EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1214

Verordening (EU) 2023/1214 van de Raad van 23 juni 2023 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ST/8769/2023/INIT

PB L 159I van 23.6.2023, p. 1–329 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1214/oj

23.6.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 159/1


VERORDENING (EU) 2023/1214 VAN DE RAAD

van 23 juni 2023

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2023/1217 van de Raad van 23 juni 2023 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 juli 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 833/2014 (2) betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, vastgesteld.

(2)

Verordening (EU) nr. 833/2014 geeft uitvoering aan bepaalde bij Besluit 2014/512/GBVB van de Raad (3) vastgestelde maatregelen.

(3)

Op 23 juni 2023 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2023/1217 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB vastgesteld.

(4)

Activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van Verordening (EU) nr. 833/2014 worden omzeild, ondermijnen het doel en de doeltreffendheid van de beperkende maatregelen van de Unie.

(5)

Om het risico op omzeiling van de beperkende maatregelen tot een minimum te beperken, verbiedt Besluit (GBVB) 2023/1217 de doorvoer via het grondgebied van Rusland van goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of ruimtevaartindustrie en reactiemotorbrandstof en brandstofadditieven die uit de Unie worden uitgevoerd.

(6)

De Unie en derde landen verdedigen als leden van de internationale gemeenschap de in het Handvest van de Verenigde Naties verankerde beginselen van internationaal recht en handhaven de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(7)

De Unie erkent de inspanningen van de nationale autoriteiten in veel derde landen om de stroom van goederen, technologie en diensten die onder de beperkende maatregelen vallen die de Unie in antwoord op de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft vastgesteld, in te dammen. De Unie moet derde landen bij dat streven met alle beschikbare middelen verder ondersteunen.

(8)

Om de omzeiling van de beperkende maatregelen van de Unie via rechtsgebieden van derde landen aan te pakken, moet de Unie de bilaterale en multilaterale samenwerking snel versterken door middel van diplomatieke inspanningen met en het verlenen van meer technische bijstand aan de desbetreffende derde landen. Teneinde daartoe samen met de lidstaten een volledig gecoördineerde aanpak te ontwikkelen, zal de Commissie de Raad regelmatig informeren.

(9)

Er moeten snel verdere maatregelen worden genomen in gevallen waarin de inspanningen van de Unie in het kader van de bilaterale of multilaterale samenwerking niet de beoogde resultaten opleveren en dus niet kunnen voorkomen dat de beperkende maatregelen die de Unie in antwoord op de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft vastgesteld door personen en entiteiten in derde landen worden omzeild. Een dergelijk optreden moet doelgericht en evenredig zijn en uitsluitend tot doel hebben Rusland de middelen te ontnemen die het in staat stellen zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne voort te zetten.

(10)

Als eerste stap moet de Unie passende individuele maatregelen vaststellen om de betrokkenheid van marktdeelnemers uit derde landen bij het faciliteren van omzeiling aan te pakken. Dergelijke maatregelen omvatten individuele aanwijzingen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad (4) of andere maatregelen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 833/2014, waaronder het toevoegen van entiteiten aan bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 833/2014, onder meer op basis van informatie en voorstellen van de lidstaten.

(11)

De Unie zal na de vaststelling van dergelijke individuele maatregelen opnieuw een constructieve dialoog aangaan met het betrokken derde land, om zich ervan te vergewissen dat er corrigerende maatregelen worden genomen teneinde andere marktdeelnemers ervan te weerhouden soortgelijke gedragingen te stellen. De Raad zal op de hoogte worden gehouden van deze nieuwe dialoog, en het resultaat daarvan moet hem worden medegedeeld.

(12)

Indien na de vaststelling van individuele maatregelen en verdere contacten met het derde land het gezien de omvang, de soort of de systemische aard van de lopende omzeiling duidelijk blijkt dat die stappen onvoldoende of ontoereikend zijn om een dergelijke omzeiling in of via het betrokken derde land te voorkomen, moet de Unie verdere maatregelen kunnen nemen.

