EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0422(01)

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

OJ C 93, 22.4.2009, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 93/17


Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

2009/C 93/05

Nummer van de steun: XA 432/08

Lidstaat: Bondsrepubliek Duitsland

Benaming van de steunregeling: Landwirtschaft - Nachhaltigkeit

Rechtsgrond: Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank vom 11.11.1998 (Gesetzblatt für Baden-Württemberg (GBl.) vom 18.11.1998, S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2007 (GBl. vom 14.12.2007, S. 581) in Verbindung mit dem Programmmerkblatt Landwirtschaft – Wachstum

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Er worden zachte leningen toegekend. Het voorziene steunbedrag is 500 000 euro Dit steunbedrag wordt door de Landwirtschaftliche Rentenbank ter beschikking gesteld. De Landwirtschaftliche Rentenbank draagt niet zelf aan de financiering bij.

Maximale steunintensiteit: Maximaal 20 % van de subsidiabele uitgaven. Het maximale steunbedrag dat tijdens om het even welke periode van drie fiscale jaren per bedrijf wordt toegekend, mag niet hoger zijn dan 400 000 euro. Wanneer de steun die voor de subsidiabele uitgaven wordt toegekend, wordt gecumuleerd met andere overheidsfinanciering, zijn de in Verordening (EG) nr. 1857/2006 vastgestelde maxima van toepassing.

Datum van tenuitvoerlegging: Inachtneming van de termijn overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1857/2006, evenwel op zijn vroegst op 2.1.2009.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 30.6.2014

Doelstelling van de steun: Stimulering van kleine en middelgrote ondernemingen die zich toeleggen op de primaire productie van landbouwproducten van bijlage I bij het Verdrag (met uitzondering van producten van de visserij en de aquacultuur) aan de hand van investeringssteun voor de primaire productie van landbouwproducten. Investeringen voor de instandhouding en verbetering van het natuurlijke milieu, voor de verbetering van de hygiëneomstandigheden of van de normen inzake dierenwelzijn. Investeringen ter verbetering van de productkwaliteit (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1857/2006). Subsidiabele uitgaven zijn: a) de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen, b) de koop of huurkoop van machines en materieel, met inbegrip van computerprogrammatuur, tot maximaal de marktwaarde van de activa of c) algemene kosten in verband met de onder a) en b) bedoelde uitgaven, zoals kosten voor architecten, ingenieurs en adviseurs, haalbaarheidsstudies. In het kader van de steunverlening is gewaarborgd dat de steun niet wordt toegekend in strijd met verbods- of beperkende bepalingen die zijn vastgesteld in verordeningen van de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening, ook niet als dergelijke verboden en beperkingen uitsluitend betrekking hebben op communautaire steunverlening.

Betrokken economische sector(en): Land- en tuinbouw, wijnbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank

Postfach 10 29 43

70025 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Website: www.l-bank.de/landwirtschaft-nachhaltigkeit

Overige informatie: —

Nummer van de steunmaatregel: XA 435/08

Lidstaat: Spanje

Regio: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Subvenciones dirigidas a las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en Región Determinada de la provincia de Salamanca y a las entidades asociativas que promuevan el reconocimiento de alguna de estas figuras de calidad, anualidad 2009.

Rechtsgrond: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a a las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en Región Determinada de la provincia de Salamanca y a las entidades asociativas que promuevan el reconocimiento de alguna de estas figuras de calidad, anualidad 2009.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: De voorziene jaaruitgaven in het kader van de regeling bedragen 60 000 euro (zestigduizend euro).

Maximale steunintensiteit: De subsidie mag maximaal 50 % of naargelang van het geval - 70 % bedragen van de subsidiabele uitgaven, maar nooit meer dan 12 000 euro per aanvrager.

Datum van tenuitvoerlegging: De datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2009

Doelstelling van de steun: De subsidie heeft ten doel de productie en de verkoop te bevorderen van kwaliteitslandbouwproducten met een beschermde oorsprongsbenaming, een beschermde geografische aanduiding of een kwaliteitslabel uit de provincie Salamanca dan wel van wijnen die als v.q.p.r.d. worden aangemerkt.

De steunregeling valt onder de artikelen 14 en 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren.

De deelname aan door de Diputación van Salamanca georganiseerde vakbeurzen of aan agrovoedingsbeurzen waarop de Diputación aanwezig is, het uitvoeren van studies/onderzoeken die de erkenning van een kwaliteitslabel of de verbetering van de kwaliteit van producten met een kwaliteitslabel bevorderen alsmede activiteiten die bevorderlijk zijn voor de voedselkwaliteit, worden als subsidiabele activiteiten beschouwd.

