
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1971(III) blz. 0894
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 7 blz. 0066
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 5 blz. 0097
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 5 blz. 0097


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2358/71 VAN DE RAAD

van 26 oktober 1971

houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 42 en 43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat de werking en de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt voor de landbouwprodukten gepaard moeten gaan met de totstandbrenging van een gemeenschappelijk landbouwbeleid en dat dit beleid met name een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten dient te omvatten , die verschillende vormen kan aannemen naar gelang van de produkten ;

Overwegende dat de bijzondere toestand van de markt voor bepaalde soorten zaaizaad wordt gekenmerkt door de noodzaak om prijzen te handhaven , die met de wereldprijzen van deze produkten kunnen concurreren ; dat het derhalve nodig is door geschikte maatregelen de stabiliteit van de markt te waarborgen en de betrokken producenten een billijk inkomen te verzekeren ;

Overwegende dat hiertoe moet worden voorzien in de mogelijkheid om steun toe te kennen bij de produktie van bepaalde soorten zaaizaad ; dat het , gezien de kenmerken van deze produktie , dienstig is voor deze steun een stelsel in te voeren dat een vast bedrag per 100 kg voortgebracht zaad inhoudt ;

Overwegende dat de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad leidt tot de instelling van een uniforme regeling van het handelsverkeer aan de buitengrenzen van de Gemeenschap ; dat het gemeenschappelijk douanetarief krachtens het Verdrag vanaf 1 januari 1970 van rechtswege van toepassing is en dat dank zij deze regeling kan worden afgezien van alle andere beschermende maatregelen ; dat evenwel , ten einde de markt van de Gemeenschap niet zonder bescherming te laten tegen verstoringen ten gevolge van in - of uitvoer , de Gemeenschap in staat dient te worden gesteld snel de vereiste maatregelen te nemen ;

Overwegende dat de bevoegde instanties in staat moeten worden gesteld de ontwikkeling van het handelsverkeer permanent te volgen ten einde de ontwikkeling van de markt te kunnen beoordelen en de maatregelen toe te passen die deze ontwikkeling vereist ; dat te dien einde behoort te worden voorzien in de mogelijkheid tot afgifte van invoercertificaten waaraan het stellen van een waarborg wordt gekoppeld als garantie dat de invoer waarvoor de certificaten worden aangevraagd , zal plaatsvinden ; dat evenwel invoer ten gevolge van naar behoren geregistreerde vermeerderingscontracten van deze waarborg moet worden vrijgesteld ;

Overwegende dat het noodzakelijk is , voor maïshybriden voor zaaidoeleinden op de markt van de Gemeenschap verstoringen ten gevolge van aanbiedingen tegen abnormale prijzen op de wereldmarkt te vermijden ; dat daartoe voor dit produkt referentieprijzen dienen te worden vastgesteld en aan de douanerechten een compenserende heffing dient te worden toegevoegd wanneer de aanbiedingsprijzen franco grens , verhoogd met de douanerechten , beneden de referentieprijzen liggen ;

Overwegende dat in de interne handel van de Gemeenschap het toepassen van douanerechten of van heffingen van gelijke werking , alsmede kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking krachtens het Verdrag verboden zijn met ingang van 1 januari 1970 ;

Overwegende dat het dienstig is dat de bepalingen van het Verdrag die het mogelijk maken de door de Lid-Staten verleende steun te beoordelen en die steunmaatregelen welke onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt te verbieden , van toepassing worden verklaard op de sector zaaizaad ;

Overwegende dat , om de uitvoering van de voorgenomen maatregelen te vergemakkelijken , dient te worden voorzien in een procedure waarbij in het kader van een Comité van beheer een nauwe samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie tot stand wordt gebracht ;

Overwegende dat de overgang van de momenteel in de Lid-Staten geldende regeling naar die welke bij de onderhavige verordening wordt ingesteld onder de meest gunstige omstandigheden dient te verlopen ; dat derhalve overgangsmaatregelen noodzakelijk kunnen blijken ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In de sector zaaizaad wordt een gemeenschappelijke marktordening tot stand gebracht welke geldt voor de volgende produkten :

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

ex 07.05 * Gedroogde zaden van peulvruchten voor zaaidoeleinden *

10.05 A * Maïshybriden voor zaaidoeleinden *

ex 12.01 * Oliehoudende zaden en vruchten voor zaaidoeleinden *

12.03 * Zaaigoed , sporen daaronder begrepen *

Artikel 2

Het verkoopseizoen voor zaaizaad begint elk jaar op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar .

Artikel 3

1 . Wanneer de toestand van de markt in de Gemeenschap voor een of meer van de in de bijlage vermelde produkten en de te verwachten ontwikkeling daarvan niet de mogelijkheid bieden de producenten een billijk inkomen te waarborgen , dan kan een steun bij de produktie van deze produkten worden toegekend , voor zover het gaat om basiszaad of gecertificeerd zaad .

Deze steun , die voor elke soort en voor elke rassengroep in de gehele Gemeenschap gelijk is , wordt ieder jaar voor 1 augustus vastgesteld voor het verkoopseizoen dat het daaropvolgende jaar ingaat . Het steunbedrag voor het verkoopseizoen 1972/1973 wordt echter voor 1 juli 1972 vastgesteld .

