EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers vanuit de EU

Voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers vanuit de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1307/2013 — voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers vanuit het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Met de verordening worden de voorschriften vastgesteld voor het maken van rechtstreekse betalingen aan landbouwers vanuit het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Deze betalingen worden uitgevoerd op voorwaarde dat de landbouwers aan strenge voorschriften voldoen met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van mensen en dieren, plantgezondheid en het milieu; deze worden ook wel randvoorwaarden genoemd.

De verordening strekt tot intrekking van Verordening (EG) nr. 73/2009 aangaande de vorige voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers en die gewijzigd zijn naar aanleiding van de hervorming van het Europees gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) in 2013. De verordening strekt eveneens tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 aangaande de katoensector.

In december 2017 heeft de EU Verordening (EU) 2017/2393 vastgesteld tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1307/2013 alsook andere wetgeving met betrekking tot GLB (Verordening (EU) nr. 1305/2013 voor de oprichting van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, (EU) nr. 1306/2013 inzake de voorschriften voor financiering, beheer en monitoring van het Europees landbouwbeleid, (EU) nr. 1308/2013 aangaande de gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten in de EU en (EU) nr. 652/2014 betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en het dierenwelzijn).

KERNPUNTEN

Rechtstreekse betalingen aan landbouwers worden betaald via steunregelingen in ieder EU-land.

Europese landen moeten nu een bepaald aandeel van hun GLB-financieringstoewijzing aan verplichte steunregelingen wijden:

 • standaard betalingen per hectare — om steun eerlijker te verdelen moesten alle EU-landen vanaf 2015 naar een uniforme betaling per hectare gaan (een „basisbetalingsregeling”);
 • groene betaling per hectare — aan landbouwers, voor werkwijzen die het klimaat en het milieu helpen (30 % van de landelijk toegewezen middelen);
 • betaling aan jonge landbouwers per hectare — voor landbouwers onder de 40 die maximaal vijf jaar vóór hun steunaanvraag begonnen zijn met landbouw en voor maximaal vijf jaar.

Er bestaan ook enkele optionele steunregelingen. EU-landen kunnen er ook voor kiezen:

 • kleinere landbouwbedrijven te steunen door een hoger percentage te betalen voor de eerste hectaren („herverdelingsbetaling”);
 • extra betalingen toe te kennen voor gebieden met natuurlijke beperkingen;
 • landbouwsectoren in moeilijkheden in hun eigen land te helpen met beperkte hoeveelheden productiegerelateerde steun („gekoppelde steun” — betalingen die gekoppeld zijn aan bepaalde gewassen of een bepaald soort vee);
 • een vereenvoudigde regeling voor kleine landbouwbedrijven aan te bieden: jaarlijkse betalingen van maximaal 1 250 EUR.

De nieuwe regels opgenomen in Verordening (EU) 2017/2393 zijn van kracht sinds 1 januari 2018 en omvatten het volgende:

 • alleen actieve landbouwbedrijven (d.w.z. die met aanzienlijke landbouwactiviteiten) komen in aanmerking voor rechtstreekse steun. In sommige EU-landen werd de administratieve last echter te zwaar. Met name aanvragers in de sectoren luchtvaart, spoorwegen, waterwerken, onroerend goed en permanente sport- en recreatiegronden werden gezien als inactief, tenzij ze het tegendeel bewezen. EU-landen kunnen de aanvraag nu vrijwillig indienen;
 • enkele aspecten van de regelgeving omtrent groene betalingen zijn vereenvoudigd, vooral de vereisten voor gewasdiversificatie;
 • een uitbreiding van de definitie blijvend grasland
  • EU-landen kunnen ervoor kiezen om bepaalde struiken of bomen die geschikt zijn als diervoeder op te nemen als blijvend grasland, waar grassen en andere kruidachtige voedergewassen de overhand hebben op het hele of een deel van het terrein;
  • ze mogen land dat niet is omgeploegd of elke vijf jaar of langer voor vruchtwisseling is gebruikt, zien als een criterium voor blijvend grasland;
 • jonge landbouwers hebben nu gemakkelijker toegang tot de volledige vijf jaar aan betalingen;
 • de verantwoordelijkheden van de EU-landen met betrekking tot de productiebeperkende aard van gekoppelde steun worden uitgelegd;
 • de soorten gebieden die van ecologisch belang zijn (ecologische aandachtsgebieden) zijn uitgebreid naar gebieden met geschikte plantensoorten, zoals Miscanthus en Silphium perfoliatum, alsook braakliggend terrein met planten die bestuivers aantrekken.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Verordening (EU) nr. 1307/2013 is sinds 1 januari 2015 van toepassing. De voorschriften die vastgesteld zijn in Verordening (EU) 2017/2393 zijn van kracht sinds 1 januari 2018.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 608-670)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 1307/2013 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487-548)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549-607)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671-854)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1310/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft middelen en de verdeling ervan met betrekking tot 2014, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassing ervan in 2014 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 865-883)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 15.06.2018

Top