EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0342

Handel in zeehondenproducten ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2009 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))
P6_TC1-COD(2008)0160 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 mei 2009 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten

OJ C 212E , 5.8.2010, p. 169–169 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 212/169


Dinsdag, 5 mei 2009
Handel in zeehondenproducten ***I

P6_TA(2009)0342

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2009 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

2010/C 212 E/30

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0469),

gelet op artikel 251, lid 2, en de artikelen 95 en 133 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0295/2008),

gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde rechtsgrondslag,

gezien zijn verklaring over het verbod op zeehondenproducten in de Europese Unie (1),

gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 24 april 2009 om het voorstel als geamendeerd goed te keuren, overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, eerste streepje, van het EG-Verdrag,

gelet op de artikelen 51 en 35 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0118/2009),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.

verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  PB C 306 E van 15.12.2006, blz. 194.


Dinsdag, 5 mei 2009
P6_TC1-COD(2008)0160

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 mei 2009 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EG) nr. 1007/2009.)


Top