EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/285E/01

NOTULEN
Woensdag, 30 november 2005

OJ C 285E , 22.11.2006, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.11.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 285/1


NOTULEN

(2006/C 285 E/01)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES

Voorzitter

1.   Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.05 uur geopend.

2.   Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Umberto Pirilli heeft laten weten dat hij tijdens de vergadering van 17.11.2005 weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

*

* *

Rectificaties stemgedrag die niet binnen de voorgeschreven termijn zijn ingediend (later dan twee weken na de stemming) en bijgevolg niet in de definitieve versie van de notulen kunnen worden verwerkt.

Vergadering van 26.10.2005

Ontwerpresolutie RC-B6-0551/2005 over octrooien op biotechnologische uitvindingen

overweging M

tegen: Nathalie Griesbeck

Vergadering van 27.10.2005

Ontwerp van algemene begroting 2006

amendement 460, tweede deel

vóór: Lars Wohlin

*

* *

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

3.   Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de ontvoeringen in Irak, onder meer onlangs van twee onderdanen van de Europese Unie. Hij is van oordeel dat het Parlement actief moet deelnemen aan de bewustmakingscampagne met het oog op hun vrijlating.

Hij legt voorts een verklaring af over de viering van de Wereldaidsdag morgen en onderstreept dat het Europees Parlement alles in het werk moet stellen om de Europese burgers erop te wijzen dat de pandemie zich nog steeds uitbreidt.

4.   Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-DE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Delegatie voor de betrekkingen met Canada: Iles Braghetto.

5.   Besluiten inzake bepaalde documenten

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 45 van het Reglement)

Commissie BUDG:

over het Interinstitutioneel Akkoord over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (2005/2237(INI))

(advies: AFCO)

6.   Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 34/2005 van de Commissie (C6-0308/2005 — SEC(2005)1188) behandeld.

Zij heeft overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 haar goedkeuring aan de overschrijving in haar geheel gehecht.

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC38/2005 van de Commissie (C6-0325/2005 — SEC(2005)1274) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad, heeft zij overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 haar goedkeuring aan de overschrijving in haar geheel gehecht.

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 39/2005 van de Commissie (C6-0325/2005 — SEC(2005)1274) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad, heeft zij overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 haar goedkeuring aan de overschrijving in haar geheel gehecht.

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 45/2005 van de Commissie (C6-0370/2005 — SEC(2005)1360) behandeld.

Zij heeft overeenkomstig artikel 24, lid 2 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 haar goedkeuring aan de overschrijving in haar geheel gehecht, mits de rechtsgrondslag wordt goedgekeurd.

7.   Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

van Raad en Commissie:

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma „Geweldbestrijding (Daphne)” voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma „Grondrechten en justitie” (COM(2005)0122 [05] — C6-0388/2005 — 2005/0037A(COD)).

verwezen naar:

ten principale: FEMM

 

advies: BUDG, LIBE

Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 61/2005 — Afdeling III — Commissie (SEC(2005)1411 — C6-0400/2005 — 2005/2235(GBD)).

verwezen naar:

ten principale: BUDG

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 (COM(2005)0567 — C6-0401/2005 — 2005/0227(COD)).

verwezen naar:

ten principale: ENVI

 

advies: ITRE, IMCO

Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 62/2005 — Afdeling III — Commissie (SEC(2005)1485 — C6-0402/2005 — 2005/2236(GBD)).

verwezen naar:

ten principale: BUDG

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 voor het begrotingsjaar 2005 — Algemene staat van ontvangsten en uitgaven — Afdeling IV — Hof van Justitie (N6-0028/2005 — C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD)).

verwezen naar:

ten principale: BUDG

 

advies: JURI

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 533/2004 (COM(2005)0563 — C6-0406/2005 — 2005/0226(CNS)).

verwezen naar:

ten principale: AFET

2)

van de parlementaire commissies:

2.1)

verslagen:

* Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief (COM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS)) — Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Becsey Zsolt László (A6-0323/2005).

* Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 77/388/EEG vastgestelde teruggave van de BTW aan belastingplichtigen die niet in het binnenland maar in een andere lidstaat zijn gevestigd (COM(2004)0728 [03] — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS)) — Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Becsey Zsolt László (A6-0324/2005).

* Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (COM(2005)0171 [02] — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)) — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Figueiredo Ilda (A6-0326/2005).

* Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza (COM(2005)0171 [01] — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)) — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Parish Neil (A6-0327/2005).

*** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van het aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Zuid-Afrika anderzijds in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)) — Commissie ontwikkelingssamenwerking

Rapporteur: Martínez Martínez Miguel Angel (A6-0328/2005).

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro (COM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS)) — Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Rosati Dariusz (A6-0329/2005).

Ontwerpverslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Andrzej Pęczak, voormalig lid van het Europees Parlement (2005/2128(IMM)) — Commissie juridische zaken

Rapporteur: Berger Maria (A6-0330/2005).

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Giovanni Claudio Fava (2005/2174(IMM)) — Commissie juridische zaken

Rapporteur: Lehne Klaus-Heiner (A6-0331/2005).

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2005 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005 — Oprichting van het Gerecht voor Ambtenarenzaken, zoals gewijzigd door de Raad (N6-0028/2005 — C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD)) (A6-0336/2005).

Verslag over het Interinstitutioneel Akkoord over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (B6-0615/2005 — 2005/2237(INI)) — Begrotingscommissie

Rapporteur: B-ge Reimer (A6-0356/2005).

2.2)

aanbevelingen voor de tweede lezing:

*** II Aanbeveling voor de tweede lezing inzake het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de implementatie van de Internationale Veiligheidsmanagementcode in de Gemeenschap en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3051/95 van de Raad (06919/1/2005 — C6-0269/2005 — 2003/0291(COD)) — Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Costa Paolo (A6-0325/2005).

3)

van de leden:

3.1)

mondelinge vragen (artikel 108 van het Reglement):

(O-0106/2005), Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Het aflopen van Richtlijn 1999/85/EG betreffende een verlaagd BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten (B6-0342/2005)

3.2)

ontwerpresoluties (artikel 113 van het Reglement)

Garriga Polledo Salvador — Ontwerpresolutie over een flexibele pensioenleeftijd (B6-0614/2005).

verwezen naar:

ten principale: EMPL

Cirino Pomicino Paolo, Lombardo Raffaele — Ontwerpresolutie over het weer op gang brengen van het Europese constitutionele proces (B6-0617/2005).

verwezen naar:

ten principale: AFCO

3.3)

ontwerpaanbevelingen (artikel 114 van het Reglement):

Kudrycka Barbara, namens de PPE-DE-Fractie — Ontwerpaanbeveling aan de Raad over de bestrijding van mensenhandel — een geïntegreerde benadering en voorstellen voor een actieplan (B6-0613/2005).

verwezen naar:

ten principale: LIBE

 

advies: FEMM

3.4)

voorstellen tot wijziging van het Reglement (artikel 202 van het Reglement):

Corbett Richard — Voorstel tot wijziging van artikel 158 van het Reglement (B6-0616/2005).

verwezen naar:

ten principale: AFCO

3.5)

schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement):

Bruno Gollnisch, Andreas Mölzer en Luca Romagnoli, over het gebrek aan democratie en gelijke behandeling van politieke partijen in Bulgarije (67/2005);

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck en Konrad Szymański, over de nieuwe informatietechnologieën en de gevolgen daarvan voor kinderen (68/2005);

Emine Bozkurt, Claude Moraes, Christopher Heaton-Harris, Cem Özdemir en Alexander Nuno Alvaro, over de aanpak van racisme in het voetbal (69/2005);

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Romano Maria La Russa, Alessandro Foglietta en Sergio Berlato, over de noodzaak van het invoeren van sociale en milieuclausules bij de WTO-onderhandelingen in Hong Kong (70/2005).

8.   Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar aan de tijdens de vergaderperioden van september I en II 2005 aangenomen standpunten en resoluties gegeven uitvoering, is rondgedeeld.

