EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AG0003

Gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 3/2009 van 20 november 2008 , vastgesteld door de Raad, volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over gewasbeschermingsmiddelen (Voor de EER relevante tekst)

OJ C 38E , 17.2.2009, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 38/1


GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. 3/2009

door de Raad vastgesteld op 20 november 2008

met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2009 van het Europees Parlement en de Raad van … betreffende statistieken over gewasbeschermingsmiddelen

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 38 E/01)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Besluit nr. 1600/2002/EG van 22 juli 2002 tot vaststelling van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap (3) hebben het Europees Parlement en de Raad te kennen gegeven dat het effect van pesticiden en met name van in de landbouw gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op de volksgezondheid en het milieu verder moet worden teruggedrongen. Er werd gewezen op de noodzaak om een duurzamer gebruik van pesticiden tot stand te brengen en opgeroepen tot een significante algemene vermindering van de risico's en van het pesticidengebruik die strookt met de noodzakelijke gewasbescherming.

(2)

In haar mededeling aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité, getiteld „Op weg naar een thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden”, heeft de Commissie erkend dat er behoefte is aan omvattende, geharmoniseerde en geactualiseerde statistieken over de verkoop en het gebruik van pesticiden op Gemeenschapsniveau. Zulke statistieken zijn noodzakelijk voor de beoordeling van beleid van de Europese Unie op het gebied van duurzame ontwikkeling en voor de berekening van relevante indicatoren van gezondheids- en milieurisico's in verband met pesticidengebruik.

(3)

Geharmoniseerde en vergelijkbare communautaire statistieken over de verkoop en het gebruik van pesticiden zijn essentieel voor de ontwikkeling van en het toezicht op communautaire wetgeving en beleid in het kader van de thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden.

(4)

Aangezien de gevolgen van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (4) pas ruim na 2006 zichtbaar zullen worden, nadat de eerste evaluatie van werkzame stoffen voor gebruik in biociden is afgesloten, hebben noch de Commissie, noch de meeste lidstaten op dit moment voldoende kennis of ervaring om nadere maatregelen op het gebied van biociden voor te stellen. Het toepassingsgebied van deze verordening dient dan ook beperkt te zijn tot gewasbeschermingsmiddelen die vallen onder Verordening (EG) nr. …/2009 van het Europees Parlement en de Raad van … betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (5), waarvoor reeds een ruime ervaring met de verzameling van gegevens is opgedaan.

(5)

De jarenlange ervaring van de Commissie met de verzameling van gegevens over de verkoop en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen heeft geleerd dat er behoefte is aan een geharmoniseerde methode voor de verzameling van statistieken op Gemeenschapsniveau van zowel de fase van het op de markt brengen als van de gebruikers. Bovendien moeten de statistieken met het oog op de berekening van accurate risico-indicatoren overeenkomstig de doelstellingen van de thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden gedetailleerd worden tot het niveau van de werkzame stoffen.

(6)

Van de verschillende mogelijkheden voor de verzameling van gegevens die in het kader van de effectbeoordeling van de thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden zijn beoordeeld, werd de verplichte gegevensverzameling als de beste mogelijkheid aanbevolen, omdat dit de ontwikkeling van nauwkeurige en betrouwbare gegevens over het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen snel en kostenefficiënt mogelijk zou maken.

(7)

Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek (6) vormt het referentiekader voor de bepalingen van deze verordening. Zij verlangt met name dat de statistieken worden opgesteld op basis van onpartijdigheid, betrouwbaarheid, relevantie, kosteneffectiviteit, statistische geheimhouding en doorzichtigheid.

(8)

De toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens wordt beheerst door de in Verordening (EG) nr. 322/97 en Verordening (Euratom, EEG) nr. 1588/90 van de Raad van 11 juni 1990 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, neergelegde regels (7). Overeenkomstig deze verordeningen genomen maatregelen garanderen de fysieke en logische bescherming van vertrouwelijke gegevens en zorgen ervoor dat er bij de productie en verspreiding van communautaire statistieken geen sprake is van onwettige openbaarmaking of gebruik voor andere dan statistische doeleinden.

(9)

De noodzakelijke bescherming van de vertrouwelijkheid van gegevens van commerciële waarde dient onder meer te worden verzekerd door een adequate aggregatie bij het publiceren van statistieken.

(10)

Om vergelijkbare resultaten te garanderen, moeten de statistieken over gewasbeschermingsmiddelen worden geproduceerd volgens een gespecificeerde indeling, in een adequate vorm en binnen een vastgestelde termijn vanaf het eind van een referentiejaar zoals vastgesteld in de bijlagen bij deze verordening.

(11)

De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (8).

(12)

In het bijzonder moet de Commissie de bevoegdheid worden gegeven om het behandelde areaal te definiëren en bijlage III aan te passen. Daar het hier gaat om maatregelen van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening onder meer door haar aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met toetsing.

(13)

Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk het scheppen van een gemeenschappelijk kader voor de systematische productie van communautaire statistieken over het in de handel brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(14)

Het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij Besluit 89/382/EEG, Euratom (9), van de Raad, is geraadpleegd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp, toepassingsgebied en doelstellingen

1.   Deze verordening stelt een gemeenschappelijk kader vast voor de systematische productie van communautaire statistieken over het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

2.   De statistieken betreffen:

de jaarlijkse hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die op de markt zijn gebracht overeenkomstig bijlage I;

de jaarlijks in de landbouw gebruikte hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen overeenkomstig bijlage II.

