EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC1230(01)

Mededeling van de Commissie tot aanvulling van de richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2021 2021/C 528/01

C/2021/8413

OJ C 528, 30.12.2021, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 528/1


Mededeling van de Commissie tot aanvulling van de richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2021

(2021/C 528/01)

Mededeling van de Commissie van 21 september 2020 - Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2021 (1) wordt als volgt aangevuld:

1)

In punt 15, nummer 15, wordt het getal “80” ingevoegd in plaats van de vermelding “[...]” en worden twee alinea’s toegevoegd, zodat de huidige formulering van die definitie als volgt luidt:

“15.

“fallback-efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik”: 80 procent van het werkelijke elektriciteitsverbruik, bij besluit van de Commissie vastgesteld samen met de efficiëntiebenchmarks voor elektriciteitsverbruik. Deze stemt overeen met de gemiddelde reductie-inspanning welke voortvloeit uit de toepassing van de efficiëntiebenchmarks voor elektriciteitsverbruik (benchmark-elektriciteitsverbruik/gemiddeld elektriciteitsverbruik). De fallback-benchmark wordt toegepast voor alle producten die onder de in aanmerking komende bedrijfstakken vallen, maar waarvoor geen efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik is gedefinieerd.

De fallback-efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik wordt (vanaf jaar t = 2022) op jaarbasis met 1,09 % verlaagd volgens de formule die is vastgesteld in bijlage II onder “Geactualiseerde efficiëntiebenchmarks voor bepaalde in bijlage I genoemde producten”.

2)

In punt 28, b), wordt de beschrijving van de factor Ct die in de formule wordt gebruikt, aangevuld, zodat de huidige formulering van dat punt als volgt luidt:

“b)

Wanneer de in bijlage II opgenomen efficiëntiebenchmarks voor elektriciteitsverbruik niet van toepassing zijn op de door de begunstigde vervaardigde producten, is het maximale steunbedrag dat voor een installatie kan worden verleend voor kosten die in jaar t zijn gemaakt, gelijk aan:

Amaxt = Ai × Ct × Pt-1 × EF × AECt

In deze formule is Ai de steunintensiteit, uitgedrukt als een breuk (bv. 0,75); Ct is de toepasselijke CO2-emissiefactor of marktgebaseerde CO2-emissiefactor (tCO2MWh) (in jaar t); Pt-1 is de EUA-termijnkoers in jaar t-1 (EUR/tCO2); EF is de fallback-efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik als gedefinieerd in punt 15, nummer 15; en AEC is het werkelijke elektriciteitsverbruik (MWh) in jaar t.”

3)

In de tabel in bijlage I wordt de beschrijving van de bedrijfstak die onder NACE-code 20.16.40.15 valt, vervolledigd/aangevuld, zodat de huidige tekst van die omschrijving als volgt luidt:

“Polyethyleenglycolen en andere polyetheralcoholen, in primaire vormen”;

4)

De volgende bijlage II wordt ingevoegd:

“BIJLAGE II

Efficiëntiebenchmarks voor elektriciteitsverbruik en jaarlijkse verminderingspercentages voor de in bijlage I genoemde producten

Efficiëntiebenchmarks voor elektriciteitsverbruik voor de in bijlage I genoemde producten met uitwisselbaarheid van brandstof en elektriciteit:

Producten waarvoor de uitwisselbaarheid van brandstof en elektriciteit werd vastgesteld in punt 2, van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/331.

Bij bijlage I van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/331 is vastgesteld dat bij bepaalde producten brandstof en elektriciteit uitwisselbaar zijn. Bij deze producten is het niet passend om een benchmark in MWh/ton geproduceerd product vast te stellen. In plaats daarvan moeten de specifieke broeikasgasemissiecurven voor de directe emissies als uitgangspunt worden genomen. Voor deze producten zijn de productbenchmarks vastgesteld op basis van de som van de directe emissies (energie- en procesemissies) en de indirecte emissies die door het gebruik van het uitwisselbare aandeel elektriciteit zijn ontstaan.

In deze gevallen moet de factor “E” in de formule voor de berekening van het in punt 28, a), van de richtsnoeren vermelde maximale steunbedrag worden vervangen door de volgende term, die een bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/331 vastgestelde productbenchmark omvormt tot een efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik op basis van een gemiddelde Europese CO2-emissiefactor van 0,376 tCO2/MWh:

Bestaande productbenchmark uit punt 2 van de bijlage bij Verordening 2021/447/EU (in tCO2/t) × het aandeel relevante indirecte emissies tijdens de referentieperiode (%)/0,376 (tCO2/MWh).