Subsidiabele uitgaven voor:

1.

inschrijving, huur van ruimte en stands, beveiliging, hostesses en deelnamekosten;

2.

publicaties in verband met de activiteit;

3.

reiskosten.

1.

studies met het oog op het ontwerp en de erkenning van een keurmerk (beschermde oorsprongsbenaming, beschermde geografische aanduiding, kwaliteitslabel of erkenning als v.q.p.r.d.) voor producten uit de provincie Salamanca;

2.

andere onderzoeken met als doel de kwaliteit te verbeteren van landbouwproducten uit de provincie Salamanca die reeds drager zijn van een in het vorige punt vermeld keurmerk.

1.

de deelname aan nationale vakbeurzen: huur van ruimte en stands, beveiliging, hostesses, deelnamekosten, reiskosten en publicaties in verband met de activiteit;

2.

de presentatie van kwaliteitsproducten op nationaal en provinciaal niveau: slechts de huur van de installaties waar de presentatie plaatsvindt, de reiskosten en publicaties in verband met de activiteit mogen worden gesubsidieerd;

3.

publicaties, zoals catalogi of websites met feitelijke informatie over producenten uit een bepaald gebied of producenten van een bepaald product, mits de informatie en de presentatie neutraal zijn en alle producenten dezelfde kans hebben om in de publicatie aan bod te komen.

Betrokken economische sector(en): agrovoedingssector

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca.

C/Felipe Espino no 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Website: http://www.lasalina.es/areas/eh//ProyConvocatorias/2009/ Denominaciones.pdf

Overige informatie: De subsidie is verenigbaar met eender welke andere subsidie, steun, financiële middelen of inkomsten voor de gesubsidieerde activiteit die afkomstig is/zijn van een nationale of Europese overheid dan wel van een openbare of particuliere instelling of internationale organisatie. Indien de aanvrager – voor hetzelfde doel – een andere subsidie is toegekend die onverenigbaar is met de subsidie van de Diputación, is artikel 33 van het Spaanse Koninklijke Decreet 887/2006 van 21 juli 2006 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de Algemene subsidiewet, van toepassing.

Het door de Diputación verleende steunbedrag mag hoe dan ook in geen geval - op zich of samen met andere subsidies, steun, financiële middelen of inkomsten - hoger zijn dan de kosten van de gesubsidieerde activiteit.

De subsidie is evenmin verenigbaar met andere subsidies, steun, financiële middelen of inkomsten ten bate van de gesubsidieerde activiteit die door de Diputación de Salamanca - hetzij rechtstreeks, hetzij via een inschrijvingsprocedure - voor dezelfde subsidiabele uitgaven ter beschikking worden gesteld.

Nummer van de steunmaatregel: XA 439/08

Lidstaat: Italië

Regio: Provincia autonoma di Bolzano

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Criteri e modalità relativi alla concessione di aiuti per l'assistenza tecnica in agricoltura

Rechtsgrond: Articolo 4, comma 1, lettera p) della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 3 miljoen euro

Maximale steunintensiteit: 100 %

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: tot en met 30 juni 2014

Doelstelling van de steun: Technische ondersteuning verlenen in de landbouwsector overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

Betrokken economische sector(en): Dierlijke en plantaardige productie in het algemeen

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Ripartizione provinciale agricoltura,

Via Brennero, 6

39100 Bolzano

ITALIA

Website: http://www.egov.bz.it/DownloadAttachment.aspx?id=1013721

Overige informatie: —

Nummer van de steunmaatregel: 440/08

Lidstaat: Spanje

Regio: Castilla-La Mancha.

Benaming van de steunregeling: Ayudas para la integración cooperativa sin vinculación patrimonial

Rechtsgrond: Convocatorias de ayudas para las cooperativas agrarias:

Orden de 08/06/2000 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se establecen los programas de fomento de la calidad agroalimentaria en Castilla-La Mancha (FOCAL 2000) programa 1 cooperativismo agrario

Orden de de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de las estructuras asociativas agrarias en Castilla-La Mancha y se convocan dichas ayudas para el año 2009.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totaal bedrag: 50 000 euro

Maximale steunintensiteit: 80 % van de subsidiabele uitgaven

uitgaven voor de oprichting van de onderneming,

uitgaven voor administratief personeel,

uitgaven voor de aankoop van kantooruitrusting (inclusief computerhardware en -software)

algemene onkosten en honoraria.

Datum van tenuitvoerlegging: De datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun: Producentenorganisaties (art. 9 van Verorderning (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Landbouw, veeteelt, bosbouw en visserij

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural,

C/Pintor Matías Moreno, no 4,

45004 Toledo

Website: Voorlopig: http://www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/ cooperativismo/cooperativismo.htm, maar www.jccm.es/cgi-bin/ docm.php3 na de bekendmaking.


Top