3.   Samen met andere relevante gegevens dienen de statistieken de doelstellingen van artikel 14 van Richtlijn 2009/…/EG van het Europees Parlement en de Raad van … tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (5).

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)

„gewasbeschermingsmiddelen”: gewasbeschermingsmiddelen zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. …/2009;

b)

„stoffen”: stoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van Verordening (EG) nr. …/2009, met inbegrip van werkzame stoffen, beschermstoffen en synergistische middelen;

c)

„werkzame stoffen”: werkzame stoffen zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. …/2009;

d)

„beschermstoffen”: beschermstoffen zoals bedoeld in artikel 2, lid 3, onder a), van Verordening (EG) nr. …/2009;

e)

„synergistische middelen”: synergistische middelen zoals bedoeld in artikel 2, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. …/2009;

f)

„op de markt brengen”: op de markt brengen zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 8 van Verordening (EG) nr. …/2009;

g)

„houder van een toelating”: houder van een toelating zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 20, van Verordening (EG) nr. …/2009;

h)

„gebruik in de landbouw”: elk type toepassing van een gewasbeschermingsmiddel, direct of indirect verband houdend met de productie van plantaardige producten in het kader van de economische activiteit van een landbouwbedrijf;

i)

„professionele gebruiker”: professionele gebruiker zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 1, van Richtlijn 2009/…/EG;

j)

„landbouwbedrijf”: landbouwbedrijf zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. …/2009 van het Europees Parlement en de Raad van … betreffende enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven en de enquête naar de productiemethoden in de landbouw (5).

Artikel 3

Verzameling, indiening en verwerking van gegevens

1.   De lidstaten verzamelen de noodzakelijke gegevens voor de specificatie van de in de bijlagen I en II opgenomen kenmerken, door middel van:

enquêtes;

verplichtingen met betrekking tot het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen met name verplichtingen overeenkomstig artikel 67 van Verordening (EG) nr. …/2009;

verplichtingen voor professionele gebruikers op basis van bijgehouden gegevens over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, met name verplichtingen overeenkomstig artikel 64 van Verordening (EG) nr. …/2009;

administratieve bronnen, of

een combinatie van deze middelen, met inbegrip van statistische schattingsprocedures op basis van deskundigenbeoordelingen of modellen.

2.   De lidstaten dienen de statistische resultaten, met inbegrip van vertrouwelijke gegevens, in bij de Commissie (Eurostat) in overeenstemming met de tijdschema's en de frequentie die in de bijlagen I en II zijn vastgesteld. De gegevens worden gepresenteerd in overeenstemming met de in bijlage III voorgeschreven indeling.

3.   De lidstaten verstrekken de gegevens in elektronische vorm en in een geschikt, volgens de in artikel 6, lid 2, bedoelde procedure, door de Commissie (Eurostat) vast te stellen technisch formaat.

4.   Om redenen van vertrouwelijkheid, aggregeert de Commissie (Eurostat) de gegevens vóór publicatie volgens de chemische klassen of de categorieën van producten vermeld in bijlage III, met inachtneming van de bescherming van vertrouwelijke gegevens in de afzonderlijke lidstaten. Conform artikel 15 van Verordening (EG) nr. 322/97 betreffende de communautaire statistiek worden vertrouwelijke gegevens door de nationale instanties en de Commissie (Eurostat) uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt.

Artikel 4

Kwaliteitsbeoordeling

1.   Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de te verstrekken gegevens:

„relevantie” heeft betrekking op de mate waarin statistieken voorzien in de huidige en potentiële behoeften van de gebruikers;

„nauwkeurigheid” heeft betrekking op de mate waarin de ramingen de onbekende werkelijke waarden benaderen;

„actualiteit” heeft betrekking op het tijdsverloop tussen de beschikbaarheid van de informatie en de gebeurtenis die of het verschijnsel dat door de informatie wordt beschreven;

„stiptheid” heeft betrekking op het tijdsverloop tussen de datum van publicatie van de gegevens en de datum waarop ze hadden moeten worden gepubliceerd;

„toegankelijkheid” en „duidelijkheid” hebben betrekking op de voorwaarden en modaliteiten waaronder de gebruikers de gegevens kunnen verkrijgen, gebruiken en interpreteren;

„vergelijkbaarheid” heeft betrekking op de meting van het effect van verschillen in de toegepaste statistische begrippen, meetinstrumenten en meetprocedures wanneer statistieken tussen geografische gebieden of sectoren c.q. gedurende een periode worden vergeleken;

„coherentie” heeft betrekking op de geschiktheid van de gegevens om betrouwbaar op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden te worden gecombineerd.

2.   De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) verslagen over de kwaliteit van de toegezonden gegevens als bepaald in de bijlagen I en II. De Commissie (Eurostat) beoordeelt de kwaliteit van de toegezonden gegevens.

Artikel 5

Uitvoeringsmaatregelen

1.   De Commissie stelt volgens de in artikel 6, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure het geschikte technische formaat voor de toezending van gegevens vast.