De waarde van de in de periode 2021-2025 toe te passen efficiëntiebenchmarks voor producten met uitwisselbaarheid van brandstof en elektriciteit is te vinden in Verordening (EU) 2021/447 van 12 maart 2021 tot vaststelling van herziene benchmarkwaarden voor de kosteloze toewijzing van emissierechten voor de periode 2021 tot en met 2025 overeenkomstig artikel 10 bis, lid 2, van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad.

Efficiëntiebenchmarks voor de in bijlage I genoemde producten die niet in tabel 1 van deze bijlage zijn opgenomen

De fallback-efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik zoals gedefinieerd in punt 15, nummer 15, van deze richtsnoeren is van toepassing op alle in aanmerking komende producten als bedoeld in bijlage I waarvoor geen efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik is vastgesteld.

Geactualiseerde efficiëntiebenchmarks voor bepaalde in bijlage I genoemde producten

Tabel 1 bevat een overzicht van de benchmarkwaarden die moeten worden gebruikt als uitgangspunt voor de bepaling van de toepasselijke efficiëntiebenchmark voor een bepaald jaar, rekening houdend met het overeenkomstige jaarlijkse verminderingspercentage.

In dat jaarlijkse verminderingspercentage wordt aangegeven hoeveel de benchmarks automatisch per jaar zullen worden verlaagd. Tenzij anders vermeld in tabel 1, worden (vanaf jaar t = 2022) alle efficiëntiebenchmarks (met inbegrip van de fallback-efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik) op jaarbasis met 1,09 % verlaagd volgens de volgende formule:

Efficiëntiebenchmark van toepassing in (jaar t) = benchmarkwaarde in 2021 * (1 + jaarlijks verminderingspercentage) ^ (jaar t — 2021)

Tabel 1

Efficiëntiebenchmarks voor elektriciteitsverbruik voor bepaalde in bijlage I genoemde producten

NACE4

Product-benchmark

Benchmark-waarde in 2021

Benchmark-eenheid

Productie-eenheid

Jaarlijks verminderingspercentage [%]

Productomschrijving

Onder de productbenchmark vallende procedés

Relevante Prodcom-code

Beschrijving

17.11

Houtcellulose

0,904

MWh/t 90 % sdt

Ton houtcellulose

1,09

Houtcellulose voor oplossingen (“dissolving grades”)

Alle processen die direct of indirect verband houden met de productie van houtcellulose, met inbegrip van drogen, wassen en zeven, en bleken

17.11.11.00

Houtcellulose voor oplossingen (“dissolving grades”)

17.11

Houtcellulose

0,329

MWh/t 90 % sdt

Ton houtcellulose

1,09

Natron- en sulfaathoutcellulose, andere dan die voor oplossingen

17.11.12.00

Natron- en sulfaathoutcellulose, andere dan die voor oplossingen

17.11

Houtcellulose

0,443

MWh/t 90 % sdt

Ton houtcellulose

1,09

Sulfiet-houtcellulose, andere dan die voor oplossingen

17.11.13.00

Sulfiet-houtcellulose, andere dan die voor oplossingen

17.11

Gedeeltelijk chemisch ontsloten houtslijp (halfmechanische houtpulp)

0,443

MWh/t 90 % sdt

Ton gedeeltelijk chemisch ontsloten houtslijp (halfchemische houtpulp)

1,09

Gedeeltelijk chemisch ontsloten houtslijp (halfmechanische houtpulp)

17.11.14.00

Houtslijp; gedeeltelijk chemisch ontsloten houtslijp (halfchemische houtpulp); pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen dan hout

17.11

Mechanische pulp

Fallbackbenadering

1,09

Mechanische pulp

Alle processen die direct of indirect verband houden met de productie van mechanische pulp, met inbegrip van houtbehandeling, raffinage, wassen, bleken, warmteterugwinning

17.11

Teruggewonnen papier

0,260

MWh/t 90 % sdt

Ton teruggewonnen papier

1,09

Teruggewonnen papier

Alle processen die direct of indirect verband houden met de productie van teruggewonnen papier, met inbegrip van verdikking en dispersie, en bleken

17.11

Ontinkt teruggewonnen papier

0,390

MWh/t 90 % sdt

Ton ontinkt teruggewonnen papier

1,09

Ontinkt teruggewonnen papier

17.12

Krantenpapier

0,801

MWh/t product

Ton krantenpapier

1,09

Krantenpapier

Alle processen die direct of indirect verband houden met de productie van papier, met inbegrip van raffinage, persen en thermische droging