2 . Het steunbedrag wordt vastgesteld per 100 kg voortgebracht zaad , met inachtneming van :

a ) de noodzaak om het evenwicht tussen de in de Gemeenschap benodigde omvang van de produktie en de afzetmogelijkheden voor deze produktie te verzekeren ;

b ) de prijzen van deze produkten op de markten buiten de Gemeenschap .

3 . Het steunbedrag wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag .

4 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad , volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , de algemene voorschriften voor de toekenning van de steun vast en besluit zo nodig tot wijziging van de bijlage .

5 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 11 .

Artikel 4

1 . Voor invoer in de Gemeenschap van de in artikel 1 genoemde produkten kan overlegging van een invoercertificaat worden geëist , dat door de Lid-Staten wordt afgegeven aan elke belanghebbende die daartoe het verzoek doet , ongeacht zijn plaats van vestiging binnen de Gemeenschap .

Dit certificaat is geldig voor invoer in de Gemeenschap .

Behalve voor wat betreft invoer die plaatsvindt in het kader van naar behoren geregistreerde contracten betreffende vermeerdering in een derde land , worden deze certificaten slechts afgegeven tegen het stellen van een waarborg , als garantie dat zal worden voldaan aan de verplichting tot invoer binnen de geldigheidsduur van het certificaat ; deze waarborg wordt geheel of gedeeltelijk verbeurd indien de invoer niet of slechts ten dele binnen deze termijn plaatsvindt .

2 . De lijst van produkten waarvoor invoercertificaten worden vereist , wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 11 .

Volgens dezelfde procedure worden de geldigheidsduur van de certificaten en de overige uitvoeringsbepalingen van dit artikel vastgesteld .

Artikel 5

Behoudens andersluidende bepalingen van deze verordening of afwijkingen waartoe de Raad , op voorstel van de Commissie , volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag besluit , zijn in het handelsverkeer met derde landen verboden :

- de toepassing van enige heffing van gelijke werking als een douanerecht ;

- de toepassing van enige kwantitatieve beperking of maatregel van gelijke werking .

Artikel 6

1 . Jaarlijks wordt voor 1 juli voor elke maïshybridensoort voor zaaidoeleinden een referentieprijs vastgesteld .

Deze referentieprijzen , die worden uitgedrukt in rekeneenheden per 100 kilogram , worden vastgesteld op grond van de prijzen franco grens die gedurende de laatste drie verkoopseizoenen zijn waargenomen . Abnormaal lage prijzen worden hierbij buiten beschouwing gelaten . De referentieprijzen gelden vanaf 1 juli van het jaar van vaststelling tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar .

2 . Voor elke hybridensoort waarvoor een referentieprijs is vastgesteld , wordt op basis van alle beschikbare gegevens een aanbiedingsprijs franco grens voor elke herkomst bepaald .

3 . Indien de aanbiedingsprijs franco grens van een hybridensoort van herkomst uit een derde land , verhoogd met de douanerechten , lager is dan de overeenkomstige referentieprijs , wordt op de invoer van deze soort , van herkomst uit dat land , een compenserende heffing toegepast , zulks met inachtneming van de verplichtingen in verband met de consolidatie in het G.A.T.T . Deze compenserende heffing is gelijk aan het verschil tussen de referentieprijs en de met de douanerechten verhoogde prijs franco grens .

De compenserende heffing wordt niet toegepast ten aanzien van derde landen die bereid en in staat zijn te waarborgen dat de prijs die wordt toegepast bij de invoer van zaaizaad van maïshybriden van oorsprong en van herkomst uit hun grondgebied , niet lager zal zijn dan de referentieprijs , verminderd met de douanerechten , en dat verlegging van het handelsverkeer zal worden voorkomen .

4 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag de algemene voorschriften voor de toepassing van dit artikel vast .

5 . De referentieprijzen , de compenserende heffingen alsmede de uitvoeringsbepalingen van dit artikel , worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 11 .

Artikel 7

1 . Indien in de Gemeenschap de markt voor een of meer van de in artikel 1 genoemde produkten als gevolg van invoer of uitvoer ernstige verstoringen ondergaat of dreigt te ondergaan , die de doeleinden van artikel 39 van het Verdrag in gevaar kunnen brengen , kunnen in het handelsverkeer met derde landen passende maatregelen worden toegepast totdat deze verstoring opgeheven of het gevaar daarvoor geweken is .

De Raad stelt , op voorstel van de Commissie , volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag de uitvoeringsbepalingen van dit lid vast en bepaalt in welke gevallen en binnen welke grenzen de Lid-Staten conservatoire maatregelen kunnen treffen .

2 . Indien de in lid 1 bedoelde situatie zich voordoet , neemt de Commissie op verzoek van een Lid-Staat of eigener beweging de noodzakelijke maatregelen , die aan de Lid-Staten worden medegedeeld en die onmiddellijk van toepassing zijn . Indien bij de Commissie een dergelijk verzoek van een Lid-Staat wordt ingediend , neemt zij hierover binnen de vierentwintig uur na ontvangst van het verzoek een beslissing .

