EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0106

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 95/50/EG betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

/* COM/2000/0106 def. - COD 2000/0044 */

PB C 177E van 27.6.2000, p. 96–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0106

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 95/50/EG betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg /* COM/2000/0106 def. - COD 2000/0044 */

Publicatieblad Nr. C 177 E van 27/06/2000 blz. 0096 - 0097


Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 95/50/EG betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

A. Algemeen

Huidige situatie

Bij Richtlijn 94/55/EG van de Raad van 21 november 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg zijn uniforme regels ingevoerd voor het vervoer van gevaarlijke goederen tussen de lidstaten alsook voor het binnenlandse vervoer daarvan in de lidstaten.

Bijlage A van Richtlijn 94/55/EG vermeldt de gevaarlijke goederen die over de weg mogen worden vervoerd en bevat voorschriften voor verpakking en etikettering en voor de beschrijving van de goederen in de vervoerdocumenten. Bijlage B bevat voorschriften voor de voertuigen en het transport.

In samenhang met Richtlijn 94/55/EG heeft de Raad, teneinde de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke goederen te verbeteren en ervoor te zorgen dat op geharmoniseerde wijze voldoende controle wordt uitgeoefend, op 6 oktober 1995 Richtlijn 95/50/EG betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg vastgesteld. Deze richtlijn is op 17 oktober 1995 in werking getreden en de lidstaten moesten vóór 1 januari 1997 daaraan voldoen. Zij bevat een geharmoniseerde controlelijst die door de lidstaten moet worden gebruikt alsook een geharmoniseerde lijst van inbreuken.

De bijlagen bij deze richtlijn hangen samen met de bijlagen bij Richtlijn 94/55/EG, in die zin dat een aanpassing van de bijlagen bij Richtlijn 94/55/EG aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van invloed kan zijn op de bijlagen bij Richtlijn 95/50/EG.

De aanpassing van de bijlagen bij Richtlijn 94/55/EG aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang wordt uitgevoerd volgens een comitéprocedure. Richtlijn 95/50/EG voorziet momenteel echter niet in een dergelijke comitéprocedure.

Dit levert twee problemen op.

In de eerste plaats moet bijlage I bij Richtlijn 95/50/EG worden gewijzigd om daarin de jongste aanpassing van Richtlijn 94/55/EG aan de technische vooruitgang te verwerken.

In de tweede plaats is voor Richtlijn 95/50/EG een comitéprocedure nodig die vergelijkbaar is met die welke reeds is opgenomen in Richtlijn 94/55/EG teneinde te garanderen dat toekomstige aanpassingen van deze twee onderling samenhangende richtlijnen aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang op gecoördineerde wijze plaatsvinden.

B. Motieven voor een communautaire maatregel

I. Subsidiariteit

(a) Wat zijn de doelstellingen van de voorgenomen maatregel in relatie tot de verplichtingen van de Gemeenschap?

De eerste doelstelling van deze wijziging van Richtlijn 95/50/EG is bijlage I aan te passen om rekening te houden met Richtlijn 1999/47/EG van de Commissie van 21 mei 1999 houdende tweede aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 94/55/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

De tweede doelstelling is te voorzien in een doeltreffende procedure voor de aanpassing van de bijlagen bij Richtlijn 95/50/EG om met name rekening te kunnen houden met de wijzigingen in de kaderrichtlijn 94/55/EG. Dit is belangrijk voor de Gemeenschap met het oog op de nodige samenhang van haar wetgeving, in casu tussen de bepalingen van de kaderrichtlijn 94/55/EG en die van de bijlagen bij Richtlijn 95/50/EG.

(b) Valt de voorgestelde maatregel onder een exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap of onder een met de lidstaten gedeelde bevoegdheid?

Gedeelde bevoegdheid. Artikel 71, lid 1, onder c)

(c) Wat is de communautaire dimensie van de aangelegenheid (hoeveel lidstaten zijn er bijvoorbeeld bij betrokken en welke oplossing gold tot op heden)?

