EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000AR0301

Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Naar een Europa zonder drempels voor mensen met een functiebeperking"

OJ C 144, 16.5.2001, p. 67–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AR0301

Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Naar een Europa zonder drempels voor mensen met een functiebeperking"

Publicatieblad Nr. C 144 van 16/05/2001 blz. 0067 - 0069


Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's 'Naar een Europa zonder drempels voor mensen met een functiebeperking'"

(2001/C 144/21)

HET COMITÉ VAN DE REGIO'S,

gezien de mededeling van de Commissie "Naar een Europa zonder drempels voor mensen met een functiebeperking" (COM(2000) 284 def.);

gezien het besluit van de Europese Commissie van 12 mei 2000 om, overeenkomstig art. 265, lid 1, van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Comité hierover te raadplegen;

gezien het besluit van de voorzitter van het Comité van 3 augustus 2000 om commissie 5 "Sociaal beleid, volksgezondheid, consumentenbescherming, onderzoek, toerisme" te belasten met het opstellen van een advies hierover;

gezien het op 23 oktober 2000 door commissie 5 goedgekeurde ontwerpadvies [CDR 301/2000 rev. 1; rapporteur: K. Brown (VK/AE)],

heeft tijdens zijn 36e zitting op 13 en 14 december 2000 (vergadering van 13 december) het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen werd goedgekeurd.

Algemene opmerkingen

Het Comité van de Regio's,

1. stemt in het algemeen in met de mededeling van de Commissie, die het belangrijk acht voor de bevordering van gelijke kansen voor gehandicapten in de Europese Unie. Het Comité beschouwt mobiliteit als een van de kernpunten van de bestrijding van discriminatie van en de bevordering van gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking. Erkend moet worden dat gehandicapten een heterogene groep vormen en dat rekening moet worden gehouden met de specifieke behoeften, die verschillen naargelang de betrokken personen met een zintuiglijke handicap, een fysieke of bewegingsstoornis of een mentaal gezondheidsprobleem te kampen hebben;

2. juicht toe dat de Unie krachtens artikel 13 van het verdrag van Amsterdam bevoegd is op te treden tegen discriminatie, en dat er een ontwerprichtlijn met communautaire wetgeving hieromtrent is gepubliceerd;

3. vindt dat meer aandacht moet worden besteed aan de behoeften van de gehandicapten, waarbij non-discriminatie en integratie als leidraad moeten dienen. In dit kader vraagt het Comité de Europese Commissie een richtlijn in te dienen om alle nieuwe openbare gebouwen voor deze mensen toegankelijk en "drempelvrij" te maken. Daarenboven zou er een programma moeten komen om bestaande gebouwen zo aan te passen dat ze ook voor mensen met een functiebeperking toegankelijk zijn;

4. stelt vast dat de mededeling weliswaar een aantal goede acties vermeldt, maar weinig details bevat over tijdschema en kostenplaatje;

Mensen met een functiebeperking in het sectorale beleid van de EU

5. is ervan overtuigd dat het nastreven van synergie op het vlak van werkgelegenheid, onderwijs, beroepsopleiding, vervoer, de interne markt, de informatiemaatschappij, nieuwe technologieën en consumentenbescherming de kansen van gehandicapten ten goede komt. Het CvdR vraagt de Europese Commissie te garanderen dat bij de aanleg van nieuwe, door de EU gefinancierde infrastructuurprojecten uitgaande van het beginsel van een "drempelvrije" omgeving de nodige aandacht aan deze doelgroep wordt besteed. Het Comité dringt erop aan dat de behoeften van gehandicapten inzake toegankelijkheid uitdrukkelijk worden erkend en dat daaraan via de structuurfondsen, met inbegrip van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, tegemoet wordt gekomen;

6. staat achter nog lopende en reeds afgesloten "mainstreaming"-programma's, zoals Leonardo, Socrates, Phare, Tacis en Daphne, en juicht met name toe dat de gehandicaptenproblematiek voor de programmeringsperiode 2000-2006 in het Europees Sociaal Fonds en het communautair initiatief "Equal" is meegenomen. Het Comité van de Regio's vindt dat de lidstaten in elk jaarlijks uitvoeringsverslag gedetailleerd moeten aantonen hoeveel vooruitgang er bij de bestrijding van discriminatie van en de bevordering van gelijke kansen voor gehandicapten is geboekt;

7. vindt dat het elimineren van fysieke belemmeringen een belangrijke stap is op de weg naar een positieve integratie van mensen met een functiebeperking in onze samenleving. Europese Unie, lidstaten, lokale en regionale overheden dienen evenwel hun krachten te bundelen en een gedetailleerde strategie uit te werken om alle belemmeringen te slopen zodat gehandicapten een actieve rol in het economisch, sociaal en gezinsleven kunnen spelen;

Mensen met een functiebeperking hoger op de communautaire agenda

8. vindt de uitroeping van het jaar 2003 als Europees jaar van burgers met een functiebeperking een lovenswaardig initiatief, daar het hun actieve en cruciale rol in de samenleving belicht en hun problemen in de schijnwerpers zet. Het Europese jaar zou moeten worden ingebed in een gedetailleerde strategie om het publiek bewust te maken van de behoeften van gehandicapten, en om hen te integreren in het economische en sociale leven;

