EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005X0305(01)

Herziene aantekeningen bij bijlage III — Omschrijving van het begrip „producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking — bij de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds

OJ C 56, 5.3.2005, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.3.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 56/36


Herziene aantekeningen bij bijlage III — Omschrijving van het begrip „producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking — bij de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds

(2005/C 56/05)

Artikel 17 — Technische redenen

Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 kan om „technische redenen” worden geweigerd wanneer het niet volgens de regels is opgesteld. In bepaalde gevallen kan een achteraf geviseerd certificaat worden voorgelegd, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

het EUR.1-certificaat is niet op het voorgeschreven formulier opgesteld (bijv. het formulier heeft geen geguillocheerde ondergrond; het wijkt duidelijk af, wat afmetingen of kleur betreft, van het voorgeschreven model; het volgnummer ontbreekt; het is in een niet-toegelaten taal gedrukt);

een verplicht in te vullen vak is niet ingevuld (bijv. vak 4), met uitzondering van vak 8;

de afwezigheid van stempel en ondertekening (bijv. vak 11);

visering door een niet-gemachtigde instantie;

visering met behulp van een nieuw, nog niet doorgegeven stempel;

voorlegging van een kopie of fotokopie in plaats van het origineel;

in vak 5 is een land vermeld dat geen partij is bij de overeenkomst (bijv. Israël of Cuba).

Te volgen handelwijze

Het certificaat wordt van de vermelding „DOCUMENT GEWEIGERD” voorzien, onder opgave van de reden(en) van de weigering, en aan de importeur teruggezonden zodat deze om de afgifte achteraf van een nieuw certificaat kan verzoeken. De douane kan een kopie of fotokopie van het geweigerde certificaat bewaren met het oog op een controle achteraf of indien zij redenen heeft om aan te nemen dat er sprake is van fraude.

Artikel 31 — Weigering van de preferentiële behandeling zonder verificatie

Soms moet het bewijs van oorsprong als niet van toepassing worden beschouwd, onder meer om de volgende redenen:

het vak „Omschrijving van de goederen” (vak 8 van het EUR.1-certificaat) is niet ingevuld of heeft betrekking op andere dan de aangeboden goederen;

het bewijs van de oorsprong is afgegeven door een land dat geen partij is bij de overeenkomst, zelfs indien het goederen betreft van oorsprong uit de Gemeenschap of Chili (bijv. afgifte van een EUR.1-certificaat door Israël voor goederen van oorsprong uit Chili);

een verplicht in te vullen vak van het EUR.1-certificaat (bijv. „Omschrijving van de goederen”, „Aantal colli”, „Land van bestemming”, „Land van oorsprong”) vertoont sporen van niet-gewaarmerkte raderingen of wijzigingen;

de geldigheidstermijn van het EUR.1-certificaat is om andere redenen verstreken dan die welke in de wetgeving zijn voorzien (bijv. buitengewone omstandigheden), tenzij de goederen voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het certificaat werden aangeboden;

het oorsprongsbewijs wordt achteraf voorgelegd voor goederen die aanvankelijk op frauduleuze wijze werden ingevoerd;

in vak 4 van het EUR.1-certificaat is een land vermeld dat geen partij is bij de overeenkomst op grond waarvan de preferentiële behandeling wordt aangevraagd.

Te volgen handelwijze

Het bewijs van de oorsprong wordt van de vermelding „NIET VAN TOEPASSING” voorzien en bewaard door de douaneadministratie waarbij het werd aangeboden, om te voorkomen dat getracht zal worden het opnieuw te gebruiken.

Onverminderd eventuele gerechtelijke maatregelen overeenkomstig het nationale recht, stellen de douaneautoriteiten van het land van invoer de douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties van het land van uitvoer terstond van de weigering in kennis, indien zij zulks dienstig achten.

Vermeldingen als bedoeld in de aantekeningen bij de artikelen 17 en 31

CZ

DOKUMENT NEAKCEPTOVÁN

NEPOUŽITELNÝ

DA

AFVIST DOKUMENT

UANVENDELIGT

DE

DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN

NICHT ANWENDBAR

EE

DOKUMENTI EI AKTSEPTEERITUD

AKTSEPTEERIMATA

EL

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

EN

DOCUMENT NOT ACCEPTED

INAPPLICABLE

ES

DOCUMENTO RECHAZADO

INAPLICABLE

HU

NEM ELFOGADOTT OKMÁNY

ALKALMATLAN

FI

ASIAKIRJA HYLÄTTY

EI VOIDA KÄYTTÄÄ

FR

DOCUMENT REFUSÉ

INAPPLICABLE

IT

DOCUMENTO RESPINTO

INAPPLICABILE

NL

DOCUMENT GEWEIGERD

NIET VAN TOEPASSING

LT

DOKUMENTAS NEPRIIMTAS

NETINKAMAS

LV

DOKUMENTS NAV AKCEPTÉTS

NEDERIGS

MT

DOKUMENT MHUX AĊĊETTAT

MHUX APPLIKABBLI

PL

DOKUMENT NIEZAAKCEPTOWANY

NIESTOSOWANY

PT

DOCUMENTO RECUSADO

NÃO APLICÁVEL

SE

EJ GODTAGET DOKUMENT

OANVÄNDBART

SI

DOKUMENT NI SPREJET

NEUSTREZNO

SK

DOKUMENT NEPRIJATÝ

NEPOUŽITEĽNÝ


Top