Richtlijn 95/50/EG is gericht tot alle lidstaten.

(d) Wat is de meest doeltreffende aanpak, gelet op de mogelijkheden van de Gemeenschap en die van de lidstaten?

Er bestaat reeds communautaire wetgeving. Bijgevolg is aanpassing van die wetgeving de enige doeltreffende aanpak.

(e) Welke concrete meerwaarde vloeit voort uit het optreden van de Gemeenschap en wat zouden de kosten zijn als dit optreden achterwege blijft?

Niet-optreden wat de eerstgenoemde doelstelling betreft zou leiden tot een gebrek aan samenhang tussen verschillende onderdelen van de communautaire wetgeving.

Niet-optreden wat de tweede doelstelling betreft zou ertoe leiden dat vergelijkbare wijzigingen in met elkaar samenhangende communautaire wetgeving op verschillende tijdstippen zouden plaatsvinden en zou de lidstaten dwingen deze wijzigingen op verschillende tijdstippen in plaats van tegelijkertijd in hun nationale wetgeving te verwerken, met alle extra kosten voor de lidstaten en het bedrijfsleven van dien. De concrete meerwaarde van een optreden van de Gemeenschap bestaat erin dat onnodige kosten worden vermeden.

(f) Over welke middelen beschikt de Gemeenschap om op te treden (aanbevelingen, financiële steun, regelgeving, wederzijdse erkenning, enz.)?

Aanpassing van een geldende richtlijn is de enige manier om problemen in verband met de toepassing van sommige bepalingen van die richtlijn op te lossen.

(g) Is een uniforme regeling nodig of kan worden volstaan met een richtlijn die de algemene doelstellingen aangeeft en de uitvoering aan de lidstaten overlaat?

Aanpassing van een richtlijn is voldoende om problemen in verband met de toepassing van sommige bepalingen van die richtlijn op te lossen.

II. Harmonisatie van de voorwaarden

Door een wijziging van Richtlijn 95/50/EG wordt niet geraakt aan het in de Gemeenschap bereikte harmonisatieniveau voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

III. Samenhang met andere communautaire beleidsmaatregelen

Een wijziging van Richtlijn 95/50/EG heeft geen effect op andere communautaire beleidsmaatregelen.

C. Doel van het voorstel

Met dit voorstel tot wijziging van Richtlijn 95/50/EG wordt beoogd de twee in punt A. Algemeen geschetste problemen op te lossen.

De oplossing voor het eerste probleem behelst wijzigingen in bijlage I bij de richtlijn omdat verschillende onderdelen daarvan niet meer in overeenstemming zijn met Richtlijn 94/55/EG zoals laatst gewijzigd.

De oplossing voor het tweede probleem bestaat in de invoering van een comitéprocedure voor toekomstige wijzigingen van de bijlagen.

De bedoeling van dit voorstel is te zorgen voor de nodige samenhang tussen de bijlagen bij Richtlijn 94/55/EG en die bij Richtlijn 95/50/EG.

D. Inhoud van het voorstel

Artikel 1 bevat de voorgestelde wijzigingen in Richtlijn 95/50/EG.

Bij lid 1 worden nieuwe artikelen 9 bis en 9 ter ingevoegd die voorzien in de procedure voor aanpassing van de bijlagen bij Richtlijn 95/50/EG aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Bij deze procedure wordt het in artikel 9 van Richtlijn 94/55/EG ingestelde comité voor het vervoer van gevaarlijke goederen ingeschakeld. Het betreft een regelgevend comité overeenkomstig artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.

Bij lid 2 wordt bijlage I als volgt gewijzigd:

Onder a) wordt in punt 13 de tekst 'Brutomassa van gevaarlijke goederen per vervoerseenheid' vervangen door 'Totale hoeveelheid gevaarlijke goederen per vervoerseenheid';

Onder b) wordt in punt 15 de tekst 'batterij van recipiënten' vervangen door 'voertuig met tankbatterij';

Onder c) wordt in punt 32 de tekst 'Gereedschapstas voor noodreparaties' vervangen door 'Een handlamp voor elk lid van de voertuigbemanning';

Onder d) wordt in punt 34 de tekst 'Twee oranje lampen' vervangen door 'Twee rechtstaande waarschuwingsseinen';

Onder e) wordt in punt 36 de tekst 'Uitrusting ter bescherming van de bestuurder' vervangen door 'Een aangepast veiligheidsvest of waarschuwingskleding voor elk lid van de voertuigbemanning'.