17.12.11.00

Krantenpapier

17.12

Ongecoat fijnpapier

0,645

MWh/t product

Ton ongecoat fijnpapier

1,09

Ongecoat fijnpapier

17.12.12.00

17.12.13.00

17.12.14.10

17.12.14.35

17.12.14.39

17.12.14.50

17.12.14.70

Ongecoat fijnpapier

17.12

Gecoat fijnpapier

0,538

MWh/t product

Ton gecoat fijnpapier

1,09

Gecoat fijnpapier

17.12.73.35

17.12.73.37

17.12.73.60

17.12.73.75

17.12.73.79

17.12.76.00

Gecoat fijnpapier

17.12

Tissuepapier

0,925

MWh/t product

Ton tissuepapier

1,09

Tissuepapier

17.12.20.30

17.12.20.55

17.12.20.57

17.12.20.90

Tissuepapier

17.12

Testliner en golfblad

0,260

MWh/t product

Ton papier

1,09

Testliner en golfblad

17.12.33.00

17.12.34.00

17.12.35.20

17.12.35.40

Testliner en golfblad

17.12

Ongecoat karton

0,268

MWh/t product

Ton karton

1,09

Ongecoat karton

17.12.31.00

17.12.32.00

17.12.42.60

17.12.42.80

17.12.51.10

17.12.59.10

Ongecoat karton

17.12

Gecoat karton

0,403

MWh/t product

Ton karton

1,09

Gecoat karton

17.12.75.00

17.12.77.55

17.12.77.59

17.12.78.20

17.12.78.50

17.12.79.53

17.12.79.55

Gecoat karton

20.13

Zwavelzuur

0,056

MWh/t product

Ton zwavelzuur

1,09

Zwavelzuur; oleum (rokend zwavelzuur)

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de productie van zwavelzuur

20.13.24.34

Zwavelzuur; oleum (rokend zwavelzuur)

20.13

Chloor

1,846

MWh/t product

Ton chloor

1,09

Chloor

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de elektrolyse-eenheid, met inbegrip van secundaire installaties

20.13.21.11

Chloor

20.13

Silicium

11,87

MWh/t product

Ton silicium

1,09

Silicium. Andere dan die 99,99 of meer gewichtspercenten silicium bevat

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de productie van silicium

20.13.21.70

Silicium. Andere dan die 99,99 of meer gewichtspercenten silicium bevat

20.13

Silicium

60

MWh/t product

Ton silicium

1,09

Silicium. bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten silicium

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de oven met inbegrip van secundaire installaties

20.13.21.60

Silicium. bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten silicium

20.13

Siliciumcarbide

6,2

MWh/t product

Ton siliciumcarbide

1,09

Silicium. siliciumcarbide, ook indien chemisch welbepaald

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de productie van siliciumcarbide

20.13.64.10

Silicium. siliciumcarbide, ook indien chemisch welbepaald

24.10

Oxystaal

0,03385

MWh/t product

Ton (gegoten) ruwstaal

0,60

Ruwstaal: niet-gelegeerd staal, niet geproduceerd in elektro-ovens

Secundaire metallurgie, voorverwarming van vuurvaste stoffen, nevenprocedés en gietinstallaties tot en met het snijden van ruwstaalproducten

24.10.T1.22

Ruwstaal: niet-gelegeerd staal, niet geproduceerd in elektro-ovens

24.10

Ruwstaal: ander gelegeerd staal dan roestvrij staal, niet geproduceerd in elektro-ovens

24.10.T1.32

Ruwstaal: ander gelegeerd staal dan roestvrij staal, niet geproduceerd in elektro-ovens

24.10

Ruwstaal: roestvrij en hittebestendig staal, niet geproduceerd in elektro-ovens

24.12.T1.42

Ruwstaal: roestvrij en hittebestendig staal, niet geproduceerd in elektro-ovens

24.10

ferromangaan

2,2

MWh/t product

Ferromangaan bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof

2,03

Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof, met een korrel van ≤ 5 mm en een mangaangehalte van > 65 gewichtspercenten

 

24.10.12.10

Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof, met een korrel van ≤ 5 mm en een mangaangehalte van > 65 gewichtspercenten

24.10

Ferromangaan bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof

Overig ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof (m.u.v. die met een korrel van ≤ 5 mm en een mangaangehalte van > 65 gewichtspercenten)

 