2.   De Commissie stelt de definitie van „behandeld areaal” als bedoeld in sectie 2 van bijlage II vast. Deze maatregel, die beoogt niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen door haar aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

3.   De Commissie kan de geharmoniseerde indeling van stoffen zoals gedefinieerd in Bijlage III wijzigen om deze aan te passen aan wijzigingen in de lijst van werkzame stoffen die is vastgesteld conform artikel 78, lid 3, van Verordening (EG) nr. …/2009. Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Artikel 6

Comitéprocedure

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het Comité statistisch programma.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

Artikel 7

Verslag

De Commissie brengt om de vijf jaar verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van deze verordening. In dit verslag wordt in het bijzonder de kwaliteit van de toegezonden gegevens als bedoeld in artikel 4, beoordeeld, de last voor het bedrijfsleven, landbouwbedrijven en nationale overheden en het nut van deze statistieken in de context van de thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden, met name met betrekking tot de in artikel 1 genoemde doelstellingen. Het bevat in voorkomend geval voorstellen die bedoeld zijn om de kwaliteit van de gegevens verder te verbeteren en de last voor het bedrijfsleven, landbouwbedrijven en nationale overheden te verminderen.

Het eerste verslag wordt uiterlijk 1 januari … (10) uitgebracht.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te …

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

Voor de Raad

De voorzitter


(1)  PB C 256 van 27.10.2007, blz. 86.

(2)  Advies van het Europees Parlement van 12 maart 2008 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van 20 november 2008 en standpunt van het Europees Parlement van … (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  PB L 242 van 10.9.2002, blz. 1.

(4)  PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.

(5)  PB L …

(6)  PB L 52 van 22.2.1997, blz. 61.

(7)  PB L 151 van 15.6.1990, blz. 1.

(8)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(9)  PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.

(10)  8 jaar na de aanneming van deze verordening.


BIJLAGE I

STATISTIEKEN OVER HET OP DE MARKT BRENGEN VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

SECTIE 1

Dekking

De statistieken hebben betrekking op de in bijlage III opgenomen stoffen in de op de markt gebrachte gewasbeschermingsmiddelen. Speciale aandacht wordt besteed aan het vermijden van dubbeltellingen bij herverpakking van het product of bij overdracht van een toelating tussen houders van een toelating.

SECTIE 2

Variabelen

De hoeveelheid van elke in bijlage III opgenomen stof in de op de markt gebrachte gewasbeschermingsmiddelen wordt vastgesteld.

SECTIE 3

Meeteenheid

De hoeveelheden stoffen worden uitgedrukt in kilogram.

SECTIE 4

Referentieperiode

De referentieperiode is het kalenderjaar.

SECTIE 5

Eerste referentieperiode, frequentie en indiening van de resultaten

1.

De eerste referentieperiode is het tweede kalenderjaar na … (1).

2.

De lidstaten verstrekken gegevens voor elk kalenderjaar volgend op de eerste referentieperiode.

3.

De gegevens worden binnen twaalf maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend.

SECTIE 6

Kwaliteitsverslag

De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) een kwaliteitsverslag, als bedoeld in artikel 3bis, met de volgende gegevens:

de gebruikte gegevensverzamelingsmethode;

relevante kwaliteitsaspecten, afhankelijk van de gebruikte gegevensverzamelingsmethode;

een beschrijving van de schattingen, aggregaties en gebruikte uitsluitingsmethoden.

Dit verslag wordt binnen 15 maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend.


(1)  Datum van inwerkingtreding van deze verordening invullen.


BIJLAGE II

STATISTIEKEN OVER HET AGRARISCH GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

SECTIE 1

Dekking

1.

De statistieken hebben betrekking op de in bijlage III opgenomen stoffen in gewasbeschermingsmiddelen die in de landbouw voor elk gekozen gewas worden gebruikt.

2.

Elke lidstaat stelt de selectie vast van de gewassen waarvoor in de in sectie 5 genoemde periode van vijf jaar gegevens verzameld moeten worden. De selectie moet representatief zijn voor de gewassen die in de lidstaat verbouwd worden en voor de gebruikte stoffen.

Bij de selectie van gewassen wordt rekening gehouden met de gewassen die het meest relevant zijn voor de nationale actieplannen als bedoeld in artikel 4 van Richtlijn 2009/…/EG.

SECTIE 2

Variabelen

Voor elk geselecteerd gewas worden de volgende variabelen verzameld:

a)

De hoeveelheid van elke in bijlage III vermelde stof in gewasbeschermingsmiddelen die voor dit gewas worden gebruikt,

b)

het areaal dat met elke stof behandeld is.

SECTIE 3

Meeteenheid

1.

De hoeveelheid gebruikte stoffen wordt uitgedrukt in kilogram.

2.

Het behandelde areaal wordt uitgedrukt in hectare.

SECTIE 4

Referentieperiode

1.

De referentieperiode is in principe een maximumperiode van 12 maanden die alle gewasbeschermingsbehandelingen beslaat die bij het gewas horen.

2.

Als referentieperiode wordt genomen het jaar waarin met het oogsten is begonnen.

SECTIE 5

Eerste referentieperiode, frequentie en indiening van de resultaten

1.