(13)

Daartoe is bij Besluit (GBVB) 2023/1217 de mogelijkheid ingevoerd om uitzonderlijke maatregelen als laatste redmiddel te nemen om de verkoop, levering, doorvoer of uitvoer van gevoelige goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, of goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de verbetering van Ruslands militaire, technologische of industriële capaciteit, of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, zodanig dat dit Ruslands vermogen tot oorlogvoering versterkt, en waarvan de uitvoer naar Rusland op grond van Verordening (EU) nr. 833/2014 is verboden, te beperken naar derde landen waarvoor is aangetoond dat er een permanent en bijzonder hoog risico bestaat dat hun rechtsgebied voor omzeiling wordt gebruikt.

(14)

De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie zullen, voor zij bij de Raad een voorstel indienen om deze maatregelen als laatste redmiddel uit te voeren, de Raad informeren over de technische bijzonderheden, de genomen toenaderingsmaatregelen en de handhavingsmaatregelen.

(15)

Besluiten om een derde land en beoogde goederen of technologie in het toepassingsgebied van die maatregel op te nemen, moeten gebaseerd zijn op de opneming door de Raad, met eenparigheid van stemmen, van het desbetreffende land en de desbetreffende goederen of technologie in bijlage XIV bij Besluit 2014/512/GBVB.

(16)

Bij het besluit om beoogde goederen en technologie en de onder die maatregel als laatste redmiddel vallende derde landen al dan niet op te nemen, op basis van dat voorstel, moet de Raad rekening houden met een grondige technische analyse van de Commissie over de omzeilingsproblematiek in kwestie, met inbegrip van de beschikbare handelsgegevenswaaruit blijkt dat de genomen alternatieve maatregelen niet hebben volstaan, alsmede met informatie over de inspanningen van de Unie om de kwestie met het derde land in kwestie aan te pakken, en een duidelijke aanwijzing dat dergelijke inspanningen niet succesvol waren.

(17)

Alvorens een derde land op te nemen in de lijst van landen waarop die maatregel betrekking heeft, moet de Unie de regering van dat derde land informeren en actief het standpunt van deze regering inwinnen op basis van de in de technische analyse van de Commissie uiteengezette voorlopige bevindingen en de voorgenomen corrigerende maatregelen van de Unie. De Raad zal van alle stadia van de dialoog worden geïnformeerd, en het resultaat daarvan zal hem worden medegedeeld. De Raad zal een dergelijk besluit pas vaststellen na de laatste toenaderingspoging tot dat derde land.

(18)

De Raad moet de inhoud van bijlage XXXIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 op gezette tijden evalueren, op basis van grondige technische informatie van de Commissie. In een dergelijke evaluatie moet rekening worden gehouden met de doelstellingen van de maatregel en het resultaat van de continue dialoog met de betrokken derde landen, onder meer met betrekking tot de door de derde landen voorgestelde maatregelen ter voorkoming van ontwijking.

(19)

Bij Besluit (GBVB) 2023/1217 worden 87 nieuwe entiteiten toegevoegd aan de lijst van rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage IV bij Besluit 2014/512/GBVB, namelijk de lijst van entiteiten die rechtstreeks steun verlenen aan het militair-industrieel complex van Rusland bij de aanvalsoorlog tegen Oekraïne, en waaraan strengere uitvoerbeperkingen worden opgelegd met betrekking tot goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de technologische versterking van de Russische defensie- en veiligheidssector. Rekening houdend met het rechtstreekse verband tussen Iraanse fabrikanten van militaire onbemande luchtvaartuigen en het militaire en industriële complex van Rusland, worden met name vier extra entiteiten in derde landen die betrokken zijn bij de productie van onbemande luchtvaartuigen en de levering ervan aan Rusland, aan die lijst toegevoegd. Gezien de belangrijke faciliterende rol van elektronische componenten voor gebruik door het Russische militaire en industriële complex ter ondersteuning van de aanvalsoorlog tegen Oekraïne, is het bovendien passend bepaalde andere entiteiten in derde landen die betrokken zijn bij het omzeilen van handelsbeperkingen, in die lijst op te nemen, evenals bepaalde Russische entiteiten die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie en levering van elektronische componenten voor het militaire en industriële complex van Rusland.