9. is van mening dat de mededeling de balans opmaakt en een blik op de toekomst werpt; in die zin is de mededeling een begin van een communautaire mobiliteitsstrategie voor mensen met een functiebeperking. Volgens het CvdR zou de Europese Commissie deze blauwdruk als basis voor een actieprogramma moeten gebruiken, met een tijdschema voor de voorstellen, een begroting voor mobiliteitsbevorderende acties en prestatie-indicatoren om het succes van de strategie te meten. Hierbij moet wel worden gekozen voor een bottom-up-benadering, waarbij relevante actoren op nationaal, regionaal en lokaal niveau worden betrokken. De vastgestelde doelstellingen moeten op deze manier aan de hand van de lokale en regionale omstandigheden verder uitgewerkt en aangepast kunnen worden;

Functiebeperkingen: een zorg voor de hele Gemeenschap

10. is het ermee eens dat de verantwoordelijkheid voor een gelijkekansenbeleid en de gehandicapten in eerste instantie bij de lidstaten berust. Het CvdR deelt de mening van de Commissie dat de Europese Gemeenschap de samenwerking tussen de lidstaten een stevig steuntje in de rug kan geven, en uitwisseling en totstandbrenging van "goede praktijken" kan aanmoedigen. Het wijst erop dat de lokale en regionale overheden een cruciale rol spelen bij de tenuitvoerlegging van dit beleid. Zij zijn belangrijke dienstverleners en afnemers van goederen en diensten; ze verschaffen veel mensen werk, bevorderen de uitwisseling van ervaring, en demonstreren en verspreiden "beste praktijken". Daarom is het van fundamenteel belang dat lokale en regionale overheden bij de uitwerking, toepassing en evaluatie van naar aanleiding van deze mededeling getroffen maatregelen worden geraadpleegd;

Gelijke kansen en de rechten van mensen met een functiebeperking

11. dringt er met klem op aan dat de rechten van deze mensen verankerd worden in het hoofdstuk over gelijke kansen van het Europees handvest van grondrechten. Betere mobiliteit is een belangrijk onderdeel van de mensenrechten. De verklaring in de mededeling dat mobiliteit binnen redelijke economische en technische grenzen als een recht voor iedereen moeten worden beschouwd, is onbevredigend omdat een recht niet op deze manier aan banden mag worden gelegd;

Vervoer

12. heeft met tevredenheid kennis genomen van de voorstellen met betrekking tot vervoer, maar meent dat in een tijdschema verduidelijkt moet worden wanneer deze voorstellen hun beslag krijgen. Het CvdR is verder de mening toegedaan dat de Europese Commissie met haar voorstellen voor het luchtvervoer niet ver genoeg gaat, en zich moet laten inspireren door de vernieuwende Amerikaanse en Canadese oplossingen;

Mainstreaming

13. neemt nota van de bedoeling van de EU gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking in een aantal beleidsterreinen te bevorderen, maar het Comité zou willen dat de Europese Commissie alle communautaire beleidssectoren in een "gehandicaptenaudit" doorlicht om te verifiëren of artikel 13 van het verdrag van Amsterdam wordt nageleefd;

14. wil dat de Commissie zich meer inspant om de problematiek van mensen met een functiebeperking hoog op haar politieke agenda te plaatsen;

Technologie als hulpmiddel

15. steunt de inspanning van de Commissie om de indirecte belasting op technische hulpmiddelen voor mensen met een functiebeperking te verminderen, en staat achter de op deze groep toegesneden consumentenbeschermingsmaatregelen;

Voorbeeldfunctie

16. juicht de praktijkgids van de Europese Commissie uit 1998 over de indienstneming en loopbaan van mensen met een handicap toe, maar is zeer bezorgd over de opmerking dat "ook onderzocht (zal) worden welke functies het gemakkelijkst vervuld kunnen worden door mensen met een functiebeperking". Dit is betuttelend en misleidend. Het impliceert dat deze mensen een homogene groep vormen, terwijl het individuen zijn met hun eigen vaardigheden en eigen problemen om een baan te vinden;

17. meent dat gehandicapten met de juiste hulpmiddelen en geschikte toegangsmogelijkheden volwaardige werknemers op de arbeidsmarkt kunnen zijn;

18. zou willen dat de Europese Commissie voor de aanwerving van gehandicapten in haar diensten streefcijfers vastlegt en meer onderneemt om de gebouwen die ze in gebruik heeft ook voor deze mensen toegankelijk te maken. Het Comité van de Regio's zou hetzelfde moeten doen, en in alle adviezen van het CvdR zou daarenboven plaats moeten worden ingeruimd voor de gelijkekansendimensie en de behoeften van mensen met een functiebeperking;

18a. verzoekt het bureau daarom een werkgroep voor gelijke kansen op te richten waarin de verschillende commissies vertegenwoordigd zijn (en die zich zal bezighouden met alle in artikel 13 van het EG-Verdrag vermelde onderwerpen);

19. heeft er begrip voor dat de Europese Commissie de communicatie via internet wil laten verlopen, maar dringt erop aan ook de traditionele kanalen te gebruiken. Daarenboven dient de Europese Commissie maatregelen te nemen om het internet toegankelijk te maken voor alle gehandicapten, en dus ook voor slechtzienden. Ook dient aandacht uit te gaan naar de behoeften van andere categorieën gehandicapten, zoals geestelijk gehandicapten, die over gemakkelijk te lezen versies van documenten moeten kunnen beschikken. Het CvdR vreest dat mensen met functiebeperkingen en hun verenigingen wegens de kosten van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën niet met de Europese Commissie kunnen communiceren.

Brussel, 13 december 2000.

De voorzitter

van het Comité van de Regio's

Jos Chabert

Top