EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010H0424(03)

Aanbeveling nr. U2 van 12 juni 2009 betreffende de toepassing van artikel 64, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 883/2004 op werklozen die hun echtgeno(o)t(e) of partner vergezellen die een beroepswerkzaamheid uitoefent in een andere dan de bevoegde staat (Voor de EER en voor de overeenkomst Europese Gemeenschap/Zwitserland relevante tekst)

OJ C 106, 24.4.2010, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

24.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 106/51


AANBEVELING Nr. U2

van 12 juni 2009

betreffende de toepassing van artikel 64, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 883/2004 op werklozen die hun echtgeno(o)t(e) of partner vergezellen die een beroepswerkzaamheid uitoefent in een andere dan de bevoegde staat

(Voor de EER en voor de overeenkomst Europese Gemeenschap/Zwitserland relevante tekst)

2010/C 106/16

DE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS,

Gelet op artikel 72, onder a), van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (1), uit hoofde waarvan de Administratieve Commissie tot taak heeft alle vraagstukken van administratieve of interpretatieve aard die voortvloeien uit de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (2), te behandelen.

Gelet op artikel 64, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004, en artikel 55, lid 1, van Verordening (EG) nr. 987/2009,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ingevolge artikel 64, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 behoudt een persoon die volledig werkloos is en die zich naar een andere dan de bevoegde staat begeeft om daar werk te zoeken, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde beperkingen recht op een werkloosheidsuitkering.

(2)

Een van de onder a) van dat lid genoemde voorwaarden luidt, dat de betrokkene gedurende ten minste vier weken na de aanvang van de werkloosheid ter beschikking van de diensten voor arbeidsvoorziening van de bevoegde staat is gebleven.

(3)

De laatste zin van dit punt a) biedt echter de bevoegde diensten of organen de mogelijkheid om de werkzoekende toestemming te geven om vóór het verstrijken van deze termijn van vier weken te vertrekken.

(4)

Deze toestemming dient niet te worden geweigerd aan personen die aan alle andere in artikel 64, lid 1, van de genoemde verordening vermelde voorwaarden voldoen en die hun echtgenoot/echtgenote of partner die in een andere lidstaat werk heeft gevonden, wensen te vergezellen.

Handelend overeenkomstig artikel 71, lid 2, van Verordening (EG) nr. 883/2004,

BEVEELT DE BEVOEGDE INSTELLINGEN EN ORGANEN AAN:

1.

Toestemming om uit het land te vertrekken vóór het verstrijken van de termijn van vier weken, vermeld in de laatste zin van artikel 64, lid 1, onder a), wordt gegeven aan de volledig werkloze die voldoet aan alle andere in artikel 64, lid 1, gestelde voorwaarden, en die zijn/haar echtgenote/echtgenoot of partner vergezelt die gaat werken in een andere dan de bevoegde staat.

Wie als partner geldt, wordt vastgesteld op basis van de wetgeving van de bevoegde lidstaat.

2.

Deze aanbeveling wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij is van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 987/2009.

De voorzitster van de Administratieve Commissie

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1.


Top