EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0620(03)

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

PB C 155 van 20.6.2008, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 155/25


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

(2008/C 155/05)

Nummer van de steun: XA 273/07

Lidstaat: Republiek Slovenië

Regio: Območje občine Rače-Fram

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rače-Fram

Rechtsgrond: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rače-Fram

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:

 

2007: 72 500 EUR

 

2008: 72 500 EUR

 

2009: 72 500 EUR

 

2010: 72 500 EUR

 

2011: 72 500 EUR

 

2012: 72 500 EUR

 

2013: 72 500 EUR

Maximale steunintensiteit:

1.   Investeringen in landbouwbedrijven die zich toeleggen op primaire productie:

tot 50 % van de subsidiabele uitgaven voor investeringen in probleemgebieden en tot 40 % in andere gebieden;

tot 50 % van de subsidiabele investeringsuitgaven in andere gebieden wanneer deze investeringen worden gedaan door jonge landbouwers binnen vijf jaar na hun vestiging en is voldaan aan de voorwaarden van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

De regeling heeft ten doel investeringssteun te verlenen voor: het herstel van noodzakelijke elementen van landbouwbedrijven; de aankoop van uitrusting voor de landbouwproductie; meerjarige teelten; de verbetering van landbouw- en weidegronden.

2.   Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen:

tot 60 % van de subsidiabele uitgaven — of 75 % in probleemgebieden — voor investeringen om op landbouwbedrijven erfgoedelementen die tot de productieve activa behoren, in stand te houden, op voorwaarde dat de investeringen niet leiden tot een verhoging van de productiecapaciteit van het desbetreffende bedrijf;

tot 100 % van de subsidiabele investeringsuitgaven om niet-productieve erfgoedelementen op landbouwbedrijven (archeologische of historische elementen) in stand te houden;

aanvullende steun kan worden verleend tot 100 % om de extra kosten te dekken voor traditionele materialen die bij de instandhouding van de erfgoedelementen van bedrijven worden gebruikt.

3.   Steun als bijdrage aan verzekeringspremies:

de gemeentelijke overheid cofinanciert de verzekeringspremies voor een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen het uit de nationale begroting gefinancierde bedrag en maximaal 50 % van de subsidiabele verzekeringspremie wanneer de desbetreffende verzekering dient ter dekking van de verliezen aan oogsten en gewassen, en van de verliezen in de veehouderij als gevolg van ziekten.

4.   Steun voor ruilverkavelingen:

tot 70 % van de subsidiabele uitgaven voor juridische en administratieve procedures.

5.   Steun ter bevordering van de productie van kwaliteitslandbouwproducten:

de steun wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse geldelijke betalingen aan producenten en dekt tot 70 % van de uitgaven.

6.   Technische ondersteuning in de landbouwsector:

tot 70 % van de subsidiabele uitgaven voor: onderwijs en opleiding; adviesdiensten; de organisatie van fora, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen; de verspreiding van wetenschappelijke kennis; publicaties zoals catalogi en websites. De steun wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse geldelijke betalingen aan producenten

Datum van tenuitvoerlegging: Oktober 2007 (de steun wordt niet toegekend zolang de beknopte informatie niet is gepubliceerd op de website van de Europese Commissie)

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling loopt af op 31 december 2013

Doelstelling van de steun: Ondersteuning van het MKB

Verwijzingen naar artikelen in Verordening (EG) nr. 1857/2006 en subsidiabele uitgaven: Hoofdstuk II van de ontwerpregels voor het verlenen van staatssteun en de-minimissteun en voor de tenuitvoerlegging van andere maatregelen inzake plattelandsontwikkeling in de gemeente Rače-Fram bevat maatregelen die staatssteun zijn en die in overeenstemming zijn met de volgende artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3):

artikel 4: Investeringen in landbouwbedrijven;

artikel 5: Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen;

artikel 12: Steun als bijdrage aan verzekeringspremies;

artikel 13: Steun voor ruilverkavelingen;

artikel 14: Steun ter bevordering van de productie van kwaliteitslandbouwproducten;

artikel 15: Technische ondersteuning in de landbouwsector

Betrokken economische sector(en): Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Občina Rače-Fram

Grajski trg 14

SLO-2327 Rače

Website: http://www.race-fram.si/dokument.aspx?id=2829

Andere informatie: De maatregel waarbij steun wordt verleend als bijdrage aan premies voor het verzekeren van gewassen en vruchten betreft de volgende, met een natuurramp gelijkgestelde ongunstige weersomstandigheden: voorjaarsvorst, hagel, blikseminslag, brand veroorzaakt door blikseminslag, stormen en overstromingen.

