EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61969CJ0006

Arrest van het Hof van 10 december 1969.
Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Franse Republiek.
Gevoegde zaken 6 en 11-69.

European Court Reports 1969 -00523

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1969:68

61969J0006

ARREST VAN HET HOF VAN 10 DECEMBER 1969. - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN FRANSE REPUBLIEK. - GEVOEGDE ZAKEN NOS. 6 EN 11/69.

Jurisprudentie 1969 bladzijde 00523
Deense bijz. uitgave bladzijde 00143
Griekse bijz. uitgave bladzijde 00193
Portugese bijz. uitgave bladzijde 00205
Spaanse bijz. uitgave bladzijde 00437
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00427
Finse bijz. uitgave bladzijde 00425


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


++++

1 . LID-STATEN VAN DE E.E.G . - UITSLUITENDE BEVOEGDHEDEN - UITOEFENING DER BEVOEGDHEDEN IN AFWIJKING VAN DE BEPALINGEN DER VERDRAGEN - IN DE VERDRAGEN GESTELDE VOORWAARDEN

2 . LID-STATEN VAN DE E.E.G . - NIET-NAKOMING ENER VERDRAGSVERPLICHTING - VASTSTELLING DOOR DE COMMISSIE - BEWERING DAT DE COMMISSIE ZICH HEEFT BEGEVEN OP HET TERREIN DAT UITSLUITEND TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE BETROKKEN LID-STAAT BEHOORT - HANDELING ZONDER RECHTSGRONDSLAG - CONTROLE DOOR HET HOF

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 169 )

3 . STEUNMAATREGELEN DER STATEN - PREFERENTIEEL HERDISCONTOTARIEF VOOR DE UITVOER - TOEPASSING TEN BEHOEVE VAN UITGEVOERDE NATIONALE PRODUKTEN - AARD VAN DE STEUN

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 92 )

4 . LID-STATEN VAN DE E.E.G . - EENZIJDIGE HANDELINGEN, WAARTOE KRACHTENS HET VERDRAG BIJ WEGE VAN CONSERVATOIRE MAATREGELEN MAG WORDEN OVERGEGAAN - COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN DIENEN TEN SPOEDIGSTE TE INTERVENIEREN

5 . ECONOMISCH BELEID - BETALINGSBALANS - PLOTSELINGE CRISIS - VRIJWARINGSMAATREGELEN - AARD ENER EENZIJDIGE HANDELING - VERPLICHTINGEN VAN DE BETROKKEN LID-STAAT

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 109 )

6 . LID-STATEN VAN DE E.E.G . - NIET-NAKOMING ENER VERDRAGSVERPLICHTING - MET REDENEN OMKLEED ADVIES, DOOR DE COMMISSIE AAN DE BETROKKEN LID-STAAT UITGEBRACHT - MIDDEL VAN ONWETTIGHEID VAN BEDOELD ADVIES - NIET-ONTVANKELIJKHEID

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 169 )

7 . INBREUK OP DE MEDEDINGINGSVOORWAARDEN - HANDELING VAN EEN LID-STAAT VAN DE E.G.K.S . - SCHADELIJKE WERKING - STEUN AAN ONDERNEMINGEN IN DE SECTOR KOLEN EN STAAL - BEGRIP - MACHTIGING VAN DE COMMISSIE - PREFERENTIEEL HERDISCONTOTARIEF VOOR DE UITVOER - AARD VAN DE STEUN BEDOELD IN ARTIKEL 67, LID 2, VAN HET E.G.K.S.-VERDRAG .

8 . LID-STATEN VAN DE E.G.K.S . - NIET-NAKOMING ENER VERDRAGSVERPLICHTING - VASTSTELLING DOOR DE COMMISSIE - DOEL

( E.G.K.S.-VERDRAG, ART . 88 )

9 . LID-STATEN VAN DE E.G.K.S . - NIET-NAKOMING ENER VERDRAGSVERPLICHTING - VASTSTELLING DOOR DE COMMISSIE - BEROEP VAN DE BETROKKEN LID-STAAT - STREKKING - VERSCHIL IN STREKKING MET HET IN ARTIKEL 33 VAN HET E.G.K.S . BEDOELDE BEROEP TOT NIETIGVERKLARING

( E.G.K.S.-VERDRAG, ART . 88 )

Samenvatting


1 . BIJ DE UITOEFENING VAN DE BEVOEGDHEDEN WELKE ZIJ AAN ZICH HEBBEN GEHOUDEN MOGEN DE LID-STATEN VAN DE VERPLICHTINGEN WELKE VOOR HEN UIT DE BEPALINGEN DER EUROPESE VERDRAGEN VOORTVLOEIEN, SLECHTS AFWIJKEN OP DE VOORWAARDEN IN DE VERDRAGEN ZELVE VOORZIEN .

2 . WANNEER EEN STAAT IN HET KADER VAN EEN PROCEDURE WEGENS EEN DOOR HEM GEPLEEGD VERZUIM BETOOGT, DAT DE BESCHIKKING WAARAAN HIJ GEEN GEVOLG HEEFT GEGEVEN, GENOMEN WERD OP EEN GEBIED DAT TOT ZIJN UITSLUITENDE BEVOEGDHEDEN BEHOORT, MOET HET HOF ZELFS WANNEER HET EEN DEFINITIEF GEWORDEN BESCHIKKING BETREFT, NAGAAN OF ZULKS INDERDAAD HET GEVAL IS . ZODANIGE CONTROLE BEANTWOORDT AAN EEN FUNDAMENTEEL RECHTSVEREISTE; MOCHT BEDOELDE BEWERING JUIST BLIJKEN TE ZIJN, DAN ZOU DE BESCHIKKING RECHTENS IN DE COMMUNAUTAIRE ORDE GEEN ENKELE STEUN VINDEN .