Voor elke periode van vijf jaar verzamelen de lidstaten statistieken over het gebruik van gewasbeschermingmiddelen voor elk gekozen gewas binnen een referentieperiode zoals vastgesteld in sectie 4.

2.

De lidstaten kunnen de referentieperiode op elk moment van de periode van vijf jaar kiezen. De keuze kan voor elk gekozen gewas verschillend zijn.

3.

De eerste periode van vijf jaar begint in het eerste kalenderjaar na … (1).

4.

De lidstaten verstrekken gegevens voor elke periode van vijf jaar.

5.

De gegevens worden binnen twaalf maanden na het eind van elke periode van vijf jaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend.

SECTIE 6

Kwaliteitsverslag

Bij de toezending van hun resultaten verstrekken de lidstaten de Commissie (Eurostat) een kwaliteitsverslag, als bedoeld in artikel 4, met de volgende gegevens:

het model van de bemonsteringsmethode;

de gebruikte gegevensverzamelingsmethode;

een raming van het aandeel van de desbetreffende gewassen in de totale hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen;

relevante kwaliteitsaspecten, afhankelijk van de gebruikte gegevensverzamelingsmethode;

een vergelijking tussen gegevens over de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen tijdens de periode van vijf jaar en de op de markt gebrachte gewasbeschermingsmiddelen tijdens de desbetreffende vijf jaar.


(1)  Datum van inwerkingtreding van deze verordening invullen.


BIJLAGE III

GEHARMONISEERDE INDELING VAN DE STOFFEN

Hoofdcategorieën

Code

Chemische klasse

Stof gangbare naam

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Middelencategorie

 

 

Gemeenschappelijke nomenclatuur

 

 

Fungiciden en bactericiden

F0

 

 

 

 

Anorganische fungiciden

F1

 

 

 

 

 

F1.1

KOPERVERBINDINGEN

ALLE KOPERVERBINDINGEN

 

44

 

F1.1

 

BORDEAUSE PAP

8011-63-0

44

 

F1.1

 

KOPERHYDROXIDE

20427-59-2

44

 

F1.1

 

KOPERHYDROXIDE

1332-40-7

44

 

F1.1

 

TRIBASISCH KOPERSULFAAT

1333-22-8

44

 

F1.1

 

KOPER(I)OXIDE

1319-39-1

44

 

F1.1

 

ANDERE KOPERZOUTEN

 

44

 

F1.2

ANORGANISCHE ZWAVEL

ZWAVEL

7704-34-9

18

 

F1.3

ANDERE ANORGANISCHE FUNGICIDEN

ANDERE ANORGANISCHE FUNGICIDEN

 

 

Fungiciden op basis van carbamaten en dithiocarbamaten

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FUNGICIDEN OP BASIS VAN CARBANILATEN

DIETHOFENCARB

87130-20-9

513

 

F2.2

FUNGICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN

BENTHIAVALICARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALICARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOCARB

24579-73-5

399

 

F2.3

FUNGICIDEN OP BASIS VAN DITHIOCARBAMATEN

MANCOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

THIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Fungiciden op basis van benzimidazolen

F3

 

 

 

 

 

F3.1

FUNGICIDEN OP BASIS VAN BENZIMIDAZOLEN

CARBENDAZIM

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOOL

3878-19-1

525

 

F3.1

 

THIABENDAZOOL

148-79-8

323

 

F3.1

 

THIOFANAAT-METHYL

23564-05-8

262

Fungiciden op basis van imidazolen en triazolen

F4

 

 

 

 

 

F4.1

FUNGICIDEN OP BASIS VAN CONAZOLEN

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOOL

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROCONAZOOL

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOLE

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOLE

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOLE

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOLE

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOLE

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOLE

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOLE

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOOL

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLE)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METCONAZOOL

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOOL

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOOL

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTHIOCONAZOOL

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUCONAZOOL

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOOL

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICYCLAZOOL

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOOL

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOOL

131983-72-7

652

 

F4.2

FUNGICIDEN OP BASIS VAN IMIDAZOLEN

CYAZOFAMIDE

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONE

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

Fungiciden op basis van morfolinen

F5

 

 

 

 

 

F5.1

FUNGICIDEN OP BASIS VAN MORFOLINEN

DIMETHOMORF

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Andere fungiciden

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FUNGICIDEN OP BASIS VAN STIKSTOFVERBINDINGEN

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODINE

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATINE

108173-90-6

361

 

F6.2

FUNGICIDEN OP BASIS VAN AMIDEN

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANIDE

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

F6.3

FUNGICIDEN OP BASIS VAN ANILIDEN

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMIDE

126833-17-8

603

 

F6.4

ANTIBIOTISCHE FUNGICIDEN-BACTERICIDEN

KASUGAMYCINE

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXINES

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMYCINE

57-92-1

312

 

F6.5

FUNGICIDEN OP BASIS VAN AROMATISCHE VERBINDINGEN

CHLOORTHALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

FUNGICIDEN OP BASIS VAN DICARBOXIMIDE

IPRODIONE

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDON

32809-16-8

383

 