De regels van de gemeentelijke overheid voldoen aan de criteria van Verordening (EG) nr. 1857/2006 betreffende de door de gemeentelijke overheden te treffen maatregelen en de toe te passen algemene bepalingen (procedure voor de toekenning van steun, cumulatie van steun, doorzichtigheid van steun en controle)

Nummer van de steun: XA 276/07

Lidstaat: Republiek Slovenië

Regio: Območje občine Kostanjevica na Krki

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kostanjevica na Krki

Rechtsgrond: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 2007–2013

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:

 

2007: 11 000 EUR

 

2008: 20 000 EUR

 

2009: 30 000 EUR

 

2010: 30 000 EUR

 

2011: 30 000 EUR

 

2012: 30 000 EUR

 

2013: 30 000 EUR

Maximale steunintensiteit:

1.   Investeringen in landbouwbedrijven:

50 % van de subsidiabele uitgaven in probleemgebieden;

40 % van de subsidiabele uitgaven in andere gebieden;

wanneer het steun betreft die bestemd is voor een jonge landbouwer die binnen vijf jaar na zijn vestiging investeert, jonger is dan 40, voor de eerste maal eigenaar is, permanent op het landbouwbedrijf woont en zich ertoe heeft verplicht met het bedrijfsplan strokende activiteiten te ontplooien en die ten minste tot vijf jaar na ontvangst van de steun aan het hoofd — en eigenaar — van het bedrijf blijft, bedraagt de overheidsfinanciering 10 % meer;

in het kader van de regeling wordt investeringssteun verleend voor: het herstel van noodzakelijke elementen van landbouwbedrijven; de aankoop van uitrusting voor de landbouwproductie; meerjarige teelten; de verbetering van landbouw- en weidegronden.

2.   Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen:

voor investeringen in niet-productieve erfgoedelementen, tot 100 % van de werkelijke uitgaven;

tot 60 % — 75 % in probleemgebieden — van de werkelijke investeringsuitgaven voor de instandhouding van erfgoedelementen die tot de productieve activa van landbouwbedrijven behoren (landbouwbedrijfsgebouwen: graanschuren, droogrekken, bijenkorven, zaagmolens en andere molens), op voorwaarde dat de investeringen niet leiden tot een verhoging van de productiecapaciteit van het bedrijf;

aanvullende steun kan worden verleend tot 100 % om de extra kosten te dekken voor traditionele materialen die bij de instandhouding van de erfgoedelementen van bedrijven worden gebruikt.

3.   Steun als bijdrage aan verzekeringspremies:

de gemeentelijke overheid cofinanciert de verzekeringspremies voor een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen het uit de nationale begroting gefinancierde bedrag en maximaal 50 % van de subsidiabele verzekeringspremie wanneer de desbetreffende verzekering dient ter dekking van de verliezen aan gewassen en vruchten, en van de verliezen in de veehouderij als gevolg van ziekten.

4.   Steun voor ruilverkavelingen:

tot 100 % van de subsidiabele uitgaven voor juridische en administratieve procedures.

5.   Steun ter bevordering van de productie van kwaliteitslandbouwproducten:

de steun dekt tot 100 % van de uitgaven en wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse geldelijke betalingen aan producenten.

6.   Technische ondersteuning in de landbouwsector:

er wordt tot 100 % steun verleend voor uitgaven voor: opleiding en advies; de organisatie van fora, beurzen en tentoonstellingen; de verspreiding van wetenschappelijke kennis en publicaties. De steun wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse geldelijke betalingen aan producenten

Datum van tenuitvoerlegging: Oktober 2007 (de steun wordt niet toegekend zolang de beknopte informatie niet is gepubliceerd op de website van de Europese Commissie)

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling loopt af op 31 december 2013

Doelstelling van de steun: de ondersteuning van landbouwbedrijven, micro-ondernemingen

Verwijzingen naar artikelen in Verordening (EG) nr. 1857/2006 en subsidiabele uitgaven: Hoofdstuk II van de ontwerpregels voor het verlenen van steun voor de instandhouding en bevordering van de ontwikkeling van de landbouw en het platteland in de gemeente Kostanjevica na Krki bevat maatregelen die staatssteun zijn en die in overeenstemming zijn met de volgende artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3):

artikel 4: Investeringen in landbouwbedrijven;

artikel 5: Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen;

artikel 12: Steun als bijdrage aan verzekeringspremies;

artikel 13: Steun voor ruilverkavelingen;

artikel 14: Steun ter bevordering van de productie van kwaliteitslandbouwproducten;

artikel 15: Technische ondersteuning in de landbouwsector

Betrokken economische sector(en): Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Občina Kostanjevica na Krki

Ljubljanska cesta 7

SLO-8311 Kostanjevica na Krki

Website: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200787&dhid=91625

Andere informatie: De maatregel waarbij steun wordt verleend als bijdrage aan premies voor het verzekeren van gewassen en vruchten betreft de volgende, met een natuurramp gelijkgestelde ongunstige weersomstandigheden: voorjaarsvorst, hagel, blikseminslag, brand veroorzaakt door blikseminslag, stormen en overstromingen.