9.   Agenda

De agenda is vastgesteld (punt 16 van de notulen van 17.11.2005) en een corrigendum op de agenda is rondgedeeld (PE 364.133/OJ/COR); hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

donderdag

verzoek van 37 leden om terugverwijzing naar de commissie, op grond van artikel 168 van het Reglement, van het verslag-Mitchell (A6-0060/2005 — Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking en economische samenwerking) (punt 68 van de OJ). Dit verzoek zal in stemming worden gebracht vóór de stemming over dit verslag.

Het Parlement gaat akkoord met deze procedure.

Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, verzoekt om inschrijving van een verklaring van de Commissie over het besluit van de Slowaakse regering om de politie op een aantal terreinen weer onder militair gezag te brengen.

Over het verzoek wordt het woord gevoerd door Peter Mandelson (lid van de Commissie) die opmerkt dat vice-voorzitter Frattini, verantwoordelijke commissaris voor deze aangelegenheden, morgen niet aanwezig kan zijn om een verklaring af te leggen, doch tijdens een volgende vergaderperiode desgewenst een verklaring zou kunnen afleggen, Monika Beňová, Peter Šťastný en Hannes Swoboda, laatstgenoemde over de woorden van Peter Mandelson.

Bij ES (181 vóór, 130 tegen, 5 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Dit punt wordt ingeschreven op de agenda van donderdag.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Marie Cavada, die wenst dat het debat over mondelinge vraag (O-0085/rev.2 — Oplegging van strafrechtelijke sancties in geval van schending van het Gemeenschapsrecht (B6-0336/2005)) (punt 5 van de OJ) wordt besloten met de indiening van ontwerpresoluties en dat de stemming wordt ingeschreven op de agenda van de vergaderperiode van januari (de Voorzitter neemt kennis van dit verzoek dat hij aan de fractievoorzitters zal overbrengen).

De agenda wordt aldus vastgesteld.

*

* *

De Voorzitter deelt mede dat de opmerkingen van één minuut aan de orde zullen komen na de gecombineerde behandeling sport (punten 52 en 82 van de OJ).

10.   Voorbereiding van de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Zesde ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hong Kong, 13 t/m 18 december 2005)

Ian Pearson (fungerend voorzitter van de Raad) en Peter Mandelson (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Georgios Papastamkos, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Antonios TRAKATELLIS

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Harlem Désir, namens de PSE-Fractie, Johan Van Hecke, namens de ALDEFractie, Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Seán Ó Neachtain, namens de UEN-Fractie, James Hugh Allister, niet-ingeschrevene, Zbigniew Zaleski, Erika Mann, Sajjad Karim, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Helmuth Markov, Nigel Farage, Roberta Angelilli, Jan Tadeusz Masiel, Daniel Varela Suanzes-Carpegna en Glenys Kinnock.

VOORZITTER: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Danutė Budreikaitė, Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Bastiaan Belder, Peter Baco, Christofer Fjellner, Stéphane Le Foll, Carl Schlyter, Giuseppe Castiglione, Javier Moreno Sánchez, Béla Glattfelder, Paul Rübig, Albert Jan Maat, Ian Pearson en Peter Mandelson.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

Harlem Désir en Erika Mann, namens de PSE-Fractie, over de voorbereidingen voor de Zesde Ministersconferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Hong Kong (B6-0619/2005);

Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Maria Martens en Paul Rübig, namens de PPE-DEFractie, over de voorbereiding op de zesde ministersconferentie van de WTO in Hong Kong (B6-0620/2005);

Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, over de voorbereiding van de zesde ministeriële conferentie van de WTO in Hong Kong (B6-0621/2005);

Caroline Lucas, Marie-Hélène Aubert, Pierre Jonckheer, Alain Lipietz, Frithjof Schmidt en Friedrich- Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, over de voorbereidingen voor de Zesde ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Hong Kong (B6-0623/2005);

Sajjad Karim, namens de ALDE-Fractie, over de voorbereidingen voor de WTO-Conferentie (B6-0624/2005);

Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Jacky Henin en Jonas Sjöstedt, namens de GUE/NGL-Fractie, over de voorbereiding van de zesde ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te Hong Kong (B6-0628/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.16 van de notulen van 01.12.2005.