F6.7

FUNGICIDEN OP BASIS VAN DINITROANILINEN

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

FUNGICIDEN OP BASIS VAN DINITROFENOLEN

DINOCAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FUNGICIDEN OP BASIS VAN ORGANISCHE FOSFORVERBINDINGEN

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

 

F6.10

FUNGICIDEN OP BASIS VAN OXAZOLEN

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADONE

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINCHLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FUNGICIDEN OP BASIS VAN FENYLPYRROLEN

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FUNGICIDEN OP BASIS VAN FTAALIMIDEN

CAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

FUNGICIDEN OP BASIS VAN PYRIMIDINEN

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

FUNGICIDEN OP BASIS VAN CHINOLINEN

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYQUINOLINE SULFAAT

134-31-6

677

 

F6.15

FUNGICIDEN OP BASIS VAN CHINONEN

DITHIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

FUNGICIDEN OP BASIS VAN STROBILURINEN

AZOXYSTROBINE

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBINE

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBINE

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KRESOXYM-METHYL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

 

F6.17

FUNGICIDEN OP BASIS VAN UREUM

PENCYCURON

66063-05-6

402

 

F6.18

NIET-INGEDEELDE FUNGICIDEN

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

BENZOËZUUR

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICHLOROFEEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENONE

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-FENYLFENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMINE

118134-30-8

572

 

F6.19

ANDERE FUNGICIDEN

ANDERE FUNGICIDEN

 

 

Herbiciden, loofdoders en mosbestrijders

H0

 

 

 

 

Herbiciden op basis van fenoxy-fytohormonen

H1

 

 

 

 

 

H1.1

FENOXY-HERBICIDEN

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLOORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Herbiciden op basis van triazinen en triazinonen

H2

 

 

 

 

 

H2.1

HERBICIDEN OP BASIS VAN METHYLTHIOTRIAZINE

METHOPROTRYN

841-06-5

94

 

H2.2

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZINEN

SIMETRYN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTHYLAZINE

5915-41-3

234

 

H2.3

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZINONEN

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZINE

21087-64-9

283

Herbiciden op basis van amiden en aniliden

H3

 

 

 

 

 

H3.1

HERBICIDEN OP BASIS VAN AMIDEN

BEFLUBUTAMIDE

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMIDE

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETHOXAMIDE

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

 

H3.2

HERBICIDEN OP BASIS VAN ANILIDEN

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

HERBICIDEN OP BASIS VAN CHLOROACEETANILIDEN

ACETOCHLOOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACHLOOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLOOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACHLOOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACHLOOR

87392-12-9

607

Herbiciden op basis van carbamaten en biscarbamaten

H4

 

 

 

 

 

H4.1

HERBICIDEN OP BASIS VAN BISCARBAMATEN

CHLOORPROFAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

H4.2

HERBICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Herbiciden op basis van dinitroanilinederivaten

H5

 

 

 

 

 

H5.1

HERBICIDEN OP BASIS VAN DINITROANILINEN

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALINE

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Herbiciden op basis van ureum-, uracil- of sulfonylureumderivaten

H6

 

 

 

 

 

H6.1

HERBICIDEN OP BASIS VAN SULFONYLUREUM

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETHOXYSULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

THIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

HERBICIDEN OP BASIS VAN URACIL

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

HERBICIDEN OP BASIS VAN UREUM

CHLOORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METHABENZTHIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Andere herbiciden

H7

 

 

 

 

 

H7.1

HERBICIDEN OP BASIS VAN ARYLOXYFENOXYPROPIONATEN

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DICLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXYFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

HERBICIDEN OP BASIS VAN BENZOFURAN

ETHOFUMESAAT

26225-79-6

233

 

H7.3

HERBICIDEN OP BASIS VAN BENZOËZUUR

CHLOORTHAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

HERBICIDEN OP BASIS VAN BIPYRIDYLIUM

DIQUAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAQUAT

4685-14-7

56

 

H7.5

HERBICIDEN OP BASIS VAN CYCLOHEXAANDIONEN

CLETHODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

HERBICIDEN OP BASIS VAN DIAZINEN

PYRIDAAT

55512-33-9

447

 

H7.7

HERBICIDEN OP BASIS VAN DICARBOXIMIDEN

CINIDON-ETHYL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZINE

103361-09-7

578

 

H7.8

HERBICIDEN OP BASIS VAN DIFENYLETHER

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

HERBICIDEN OP BASIS VAN IMIDAZOLINON

IMAZAMETHABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETHAPYR

81335-77-5

700

 

H7.10

ANORGANISCHE HERBICIDEN

AMMONIUMSULFAMAAT

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CHLORATEN

7775-09-9

7

 

H7.11

HERBICIDEN OP BASIS VAN ISOXAZOLEN

ISOXAFLUTOOL

141112-29-0

575

 

H7.12

HERBICIDEN OP BASIS VAN MORFACTINEN

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

HERBICIDEN OP BASIS VAN NITRILLEN

BROMOXYNIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXYNIL

1689-83-4

86

 

H7.14

HERBICIDEN OP BASIS VAN ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDINGEN

GLUFOSINAAT

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLYFOSAAT

1071-83-6

284

 