3 . Iedere Lid-Staat kan de maatregel van de Commissie binnen de drie werkdagen , volgende op de dag van de mededeling daarvan , aan de Raad voorleggen . De Raad komt onverwijld bijeen . Hij kan de betrokken maatregel volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag wijzigen of vernietigen .

Artikel 8

Behoudens andersluidende bepalingen in deze verordening , zijn de artikelen 92 tot en met 94 van het Verdrag van toepassing op de produktie van en de handel in de in artikel 1 bedoelde produkten .

Artikel 9

De Lid-Staten en de Commissie verstrekken elkaar de voor de toepassing van deze verordening benodigde gegevens . De wijze waarop deze gegevens worden medegedeeld en verspreid , wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 11 .

Artikel 10

1 . Er is ingesteld een Comité van beheer voor zaaizaad , hierna te noemen het " Comité " , dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en onder voorzitterschap staat van een vertegenwoordiger van de Commissie .

2 . In het Comité worden de stemmen van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig het bepaalde in artikel 148 , lid 2 , van het Verdrag . De voorzitter neemt geen deel aan de stemming .

Artikel 11

1 . In de gevallen waarin wordt verwezen naar de in dit artikel omschreven procedure , leidt de voorzitter deze procedure bij het Comité in , hetzij op eigen initiatief , hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat .

2 . De vertegenwoordiger van de Commissie dient een ontwerp in van de te nemen maatregelen . Het Comité brengt over deze maatregelen advies uit binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie der aan een onderzoek onderworpen vraagstukken . Het Comité spreekt zich uit met een meerderheid van twaalf stemmen .

3 . De Commissie stelt maatregelen vast , die onmiddellijk van toepassing zijn . Indien echter deze maatregelen niet in overeenstemming zijn met het door het Comité uitgebrachte advies , worden zij door de Commissie onverwijld ter kennis van de Raad gebracht ; in dat geval kan de Commissie de toepassing van de maatregelen waartoe zij heeft besloten , tot ten hoogste één maand na deze kennisgeving uitstellen .

De Raad kan binnen één maand volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag een andersluidend besluit nemen .

Artikel 12

Het Comité kan elk ander vraagstuk onderzoeken dat door zijn voorzitter , hetzij op diens initiatief , hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat , aan de orde wordt gesteld .

Artikel 13

Deze verordening moet zodanig worden toegepast dat gelijkelijk en op passende wijze rekening wordt gehouden met de in de artikelen 39 en 110 van het Verdrag gestelde doeleinden .

Artikel 14

De bepalingen van de verordeningen inzake de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn op de markt van de in artikel 1 genoemde produkten van toepassing zodra de onderhavige verordening in werking treedt .

Artikel 15

In artikel 1 , sub a ) , van Verordening nr . 120/67/EEG ( 3 ) , wordt post " 10.05 : maïs " vervangen door onderverdeling " 10.05 B : maïs , andere dan maïshybriden voor zaaidoeleinden " .

Artikel 16

Indien overgangsmaatregelen noodzakelijk zijn ter vergemakkelijking van de overgang van de in de Lid-Staten geldende regeling , of , voor maïshybriden voor zaaidoeleinden , van de bij Verordening nr . 120/67/EEG ingestelde regeling , naar die van de onderhavige verordening , met name indien de toepassing van de nieuwe regeling voor bepaalde produkten op aanzienlijke moeilijkheden zou stuiten , worden deze maatregelen volgens de procedure van artikel 11 vastgesteld . Zij zijn uiterlijk tot en met 30 juni 1973 van toepassing .

Artikel 17

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 1972 .

Zij is van toepassing vanaf 1 juli 1972 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg , 26 oktober 1971 .

Voor de Raad

De Voorzitter

L . NATALI

( 1 ) PB nr . C 11 van 5 . 2 . 1971 , blz . 30 .

( 2 ) PB nr . C 36 van 19 . 4 . 1971 , blz . 38 .

( 3 ) PB nr . 117 van 19 . 6 . 1967 , blz . 2269/67 .

BIJLAGE

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

ex 12.03 C * I . GRAMINEAE * GRASSEN *

* Dactylis glomerata L . * Kropaar *

* Festuca arundinacea Schreb . * Rietzwenkgras *

* Festuca ovina L . * Schapegras *

* Festuca pratensis Huds . * Beemdlangbloem *

* Festuca rubra L . * Roodzwenkgras *

* Lolium multiflorum Lam . * Westerwolds en Italiaans raaigras *

* Lolium perenne L . * Engels raaigras *

* Lolium x hybridum Hausskn . * Gebruikst raaigras *

* Phleum pratense L . * Timothee *

* Poa nemoralis L . * Bosbeemdgras *

* Poa pratensis L . * Veldbeemdgras *

* Poa trivialis L . * Ruw beemdgras *

* II . LEGUMINOSAE * VLINDERBLOEMIGEN *

* Medicago sativa L . Lucerne *

* Trifolium pratense L . * Rode klaver *

* Trifolium repens L . * Witte klaver *

* Vicia sativa L . * Voederwikke

Top