11.   Mensenrechten in Cambodja, Laos en Vietnam (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Mensenrechten in Cambodja, Laos en Vietnam

Ian Pearson (fungerend voorzitter van de Raad) en Ján Figeľ (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, María Elena Valenciano Martínez- Orozco, namens de PSE-Fractie, Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, niet-ingeschrevene, en Simon Coveney.

VOORZITTER: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Glyn Ford, James Hugh Allister, Antonio Tajani, Eluned Morgan, Ursula Stenzel, Eija-Riitta Korhola, Patrick Gaubert, Ian Pearson en Ján Figeľ.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

Inese Vaidere en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, over mensenrechten in Cambodja, Laos en Vietnam (B6-0622/2005);

Graham Watson en István Szent-Iványi, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Cambodja, Laos en Vietnam (B6-0625/2005);

Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Cambodja, Laos en Vietnam (B6-0626/2005);

Vittorio Agnoletto en Jonas Sjöstedt, namens de GUE/NGL-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Cambodja, Laos en Vietnam (B6-0627/2005);

Charles Tannock, Jas Gawronski, Mario Mauro, Antonio Tajani en Marcello Vernola, namens de PPE-DEFractie, over de situatie in Cambodja, Laos en Vietnam ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de „communistische revoluties” van 1975 (B6-0629/2005);

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda en Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALEFractie, over de situatie van de mensenrechten in Cambodja, Laos en Vietnam (B6-0631/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.17 van de notulen van 01.12.2005.

12.   Olympische wapenstilstand — Ontwikkeling en sport (debat)

Mondelinge vraag (O-0084/2005) van Nikolaos Sifunakis, namens de Commissie CULT, aan de Raad: Olympische wapenstilstand (B6-0335/2005)

Mondelinge vraag (O-0078/2005) van Maria Martens, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Ontwikkeling en sport (B6-0340/2005)

Mondelinge vraag (O-0079/2005) van Maria Martens, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Ontwikkeling en sport (B6-0341/2005)

Nikolaos Sifunakis en Maria Martens lichten de mondelinge vragen toe.

Ian Pearson (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Christopher Beazley die de Raad een aanvullende vraag stelt.

Ján Figeľ (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Manolis Mavrommatis, namens de PPE-DE-Fractie, Margrietus van den Berg, namens de PSE-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Georgios Karatzaferis, namens de IND/DEM-Fractie, Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, Pál Schmitt, Glyn Ford, Jas Gawronski, Maria Badia I Cutchet en Ivo Belet.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pier Antonio Panzeri, Vito Bonsignore, Gyula Hegyi, Stavros Lambrinidis, Ján Figeľ en Ian Pearson

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

Nikolaos Sifunakis, namens de Commissie CULT, over het olympisch bestand tijdens de Olympische Winterspelen in Turijn in 2006 (B6-0618/2005);

Maria Martens, Manolis Mavrommatis, namens de PPE-DE-Fractie, Miguel Angel Martínez Martínez, namens de PSE-Fractie, Fiona Hall, Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Ģirts Valdis Kristovskis, Rolandas Pavilionis, namens de UEN-Fractie, Luisa Morgantini, Feleknas Uca en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, over ontwikkelingshulp en sport (B6-0633/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.18 van de notulen van 01.12.2005 en punt 6.19 van de notulen van 01.12.2005.

13.   Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Laima Liucija Andrikienė, Hannes Swoboda, Marian Harkin, David Hammerstein Mintz, Roberto Musacchio, Bernard Piotr Wojciechowski, James Hugh Allister, Tunne Kelam, David Martin, Derek Roland Clark, Erna Hennicot-Schoepges, Gyula Hegyi, Sylwester Chruszcz, Eluned Morgan, Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Andrzej Tomasz Zapałowski, Proinsias De Rossa, Gerard Batten, Csaba Sándor Tabajdi, Milan Gaľa, Georgios Karatzaferis en Ryszard Czarnecki.

14.   Bestrijding van aviaire influenza * — Uitgaven op veterinair gebied * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza [COM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Neil Parish (A6-0327/2005)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied [COM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0326/2005)

Het woord wordt gevoerd door Markos Kyprianou (lid van de Commissie).

Neil Parish leidt het verslag in (A6-0327/2005).

