EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC0319(02)

Steunmaatregelen van de Staten — Italië — Steunmaatregel C 8/2002 (ex N 845/2001) — Milieusteun ten behoeve van Acciaerie di Sicilia SpA; EKGS-staal — Uitnodiging overeenkomstig artikel 6, lid 5, van Beschikking nr. 2496/96/EGKS van de Commissie opmerkingen te maken (Voor de EER relevante tekst)

OJ C 70, 19.3.2002, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0319(02)

Steunmaatregelen van de Staten — Italië — Steunmaatregel C 8/2002 (ex N 845/2001) — Milieusteun ten behoeve van Acciaerie di Sicilia SpA; EKGS-staal — Uitnodiging overeenkomstig artikel 6, lid 5, van Beschikking nr. 2496/96/EGKS van de Commissie opmerkingen te maken (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 070 van 19/03/2002 blz. 0004 - 0007


Steunmaatregelen van de Staten - Italië

Steunmaatregel C 8/2002 (ex N 845/2001) - Milieusteun ten behoeve van Acciaerie di Sicilia SpA; EKGS-staal

Uitnodiging overeenkomstig artikel 6, lid 5, van Beschikking nr. 2496/96/EGKS van de Commissie opmerkingen te maken

(2002/C 70/03)

(Voor de EER relevante tekst)

De Commissie heeft Italië bij schrijven van 13 februari 2002, dat na deze samenvatting in de authentieke taal is weergegeven, in kennis gesteld van haar besluit tot inleiding van de procedure van artikel 6, lid 5, van Beschikking nr. 2496/96/EGKS van de Commissie ten aanzien van de bovengenoemde steunmaatregel.

Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen over de betrokken steunmaatregel ten aanzien waarvan de Commissie de procedure inleidt, maken door deze binnen één maand vanaf de datum van deze bekendmaking te zenden aan: Europese Commissie Directoraat-generaal Concurrentie

Directoraat H

Griffie Overheidssteun

B - 1049 Brussel Fax (32-2) 296 12 42.

Deze opmerkingen zullen ter kennis van Italië worden gebracht. Een belanghebbende die opmerkingen maakt, kan, met opgave van redenen, schriftelijk verzoeken om vertrouwelijke behandeling van zijn identiteit.

SAMENVATTING

Beschrijving van de steun

Bij schrijven van 20 december 2001, geregistreerd op 21 december 2001, meldde Italië bij de Commissie zijn voornemen aan om steun te verlenen aan vier door Acciaerie di Sicilia SpA uit te voeren projecten.

Acciaerie di Sicilia is een staalproducent die behoort tot het Alfa Acciai-concern. De onderneming werd opgericht in mei 1998 en bleef inactief tot maart 1999, toen zij de installaties van het sinds 1996 gesloten Acciaerie Megara kocht. Acciaerie di Sicilia hervatte in april 1999 de productie van gewalste producten en in oktober 1999 die van staal.

De steun wordt verleend door het ministerie van Productieve Activiteiten op basis van wet 488/92 betreffende steun in achtergestelde gebieden. De steun werd goedgekeurd op 9 april 2001, op voorwaarde dat de Europese Commissie haar goedkeuring zou verlenen. Hij zal in drie gelijke jaarlijkse schijven worden betaald.

De steun bedraagt 1116414,54 EUR. Er wordt uitgegaan van een totale in aanmerking komende kost van 4175399,09 EUR, hetgeen betekent dat de voorgenomen steun gemiddeld 26,7 % beloopt. De steun is bestemd voor de vier volgende projecten:

i) Aankoop van een zuiveringsinstallatie voor de rook van de elektro-oven. Momenteel is de elektro-oven uitgerust met een primaire zuiveringsinstallatie, dat wil zeggen dat de tijdens het smeltproces ontstane rook wanneer de oven bedekt is, wordt gezuiverd, maar niet de rook die ontsnapt wanneer de oven open is tijdens het laden en lossen. De nieuwe installatie zou voldoen aan de voorwaarden die door de regio Sicilië worden opgelegd met betrekking tot de exploitatie van de oven, alsook aan andere op nationaal niveau vastgestelde regels.