(20)

Bij Besluit (GBVB) 2023/1217 wordt de lijst van goederen die bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, uitgebreid door toevoeging van producten die door Rusland zijn gebruikt voor zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne en producten die bijdragen tot de ontwikkeling of productie van die militaire systemen, met inbegrip van elektronische componenten, halfgeleidermaterialen, productie- en testapparatuur voor elektronische geïntegreerde schakelingen en printplaten, precursoren voor energetische materialen en precursoren van chemische wapens, optische componenten, navigatie-instrumenten, metalen gebruikt in de defensiesector en uitrusting van zeeschepen. Bij Besluit (GBVB) 2023/1217 wordt ook de lijst van aan beperkingen onderworpen vuurwapens, hun onderdelen en essentiële componenten en munitie uitgebreid en andere soorten wapens eraan toegevoegd.

(21)

Bij Besluit (GBVB) 2023/1217 worden verdere beperkingen ingesteld op de uitvoer van goederen die zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland.

(22)

Besluit (GBVB) 2023/1217 verbiedt de verkoop, licentie of overdracht op enige andere wijze van intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen, alsmede het verlenen van rechten op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt, met betrekking tot goederen en technologie waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer verboden is aan personen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

(23)

Bij Besluit (GBVB) 2023/1217 wordt ook de opschorting van uitzendvergunningen in de Unie van vijf Russische mediakanalen die onder permanente controle staan van de Russische leiders, en het verbod op het uitzenden van de inhoud ervan, uitgebreid.

(24)

Rusland voert een systematische internationale campagne waarbij de media worden gemanipuleerd en feiten verdraaid om haar strategie van destabilisering van haar buurlanden, en van de Unie en de lidstaten van de Unie te ondersteunen. De propaganda richt zich met name herhaaldelijk en consequent op Europese politieke partijen, met name tijdens verkiezingsperioden, alsook tegen het maatschappelijk middenveld, asielzoekers, Russische etnische minderheden, genderminderheden, en de werking van democratische instellingen in de Unie en haar lidstaten.

(25)

Om zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne te rechtvaardigen en te ondersteunen verspreidt Rusland voortdurend en gecoördineerd propaganda die is gericht op het maatschappelijk middenveld in de Unie en de buurlanden, waarbij de feiten ernstig worden verdraaid en gemanipuleerd.

(26)

Die propaganda wordt verspreid via een aantal mediakanalen die onder permanente directe of indirecte controle staan van de leiding van de Russische Federatie. Dergelijke acties vormen een aanzienlijke en rechtstreekse bedreiging voor de openbare orde en veiligheid van de Unie. Die mediakanalen zijn essentieel en instrumenteel om de aanvalsoorlog tegen Oekraïne aan te wakkeren en te ondersteunen, en om de buurlanden van Oekraïne te destabiliseren.

(27)

Gezien de ernst van de situatie en als reactie op de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, is het, in overeenstemming met de grondrechten en fundamentele vrijheden die zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie zoals erkend in artikel 11 daarvan, noodzakelijk verdere beperkende maatregelen in te voeren om de omroepactiviteiten van dergelijke mediakanalen in de Unie of gericht tot de Unie op te schorten. De maatregelen moeten worden gehandhaafd totdat een einde is gemaakt aan de aanvalsoorlog tegen Oekraïne en totdat Rusland en de daarmee verbonden mediakanalen ophouden met propaganda-acties tegen de Unie en haar lidstaten.

(28)

In overeenstemming met de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende grondrechten en fundamentele vrijheden, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, de vrijheid van ondernemerschap en het recht op eigendom, zoals erkend in de artikelen 11, 16 en 17, beletten deze maatregelen de mediakanalen en hun personeel niet om in de Unie andere activiteiten te verrichten dan uitzendingen, zoals onderzoek en interviews. Deze maatregelen doen met name geen afbreuk aan de verplichting tot eerbiediging van de rechten, vrijheden en beginselen als bedoeld in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de grondwetten van de lidstaten, binnen hun respectieve toepassingsgebied.