De regels van de gemeentelijke overheid voldoen aan de criteria van Verordening (EG) nr. 1857/2006 betreffende de door de gemeentelijke overheden te treffen maatregelen en de toe te passen algemene bepalingen (procedure voor de toekenning van steun, de cumulatie, doorzichtigheid en controle van steun)

Handtekening van de bevoegde persoon

Župan

Mojmir PUSTOSLEMŠEK

Nummer van de steun: XA 277/07

Lidstaat: Republiek Slovenië

Regio: Območje občine Videm

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja podeželja v občini Videm

Rechtsgrond: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v občini Videm

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:

 

2007: 12 074 EUR

 

2008: 12 500 EUR

 

2009: 13 000 EUR

 

2010: 13 500 EUR

 

2011: 14 000 EUR

 

2012: 14 500 EUR

 

2013: 15 000 EUR

Maximale steunintensiteit:

1.   Investeringen in landbouwbedrijven die zich toeleggen op primaire productie:

tot 50 % van de subsidiabele uitgaven in probleemgebieden;

tot 40 % van de subsidiabele uitgaven in andere gebieden;

tot 50 % van de subsidiabele uitgaven in andere gebieden indien het investeringen betreft van jonge landbouwers binnen vijf jaar na hun vestiging.

In het kader van de regeling wordt investeringssteun verleend voor het herstel van noodzakelijke elementen van landbouwbedrijven; de aankoop van uitrusting voor de landbouwproductie; meerjarige teelten; de verbetering van landbouw- en weidegronden.

2.   Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen:

voor investeringen in erfgoedelementen die tot de productieve activa behoren, tot 60 % van de werkelijke uitgaven — of 75 % in probleemgebieden — op voorwaarde dat de investeringen niet leiden tot een verhoging van de productiecapaciteit van het bedrijf;

tot 100 % van de subsidiabele investeringsuitgaven om niet-productieve erfgoedelementen op landbouwbedrijven (archeologische of historische elementen) in stand te houden;

er mag aanvullende steun tot 100 % worden toegekend om de extra kosten te dekken die ontstaan door gebruik van de traditionele materialen die nodig zijn om de erfgoedkenmerken van het gebouw in stand te houden.

3.   Steun als bijdrage aan verzekeringspremies:

de gemeentelijke overheid cofinanciert de verzekeringspremies voor een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen het uit de nationale begroting gefinancierde bedrag en maximaal 50 % van de subsidiabele verzekeringspremie wanneer de desbetreffende verzekering dient ter dekking van de verliezen aan gewassen en vruchten en van de verliezen in de veehouderij als gevolg van dierziekten.

4.   Steun voor ruilverkavelingen:

tot 100 % van de subsidiabele uitgaven voor juridische en administratieve procedures.

5.   Steun ter bevordering van de productie van kwaliteitslandbouwproducten:

de steun dekt tot 100 % van de uitgaven en wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse geldelijke betalingen aan producenten.

6.   Technische ondersteuning in de landbouwsector:

er wordt steun verleend ten bedrage van 100 % van de uitgaven voor: onderwijs en opleiding van landbouwers; vervangingsdiensten wanneer de landbouwer wegens ziekte of vakantie afwezig is; door derden verleende adviesdiensten; de organisatie van fora, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen; publicaties zoals catalogi en websites. De steun wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse geldelijke betalingen aan producenten

Datum van tenuitvoerlegging: Oktober 2007 (de steun wordt niet toegekend zolang de beknopte informatie niet is gepubliceerd op de website van de Europese Commissie)

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling loopt af op 31 december 2013

Doelstelling van de steun: Ondersteuning van het MKB

Verwijzingen naar artikelen in Verordening (EG) nr. 1857/2006 en subsidiabele uitgaven: Hoofdstuk II van de ontwerpregels inzake staatssteun, andere steun en maatregelen in het kader van programma's voor plattelandsontwikkeling in de gemeente Videm bevat maatregelen die staatssteun zijn en die in overeenstemming zijn met de volgende artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3):

artikel 4: Investeringen in landbouwbedrijven;

artikel 5: Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen;

artikel 12: Steun als bijdrage aan verzekeringspremies;

artikel 13: Steun voor ruilverkavelingen;

artikel 14: Steun ter bevordering van de productie van kwaliteitslandbouwproducten;

artikel 15: Technische ondersteuning in de landbouwsector

Betrokken economische sector(en): Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Občina Videm

Videm pri Ptuju 54

SLO-2284 Videm pri Ptuju

Website: http://ls.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=fddd663f-924f-4244-9a05-d3389bdf4bbc

Andere informatie: De maatregel waarbij steun wordt verleend als bijdrage aan premies voor het verzekeren van gewassen en vruchten betreft de volgende, met een natuurramp gelijkgestelde ongunstige weersomstandigheden: voorjaarsvorst, hagel, blikseminslag, brand veroorzaakt door blikseminslag, stormen en overstromingen.