3 . EEN PREFERENTIEEL HERDISCONTOTARIEF VOOR DE UITVOER, DOOR EEN STAAT ALLEEN TEN BEHOEVE VAN DE UITGEVOERDE NATIONALE PRODUKTEN VASTGESTELD OM IN DE ANDERE LID-STATEN HUN CONCURRENTIEPOSITIE TEN OPZICHTE VAN UIT DEZE STATEN AFKOMSTIGE PRODUKTEN TE VERSTEVIGEN, IS EEN STEUNMAATREGEL IN DE ZIN VAN ARTIKEL 92, WELKS EERBIEDIGING DE COMMISSIE HEEFT TE VERZEKEREN .

4 . MET BETREKKING TOT EEN EENZIJDIG EN VAN HET VERDRAG AFWIJKEND OPTREDEN VAN EEN STAAT, WAARTOE ECHTER KRACHTENS HET VERDRAG BIJ WEGE VAN CONSERVATOIRE MAATREGEL MAG WORDEN OVERGEGAAN, BEANTWOORDT INTERVENTIE OP ZO KORT MOGELIJKE TERMIJN VAN DE COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN AAN EEN FUNDAMENTELE - DOOR DE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT GESTELDE - EIS .

5 . DE STAAT DIE VAN DE EXCEPTIONELE BEVOEGDHEID BEDOELD IN LID 1 VAN ARTIKEL 109 VAN HET E.E.G.-VERDRAG GEBRUIK MAAKT, NEEMT EEN EENZIJDIGE, UITZONDERLIJKE EN VOORLOPIGE MAATREGEL WELKE VAN DE BEPALINGEN VAN HET VERDRAG AFWIJKT; UIT DE AARD ZELVE VAN ZODANIGE MAATREGEL VOLGT DAT DE LID-STAAT TERSTOND - OF UITERLIJK BIJ DE INWERKINGTREDING VAN DEZE MAATREGELEN - MET UITDRUKKELIJKE VERWIJZING NAAR DEZE BEPALINGEN - DE COMMISSIE EN DE ANDERE LID-STATEN HEEFT TE VERWITTIGEN .

6 . HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES, DOOR DE COMMISSIE AAN EEN LID-STAAT UITGEBRACHT WANNEER ZIJ VAN MENING IS DAT DEZE STAAT EEN VERDRAGSVERPLICHTING NIET IS NAGEKOMEN, VORMT SLECHTS EEN AAN DE GERECHTELIJKE BEHANDELING VOORAFGAANDE FASE VAN EEN PROCEDURE, WELKE EVENTUEEL TOT EEN BEROEP OP HET HOF VAN JUSTITIE KAN LEIDEN . DE BEOORDELING VAN DE GEGRONDHEID VAN DIT ADVIES VALT SAMEN MET DIE VAN HET BEROEP ZELF, WAARMEDE DE COMMISSIE ZICH KRACHTENS ARTIKEL 169 TOT HET HOF VAN JUSTITIE KAN WENDEN . HET IS DERHALVE NIET MOGELIJK ZICH ALLEEN MET BETREKKING TOT HET ADVIES OP ONWETTIGHEID TE BEROEPEN .

7 . IN ARTIKEL 67 VAN HET E.G.K.S.-VERDRAG - IN WELKS LID 2, ALINEA 2, SITUATIES WORDEN VOORZIEN WAARIN DE COMMISSIE IN AFWIJKING VAN ARTIKEL 4 DE LID-STATEN TOT HET VERLENEN VAN STEUN MAG MACHTIGEN, WORDT GEEN ONDERSCHEID GEMAAKT TUSSEN STEUNMAATREGELEN WELKE SPECIAAL DE SECTOR KOLEN EN STAAL BETREFFEN EN DIE WELKE IN DIE SECTOR ALS GEVOLG VAN EEN ALGEMENE MAATREGEL KUNNEN WORDEN TOEGEPAST . EEN PREFERENTIEEL HERDISCONTOTARIEF VOOR DE UITVOER VORMT DERHALVE EEN STEUNMAATREGEL WAARTOE, VOOR ZOVEEL ZIJ DE SECTOR KOLEN EN STAAL BETREFT, IN VOEGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 67 DOOR DE COMMISSIE MACHTIGING MOET WORDEN VERLEEND .

8 . DE IN ARTIKEL 88 VAN HET E.G.K.S.-VERDRAG BEDOELDE MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING HEEFT ALLEEN TEN DOEL DE NIET-NAKOMING DOOR EEN LID-STAAT VAN EEN REEDS BESTAANDE VERPLICHTING TE CONSTATEREN EN DIE STAAT EEN LAATSTE TERMIJN TE STELLEN OM AAN HET VERZUIM EEN EINDE TE MAKEN .

9 . OFSCHOON DE STAAT AAN WELKE EEN VERZUIM WORDT VERWETEN, GERECHTIGD IS OM IN DE LOOP VAN DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 88 DE NIEUWE UITVOERINGSMODALITEITEN HEM BIJ DE BESCHIKKING OPGELEGD TE BETWISTEN, MAG DEZE BEVOEGDHEID ER NIET TOE LEIDEN DAT NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN BINNEN WELKE NIETIGVERKLARING KAN WORDEN GEVORDERD, HET DEBAT OVER DE WETTIGHEID VAN DE MAATREGEL WAARAAN DE STAAT ZICH HEEFT ONTTROKKEN, WORDT HEROPEND .