Ilda Figueiredo leidt het verslag in (A6-0326/2005).

Het woord wordt gevoerd door Jan Mulder (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG) en Robert Sturdy (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI).

Het debat wordt thans onderbroken.

Het zal om 21.00 uur worden voortgezet.

(De vergadering wordt om 20.15 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS

Ondervoorzitter

15.   Bestrijding van aviaire influenza * — Uitgaven op veterinair gebied * (voortzetting van het debat)

Het woord wordt gevoerd door Albert Jan Maat, namens de PPE-DE-Fractie, Bogdan Golik, namens de PSEFractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Diamanto Manolakou, namens de GUE/NGL-Fractie, Brian Crowley, namens de UENFractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Péter Olajos, Phillip Whitehead, Michl Ebner, Thijs Berman, Karsten Friedrich Hoppenstedt en Markos Kyprianou.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 01.12.2005 en punt 6.11 van de notulen van 01.12.2005.

16.   Octrooien voor farmaceutische producten die bestemd zijn voor landen met volksgezondheidsproblemen *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen [COM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD)] — Commissie internationale handel.

Rapporteur: Johan Van Hecke (A6-0242/2005)

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Johan Van Hecke leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Kader Arif, namens de PSE-Fractie, Thomas Ulmer (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Maria Martens, namens de PPE-DE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDEFractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Hans-Peter Mayer en Giuseppe Gargani (rapporteur voor advies van de Commissie JURI).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9 van de notulen van 01.12.2005.

17.   Richtsnoeren voor de goedkeuring van de Europese Commissie (debat)

Verslag over de richtsnoeren voor de goedkeuring van de Europese Commissie [2005/2024(INI)] — Commissie constitutionele zaken.

Rapporteur: Andrew Duff (A6-0179/2005)

Andrew Duff leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maria da Assunção Esteves, namens de PPE-DE-Fractie, Richard Corbett, namens de PSE-Fractie, en Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de GUE/NGL-Fractie.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.20 van de notulen van 01.12.2005.

18.   Oplegging van strafrechtelijke sancties in geval van schending van het Gemeenschapsrecht (debat)

Mondelinge vraag (O-0085/2005/rev.2) van Martine Roure, Maria Berger, namens de PSE-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Diana Wallis en Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Oplegging van strafrechtelijke sancties in geval van schending van het Gemeenschapsrecht (B6-0336/2005)

Martine Roure en Kathalijne Maria Buitenweg lichten de mondelinge vraag toe.

Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Carlos Coelho, namens de PPE-DE-Fractie, Maria Berger, namens de PSEFractie, Patrick Louis, namens de IND/DEM-Fractie, Giuseppe Gargani, Gerard Batten, Timothy Kirkhope en Franco Frattini.

Het debat wordt gesloten.

19.   Toepassing van de communautaire mededingingsregels op het zeevervoer (debat)

Verslag over de toepassing van de communautaire mededingingsregels op het zeevervoer [2005/2033(INI)] Commissie vervoer en toerisme.

Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005)

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Robert Navarro, namens de PSE-Fractie, Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALEFractie, Georgios Toussas, namens de GUE/NGL-Fractie, Sylwester Chruszcz, namens de IND/DEM-Fractie, Marta Vincenzi en Charlie McCreevy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.21 van de notulen van 01.12.2005.

20.   Europese elektronische-communicatieregelgeving en -markten in 2004 (debat)

Verslag over de Europese elektronische-communicatieregelgeving en -markten in 2004 [2005/2052(INI)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Patrizia Toia (A6-0305/2005)

Patrizia Toia leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Piia-Noora Kauppi (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Lorenzo Cesa, namens de PPE-DE-Fractie, Catherine Trautmann, namens de PSE-Fractie, András Gyürk, Reino Paasilinna en Viviane Reding.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.22 van de notulen van 01.12.2005.

21.   Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 364.133/OJJE).

22.   Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 00.05 uur gesloten.

Julian Priestley

Secretaris-generaal

Pierre Moscovici

Ondervoorzitter


LISTE DE PRESENCE

Ondertekend door:

Adamou, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bertinotti, Bielan, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Wijkman, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Waarnemers

Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


Top