EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022H0420(01)

Aanbeveling van de Raad van 19 april 2022 betreffende de omwisseling van hryvniabiljetten in de valuta van de lidstaten van ontvangst ten behoeve van ontheemden uit Oekraïne 2022/C 166/01

ST/7880/2022/INIT

PB C 166 van 20.4.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 166/1


AANBEVELINGVAN DE RAAD

van 19 april 2022

betreffende de omwisseling van hryvniabiljetten in de valuta van de lidstaten van ontvangst ten behoeve van ontheemden uit Oekraïne

(2022/C 166/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 292, eerste en tweede zin, in samenhang met artikel 78, lid 2, punt c),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Sinds de Russische invasie van Oekraïne zijn op slechts enkele weken tijd meer dan vier miljoen mensen in de Europese Unie aangekomen. Zowel het aantal mensen dat aankomt als de snelheid waarmee dat gebeurt, is ongezien.

(2)

Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad (1) is vastgesteld dat er sprake is van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne als gevolg van een gewapend conflict, en is voor ontheemden uit Oekraïne tijdelijke bescherming ingesteld.

(3)

Ontheemden die overeenkomstig Richtlijn 2001/55/EG van de Raad (2) en Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 tijdelijke bescherming of passende bescherming uit hoofde van het nationale recht genieten, hebben dringende liquiditeitsbehoeften om hun essentiële uitgaven te kunnen dekken. Velen van hen zijn aangekomen met hryvniabiljetten en ondervinden zeer grote moeilijkheden om die bankbiljetten te laten omwisselen in de munt van de lidstaat van ontvangst.

(4)

De Nationale Bank van Oekraïne heeft de contante omwisseling van hryvniabiljetten in buitenlandse valuta geschorst om de beperkte valutareserves van Oekraïne te beschermen.

(5)

Kredietinstellingen in de lidstaten zijn, door de beperkte inwisselbaarheid van hryvniabiljetten en de blootstelling aan valutarisico, niet bereid de valutawisseltransacties uit te voeren.

(6)

Sommige lidstaten overwegen nationale regelingen op te zetten om de omwisseling te ondersteunen van een beperkt bedrag aan hryvnia’s per ontheemde tegen een vaste koers.

(7)

De omwisseling van hryvniabiljetten in de valuta van de lidstaten van ontvangst moet gemakkelijker gemaakt worden om ontheemden uit Oekraïne te helpen in hun behoeften te voorzien, met name wanneer zij binnen de Unie reizen.

(8)

De Nationale Bank van Oekraïne heeft een aantal lidstaten benaderd om nationale regelingen op te zetten voor de aankoop van hryvniabiljetten tegen de officiële wisselkoers.

(9)

Het opzetten door de lidstaten van een gecoördineerde benadering wat betreft de nationale regelingen moet bevorderd worden zodat ontheemden uit Oekraïne dezelfde voorwaarden krijgen bij de omwisseling van hryvniabiljetten in de valuta van de lidstaat van ontvangst, zodat een gelijk speelveld tot stand wordt gebracht voor de kredietinstellingen en zodat eventuele speculatie op de markt wordt voorkomen.

(10)

Overeenkomstig artikel 3 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), heeft Ierland bij brief van 11 april 2022 te kennen gegeven dat het aan de vaststelling en toepassing van deze aanbeveling wenst deel te nemen.

(11)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het VEU en het VWEU, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van deze aanbeveling en is deze bijgevolg niet bindend voor, noch van toepassing in Denemarken,

BEVEELT AAN, MET VOLLEDIGE INACHTNEMING VAN DE NATIONALE BEVOEGDHEDEN EN GELET OP NATIONALE OMSTANDIGHEDEN EN PRAKTIJKEN:

DOELSTELLING EN TOEPASSINGSGEBIED

1.

Deze aanbeveling beoogt het voor ontheemden uit Oekraïne die recht hebben op tijdelijke bescherming of passende bescherming uit hoofde van het nationale recht in de zin van artikel 2 van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382, gemakkelijker te maken om hryvniabiljetten om te wisselen in de valuta van de lidstaten van ontvangst.

KERNAANBEVELING

2.

Een lidstaat zou om de omwisseling van hryvniabiljetten in zijn nationale valuta te vergemakkelijken, een nationale regeling moeten opzetten die de volgende kenmerken heeft:

a)

een ontheemde die het bewijs levert recht te hebben op tijdelijke bescherming als bepaald in Richtlijn 2001/55/EG of op passende bescherming uit hoofde van het nationale recht als bedoeld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382, zoals bedoeld in Mededeling 2022/C 126I/01 van de Commissie (3), zou hryvniabiljetten in de valuta van de lidstaat van ontvangst moeten kunnen omwisselen. In het geval van ontheemde niet-begeleide minderjarigen zou die omwisseling moeten gebeuren door de vertegenwoordiger als bepaald in artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2001/55/EG;

b)

maximumplafonds zouden vastgesteld moeten worden wat betreft het bedrag in hryvnia dat per ontheemde omgewisseld kan worden. Rekening houdende met nationale omstandigheden zouden die maximumplafonds op 10 000 hryvnia per ontheemde, of minder, moeten worden vastgesteld;

c)

omwisseling zou zonder kosten moeten kunnen gebeuren;

d)

de toepasselijke wisselkoers zou de door de Nationale Bank van Oekraïne bekendgemaakte officiële wisselkoers moeten zijn;

e)

de looptijd van de nationale regeling zou ten minste drie maanden moeten bedragen.

AANVULLENDE AANBEVELINGEN

3.

Om daadwerkelijke toegang tot de wisselregeling te garanderen, zouden de lidstaten voor de uitvoering van die wisselregeling ernaar moeten streven optimaal gebruik te maken van een netwerk van aan de wisselregeling deelnemende kredietinstellingen. Om de inachtneming van het maximumplafond per ontheemde te garanderen, zouden de lidstaten moeten overwegen om met aan de wisselregeling deelnemende kredietinstellingen overeen te komen hoe de identiteit van elke ontheemde persoon die van de wisselregeling gebruikmaakt, geregistreerd en gecontroleerd moet worden.

4.

Om een gezond financieel beheer te garanderen en voor zover nodig, zouden de lidstaten in het vooruitzicht moeten stellen met de Nationale Bank van Oekraïne de concrete voorwaarden voor een toekomstige omwisseling van hryvniabiljetten overeen te komen.

Gedaan te Brussel, 19 april 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan (PB L 71 van 4.3.2022, blz. 1).

(2)  Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (PB L 212 van 7.8.2001, blz. 12).

(3)  Mededeling 2022/C 126 I/01 van de Commissie over operationele richtsnoeren voor de uitvoering van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan (PB C 126 I van 21.3.2022, blz. 1).


Top