H7.15

HERBICIDEN OP BASIS VAN FENYLPYRAZOLEN

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

HERBICIDEN OP BASIS VAN PYRIDAZINONEN

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMONE

96525-23-4

569

 

H7.17

HERBICIDEN OP BASIS VAN PYRIDINECARBOXAMIDEN

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

HERBICIDEN OP BASIS VAN PYRIDINECARBONZUUR

CLOPYRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

HERBICIDEN OP BASIS VAN PYRIDYLOXYAZIJNZUUR

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRICLOPYR

55335-06-3

376

 

H7.20

HERBICIDEN OP BASIS VAN CHINOLINEN

QUINCLORAC

84087-01-4

493

 

H7.20

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

H7.21

HERBICIDEN OP BASIS VAN THIADIAZINEN

BENTAZON

25057-89-0

366

 

H7.22

HERBICIDEN OP BASIS VAN THIOCARBAMATEN

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINAAT

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

THIOBENCARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRI-ALLAAT

2303-17-5

97

 

H7.23

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZOLEN

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZOLINONEN

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

 

H7.25

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZOLONEN

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

 

H7.26

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIKETONEN

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

 

H7.27

NIET-INGEDEELDE HERBICIDEN

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLORIDONE

61213-25-0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METHAZOLE

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGYL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

HERBICIDEN, LOOFDODERS EN MOSBESTRIJDER

HERBICIDEN, LOOFDODERS EN MOSBESTRIJDER

 

 

Insecticiden en acariciden

I0

 

 

 

 

Insecticiden op basis van pyretroïden

I1

 

 

 

 

 

I1.1

INSECTICIDEN OP BASIS VAN PYRETROÏDEN

ACRINATHRIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFA-CYPERMETHRIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CYFLUTHRIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERAAT

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINAAT

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

Insecticiden op basis van gechloreerde koolwaterstoffen

I2

 

 

 

 

 

I2.1

INSECTICIDEN OP BASIS VAN ORGANOCHLORINEN

DICOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insecticiden op basis van carbamaten en oxime-carbamaten

I3

 

 

 

 

 

I3.1

INSECTICIDEN OP BASIS VAN OXIME-CARBAMATEN

METHOMYL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

I3.2

INSECTICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN

BENFURACARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

CARBARYL

63-25-2

26

 

I3.2

 

CARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYCARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANAAT

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METHIOCARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insecticiden op basis van organische fosfaten

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSECTICIDEN OP BASIS VAN ORGANISCHE FOSFORVERBINDINGEN

AZINFOS-METHYL

86-50-0

37

 

I4.1

 

CADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CHLOORPYRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CHLOORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

COUMAFOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICHLOORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETHOAAT

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETHOPROFOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTHION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTHIAZAAT

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ISOFENFOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATHION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METHAMIDOFOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXYDEMETON-METHYL

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOSALON

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIFOS-METHYL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICHLOORFON

52-68-6

68

Insecticiden op basis van biologische en botanische producten

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLOGISCHE INSECTICIDEN

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NICOTINE

54-11-5

8

 

I5.1

 

PYRETHRINES

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENON

83-79-4

671

Andere insecticiden

I6

 

 

 

 

 

I6.1

DOOR VERGISTING VERKREGEN INSECTICIDEN

ABAMECTINE

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMECTIN

51596-10-2

51596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSECTICIDEN OP BASIS VAN BENZOYLUREUM

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

INSECTICIDEN OP BASIS VAN CARBAZATEN

BIFENAZAAT

149877-41-8

736

 

I6.5

INSECTICIDEN OP BASIS VAN DIAZYLHYDRAZINE

METHOXYFENOZIDE

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

 

I6.6

INSECTENGROEIREMMERS

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CYROMAZINE

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

INSECTENFEROMONEN

(E/Z)-9-DODECENYLACETAAT

35148-19-7

422

 

I6.8

INSECTICIDEN OP BASIS VAN NITROGUANIDINEN

CLOTHIANIDINE

210880-92-5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

INSECTICIDEN OP BASIS VAN ORGANISCHE TINVERBINDINGEN

AZOCYCLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CYHEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATINOXIDE

13356-08-6

359

 

I6.10

INSECTICIDEN OP BASIS VAN OXADIAZINEN

INDOXACARB

173584-44-6

612

 

I6.11

INSECTICIDEN OP BASIS VAN FENYLETHER

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

INSECTICIDEN OP BASIS VAN (FENYL -)PYRAZOLEN

FENPYROXIMAAT

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

INSECTICIDEN OP BASIS VAN PYRIDINEN

PYMETROZINE

123312-89-0

593

 

I6.14

INSECTICIDEN OP BASIS VAN PYRIDYLMETHYLAMINEN

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

THIACLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

INSECTICIDEN OP BASIS VAN SULFIET-ESTER

PROPARGIET

2312-35-8

216

 

I6.16

INSECTICIDEN OP BASIS VAN TETRAZINEN

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

 

I6.17

INSECTICIDEN OP BASIS VAN TETRONZUUR

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

INSECTICIDEN OP BASIS VAN (CARBAMOYL-) TRIAZOLEN

TRIAZAMAAT

112143-82-5

728

 