Partijen


IN DE GEVOEGDE ZAKEN 6-69 EN 11-69

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR J . GRIESMAR, ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ MR . E . REUTER, JURIDISCH ADVISEUR DER COMMISSIE, 4 BOULEVARD ROYAL, ALDAAR,

VERZOEKSTER IN DE ZAAK 6-69,

VERWEERSTER IN DE ZAAK 11-69,

TEGEN

FRANSE REPUBLIEK, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR ZIJNE EXCELLENTIE R . SIVAN, BUITENGEWOON EN GEVOLMACHTIGD AMBASSADEUR, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG OP DE FRANSE AMBASSADE,

VERWEERSTER IN DE ZAAK 6-69,

VERZOEKSTER IN DE ZAAK 11-69,

Onderwerp


WAARIN IS GEVORDERD :

1 ) VOOR ZOVEEL DE ZAAK 6-69 BETREFT

TE VERKLAREN VOOR RECHT DAT DE FRANSE REPUBLIEK EEN DER VERPLICHTINGEN WELKE KRACHTENS HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP OP HAAR RUSTEN, NIET IS NAGEKOMEN DOOR NA 1 NOVEMBER 1968, VOOR ZOVEEL HET PREFERENTIEEL HERDISCONTOTARIEF TERZAKE VAN SCHULDVORDERINGEN WEGENS UITVOER BETREFT, EEN VOORDEEL VAN MEER DAN 1,5 PUNTEN TEN OPZICHTE VAN HET VOLGENS HET GEMENE RECHT GELDENDE TARIEF TE HANDHAVEN, ZULKS MET SCHENDING VAN ARTIKEL 2, LID 1, SUB B, VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE NO . 68/301/EEG VAN 23 JULI 1968;

2 ) VOOR ZOVEEL DE ZAAK 11-69 BETREFT

A ) NIETIG TE VERKLAREN DE DOOR DE COMMISSIE KRACHTENS ARTIKEL 88 VAN HET E.G.K.S.-VERDRAG GENOMEN BESCHIKKING VAN 18 DECEMBER 1968 BETREFFENDE DE HANDHAVING NA 1 NOVEMBER 1968 - DOOR DE FRANSE REPUBLIEK - VAN HET PREFERENTIEEL HERDISCONTOTARIEF TERZAKE VAN SCHULDVORDERINGEN WEGENS UITVOER, ZULKS IN STRIJD MET ARTIKEL I, LID 1, SUB B, VAN DE BESCHIKKING DER COMMISSIE NO . 914/68/EGKS VAN 6 JULI 1968;

B ) TE VERKLAREN VOOR RECHT DAT DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK ZONDER MET DE INGEVOLGE HET E.G.K.S.-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN IN STRIJD TE KOMEN, VOOR WISSELS IN HET VERKEER GEBRACHT WEGENS OP HET BUITENLAND ONTSTANE SCHULDVORDERINGEN, EEN PREFERENTIEEL HERDISCONTOTARIEF MAG HANDHAVEN; WIJST

Overwegingen van het arrest


1 OVERWEGENDE DAT DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK IN EEN MEDEDELING VAN 12 JUNI 1968 DE COMMISSIE HEEFT GEVRAAGD OM GOEDKEURING TOT - MET NAME - HET VOORLOPIG HANDHAVEN EN ZELFS VERGROTEN VAN HET VOORDEEL, TOEGEKEND AAN DE FRANSE EXPORTEURS DOOR MIDDEL VAN HET PREFERENTIEEL HERDISCONTOTARIEF, DOOR DE BANQUE DE FRANCE TOEGEPAST OP KREDIETEN OP KORTE EN MIDDEL-LANGE TERMIJN, VERLEEND VOOR UITVOER NAAR DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP;

2 DAT ZIJ OP 24 EN 26 JUNI 1968 HEEFT DOEN WETEN DAT ZIJ DEZE MAATREGELEN PER 1 JULI 1968 DEED INGAAN ALS VRIJWARINGSMAATREGELEN IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 108 EN 109 VAN HET E.E.G.-VERDRAG;

3 DAT DE COMMISSIE OP 6 EN 23 JULI 1968 TWEE BESCHIKKINGEN HEEFT GENOMEN, WELKE ONDERSCHEIDENLIJK OP DE ARTIKELEN 67 VAN HET E.G.K.S.-VERDRAG EN 108, LID 3, VAN HET E.E.G.-VERDRAG BERUSTEN EN WAARIN GENOEMDE REGERING WORDT GEMACHTIGD TOT HANDHAVING VAN EEN PREFERENTIEEL HERDISCONTOTARIEF VOOR DE UITVOER VAN ENERZIJDS PRODUKTEN VAN DE IJZERVERWERKENDE INDUSTRIE EN ANDERZIJDS PRODUKTEN VALLENDE ONDER HET E.E.G.-VERDRAG;

4 DAT IN DEZE BESCHIKKINGEN WORDT BEPAALD DAT HET VERSCHIL TUSSEN HET PREFERENTIEEL TARIEF TOT WELKS HANDHAVING DAARIN VOORLOPIG MACHTIGING WORDT VERLEEND EN HET VOLGENS HET GEMENE RECHT GELDENDE TARIEF MET INGANG VAN 1 NOVEMBER 1968 NIET MEER MAG BEDRAGEN DAN 1,5 PUNT EN UITERLIJK OP 31 JANUARI 1969 MOET ZIJN OPGEHEVEN;

5 OVERIGENS DAT NIET IS WEERSPROKEN, DAT HET VERSCHIL NA 1 NOVEMBER 1968 OP MEER DAN 1,5 PUNT IS GEHANDHAAFD;

6 DAT DE COMMISSIE, VAN OORDEEL IS DAT DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK TOEN IN STRIJD HEEFT GEHANDELD MET DE VERPLICHTINGEN WELKE KRACHTENS DE VERDRAGEN OP HAAR RUSTEN, OP 18 DECEMBER 1968 INGEVOLGE ARTIKEL 88 VAN HET E.G.K.S.-VERDRAG EEN BESCHIKKING HEEFT GENOMEN WAARIN DE REGERING WERD GELAST ZICH NAAR DE BESCHIKKING VAN 6 JULI 1968 TE GEDRAGEN EN, VOOR WAT HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE BESCHIKKING VAN 23 JULI 1968 BETREFT, HET IN ARTIKEL 169 VAN HET E.E.G.-VERDRAG VOORZIENE MET REDENEN OMKLEDE ADVIES HEEFT UITGEBRACHT;