24.10.12.20

Overig ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof (m.u.v. die met een korrel van ≤ 5 mm en een mangaangehalte van > 65 gewichtspercenten)

24.10

ferromangaan

1,4

MWh/t product

Ferromangaan bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof

1,09

Overig ferromangaan, bevattende ≤ 2 gewichtspercenten koolstof

 

24.10.12.25

Overig ferromangaan, bevattende ≤ 2 gewichtspercenten koolstof

24.10

Ferrosilicium

8,54

MWh/t product

ferrosilicium bevattende > 55 gewichtspercenten silicium

1,09

ferrosilicium bevattende > 55 gewichtspercenten silicium

 

24.10.12.35

ferrosilicium bevattende > 55 gewichtspercenten silicium

24.10

Ferrosilicium

Fallbackbenadering

1,09

 

 

24.10.12.36

Ferrosilicium bevattende ≤ 55 gewichtspercenten silicium en ≥ 4 doch ≤ 10 gewichtspercenten magnesium

24.10

ferronikkel

9,28

MWh/t product

ferronikkel

1,09

ferronikkel

 

24.10.12.40

ferronikkel

24.10

ferrosilicomangaan

3,419

MWh/t product

ferrosilicomangaan

1,12

ferrosilicomangaan

 

24.10.12.45

ferrosilicomangaan

24.42

Primair aluminium

13,90

MWh/t product

Ruw niet-gelegeerd aluminium

0,25

Ruw niet-gelegeerd aluminium uit elektrolyse

Ruw niet-gelegeerd aluminium uit elektrolyse, met inbegrip van eenheden voor productiecontrole, secundaire procedés en het ovenhuis. Omvat ook anodefabriek (pre-bake). Wanneer de anoden door een op zichzelf staande fabriek in de EU worden geleverd, mag deze fabriek niet worden gecompenseerd. Voor anoden die buiten de EU worden geproduceerd, mag een correctie worden aangebracht

24.42.11.30

Ruw aluminium, niet-gelegeerd (excl. poeder en schilfers)

24.42.11.53

Legeringen van ruw aluminium, primair (excl. poeder en schilfers)

24.42.11.54

Legeringen van ruw aluminium, in primaire vorm (excl. poeder en schilfers)

24.42

Aluminiumoxide (raffinage)

0,20

MWh/t product

aluminiumoxide

1,11

 

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de productie van aluminiumoxide

24.42.12.00

Aluminiumoxide (uitgezonderd kunstmatig korund)

24.43

Zink-elektrolyse

3,994

MWh/t product

zink

0,01

Primair zink

Dit omvat alle procedés die direct of indirect verband houden met de zinkelektrolyse-eenheid met inbegrip van secundaire installaties

24.43.12.30

Ruw zink, niet-gelegeerd (excl. zinkstof, zinkpoeder en schilfers van zink)

24.43.12.50

Ruw zink, gelegeerd (excl. zinkstof, zinkpoeder en schilfers van zink)

24.44

Onbewerkt geraffineerd koper

0,31

MWh/t product

Koperkathoden

1,09

Koperkathoden

Alle processen die direct of indirect verband houden met het elektrolytische raffinageproces, in voorkomend geval met inbegrip van het gieten van anoden ter plaatse

24.44.13.30

Ruw, niet gelegeerd geraffineerd koper (excl. gewalste, getrokken of gesmede gesinterde producten)

5)

In bijlage III worden de cijfergegevens in de derde kolom van de tabel ingevoegd, zodat de huidige tekst van die bijlage als volgt luidt:

“BIJLAGE III

Maximale regionale CO2-emissiefactoren in de verschillende geografische gebieden (tCO2/MWh)

Gebieden

 

Toepasselijke CO2-emissiefactor

Adriatische Zee

Kroatië, Slovenië

0,69

Iberisch Schiereiland

Spanje, Portugal

0,53

Baltische staten

Litouwen, Letland, Estland

0,75

Centraal-West-Europa

Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg

0,72

Scandinavië

Zweden, Finland

0,58

Tsjechië-Slowakije

Tsjechië, Slowakije

0,85

België

 

0,36

Bulgarije

 

0,98

Denemarken

 

0,52

Ierland

 

0,49

Griekenland

 

0,73

Frankrijk

 

0,44

Italië

 

0,46

Cyprus

 

0,70

Hongarije

 

0,58

Malta

 

0,40

Nederland

 

0,45

Polen

 

0,81

Roemenië

 

0,96


(1)  PB C 317 van 25.9.2020, blz. 5.


Top