EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AB0005

Advies van de Europese Centrale Bank van 11 april 2003 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (CON/2003/5)

OJ C 102, 29.4.2003, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0005

Advies van de Europese Centrale Bank van 11 april 2003 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (CON/2003/5)

Publicatieblad Nr. C 102 van 29/04/2003 blz. 0011 - 0011


Advies van de Europese Centrale Bank

van 11 april 2003

op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank

(CON/2003/5)

(2003/C 102/08)

1. Op 24 maart 2003 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie voor een advies inzake een voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (het "ontwerpbesluit").

2. De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen is gebaseerd op artikel 107, lid 6 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank is dit advies door de raad van bestuur van de ECB goedgekeurd.

3. Het ontwerpbesluit beoogt de regels vast te stellen die de Commissie in acht dient te nemen wanneer zij de statistische gegevens verstrekt die gebruikt moeten worden voor de vijfjaarlijkse aanpassingen van de wegingen van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB. Het besluit vervangt Besluit 98/382/EG van de Raad van 5 juni 1998 betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank(1), welk besluit zich beperkt tot de vaststelling van de aanvankelijke verdeelsleutel. De belangrijkste verschillen tussen het genoemde besluit en het ontwerpbesluit zijn dat het laatstgenoemde: i) een permanente regeling instelt die niet alleen de toekomstige regelmatige aanpassingen van de verdeelsleutel bestrijkt, maar ook toekomstige aanpassingen die het gevolg zijn van de uitbreiding van het Europees Stelsel van centrale banken na toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie; ii) rekening houdt met de meest recente ontwikkelingen in statistische methoden, met name met het Europees stelsel van economische rekeningen zoals vastgesteld door de Raad bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap(2).

4. De ECB verwelkomt het ontwerpbesluit, met name de instelling van een regeling die niet alleen voorziet in de volgende en toekomstige regelmatige aanpassingen van de verdeelsleutel, maar ook in aanpassingen die nodig zijn na eventuele uitbreiding. Bovendien steunt de ECB het beginsel dat de Commissie (Eurostat) zal doorgaan met het inwinnen van de statistische gegevens volgens geijkte procedures. De ECB acht het belangrijk dat de gegevens worden gevalideerd door het Comité statistisch programma dat is opgericht bij Besluit 89/382/EEG van de Raad(3) wat betreft bevolkingsgegevens, en door het Comité dat is opgericht bij Richtlijn 89/130/EEG van de Raad(4) wat betreft gegevens inzake het bruto binnenlands product. Tenslotte verwelkomt de ECB dat de betreffende gegevens voor alle lidstaten afzonderlijk door de Commissie worden verstrekt uiterlijk twee maanden vóór de datum waarop de aanpassing van wegingen van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB van kracht wordt.

5. Dit advies wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main op 11 april 2003.

De president van de ECB

Willem F. Duisenberg

(1) PB L 171 van 17.6.1998, blz. 33.

(2) PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1. Verordening, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 359/2002 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 58 van 28.2.2002, blz. 1).

(3) Besluit 89/382/EEG, Euratom, van de Raad van 19 juni 1989 tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47).

(4) Richtlijn 89/130/EEG, Euratom, van de Raad van 13 februari 1989 betreffende de harmonisatie van de opstelling van het bruto nationaal product tegen marktprijzen (PB L 49 van 21.2.1989, blz. 26).

Top