7 DAT ZIJ ZICH VERVOLGENS OP GROND VAN HETZELFDE ARTIKEL 169 MET HET BEROEP 6-69 TOT HET HOF VAN JUSTITIE HEEFT GEWEND;

8 DAT DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK HARERZIJDS DOOR MIDDEL VAN HET BEROEP 11-69 HET HOF VAN JUSTITIE OP GROND VAN ARTIKEL 88 VAN HET E.G.K.S.-VERDRAG HEEFT VERZOCHT DE BESCHIKKING VAN 18 DECEMBER 1968 NIETIG TE VERKLAREN EN TE VERKLAREN VOOR RECHT, DAT ZIJ ZONDER IN STRIJD TE KOMEN MET DE VERPLICHTINGEN INGEVOLGE GENOEMD VERDRAG EEN PREFERENTIEEL HERDISCONTOTARIEF VOOR DE UITVOER NAAR DE ANDERE LID-STATEN MOCHT HANDHAVEN;

9 OVERWEGENDE DAT IN BEIDE BEROEPEN GOEDDEELS DEZELFDE VRAGEN WORDEN GESTELD EN DAT DERHALVE TERMEN AANWEZIG ZIJN DE ZAKEN TER FINE VAN DE UITSPRAAK TE VOEGEN;

A - HET BEROEP 6-69 ( E.E.G .)

10 OVERWEGENDE DAT DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK TEN AANZIEN VAN DE DOOR DE COMMISSIE IN HET KADER VAN HET E.E.G.-VERDRAG GEVOERDE PROCEDURE MET EEN BEROEP OP "DE ONTOEREIKENDHEID VAN DE VERDRAGSREGELEN OP MONETAIR GEBIED", HEEFT GESTELD DAT DE DISCONTOPOLITIEK RECHTSTREEKS BEHOORT TOT HET MONETAIR BELEID - TEN AANZIEN WAARVAN ALLEEN DE LID-STATEN BEVOEGD ZIJN - EN DAT DE COMMISSIE DERHALVE BIJ HET OPTREDEN DAT TOT DE BESCHIKKING VAN 23 JULI 1968 HEEFT GELEID, ONRECHTMATIG HEEFT GEHANDELD DOOR ZICH EEN BEVOEGDHEID AAN TE MATIGEN WELKE HET VERDRAG HAAR ONTZEGT;

11 OVERWEGENDE DAT DE BESCHIKKING VAN 23 JULI 1968, WAARVAN NIET BINNEN DE IN ARTIKEL 173, ALINEA 3 VAN HET VERDRAG, GESTELDE TERMIJN DE NIETIGVERKLARING IS VERZOCHT, ALS DEFINITIEF IS TE BESCHOUWEN;

12 DAT DE FRANSE REGERING, DIE NIET BETWIST DAT ZIJ DEZE TERMIJN HEEFT LATEN VERSTRIJKEN, ZICH ENERZIJDS BEROEPENDE OP DE OPENBARE ORDE VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN ANDERZIJDS VAN OORDEEL ZIJNDE DAT "EEN TE GROOT FORMALISME AL EVENZEER IN STRIJD WARE MET DE ECHTE COMMUNAUTAIRE GEEST ALS VERONACHTZAMING DER VORMEN", NOCHTANS BETOOGT DAT DEZE BESCHIKKING IS GENOMEN OP EEN TERREIN DAT UITSLUITEND TOT DE BEVOEGDHEID DER LID-STATEN BEHOORT;

13 DAT INDIEN DEZE BEWERING JUIST WARE, VOORMELDE BESCHIKKING RECHTENS IN DE COMMUNAUTAIRE ORDE GEEN ENKELE STEUN ZOU VINDEN EN DAT HET IN EEN PROCEDURE WAARIN DE COMMISSIE IN HET BELANG VAN DE GEMEENSCHAP OPTREEDT TEGEN EEN DOOR EEN STAAT GEPLEEGD VERZUIM, EEN FUNDAMENTEEL RECHTSVEREISTE IS DAT HET HOF NAGAAT OF ZULKS INDERDAAD HET GEVAL IS;

14 OVERWEGENDE DAT DE LID-STATEN, OFSCHOON VOLGENS ARTIKEL 104 VAN HET VERDRAG VERANTWOORDELIJK VOOR HET EVENWICHT VAN HUN BELASTINGSBALANS IN HAAR GEHEEL EN DE HANDHAVING VAN HET VERTROUWEN IN HUN VALUTA, NOCHTANS KRACHTENS DE ARTIKELEN 105 EN 107 VERPLICHT ZIJN DAARTOE HUN ECONOMISCH BELEID TE COORDINEREN EN HUN WISSELKOERSPOLITIEK TE BEHANDELEN ALS EEN AANGELEGENHEID VAN GEMEENSCHAPPELIJK BELANG;

15 DAT IN DE ARTIKELEN 108, LID 3, EN 109, LID 3, DE COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN BEVOEGD WORDEN VERKLAARD TOT HET VERLENEN VAN BEPAALDE MACHTIGINGEN EN HET NEMEN VAN BEPAALDE MAATREGELEN, HETGEEN GEEN ZIN ZOU HEBBEN INDIEN HET DE LID-STATEN VRIJ STOND OM, ONDER VOORWENDSEL DAT ZIJ SLECHTS IN DE UITOEFENING VAN HUN MONETAIR BELEID HANDELEN, EENZIJDIG EN BUITEN CONTROLE VAN DEZE INSTELLINGEN AF TE WIJKEN VAN DE VERPLICHTINGEN WELKE VOOR HEN UIT DE VERDRAGSVOORSCHRIFTEN VOORTVLOEIEN;