ii) De aankoop van een dynamische egalisator voor het vermijden van het zogenaamde "flikker-fenomeen" (dat wil zeggen herhaalde en snelle spanningschommelingen), dat wordt veroorzaakt door de werking van de elektro-oven en ook het algemene stroomnet beïnvloedt.

iii) Versterking van het elektrisch systeem voor de elektro-oven om de werking van het bovenvermelde anti-flikkersysteem te optimaliseren, de energie-efficiëntie van de fabriek te verbeteren en de in het algemene stroomnet veroorzaakte storingen te verminderen.

iv) Deelname van Acciaerie di Sicilia aan het communautair milieubeheer- en milieu-auditsysteem (EMAS), dat werd ingevoerd bij Verordening (EEG) nr. 1836/93 van de Raad van 29 juni 1993. De in aanmerking komende kosten voor dit project belopen 59392,54 EUR en omvatten onder andere advieskosten die niet werden gespecificeerd.

Ook werden geen details verstrekt over de kosten die de Italiaanse autoriteiten subsidiabel achten (behalve gedeeltelijk voor het in punt iv) vermelde project), noch over de steun die daarvoor wordt verleend.

Volgens de aanmelding brengen deze projecten geen kostenbesparingen mee.

Beoordeling

Acciaeria di Sicilia SpA produceert staalproducten zoals vermeld in bijlage I van het EGKS-Verdrag. Derhalve gaat het om een onderneming in de zin van artikel 80 van dat Verdrag, waarop Beschikking nr. 2496/96/EGKS van de Commissie (hierna de staalsteuncode) van toepassing is.

De staalsteuncode voorziet krachtens artikel 3 in de mogelijkheid dat staalbedrijven steun ontvangen voor milieubeschermingsinvesteringen. Dergelijke steun kan als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden aangemerkt indien deze in overeenstemming is met de regels zoals bepaald in de bijlage van de staalsteuncode en in de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 72 van 10 maart 1994 (hierna de "milieukaderregeling van 1994" genoemd).

Wat het eerste project betreft, lijkt het te gaan om een aanpassing van bestaande installaties om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (de door Sicilië opgelegde voorwaarden en andere niet nader omschreven nationale normen). Aangezien de staalfabriek evenwel in oktober 1999 in werking is gesteld en niet geweten is wanneer deze wettelijke verplichtingen werden opgelegd, kan niet worden nagegaan of de aanpassing van de fabriek in aanmerking komt voor steun overeenkomstig punt 3.2.3.A van de milieukaderregeling. Bovendien lijkt het erop dat, aangezien de voorgenomen steun 26,7 % van de subsidiabele kosten uitmaakt, de in de milieukaderregeling van 1994 vastgestelde grens van 15 % niet werd gerespecteerd.

Wat het tweede project betreft, lijkt er geen sprake te zijn van een verbetering voor het milieu, maar louter van een verbetering van de regelmatigheid van de stroomtoevoer ten gunste van de onderneming en de nabijgelegen stad. Derhalve lijkt de steun bestemd te zijn voor algemene investeringen, hetgeen niet toegestaan is volgens de staalsteuncode. Bovendien worden de redenen voor de investering niet duidelijk aangegeven: is zij bestemd om te voldoen aan nieuwe normen of om de bestaande normen te verbeteren?

Wat het derde project betreft, kan worden vastgesteld dat het slechts betrekking heeft op de versterking van de elektrische installatie van de oven. Het lijkt er derhalve op dat de steun bestemd is voor algemene investeringen, hetgeen niet is toegestaan volgens de staalsteuncode.

Voor deze drie projecten wordt geen informatie verstrekt over de bestaande verontreinigingsniveaus, de bestaande verplichte normen en de niveaus die bereikt zullen worden na het uitvoeren van de investering. In deze omstandigheden kan niet worden nagegaan, ingeval van een verbetering van de bestaande normen, of deze verbetering beduidend genoeg is opdat de investering in aanmerking zou komen voor steun.

Overigens betwijfelt de Commissie met betrekking tot de onder ii) en iii) vermelde projecten, die bestemd zijn om de efficiëntie van het productieproces te verbeteren(1) dat - zoals in de aanmelding werd verklaard - geen kostenbesparingen ontstaan.