I6.19

INSECTICIDEN OP BASIS VAN UREUM

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

NIET-INGEDEELDE INSECTICIDEN

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

ANDERE INSECTICIDEN-ACARICIDEN

ANDERE INSECTICIDEN-ACARICIDEN

 

 

Mollusciciden (slakkenbestrijdingsmiddelen), totaal:

M0

 

 

 

 

Mollusciciden

M1

 

 

 

 

 

M1.1

MOLLUSCICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN

THIODICARB

59669-26-0

543

 

M1.2

ANDERE MOLLUSCICIDEN

IJZERFOSFAAT

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHYDE

108-62-3

62

 

M1.2

 

ANDERE MOLLUSCICIDEN

 

 

Plantengroeiregulatoren, totaal:

PGR0

 

 

 

 

Fysiologische Plantengroeiregulatoren

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FYSIOLOGISCHE PLANTENGROEIREGULATOREN

CHLOORMEQUAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIFENYLAMINE

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETHEFON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUINE

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEÏNE HYDRAZIDE

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPEEN

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEXADION-CALCIUM

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

NATRIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

NATRIUM O-NITROFENOLAAT

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Middelen om het kiemen tegen te gaan

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

MIDDELEN OM HET KIEMEN TEGEN TE GAAN

CARVON

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CHLOORPROFAM

101-21-3

43

Andere plantengroeiregulatoren

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

ANDERE PLANTENGROEIREGULATOREN

ANDERE PLANTENGROEI-REGULATOREN

 

 

Andere gewasbeschermingsmiddelen, totaal:

ZR0

 

 

 

 

Minerale oliën

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

MINERALE OLIE

AARDOLIE

64742-55-8

29

Plantaardige oliën

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

PLANTAARDIGE OLIE

TEEROLIE

 

30

Grondontsmetters (incl. nematiciden)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

METHYLBROMIDE

METHYLBROMIDE

74-83-9

128

 

ZR3.2

ANDERE GRONDONTSMETTERS

CHLOORPICRINE

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLOORPROPEEN

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-NATRIUM

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

ANDERE GRONDONTSMETTERS

 

 

Rodenticiden (knaagdierbestrijdingsmiddelen)

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDEN

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOSE

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CHLOORFACINON

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETHIALONE

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARINE

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

ANDERE RODENTICIDEN

 

 

Alle andere gewasbeschermingsmiddelen

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

ONTSMETTINGSMIDDELEN

ANDERE ONTSMETTINGSMIDDELEN

 

 

 

ZR5.2

ANDERE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

ANDERE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

 

 


(1)  Chemical Abstracts Service Registry Numbers.

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.


MOTIVERING VAN DE RAAD

I.   INLEIDING

De Commissie heeft op 12 december 2006 bij de Raad een voorstel (1) voor een verordening betreffende statistieken over gewasbeschermingsmiddelen ingediend, dat op artikel 285, lid 1, van het EG-Verdrag gebaseerd is.

Het Europees Parlement heeft in maart 2008 zijn advies in eerste lezing uitgebracht (zie doc. 7412/08).

Het Economisch en Sociaal Comité heeft in juli 2007 advies uitgebracht (2). Het Comité van de Regio's heeft in juni 2007 besloten geen advies uit te brengen.

De Raad heeft op 20 november 2008 zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld overeenkomstig artikel 251 van het EG-Verdrag.

II.   DOELSTELLINGEN

Met dit voorstel wordt beoogd ervoor te zorgen dat in alle lidstaten vergelijkbare gegevens worden verzameld. Dit maakt het mogelijk met andere relevante gegevens geharmoniseerde risico-indicatoren te berekenen.

Het voorstel voorziet met name in geharmoniseerde regels voor het verzamelen en het verspreiden van gegevens over het in de handel brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het voorstel schrijft de lidstaten ook voor regelmatig gegevens te verzamelen, hoe zij gegevens moeten verzamelen en hoe zij gegevens bij de Commissie moeten indienen.

III.   ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1.   Algemene opmerkingen

Het Europees Parlement heeft op 12 maart 2008 in eerste lezing 26 amendementen aangenomen. In zijn gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad rekening gehouden met 5 amendementen. Hiervan is amendement 5 volledig overgenomen, terwijl de amendementen 10, 13, 18 en 32 naar de geest of gedeeltelijk zijn overgenomen.

Het gemeenschappelijk standpunt omvat tevens andere, niet door het Europees Parlement voorziene wijzigingen die tegemoetkomen aan een aantal bedenkingen die de lidstaten tijdens de onderhandelingen hebben geuit.

Er is ook een aantal technische en redactionele wijzigingen aangebracht om de werkingssfeer van enkele bepalingen te omschrijven, de formulering van de verordening explicieter te maken en rechtszekerheid te garanderen, en om de samenhang met andere communautaire instrumenten te vergroten.

2.   Specifieke opmerkingen

—   Uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening

De Raad heeft de amendementen 1, 6, 7, 8, 12, 15, 21 en 26 niet aanvaard, omdat het volgens hem voor de respondenten en de overheden te belastend zou zijn indien het toepassingsgebied ruimer zou worden dan verkoop en gebruik.