16 DAT TROUWENS DE SOLIDARITEIT WELKE AAN DEZE VERPLICHTINGEN EN AAN HET GEHELE COMMUNAUTAIRE STELSEL TEN GRONDSLAG LIGT, OVEREENKOMSTIG DE VERBINTENIS VASTGELEGD IN ARTIKEL 5 VAN HET VERDRAG - TEN VOORDELE VAN DE STATEN - HAAR VERLENGSTUK VINDT IN DE PROCEDURE TOT HET VERLENEN VAN WEDERZIJDSE BIJSTAND, IN ARTIKEL 108 VOOR HET GEVAL VAN ERNSTIG DREIGENDE MOEILIJKHEDEN IN DE BETALINGSBALANS VAN EEN LID-STAAT VOORZIEN;

17 DAT DE UITOEFENING VAN AAN DE STATEN VERBLEVEN BEVOEGDHEDEN ER DERHALVE NIET TOE MAG LEIDEN DAT EENZIJDIG IN HET VERDRAG VERBODEN MAATREGELEN MOGEN WORDEN GENOMEN;

18 OVERWEGENDE DAT DE LID-STATEN IN ARTIKEL 92 ZIJN OVEREENGEKOMEN, DAT ALLE STEUNMAATREGELEN IN WELKE VORM OOK, DIE DE MEDEDINGING VERVALSEN OF DREIGEN TE VERVALSEN, MET DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT ONVERENIGBAAR ZIJN;

19 DAT ZULKS KRACHTENS ARTIKEL 92, LID 3, B SLECHTS ANDERS ZOU KUNNEN ZIJN BIJ ERNSTIGE VERSTORING VAN DE ECONOMIE VAN EEN LID-STAAT EN ONDER DE IN ARTIKEL 93 VOORZIENE VOORWAARDEN, DAT WIL ZEGGEN, NA BESLISSING VAN DE COMMISSIE EN, EVENTUEEL, VAN DE RAAD;

20 DAT EEN PREFERENTIEEL HERDISCONTOTARIEF VOOR DE UITVOER, DOOR EEN STAAT ALLEEN TEN BEHOEVE VAN DE UITGEVOERDE NATIONALE PRODUKTEN VASTGESTELD OM IN DE ANDERE LID-STATEN HUN CONCURRENTIEPOSITIE TEN OPZICHTE VAN DE UIT DEZE STATEN AFKOMSTIGE PRODUKTEN TE VERSTEVIGEN, EEN STEUNMAATREGEL IS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 92, WELKS EERBIEDIGING DE COMMISSIE HEEFT TE VERZEKEREN;

21 DAT NOCH DE OMSTANDIGHEID DAT HET LITIGIEUZE PREFERENTIELE TARIEF OP ALLE UITGEVOERDE NATIONALE PRODUKTEN - EN DAAROP ALLEEN - TOEPASSELIJK IS, NOCH DE OMSTANDIGHEID DAT DE FRANSE REGERING ZICH BIJ DE INVOERING VAN DAT TARIEF ZOU HEBBEN VOORGESTELD HET TE DOEN NADEREN TOT DE TARIEVEN WELKE IN DE ANDERE LID-STATEN WORDEN TOEGEPAST, AAN DE LITIGIEUZE MAATREGEL HET KARAKTER KUNNEN ONTNEMEN VAN EEN BUITEN DE IN HET VERDRAG VOORZIENE GEVALLEN EN PROCEDURES VERBODEN STEUNMAATREGEL;

22 DAT DAN OOK TOT HET INSTELLEN OF HANDHAVEN VAN EEN PREFERENTIEEL HERDISCONTOTARIEF VOOR DE UITVOER DOOR DE COMMISSIE VOORAF MACHTIGING MOEST WORDEN VERLEEND EN DAT ZIJ DOOR DAARAAN PASSENDE VOORWAARDEN TE VERBINDEN NIET IS GETREDEN OP HET TERREIN DER BEVOEGDHEDEN WELKE DE LID-STATEN AAN ZICH HEBBEN GEHOUDEN;

23 DAT DE NOODZAAK VAN ZODANIGE MACHTIGING TE MINDER KAN WORDEN BETWIST, NU DE FRANSE REGERING IN HAAR MEDEDELING VAN 12 JUNI 1968 ZICH ZELVE TOT DE COMMISSIE HEEFT GEWEND MET VERZOEK DAT HET PREFERENTIEEL HERDISCONTOTARIEF VOOR DE UITVOER NAAR DE ANDERE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEHANDHAAFD EN ZELFS VERHOOGD;

24 OVERWEGENDE DAT IN VERBAND MET HET DEFINITIEF KARAKTER VAN DE LITIGIEUZE BESCHIKKING NIET BEHOEFT TE WORDEN STILGESTAAN BIJ DE ANDERE MIDDELEN WELKE DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK HEEFT OPGEWORPEN BUITEN DE IN HET VERDRAG VASTGESTELDE PROCEDURES EN TERMIJNEN OM, WELKE ZOWEL IN HET BELANG VAN DE LID-STATEN ZELVE ALS IN DAT VAN DE GEMEENSCHAP MOETEN WORDEN GEEERBIEDIGD;

25 OVERWEGENDE DAT DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK ZICH ER VOORTS OP BEROEPT, DAT DE HANDHAVING NA 1 NOVEMBER 1968 VAN HET VERSCHIL TUSSEN HET PREFERENTIEEL HERDISCONTOTARIEF EN HET VOLGENS HET GEMENE RECHT GELDENDE TARIEF EEN NIEUWE VRIJWARINGSMAATREGEL IN DE ZIN VAN ARTIKEL 109 VAN HET VERDRAG OPLEVERT, WELKE HAAR RECHTVAARDIGING VOND IN DE NIEUWE MONETAIRE CRISIS DIE IN DE LOOP VAN DE HERFST VAN 1968 IS INGETREDEN;