Wat het vierde project betreft is het, aangezien geen details werden verstrekt betreffende de subsidiabele kosten of het steunbedrag, niet mogelijk de verenigbaarheid met de bovenvermelde kaderregelingen na te gaan, hoewel volgens punt 3.3 van de milieukaderregeling van 1994 de verlening van steun is toegestaan voor opleiding en advisering van bedrijven op milieugebied.

Wat tenslotte de betaling van de steun in schijven betreft, betwijfelt de Commissie dat, overeenkomstig artikel 1, lid 3, van de staalsteuncode, steunbedragen wettelijk kunnen worden uitbetaald na 22 juli 2002.

Op grond van de voorgaande overwegingen betwijfelt de Commissie in dit stadium van de procedure dat de bovenvermelde steun in overeenkomst is met de bepalingen van Beschikking nr. 2496/96/EGKS.

TEKST VAN DE BRIEF

"La Commissione informa l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sull'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione.

1. PROCEDIMENTO

1. Con lettera del 20 dicembre 2001, registrata il 21 dicembre 2001, l'Italia ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un aiuto a quattro progetti che saranno realizzati da Acciaierie di Sicilia SpA.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2. Acciaierie di Sicilia SpA è un'impresa che produce acciaio ed appartiene al gruppo Alfa Acciai. L'impresa è stata costituita nel maggio 1998 ed è rimasta inattiva fino al marzo 1999, quando ha acquistato gli impianti produttivi delle Acciaierie Megara SpA rimasti fermi dal 1996. Acciaierie di Sicilia ha rimesso in funzione il comparto produttivo laminatoio nell'aprile 1999 e il comparto produttivo acciaieria nel mese di ottobre dello stesso anno.

3. L'aiuto è erogato dal ministero delle Attività produttive in base alla legge 488/92 relativa alla concessione delle agevolazioni nelle aree depresse. L'aiuto, che è stato deliberato il 9 aprile 2001 fatta salva l'autorizzazione della Commissione europea, sarà erogato in tre quote annuali identiche.

4. L'aiuto ammonta a 1116414,54 EUR. Il costo ammissibile globale preso in considerazione è di 4175399,09 EUR, il che significa che l'aiuto proposto corrisponde ad una media del 26,7 %. L'aiuto è destinato ai seguenti quattro progetti:

5. i) Acquisto di un impianto di depurazione fumi per forno elettrico. Attualmente il forno fusorio è dotato di una sola aspirazione primaria che aspira i fumi prodotti durante la fase di fusione quando la volta del forno è aperta, ma non purifica i fumi generati quando il forno è scoperto per le fasi di carica e scarica. Il nuovo impianto dovrebbe soddisfare le prescrizioni imposte dalla Regione Sicilia per il funzionamento del forno nonché altre normative adottate a livello nazionale.

6. ii) Acquisto di un compensatore dinamico antiflicker al fine di evitare il cosiddetto fenomeno flicker (ossia variazioni ripetute e rapide di voltaggio) causato dal funzionamento del forno elettrico con conseguenti disturbi sulla rete elettrica.

7. iii) Potenziamento del sistema elettrico del forno elettrico per ottimizzare il funzionamento del sistema antiflicker, migliorare il rendimento energetico dell'impianto industriale e ridurre i disturbi causati alla rete elettrica in generale.

8. iv) Adesione delle Acciaierie di Sicilia al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS (regolamento n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993). I costi ammissibili per questo progetto ammontano a 59392,54 EUR e comprendono, tra altre voci non specificate, anche costi di consulenza.

9. Non sono fornite informazioni dettagliate per quanto riguarda i costi considerati ammissibili dalle autorità italiane [salvo, in parte, per il progetto di cui al punto iv)] né in merito alle agevolazioni ad essi destinate.

10. Dalla notifica risulta che i progetti di cui sopra non comportano risparmi di costi.

3. VALUTAZIONE

11. La società Acciaierie di Sicilia SpA produce prodotti di acciaio inclusi nell'allegato I al trattato CECA. Si tratta pertanto di un'impresa ai sensi dell'articolo 80 di detto trattato, alla quale si applica la decisione n. 2496/96/CECA (in appresso il Codice degli aiuti alla siderurgia).