(29)

Teneinde de samenhang met de procedure van Besluit 2014/512/GBVB voor de schorsing van uitzendvergunningen te waarborgen, moet de Raad uitvoeringsbevoegdheden uitoefenen om, na onderzoek van de respectieve gevallen, te besluiten of de beperkende maatregelen op de in Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde datum van toepassing zullen worden ten aanzien van verscheidene in bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde entiteiten.

(30)

Besluit (GBVB) 2023/1217 breidt het verbod op het vervoer van goederen over de weg in de Unie uit tot door in Rusland geregistreerde aanhangwagens en opleggers, zelfs wanneer zij worden getrokken door vrachtwagens die buiten Rusland zijn geregistreerd.

(31)

Pogingen om beperkende maatregelen van de Unie te omzeilen, hebben gezorgd voor een sterke toename van bedrieglijke praktijken door vaartuigen die Russische ruwe olie en aardolieproducten vervoeren. Daarom wordt bij Besluit (GBVB) 2023/1217 een verbod ingesteld op de toegang tot havens en sluizen op het grondgebied van de Unie voor vaartuigen die schip-tot-schiptransfers verrichten, indien de bevoegde autoriteiten redelijkerwijs vermoeden dat zij het verbod op de invoer van Russische ruwe olie en aardolieproducten over zee in de Unie schenden of Russische ruwe olie of aardolieproducten vervoeren die boven het door de Price Cap Coalition overeengekomen prijsplafond zijn aangekocht. Dat verbod geldt voor alle vaartuigen, ongeacht de vlag waaronder zij zijn geregistreerd, en voor alle schip-tot-schiptransfers die tijdens de reis naar de havens of sluizen van een lidstaat worden verricht. In ieder geval wordt vaartuigen de toegang tot havens en sluizen op het grondgebied van de Unie ontzegd indien zij niet ten minste 48 uur van tevoren bij de bevoegde autoriteit melding maken van schip-tot-schiptransfers die plaatsvinden binnen specifieke geografische gebieden. Bovendien zal dat verbod de maatregelen die de lidstaten hebben ingevoerd om hun kusten te beschermen tegen mogelijke milieuongevallen als gevolg van dergelijke schip-tot-schiptransfers, verder versterken.

(32)

Bij Besluit (GBVB) 2023/1217 wordt ook een verbod ingesteld op de toegang tot de havens en sluizen op het grondgebied van de Unie voor vaartuigen waarvan de bevoegde autoriteiten redelijkerwijs vermoeden dat zij, in strijd met SOLAS-voorschrift V/19, punt 2.4, hun automatische identificatiesystemen (automatic identification systems - AIS) aan boord van schepen illegaal verstoren, uitschakelen of anderszins deactiveren bij het vervoer van Russische ruwe aardolie en aardolieproducten. Dat verbod geldt niet in omstandigheden waarin het AIS aan boord van schepen rechtmatig kan worden uitgeschakeld overeenkomstig internationale overeenkomsten, regels of normen die voorzien in de bescherming van navigatie-informatie, zoals navigatie door wateren met een hoog veiligheidsrisico. Dat verbod geldt ook voor alle vaartuigen, ongeacht de vlag waaronder zij zijn geregistreerd, en voor elke illegale verstoring van het navigatiesysteem tijdens de reis naar de havens of sluizen van een lidstaat.

(33)

De beoordeling door de bevoegde autoriteiten met betrekking tot die verboden op toegang tot havens moet worden uitgevoerd op basis van een risicoanalyse die de bevoegde autoriteit in staat stelt te evalueren of er voldoende feitelijke omstandigheden zijn om een schending te vermoeden. Bij die risicoanalyse moet bijvoorbeeld worden gekeken of vaartuigen hebben voldaan aan eventuele eisen in verband met voorafgaande kennisgeving van schip-tot-schiptransfers en aan andere relevante wettelijke verplichtingen of het vervoer van gevaarlijke goederen of vervuilende goederen, namelijk ruwe olie en aardolieproducten hebben gemeld (5). Ter ondersteuning van de risicoanalyse door de bevoegde autoriteiten moet de Commissie ook mededelingen bekendmaken inzake gedrag dat het risico loopt maritieme sancties te ondergaan, onder meer door gebruik te maken van de juiste informatietechnologie.