26 DAT DE COMMISSIE AAN HET EFFECT VAN DEZE MAATREGEL NIET TUSSENTIJDS AFBREUK MOCHT DOEN DOOR EEN PROCEDURE, WAARIN EEN STAAT WEGENS EEN DOOR BEDOELDE GEBEURTENISSEN ACHTERHAALDE SITUATIE IN GEBREKE WERD GESTELD VOORT TE ZETTEN EN DAT ZIJ DOOR HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES VAN 18 DECEMBER UIT TE BRENGEN ZONDER MET DEZE NIEUWE OMSTANDIGHEDEN REKENING TE HOUDEN, ARTIKEL 109 VAN HET VERDRAG HEEFT GESCHONDEN;

27 OVERWEGENDE DAT DE FRANSE REGERING IN DIT MIDDEL KAN WORDEN ONTVANGEN, OMDAT HET IS ONTLEEND AAN NIEUWE - NA DE BESCHIKKING VAN 23 JULI 1968 INGETREDEN - OMSTANDIGHEDEN;

28 OVERWEGENDE DAT BIJ ONVERWIJLDE SPOED EN WANNEER DE RAAD NIET ONMIDDELLIJK EEN BESCHIKKING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 108, LID 2, NEEMT, INGEVOLGE ARTIKEL 109 EEN EENZIJDIG CONSERVATOIR OPTREDEN VAN EEN LID-STAAT MOGELIJK IS, WAARBIJ DE BEOORDELING DER OMSTANDIGHEDEN WELKE ZODANIG OPTREDEN NOODZAKELIJK MAKEN, AAN DIE LID-STAAT IS OVERGELATEN;

29 DAT ECHTER AFWIJKENDE MAATREGELEN ALS DE HIERBEDOELDE, WELKE TOT VERSTORING VAN DE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT KUNNEN LEIDEN, TEGELIJKERTIJD VAN EXCEPTIONELE EN VAN CONSERVATOIRE AARD ZIJN EN MITSDIEN - IN AFWACHTING VAN EEN TEN SPOEDIGSTE TE VERRICHTEN ONDERZOEK NAAR HUN GEGRONDHEID EN VAN EEN EVENTUEEL OPTREDEN INGEVOLGE DE ARTIKELEN 108 EN 109 - EEN VOORLOPIG KARAKTER DRAGEN;

30 DAT MET BETREKKING TOT EEN EENZIJDIG EN VAN HET VERDRAG AFWIJKEND OPTREDEN DE STATEN EEN INTERVENTIE OP ZO KORT MOGELIJKE TERMIJN VAN DE COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN AAN EEN FUNDAMENTELE - DOOR DE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT GESTELDE - EIS BEANTWOORDT;

31 DAT EERBIEDIGING VAN DEZE EIS MEDEBRENGT, DAT DE STAAT DIE VAN DE EXCEPTIONELE BEVOEGDHEID BEDOELD IN LID 1, VAN ARTIKEL 109, GEBRUIK MAAKT TERSTOND - OF UITERLIJK BIJ DE INWERKINGTREDING VAN DEZE MAATREGELEN - MET UITDRUKKELIJKE VERWIJZING NAAR DEZE BEPALINGEN DE COMMISSIE EN DE ANDERE LID-STATEN HEEFT TE VERWITTIGEN;

32 DAT DEZE EISEN, WELKE UIT DE AARD ZELVE DER EENZIJDIGE VRIJWARINGSMAATREGELEN VOORTVLOEIEN, IN CASU NIET ZIJN IN ACHT GENOMEN;

33 DAT IMMERS, OFSCHOON DE STREKKING VAN DE MONDELINGE MEDEDELING VAN 5 NOVEMBER 1968 TUSSEN PARTIJEN WORDT WEERSPROKEN EN NIET MET ZEKERHEID KON WORDEN VASTGESTELD, IN IEDER GEVAL VAST STAAT DAT IN DE BRIEF VAN DE FRANSE REGERING DE HANDHAVING VAN HET LITIGIEUZE VERSCHIL SLECHTS WERD GERECHTVAARDIGD MET EEN BEROEP OP DE NOODZAAK DE VOORZIENINGEN DER FRANSE ONDERNEMINGEN TEGEN ERNSTIGE VERSTORINGEN TE VRIJWAREN EN VOORTS MET DE OVERWEGING DAT HET VRAAGSTUK VAN DE VASTSTELLING VAN HET HERDISCONTOTARIEF BIJ DE UITVOER DOOR DE STIJGING - SINDS 12 NOVEMBER 1968 - VAN HET VOLGENS HET GEMENE RECHT GELDENDE HERDISCONTOTARIEF VAN 5 OP 6 PERCENT EEN ANDER ASPECT HAD GEKREGEN;

34 DAT DERHALVE HET AAN ARTIKEL 109 ONTLEENDE MIDDEL NIET GEGROND IS;

35 OVERWEGENDE DAT DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK VERVOLGENS BETOOGT, DAT HAAR BEROEP IN IEDER GEVAL ONTVANKELIJK EN GEGROND IS VOOR ZOVER DAARBIJ DE WETTIGHEID WORDT BETWIST VAN HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES VAN 18 DECEMBER 1968;

36 OVERWEGENDE DAT DIT ADVIES SLECHTS EEN AAN DE EIGENLIJKE BEHANDELING VOORAFGAANDE FASE IS VAN EEN PROCEDURE, WELKE EVENTUEEL TOT EEN BEROEP OP HET HOF VAN JUSTITIE KAN LEIDEN EN DAT DE BEOORDELING VAN DE GEGRONDHEID VAN DIT ADVIES SAMENVALT MET DIE VAN HET BEROEP ZELF, WAARMEDE DE COMMISSIE ZICH KRACHTENS ARTIKEL 169 TOT HET HOF VAN JUSTITIE HEEFT GEWEND;

37 DAT DAN OOK HET MIDDEL VAN ONWETTIGHEID VAN HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES MOET WORDEN VERWORPEN;

38 OVERWEGENDE DERHALVE, DAT DE HANDHAVING NA 1 NOVEMBER 1968 VAN EEN VERSCHIL VAN MEER DAN 1,5 PUNT TUSSEN HET PREFERENTIELE HERDISCONTOTARIEF VOOR DE UITVOER NAAR DE ANDERE LID-STATEN EN HET VOLGENS HET GEMENE RECHT GELDENDE TARIEF NIET-NAKOMING OPLEVERT VAN DE UIT DE BESCHIKKING NO . 68-301 E.E.G . VAN 23 JULI 1968 VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN;

B - HET BEROEP 11-69 ( E.G.K.S .)