—   Opneming van biociden

De Raad heeft de amendementen 11, 12, 22, 33 en 34 niet aanvaard, omdat de kennis over en de ervaringen met biociden nog beperkt zijn; bovendien is er niets over de gevolgen bekend, omdat de sector nog in ontwikkeling is.

—   Keuze van gegevensbronnen

Amendement 14

De eis dat de Commissie de methoden goedkeurt, zou tot een dure en omslachtige procedure leiden. Conform het subsidiariteitsbeginsel behoort de keuze van de methoden voor het verzamelen van gegevens of van de gegevensbronnen tot de bevoegdheid van de lidstaten.

—   Analyse van de verzamelde gegevens door een gekwalificeerde groep van deskundigen

Amendement 31

De Raad kan niet instemmen met een dergelijke analyse, omdat ze verder gaat dan het doel van de verordening.

—   Periodieke aanpassing van de lijst van stoffen aan de hand van de permanente beoordeling van werkzame stoffen

Amendement 19

Dit voorstel kan de administratieve lasten nodeloos doen toenemen.

—   Vertrouwelijkheid

Amendementen 16, 25, 30

De Commissie is verplicht alle nodige maatregelen te nemen om de bescherming van de door de lidstaten toegezonden vertrouwelijke gegevens te waarborgen, als bepaald in Verordening (EG) nr. 322/97. Daarom hoeven in dit verband geen nieuwe bepalingen of verwijzingen te worden opgenomen.

—   Verplichting inzake jaarlijkse rapportage over de hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen

Amendementen 15 en 23

De verordening voorziet in de verplichting voor de lidstaten om de vereiste statistieken aan de Commissie toe te zenden. De lidstaten kiezen de methoden voor het verzamelen van gegevens of de gegevensbronnen die zij het meest geschikt achten. De verplichting inzake rapportage over de hoeveelheden geproduceerde, ingevoerde of uitgevoerde gewasbeschermingsmiddelen moet worden bezien in het kader van de verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

—   Publicatie van gegevens

Amendementen 25 en 28

De Raad kan niet aanvaarden dat in deze specifieke verordening een verplichting voor de lidstaten wordt opgenomen om de statistieken te publiceren. De verordening voorziet in de verplichting voor de lidstaten om de nodige gegevens te verzamelen en de statistische resultaten aan de Commissie toe te zenden.

—   Definities

De definities zijn aangepast aan de definities van de verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

—   Grondbeginselen

Nauwkeurigheid wordt niet genoemd onder de beginselen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 322/97, waarnaar in overweging 8 wordt verwezen, ten grondslag liggen aan de communautaire statistieken. Daarom kan de Raad amendement 3 niet aanvaarden. Hij heeft dit beginsel evenwel onder de kwaliteitscriteria in artikel 4 opgenomen.

—   Verwijzing naar Verordening (EG) nr. 322/97 en Verordening (EG) nr. 1588/90

Er is een nieuwe overweging 8 opgenomen om te verduidelijken binnen welk kader de toezending van gegevens moet geschieden en om aan te geven hoe de vertrouwelijkheid van gegevens wordt gewaarborgd.

—   Doelstellingen

De Raad stemt ermee in om in artikel 1 een verwijzing naar artikel 14 van de richtlijn inzake een duurzaam gebruik van pesticiden op te nemen. De Raad kan evenwel niet aanvaarden dat de uitvoering en beoordeling van de thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden het doel van de verordening moet zijn, zoals in amendement 10 van het EP wordt voorgesteld.

—   Kwaliteitsbeoordeling

De Raad heeft een artikel betreffende kwaliteitsbeoordeling ingevoegd (artikel 4). De kwaliteitsbeoordelingscriteria zijn reeds in andere teksten over statistieken opgenomen, zoals de verordeningen van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen, vlees- en veestatistieken, energiestatistieken en vacatures in de Gemeenschap.

—   Uitvoeringsmaatregelen

Aangezien het door de Raad ingevoegde artikel over kwaliteitsbeoordeling vrij specifiek is, is de verwijzing naar de regelgevingsprocedures voor de kwaliteitsverslagen en de rapportagemaatregelen geschrapt. Voorts is de definitie van het „behandelde areaal” verplaatst van bijlage II naar artikel 5 en is de mogelijkheid dat de Commissie de geharmoniseerde indeling wijzigt eveneens verplaatst van bijlage III naar artikel 5.

—   Bijlage II, sectie I, dekking

De Raad heeft ervoor geopteerd de lidstaten een ruime beoordelingsvrijheid te geven bij de keuze van de gewassen die onder de verordening zouden moeten vallen. Het verslag over de uitvoering van de verordening overeenkomstig artikel 7 biedt de gelegenheid na te gaan of de keuze van de gewassen moet worden gewijzigd.

IV.   CONCLUSIE

De Raad is van oordeel dat zijn gemeenschappelijk standpunt bij deze eerste poging om vergelijkbare gegevens over gewasbeschermingsmiddelen te verzamelen, een evenwichtige en realistische oplossing biedt voor een aantal bedenkingen. Hij zou graag een opbouwend debat met het Europees Parlement aangaan met het oog op een werkbaar akkoord over deze verordening.


(1)  PB C 126 van 7.6.2007, blz. 5.

(2)  PB C 256 van 27.10.2007, blz. 86.


Top