12. Ai sensi dell'articolo 3 di detto Codice, le imprese siderurgiche possono ricevere aiuti destinati ad investimenti ambientali. I criteri per valutare la compatibilità di detti aiuti con il mercato comune figurano nell'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia nonché nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 72 del 10 marzo 1994 (in appresso 'la disciplina Ambiente del 1994').

13. In base alla disciplina Ambiente del 1994, gli aiuti che apparentemente sono destinati a misure di protezione ambientale ma che, in realtà, sono destinati agli investimenti in generale, sono esclusi dalla disciplina. I costi ammissibili devono limitarsi strettamente ai costi d'investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale(2). Inoltre la disciplina stabilisce che gli aiuti agli investimenti, effettuati dalle imprese per conformare a nuove norme obbligatorie impianti in servizio da almeno due anni, possono essere autorizzati fino ad un'intensità massima lorda del 15 % (punto A, primo paragrafo), mentre gli aiuti a favore di investimenti che consentono di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle norme vigenti possono essere autorizzati a concorrenza di un livello massimo del 30 % lordo, purché tale intensità sia proporzionata al miglioramento dell'ambiente che viene realizzato ed agli investimenti necessari per conseguirlo (punto B, primo paragrafo).

14. In base all'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia, la Commissione, se necessario, imporrà condizioni e limiti rigorosi onde evitare aiuti dissimulati per investimenti generali per nuovi stabilimenti o attrezzature. Nel caso di aiuti diretti ad incoraggiare le imprese a migliorare in modo significativo la tutela dell'ambiente, l'investitore dovrà dimostrare di avere chiaramente deciso di scegliere livelli di tutela ambientale superiori implicanti investimenti addizionali, vale a dire che una soluzione a costi inferiori avrebbe permesso di soddisfare le nuove norme ambientali. In ogni caso la maggiorazione dell'aiuto si applicherebbe unicamente all'investimento connesso al maggior grado di tutela ambientale conseguito, previa detrazione di qualsiasi vantaggio che ne derivi in termine di diminuzione dei costi di produzione. La Commissione analizzerà inoltre il contesto economico ed ambientale di una decisione di procedere alla sostituzione di impianti o attrezzature in servizio. In linea di massima, una decisione di procedere a un nuovo investimento, che sarebbe comunque stata presa per ragioni economiche o tenuto conto dell'età dell'impianto o delle attrezzature esistenti, non potrà beneficiare di aiuti (durata di vita residua inferiore al 25 %).

15. Quanto al primo progetto, riguarda l'adeguamento d'impianti esistenti a norme cogenti (le condizioni imposte dalla Sicilia e da altre norme nazionali non specificate). Tuttavia, considerato che il laminatoio è in funzione dall'ottobre 1999 e visto che non è nota la data d'imposizione di detti obblighi di legge, non è possibile valutare se l'adeguamento dell'impianto possa beneficiare di aiuto in virtù del punto 3.2.3.A della disciplina Ambiente. Inoltre, poiché corrisponde al 26,7 % dei costi ammissibili, l'aiuto prospettato non sembra rispettare il massimale del 15 % stabilito nella disciplina Ambiente del 1994.

16. Quanto al secondo progetto, non contribuisce a migliorare l'ambiente, ma semplicemente a migliorare la regolarità dei flussi di elettricità a beneficio dell'impresa e della città adiacente. Pertanto l'aiuto sembra destinato ad un investimento generale, il che non è permesso dal Codice degli aiuti alla siderurgia. Inoltre non vi è alcuna chiara indicazione dei motivi dell'investimento: se è destinato ad adeguare gli impianti a nuove norme cogenti oppure a migliorare in modo significativo la tutela dell'ambiente.

17. Quanto al terzo progetto, riguarda semplicemente il potenziamento dell'impianto elettrico del forno. Pertanto l'aiuto sembra destinato ad un investimento generale, il che non è permesso dal Codice degli aiuti alla siderurgia.

18. Per questi tre progetti mancano informazioni sui livelli attuali di agenti inquinanti, sui livelli imposti dalle nuove norme cogenti e sui livelli che verrebbero raggiunti una volta effettuato l'investimento. In tali circostanze, nell'eventualità di un miglioramento rispetto alle norme ambientali esistenti, non è possibile valutare se si tratti di un miglioramento sufficientemente significativo perché l'investimento possa essere considerato ammissibile ad aiuto.