(34)

De Commissie moet, met de hulp van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA), de bevoegde autoriteiten ondersteunen onder meer door het monitoren en de melding van verdachte schip-tot-schiptransfers en incidenten inzake het illegaal verstoren, uitschakelen of anderszins deactiveren van de AIS aan boord van schepen, en door de uitwisseling te faciliteren van informatie op basis van het maritieme informatie-uitwisselingssysteem van de Unie (“SafeSeaNet”), dat de ontvangst, opslag, opvraging en uitwisseling van informatie mogelijk maakt met het oog op maritieme veiligheid, haven- en maritieme beveiliging, de bescherming van het mariene milieu en de efficiëntie van zeevaart en zeevervoer. De nationale bevoegde autoriteiten in de zin van Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie (6) moeten hun havenautoriteiten, indien zij verschillende autoriteiten zijn, onverwijld toegang tot dat systeem verlenen. Met behulp van SafeSeaNet moet de Commissie, met de hulp van het EMSA, de nationale bevoegde autoriteiten met alle beschikbare middelen ondersteunen bij het monitoren van alle vaartuigen van belang, met name die welke binnen de 200 zeemijl van de kustlijn van de lidstaten varen.

(35)

Teneinde forumshopping tegen te gaan, moeten de bevoegde autoriteiten van een lidstaat die een vaartuig toegang weigeren onmiddellijk informatie over die weigering uitwisselen met de andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten en dit via de bestaande platforms waarover zij beschikken. De Commissie moet nauw samenwerken met het EMSA om technische aanpassingen aan SafeSeaNet die zijn gebaseerd op de mededelingen van de bevoegde autoriteiten onmiddellijk mogelijk te maken.

(36)

Verboden met betrekking tot de toegang tot havens van toepassing op elk vaartuig, ongeacht of het is aangemeerd in een haven of voor anker ligt binnen de jurisdictie van een haven van een lidstaat. Voor de Finse Golf hebben deze verboden betrekking op elk vaartuig, ongeacht of het is aangemeerd in een haven of voor anker ligt in de territoriale wateren of de binnenwateren van een lidstaat.

(37)

Er wordt voorzien in passende vrijstellingen en afwijkingen om dergelijke vaartuigen toegang te verlenen tot havens en sluizen op het grondgebied van de Unie met het oog op maritieme veiligheid, met inbegrip van milieuoverwegingen, voor het redden van mensenlevens op zee en voor humanitaire doeleinden.

(38)

In Besluit (GBVB) 2022/884 van de Raad (7) en Verordening (EU) 2022/879 van de Raad (8) is bepaald dat de lidstaten alle nodige maatregelen dienen te nemen om leveringen te verkrijgen die een alternatief vormen voor de invoer via pijpleidingen van ruwe olie uit Rusland opdat die invoer zo spoedig mogelijk aan verbodsbepalingen wordt onderworpen. In overeenstemming met deze doelstelling moet de tijdelijke afwijking die aan Duitsland en Polen is verleend voor de levering van ruwe olie per pijpleiding vanuit Rusland via het noordelijke deel van de oliepijpleiding Druzhba, worden beëindigd. Er geldt geen verbod op de invoer van olie van oorsprong uit Kazachstan of een ander derde land die via de Druzhba-oliepijpleiding door Rusland wordt doorgevoerd.

(39)

Het prijsplafondmechanisme bepaalt dat specifieke projecten die essentieel zijn voor de voorzieningszekerheid van bepaalde derden van toepassing van het prijsplafond worden vrijgesteld. De vrijstelling die is verleend met betrekking tot het in Rusland gelegen Sakhalin-2 (Сахалин-2) Project, wordt verlengd tot 31 maart 2024 om te voldoen aan de behoeften van Japan op het gebied van voorzieningszekerheid.

