EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Drinkwater — Essentiële kwaliteitsnormen (tot 2023)

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 98/83/EG — De kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

 • Deze richtlijn stelt normen voor drinkwater vast.
 • Het doel van deze richtlijn is het beschermen van de volksgezondheid tegen de nadelige gevolgen van eventuele besmetting door ervoor te zorgen dat voor menselijke consumptie bestemd water* gezond en schoon is.

KERNPUNTEN

 • De EU-landen moeten:
  • de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het water geen micro-organismen, parasieten of andere schadelijke stoffen bevat in concentraties die gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren, en dat het water voldoet aan de microbiologische en chemische minimumvereisten;
  • ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de normen wanneer het water via een distributienet of uit een tankschip of -auto wordt geleverd;
  • het water regelmatig controleren op overeengekomen plaatsen van monsterneming om te verifiëren dat aan de microbiologische, chemische en indicatorparameterwaarden wordt voldaan;
  • elk geval waarin niet aan de parameterwaarden wordt voldaan, onmiddellijk onderzoek verrichten en de nodige corrigerende maatregelen treffen;
  • de levering van water verbieden of beperken indien het wordt geacht een potentieel gevaar voor de volksgezondheid te vormen;
  • het publiek informeren wanneer corrigerende maatregelen zijn getroffen;
  • om de drie jaar een verslag over de kwaliteit van drinkwater publiceren. Deze informatie voor het publiek wordt verzonden naar de Europese Commissie.
 • De Commissie:
  • publiceert elke drie jaar een verslag waarin de nationale gegevens inzake de kwaliteit van drinkwater worden samengevoegd;
  • evalueert om de vijf jaar de microbiologische, chemische en indicatorparameters en de controlespecificaties, waarbij rekening wordt gehouden met wetenschappelijke en technologische vooruitgang. De Commissie kan voorstellen dat deze worden aangepast.
 • De richtlijn is niet van toepassing op natuurlijk mineraalwater of water dat wordt beschouwd als geneesmiddel.
 • EU-landen mogen voor menselijke consumptie bestemd water waarvan minder dan vijftig personen gebruikmaken, van hun wetgeving uitzonderen.
 • In 2015 name de Commissie Richtlijn (EU) 2015/1787 aan, waarmee nieuwe EU-regels ter verbetering van de controle van drinkwater werden geïntroduceerd. De richtlijn geeft EU-landen een grotere flexibiliteit ten aanzien van de manier waarop drinkwater in de EU wordt gecontroleerd.

Gerelateerde ontwikkeling

 • Begin 2014 drong het eerste Europese burgerinitiatief (EBI), na de campagne Water is een mensenrecht, aan op EU-wetgeving om het recht op water en sanitaire voorzieningen te waarborgen.
 • Het EBI werd geïntroduceerd door artikel 11, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Hiermee wordt het publiek in de gelegenheid gesteld om de Commissie te verzoeken op te treden op gebieden van haar verantwoordelijkheid, mits de petitie ten minste een miljoen handtekeningen in ten minste zeven EU-landen bevat.

Intrekking

Richtlijn 98/83/EG wordt ingetrokken door Richtlijn 2020/2184 (zie samenvatting) vanaf 12 januari 2023.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds 25 december 1998 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 25 december 2000 omzetten in nationaal recht.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Water voor menselijke consumptie: water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding of andere huishoudelijke doeleinden. Het kan worden geleverd via een distributienet, uit een tankschip of tankauto, of in flessen of verpakkingen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32-54)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 98/83/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) (PB L 435 van 23.12.2020, blz. 1-62)

Laatste bijwerking 12.02.2021

Top