19. Inoltre, per quanto riguarda i progetti di cui ai punti 6 e 7 che miglioreranno il rendimento energetico del processo produttivo(3), la Commissione dubita che non consentano risparmi di costo, come è indicato nella notifica.

20. Quanto al quarto progetto e benché la disciplina Ambiente del 1994 al punto 3.3 autorizzi aiuti alle imprese per la formazione, assistenza e consulenza in campo ambientale, dato che non sono state fornite indicazioni specifiche sui costi ammissibili né sull'ammontare dell'aiuto, non è possibile valutarne la conformità con la normativa succitata.

21. Infine, quanto all'erogazione dell'aiuto in quote annuali, la Commissione dubita che, tenuto conto dell'articolo 1.3 del Codice degli aiuti alla siderurgia, i pagamenti possano legittimamente avere luogo dopo il 22 luglio 2002.

4. CONCLUSIONE

22. Ciò premesso, la Commissione, in questa fase del procedimento, dubita che l'aiuto succitato rispetti le norme di cui alla decisione n. 2496/96/CECA ed ha pertanto deciso di avviare nei suoi confronti il procedimento previsto all'articolo 6, paragrafo 5, della medesima decisione.

23. La Commissione invita quindi l'Italia a trasmetterle le sue osservazioni entro un mese dalla data di ricezione della presente, ed a fornirle ogni informazione utile ai fini della valutazione dell'aiuto in base alla disciplina Ambiente del 1994 ed al Codice degli aiuti alla siderurgia. Deve trattarsi quanto meno delle seguenti informazioni:

- le date previste di inizio e completamento dell'investimento,

- per ciascun progetto, informazioni dettagliate sui costi ammissibili e sull'ammontare dell'aiuto,

- una chiara indicazione della finalità dell'investimento, ossia se è effettuato per l'adeguamento a nuove norme ambientali obbligatorie oppure per incoraggiare l'osservanza di criteri più rigorosi di quelli previsti dalle norme ambientali vigenti,

- per ciascuno dei progetti di cui ai punti 5, 6 e 7, l'indicazione esatta degli strumenti giuridici che impongono nuove norme ambientali obbligatorie nonché copia dei medesimi; dati relativi ai livelli attuali di agenti inquinanti, ai livelli imposti dalle norme obbligatorie e ai livelli che saranno raggiunti una volta realizzato l'investimento,

- per i progetti destinati ad incoraggiare l'osservanza di criteri più rigorosi, la prova attestante la decisione adottata di optare per livelli superiori di tutela dell'ambiente che hanno richiesto investimenti addizionali,

- per quanto riguarda il progetto di cui al punto 7, informazioni dettagliate sulla potenza dell'impianto attuale e sulla potenza del nuovo impianto nonché la quantificazione dei risparmi di costo e degli effetti di questo investimento e di quello di cui al punto 6 in termini di capacità di produzione,

- la data di acquisto dell'impianto da sostituire e la vita utile residua del medesimo.

24. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Codice degli aiuti alla siderurgia, le notificazioni dei progetti di aiuti sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2001. Tale limite dovrebbe permettere alla Commissione di adottare una decisione prima della scadenza del Codice degli aiuti alla siderurgia. Pertanto la Commissione avverte l'Italia che adotterà una decisione finale sull'aiuto notificato entro il 22 luglio 2002 sulla base delle informazioni disponibili all'epoca della decisione. Per lo stesso motivo non saranno concesse proroghe del termine di cui al punto 23.

25. La Commissione invita le autorità italiane a inviare senza indugio copia della presente ai beneficiari dell'aiuto.

26. La Commissione fa presente al governo italiano che all'aiuto prospettato può essere data esecuzione solo previa approvazione della Commissione e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite."

(1) In de aanmelding is sprake van een vermindering van energieverlies en consumptie van elektroden en vuurvaste stoffen.

(2) Cfr. punto 3.2.1 della disciplina.

(3) La notifica cita una riduzione della dispersione energetica e del consumo di elettrodi e refrattari.

Top