(40)

Om kritieke energieleveringen, waarvan de invoer in de Unie vanuit derde landen niet verboden is, niet te ondermijnen, is het passend te zorgen voor het adequate onderhoud en de goede werking van de pijpleidinginfrastructuur van het Caspian Pipeline Consortium (CPC), die de aankoop, invoer of overbrenging mogelijk maakt van onder GN-code 2709 00 vallende goederen van oorsprong uit Kazachstan en die alleen worden geladen in, vertrekken uit of doorgevoerd door Rusland. Bij Besluit (GBVB) 2023/1217 zijn afwijkingen ingevoerd van het verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland van bepaalde goederen of technologie, op het verstrekken van daarmee verband houdende financiering of financiële bijstand, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten, of op het verlenen van auditdiensten, ingenieursdiensten, juridisch advies, technische testen en analysediensten die strikt noodzakelijk zijn voor dit doel, onder strikte voorwaarden om het risico op omzeiling te voorkomen.

(41)

Om te voorkomen dat het verbod op het verstrekken van overdraagbare effecten aan personen in Rusland wordt omzeild, is bij Besluit (GBVB) 2023/1217 dat verbod uitgebreid tot financiële instrumenten in om het even welke valuta

(42)

Besluit (GBVB) 2023/1217 voorzag ook in een afwijking van het verbod op het verlenen van bepaalde diensten aan Russische entiteiten die nodig zijn voor het opzetten, certificeren of evalueren van een firewall die ervoor zorgt dat een in de lijst opgenomen persoon geen controle meer heeft over de activa van een niet in de lijst opgenomen entiteit van de Unie waarvan de op de lijst geplaatste persoon eigenaar is of waarover hij of zij zeggenschap heeft, en dat deze persoon geen voordelen geniet, op een manier dat deze entiteit haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten.

(43)

Besluit (GBVB) 2023/1217 verduidelijkt verder het bewijsmateriaal dat vereist is voor de invoer van ijzer- en staalproducten die in een derde land zijn verwerkt en waarin ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Rusland zijn verwerkt.

(44)

Bij Besluit (GBVB) 2023/1217 is een afwijking ingevoerd van het verbod op de aankoop, invoer of overdracht van bepaalde goederen die aanzienlijke inkomsten voor Rusland genereren en die noodzakelijk zijn voor de exploitatie, het onderhoud of de reparatie van de metrowagons van metrolijn 3 in Boedapest.

(45)

Besluit (GBVB) 2023/1217 voorziet in verduidelijkingen aangebracht met betrekking tot de bevoegde autoriteiten die kennisgevingen van niet-geregelde vluchten tussen Rusland en de Unie ontvangen.

(46)

Bij Besluit (GBVB) 2023/1217 werd de termijn voor het aanvragen van een tijdelijke afwijking van het verbod op het verlenen van bepaalde diensten verlengd om de EU-marktdeelnemers te helpen zich uit de Russische markt terug te trekken. Om de afstoting van Russische exploitanten van de markt van de Unie te versnellen, voorziet Besluit (GBVB) 2023/1217 in een tijdelijke afwijking van het verbod op het verlenen van juridische adviesdiensten aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen toestemming verlenen voor het verrichten tot en met 31 maart 2024 van juridische diensten die krachtens de nationale wetgeving van de lidstaat verplicht zijn voor het voltooien van dergelijke afstotingen.

(47)

Met het oog op een volledige en uniforme uitvoering van de beperkende maatregelen is het passend dat de lidstaten de andere lidstaten en de Commissie in kennis stellen van elke op grond van Verordening (EU) nr. 833/2014 geweigerde toestemming, en informatie uit te wisselen over verzoeken om toestemming die zij voornemens zijn te verlenen wanneer een weigering reeds door een andere lidstaat is gemeld, om forumshopping te voorkomen.

(48)

Het is ook passend de uitwisseling te verbeteren van informatie over de toepassing en handhaving van uitvoerbeperkingen voor gevoelige producten die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, zoals goederen voor tweeërlei gebruik en goederen op de lijst in bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 833/2014, om het risico van ontwijking door personen of entiteiten die betrokken zijn bij de aankoop van verboden Uniegoederen voor gebruik in Rusland, of de verlening van verboden diensten, in strijd met Verordening (EU) nr. 833/2014, tegen te gaan.

(49)

De bepalingen inzake de uitwisseling van informatie tussen de autoriteiten van een lidstaat onderling en met de autoriteiten van andere lidstaten en de Commissie moeten verder worden verduidelijkt.