39 OVERWEGENDE DAT DE FRANSE REGERING TER ONDERSTEUNING VAN HAAR BEROEP TOT NIETIGVERKLARING ALLEREERST STELT, DAT ZIJ OM BIJ UITVOER VAN PRODUKTEN VAN DE IJZERVERWERKENDE INDUSTRIE EEN PREFERENTIEEL HERDISCONTOTARIEF TE KUNNEN TOEPASSEN NIET OP GROND VAN HET E.G.K.S.-VERDRAG GEHOUDEN WAS TE VRAGEN OM DE MACHTIGING WELKE DE COMMISSIE HAAR OP 6 JULI 1968 HEEFT VERLEEND, OMDAT HET VOORDEEL, TEN BEHOEVE VAN DEZE PRODUKTEN TOEGEKEND, BESLOTEN LAG IN EEN ALGEMENE, NIET BEPAALDELIJK DE E.G.K.S.-SECTOR RAKENDE, MAATREGEL WELKE DERHALVE, UIT DE GEZICHTSHOEK VAN GENOEMD VERDRAG BEZIEN, BEHOORDE TOT DE BEVOEGDHEDEN WELKE DE STATEN AAN ZICH HADDEN GEHOUDEN;

40 OVERWEGENDE DAT DE BESCHIKKING VAN 6 JULI 1968, WAARVAN NIET BINNEN DE IN ARTIKEL 33 VAN HET VERDRAG GESTELDE TERMIJN NIETIGVERKLARING IS VERZOCHT, ALS DEFINITIEF MOET WORDEN BESCHOUWD;

41 OVERWEGENDE DAT DE LID-STATEN IN DE UITOEFENING VAN DE BEVOEGDHEDEN WELKE ZIJ AAN ZICH HEBBEN GEHOUDEN, SLECHTS VAN DE VERDRAGSVOORSCHRIFTEN MOGEN AFWIJKEN ONDER DE IN HET VERDRAG ZELF VOORZIENE VOORWAARDEN;

42 DAT MET NAME IN ARTIKEL 4 DOOR DE STATEN VERLEENDE SUBSIDIES OF HULP EN DOOR DEZE OPGELEGDE BIJZONDERE LASTEN, "IN WELKE VORM OOK" MET DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT VOOR KOLEN EN STAAL ONVERENIGBAAR WORDEN VERKLAARD;

43 DAT IN ARTIKEL 67, IN WELKS LID 2, ALINEA 2, SITUATIES WORDEN VOORZIEN WAARIN DE COMMISSIE IN AFWIJKING VAN ARTIKEL 4 DE LID-STATEN TOT HET VERLENEN VAN STEUN MAG MACHTIGEN, GEEN ONDERSCHEID WORDT GEMAAKT TUSSEN STEUNMAATREGELEN WELKE SPECIAAL DE SECTOR KOLEN EN STAAL BETREFFEN EN DIE WELKE IN DIE SECTOR ALS GEVOLG VAN EEN ALGEMENE MAATREGEL KUNNEN WORDEN TOEGEPAST;

44 DAT EEN PREFERENTIEEL HERDISCONTOTARIEF VOOR DE UITVOER DERHALVE EEN STEUNMAATREGEL VORMT, WAARTOE, VOOR ZOVEEL ZIJ DE SECTOR KOLEN EN STAAL BETREFT, IN VOEGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 67 DOOR DE COMMISSIE MACHTIGING MOET WORDEN VERLEEND;

45 OVERWEGENDE DAT HET IN CASU GAAT OM HET IN ALINEA 2 EN NIET OM HET IN ALINEA 3 VAN ARTIKEL 67, LID 2, VOORZIENE GEVAL, ZODAT DE COMMISSIE ZICH VAN EEN BESCHIKKING EN NIET VAN EEN AANBEVELING MOEST BEDIENEN;

46 DAT DE COMMISSIE DERHALVE NIET IS GETREDEN OP HET TERREIN DAT DE STATEN AAN ZICH HEBBEN GEHOUDEN DOOR ZICH TOT DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK TE WENDEN MET HET VERZOEK ZICH TE GEDRAGEN NAAR DE VOORSCHRIFTEN VAN HET VERDRAG EN AAN HAAR BESCHIKKING VAN 6 JULI 1968 PASSENDE VOORWAARDEN TE VERBINDEN;

47 DAT IN VERBAND MET HET DEFINITIEF KARAKTER VAN DEZE BESCHIKKING, NIET BEHOEFT TE WORDEN STILGESTAAN BIJ DE ANDERE DAARTEGEN OPGEWORPEN MIDDELEN VAN ONWETTIGHEID;

48 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER ECHTER BETOOGT DAT ZIJ, ZELFS WANNEER ZIJ IN DE TEGEN DE BESCHIKKING VAN 6 JULI 1968 OPGEWORPEN EXCEPTIES VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID NIET KUNNEN WORDEN ONTVANGEN, IN IEDER GEVAL ONTVANKELIJK IS IN HAAR BETWISTING VAN DE WETTIGHEID DER BESCHIKKING VAN 18 DECEMBER 1968 - WAARAAN DEZELFDE GEBREKEN KLEVEN ALS AAN DIE VAN 6 JULI 1968 -;