De regels van de gemeentelijke overheid voldoen aan de criteria van Verordening (EG) nr. 1857/2006 betreffende de door de gemeentelijke overheden te treffen maatregelen en de toe te passen algemene bepalingen (de procedure voor de toekenning van steun, de cumulatie, doorzichtigheid en controle van steun)

Handtekening van de bevoegde persoon

Direktorica občinske uprave

občine Videm

Mag. Darinka RATAJC

Nummer van de steun: XA 278/07

Lidstaat: Republiek Slovenië

Regio: Območje občine Jesenice

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Programi razvoja podeželja v občini Jesenice 2007–2013

Rechtsgrond: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (II. poglavje Pravilnika)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Voorziene jaarlijkse uitgaven:

2007: 39 642 EUR

2008: 40 476 EUR

2009: 41 312 EUR

2010: 42 147 EUR

2011: 42 981 EUR

2012: 43 884 EUR

2013: 44 805 EUR

Maximale steunintensiteit:

1.   Investeringen in landbouwbedrijven die zich toeleggen op primaire productie:

tot 50 % van de subsidiabele uitgaven in probleemgebieden en tot 40 % in andere gebieden.

In het kader van de regeling wordt investeringssteun verleend voor het herstel van noodzakelijke elementen van landbouwbedrijven; de aankoop van uitrusting voor de landbouwproductie; meerjarige teelten; de verbetering van landbouw- en weidegronden.

2.   Instandhouding van traditionele gebouwen:

voor investeringen in niet-productieve erfgoedelementen, tot 100 % van de subsidiabele uitgaven;

voor investeringen in erfgoedelementen die tot de productieve activa behoren, tot 60 % van de subsidiabele uitgaven — of 75 % in probleemgebieden — op voorwaarde dat de investeringen niet leiden tot een verhoging van de productiecapaciteit van het bedrijf;

3.   Steun als bijdrage aan verzekeringspremies:

de gemeentelijke overheid cofinanciert de verzekeringspremies voor een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen het uit de nationale begroting gefinancierde bedrag en maximaal 50 % van de subsidiabele verzekeringspremie wanneer de desbetreffende verzekering dient ter dekking van de verliezen aan gewassen en vruchten en van de verliezen in de veehouderij als gevolg van dierziekten.

4.   Steun voor ruilverkavelingen:

tot 50 % van de werkelijke uitgaven voor juridische en administratieve procedures.

5.   Technische ondersteuning in de landbouwsector:

tot 50 % van de subsidiabele uitgaven voor: onderwijs en opleiding voor landbouwers; adviesdiensten; de organisatie van fora, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen; publicaties, catalogi en websites; vervangingsdiensten voor landbouwers. De steun wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse geldelijke betalingen aan producenten

Datum van tenuitvoerlegging: Oktober 2007 (de steun wordt niet toegekend zolang de beknopte informatie niet is gepubliceerd op de website van de Europese Commissie)

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling loopt af op 31 december 2013

Doelstelling van de steun: Ondersteuning van het MKB

Verwijzingen naar artikelen in Verordening (EG) nr. 1857/2006 en subsidiabele uitgaven: Hoofdstuk II van de ontwerpregels voor het verlenen van steun voor de instandhouding en de ontwikkeling van de landbouw, de bosbouw en het platteland in de gemeente Jesenice bevat maatregelen die staatssteun zijn en die in overeenstemming zijn met de volgende artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3):

artikel 4: Investeringen in landbouwbedrijven;

artikel 5: Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen;

artikel 12: Steun als bijdrage aan verzekeringspremies;

artikel 13: Steun voor ruilverkavelingen;

artikel 15: Technische ondersteuning in de landbouwsector

Betrokken economische sector(en): Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Občina Jesenice

Cesta železarjev 6

SLO-4270 Jesenice

Website: http://www.uradni-list.si/_pdf/2007/Ur/u2007087.pdf

Andere informatie: De maatregel waarbij steun wordt verleend als bijdrage aan premies voor het verzekeren van gewassen en vruchten betreft de volgende, met een natuurramp gelijkgestelde ongunstige weersomstandigheden: voorjaarsvorst, hagel, blikseminslag, brand veroorzaakt door blikseminslag, stormen en overstromingen.

De regels van de gemeentelijke overheid voldoen aan de criteria van Verordening (EG) nr. 1857/2006 betreffende de door de gemeentelijke overheden te treffen maatregelen en de toe te passen algemene bepalingen (de procedure voor de toekenning van steun, de cumulatie, doorzichtigheid en controle van steun)


Top