(50)

Bij Besluit (GBVB) 2023/1217 wordt de lijst van partnerlanden die een reeks uitvoercontrolemaatregelen toepassen die inhoudelijk gelijkwaardig zijn aan die van Verordening (EU) nr. 833/2014, uitgebreid.

(51)

Ten slotte worden in Besluit (GBVB) 2023/1217 bepaalde technische correcties aangebracht in het dispositief en in de bijlagen, onder meer door het schrappen van verwijzingen naar verlopen overgangsperioden, en het reorganiseren van de structuur van bepaalde bijlagen bij Verordening (EU) nr. 833/2014. Bijgevolg valt het verbod op de invoer van steenkool onder artikel 3 decies van en bijlage XXI bij Verordening (EU) nr. 833/2014; daarom zijn artikel 3 undecies van en bijlage XXII bij Verordening (EG) nr. 833/2014 overbodig geworden en worden zij geschrapt. Het schrappen van verwijzingen naar reeds verstreken overgangsperioden is niet bedoeld om rechtsgevolgen te hebben voor vroegere of lopende contracten of voor de toepasselijkheid van die overgangsperioden.

(52)

Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en dus is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(53)

Verordening (EU) nr. 833/2014 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

aan artikel 2, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”;

2)

artikel 2 bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt toegevoegd:

“1 bis.   De doorvoer over het grondgebied van Rusland van de in bijlage VII genoemde uit de Unie uitgevoerde goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland, of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, is verboden.”

;

b)

in lid 2 wordt het volgende punt toegevoegd

“c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”;

c)

het volgende lid wordt toegevoegd:

“3 bis.   Het in lid 1 bis genoemde verbod is niet van toepassing op de doorvoer via het grondgebied van Rusland van in de lijst in bijlage VII opgenomen goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland, of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector en die bestemd zijn voor de in lid 3, punten a) tot en met e), genoemde doeleinden.”

;

d)

In lid 4 wordt het volgende punt toegevoegd:

“i)

bestemd zijn voor het exclusieve gebruik door de lidstaat die toestemming verleent en volledig onder de zeggenschap van die lidstaat staan, teneinde te voldoen aan diens onderhoudsverplichtingen in gebieden die onderworpen zijn aan een langlopende huurovereenkomst tussen die lidstaat en de Russische Federatie.”;

e)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“4 bis.   In afwijking van lid 1 bis kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de doorvoer via het grondgebied van Rusland van in de lijst in bijlage VII opgenomen goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland, of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, nadat zij hebben vastgesteld dat die goederen of technologie bestemd zijn voor de in lid 4, punten b), c), d) en h), genoemde doeleinden.”

;

3)

artikel 2 bis bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt vervangen door:

“1.   Het is verboden om de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad (*1) vermelde vuurwapens, hun onderdelen en essentiële componenten en munitie en de in bijlage XXXV bij deze verordening vermelde vuurwapens en andere wapens, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

(*1)  Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan (PB L 94 van 30.3.2012, blz. 1).”;"

b)

in lid 2 wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”;

4)

artikel 2 quinquies, lid 1, wordt vervangen door:

“1.   De bevoegde autoriteiten wisselen met de andere lidstaten en de Commissie informatie uit over de toepassing van de artikelen 2, 2 bis en 2 ter, onder meer over elke verleende of geweigerde toestemming en, bij vermoedens van forumshopping of in andere toepasselijke gevallen, over ontvangen verzoeken voor een toestemming.

De bevoegde autoriteiten wisselen met de andere lidstaten en de Commissie informatie uit over de handhaving van de artikelen 2, 2 bis en 2 ter, onder meer over daarmee verband houdende inbreuken en sancties, alsook over beste praktijken van nationale handhavingsinstanties en de opsporing en vervolging van niet-toegestane uitvoer. De informatie-uitwisseling vindt plaats via de elektronische systemen die in het kader van artikel 23, lid 6, van Verordening (EU) 2021/821 zijn verstrekt.”