49 OVERWEGENDE DAT VOLGENS DE BEWOORDINGEN VAN ARTIKEL 88 DE HIERBEDOELDE BESCHIKKING ALLEEN TEN DOEL HEEFT DE NIET-NAKOMING DOOR EEN LID-STAAT VAN EEN REEDS BESTAANDE VERPLICHTING TE CONSTATEREN EN DIE STAAT EEN LAATSTE TERMIJN TE STELLEN OM AAN HET VERZUIM EEN EINDE TE MAKEN;

50 DAT DEZE BESCHIKKING IN CASU DE STAAT GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN HEEFT OPGELEGD DAN DIE WAARTOE ZIJ REEDS TEVOREN GEHOUDEN WAS;

51 DAT OFSCHOON DE STAAT AAN WELKE EEN VERZUIM WORDT VERWETEN, GERECHTIGD IS OM IN DE LOOP VAN DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 88 DE NIEUWE UITVOERINGSMODALITEITEN HAAR BIJ BESCHIKKING OPGELEGD TE BETWISTEN, DEZE BEVOEGDHEID ER NIET TOE MAG LEIDEN DAT NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN BINNEN WELKE NIETIGVERKLARING KAN WORDEN GEVORDERD, HET DEBAT OVER DE WETTIGHEID VAN EEN MAATREGEL WAARAAN DE STAAT ZICH HEEFT ONTTROKKEN, WORDT HEROPEND;

52 DAT DE TEGEN DE BESCHIKKING VAN 18 DECEMBER 1968 INGEBRACHTE GRIEVEN IN ALLEN DELE IDENTIEK ZIJN AAN DIE WELKE WERDEN VOORGEDRAGEN MET BETREKKING TOT DE BESCHIKKING VAN 6 JULI 1968 - WAARVAN DIE VAN 18 DECEMBER SLECHTS DE UITVOERING VERZEKERT -;

53 DAT DE FRANSE REGERING DERHALVE IN DEZE MIDDELEN NIET KAN WORDEN ONTVANGEN, ZODAT ZIJ MOETEN WORDEN VERWORPEN;

54 OVERWEGENDE DAT DE FRANSE REGERING SUBSIDIAIR NOG BETOOGT, DAT DE COMMISSIE VOLGENS ARTIKEL 67, LID 2, ALINEA 2, VAN HET VERDRAG GROOTTE, VOORWAARDEN EN DUUR VAN DE STEUN WAARTOE ZIJ MACHTIGING VERLEENT, IN OVEREENSTEMMING MET DE BETROKKEN STAAT HEEFT VAST TE STELLEN EN DAT, OOK AL HAD ZIJ MET DE BESCHIKKING VAN 6 JULI 1968 INGESTEMD, ZICH IN OKTOBER 1968 EEN NOVUM, NAMELIJK EEN NIEUWE MONETAIRE CRISIS, HEEFT VOORGEDAAN;

55 DAT ZIJ OP 5 NOVEMBER EN 13 DECEMBER 1968 HEEFT DOEN WETEN DAT DEZE NIEUWE OMSTANDIGHEDEN HAAR AANLEIDING GAVEN HET VERSCHIL TUSSEN DE HERDISCONTOTARIEVEN NIET TE VERMINDEREN EN DAT ZIJ DAN OOK OP HAAR TEVOREN GEGEVEN BEWILLIGING WAS TERUGGEKOMEN;

56 OVERWEGENDE DAT HET INTREDEN VAN ZULKE OMSTANDIGHEDEN, ONGEACHT HUN MEERDERE OF MINDERE ERNST, NIET BETEKENT DAT DE VOORWAARDEN WAARONDER OP 6 JULI 1968 MACHTIGING WAS VERLEEND, ZIJN KOMEN TE VERVALLEN OF DAT DE BETROKKEN STAAT ZICH EENZIJDIG AAN EENMAAL AANVAARDE VERPLICHTINGEN KAN ONTTREKKEN;

57 DAT DEZE OMSTANDIGHEDEN, VOOR ZOVEEL HET KADER VAN DE E.G.K.S . ALLEEN BETREFT, VAN DE ZIJDE VAN DE FRANSE REGERING SLECHTS EEN VERZOEK OM HERZIENING VAN DE BESCHIKKING VAN 6 JULI 1968 KONDEN RECHTVAARDIGEN;

58 DAT NU DEZE REGERING VAN DIE MOGELIJKHEID GEEN GEBRUIK HEEFT GEMAAKT, HET TERUGKOMEN OP HAAR BEWILLIGING ER SLECHTS TOE KON LEIDEN DAT DE BEVOEGDHEID TOT STEUNVERLENING KWAM TE VERVALLEN;

59 DAT HET BEROEP VAN DE FRANSE REGERING DERHALVE MOET WORDEN VERWORPEN;

Beslissing inzake de kosten


60 OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCES-VOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDT VEROORDEELD;

61 DAT DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK IN HET ONGELIJK IS GESTELD;

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE

1 . VERKLAART VOOR RECHT, DAT DE FRANSE REGERING DOOR NA 1 NOVEMBER 1968 IN STRIJD MET DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 23 JULI 1968 EEN VERSCHIL VAN MEER DAN 1,5 PUNT TUSSEN HET HERDISCONTOTARIEF VOOR SCHULDVORDERINGEN WEGENS UITVOER NAAR ANDERE LID-STATEN EN HET VOLGENS HET GEMENE RECHT GELDENDE TARIEF TE HANDHAVEN, IN STRIJD HEEFT GEHANDELD MET EEN VAN DE VERPLICHTINGEN WELKE KRACHTENS HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP OP HAAR RUSTEN;

2 . VERWERPT HET BEROEP VAN DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK TEGEN DE KRACHTENS HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL DOOR DE COMMISSIE OP 18 DECEMBER 1968 GENOMEN BESCHIKKING;

3 . VEROORDEELT DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK IN DE KOSTEN VAN HET GEDING .

Top