De artikelen 2, 3 and 4 bevatten bepalingen met betrekking tot de omzetting door de lidstaten en de inwerkingtreding van deze richtlijn tot wijziging van Richtlijn 95/50/EG.

2000/0044 (COD)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 95/50/EG betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 71,

Gezien het voorstel van de Commissie [1],

[1] PB C

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité [2],

[2] PB C

Gezien het advies van het Comité van de Regio's [3],

[3] PB C

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag [4],

[4] PB C

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Richtlijn 94/55/EG van de Raad van 21 november 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg [5] zijn uniforme regels ingevoerd voor het vervoer van gevaarlijke goederen in de Gemeenschap.

[5] PB L 319 van 12.12.1994, blz. 7.

(2) De bijlagen bij Richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg [6] hangen samen met de bijlagen bij Richtlijn 94/55/EG. Een aanpassing van de bijlagen bij Richtlijn 94/55/EG aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang kan van invloed zijn op de bijlagen bij Richtlijn 95/50/EG.

[6] PB L 249 van 17.10.1995, blz. 35.

(3) De aanpassing van de bijlagen bij Richtlijn 94/55/EG aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang wordt uitgevoerd volgens een comitéprocedure.

(4) De bijlagen bij Richtlijn 95/50/EG moeten snel aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang kunnen worden aangepast. Daartoe moet, ook voor de onderhavige richtlijn, een comité worden opgezet.

(5) Aangezien voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn maatregelen van algemene strekking in de zin van artikel 2 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden [7] noodzakelijk zijn, dienen deze te worden vastgesteld volgens de in artikel 5 van dat besluit bedoelde regelgevingsprocedure.

[7] PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(6) Bijlage I bij Richtlijn 95/50/EG dient te worden gewijzigd om rekening te houden met Richtlijn 1999/47/EG van de Commissie van 21 mei 1999 houdende tweede aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 94/55/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg [8].

[8] PB L 169 van 5.7.1999, blz. 1.

(7) Richtlijn 95/50/EG dient derhalve in die zin te worden aangepast.

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 95/50/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende artikelen worden toegevoegd:

'Artikel 9 bis

De nodige wijzigingen voor de aanpassing van de bijlagen aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang op de onder deze richtlijn vallende gebieden, met name die welke bedoeld zijn om rekening te houden met wijzigingen in Richtlijn 94/55/EG, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 9 ter.

Artikel 9 ter

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 9 van Richtlijn 94/55/EG [9] ingestelde comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

[9] PB L 319 van 12.12.1994, blz. 7.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 7, lid 3, en artikel 8 daarvan.

3. De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn bedraagt drie maanden.

2. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

(a) in punt 13 wordt de tekst 'Brutomassa van gevaarlijke goederen per vervoerseenheid' vervangen door 'Totale hoeveelheid gevaarlijke goederen per vervoerseenheid';

(b) in punt 15 wordt de tekst 'batterij van recipiënten' vervangen door 'voertuig met tankbatterij';

(c) in punt 32 wordt de tekst 'Gereedschapstas voor noodreparaties' vervangen door 'Een handlamp voor elk lid van de voertuigbemanning';

(d) in punt 34 wordt de tekst 'Twee oranje lampen' vervangen door 'Twee rechtstaande waarschuwingsseinen;

(e) in punt 36 wordt de tekst 'Uitrusting ter bescherming van de bestuurder' vervangen door 'Een aangepast veiligheidsvest of waarschuwingskleding voor elk lid van de voertuigbemanning'.

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op ... [10] aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

[10] 6 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De Voorzitter De Voorzitter

Top