;

5)

aan artikel 3, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”;

6)

aan artikel 3 ter, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”;

7)

artikel 3 quater wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende lid wordt ingevoegd:

“1 bis.   De doorvoer over het grondgebied van Rusland van uit de Unie uitgevoerde goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of ruimtevaartindustrie, zoals vermeld in bijlage XI, en van de in bijlage XX vermelde reactiemotorbrandstof en brandstofadditieven die uit de Unie worden uitgevoerd, is verboden.”

;

b)

in lid 4 wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”;

c)

de volgende leden worden ingevoegd:

“6 quinquies.   In afwijking van lid 1 bis kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de doorvoer over het grondgebied van Rusland van goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of de ruimtevaartsector, als vermeld in bijlage XI, en reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven, als vermeld in bijlage XX, nadat zij hebben vastgesteld dat die goederen of die technologie bestemd zijn voor de in de leden 6 bis, 6 ter en 6 quater van dit artikel genoemde doeleinden.

6 sexies.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de verkoop, levering, doorvoer of uitvoer van de in bijlage XI, deel B, vermelde goederen, indien de goederen bestemd zijn voor het exclusieve gebruik door en onder volledige zeggenschap staan van de lidstaat die toestemming verleent, en teneinde te voldoen aan de onderhoudsverplichtingen van die lidstaat in gebieden die onderworpen zijn aan een langlopende huurovereenkomst tussen die lidstaat en de Russische Federatie.”

;

8)

in artikel 3 quinquies wordt lid 5 vervangen door:

“5.   Luchtvaartmaatschappijen die tussen Rusland en de Unie, rechtstreeks of via een derde land, niet-geregelde vluchten uitvoeren, stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van vertrek of bestemming in kennis van alle relevante informatie over de vlucht, voorafgaand aan de uitvoering ervan, en ten minste 48 uur van tevoren.”

;

9)

in artikel 3 sexies bis, lid 5, wordt punt e) geschrapt.

10)

de volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 3 sexies ter

1.   Met ingang van 24 juli 2023 is het verboden toegang te verlenen tot havens en sluizen op het grondgebied van de Unie aan vaartuigen die tijdens de reis naar de havens of sluizen van een lidstaat schip-tot-schiptransfers verrichten, indien de bevoegde autoriteit redelijkerwijs vermoedt dat het vaartuig de verbodsbepalingen van artikel 3 quaterdecies, leden 1 en 2, en artikel 3 quindecies, leden 1 en 4, schendt.

2.   Een bevoegde autoriteit verleent geen toegang aan een vaartuig indien dat vaartuig niet ten minste 48 uur van tevoren aan haar melding heeft gemaakt van een schip-tot-schiptransfer binnen de exclusieve economische zone van een lidstaat of binnen 12 zeemijl vanaf de basislijn van de kust van die lidstaat.

3.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing in het geval van een vaartuig dat bijstand behoeft en een toevluchtsoord zoekt of bij een havenaanloop om redenen van maritieme veiligheid of om mensenlevens op zee te redden.

4.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, een vaartuig toegang tot een haven of sluis op het grondgebied van de Unie verlenen nadat zij hebben vastgesteld dat de toegang noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden.

5.   Na weigering van een verzoek om toegang tot een haven overeenkomstig de leden 1 en 2 stellen de betrokken bevoegde autoriteiten de andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten daarvan onverwijld in kennis. De betrokken lidstaat verwittigt vervolgens onmiddellijk de overige lidstaten en de Commissie.

6.   Voor de toepassing van de leden 1 en 2 maken de bevoegde autoriteiten gebruik van alle nationale systemen en informatie, en tevens van de geïntegreerde maritieme informatie die beschikbaar is in het maritieme informatie-uitwisselingssysteem van de Unie (SafeSeaNet), dat is ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad (*2).

Artikel 3 sexies quater

1.   Met ingang van 24 juli 2023 is het verboden toegang te verlenen tot havens en sluizen op het grondgebied van de Unie aan vaartuigen waarvan de bevoegde autoriteit redelijkerwijs vermoedt dat zij tijdens de reis naar de havens of sluizen van een lidstaat, in strijd met SOLAS-voorschrift V/19, punt 2.4, hun automatische identificatiesystemen aan boord van schepen illegaal verstoren, uitschakelen of anderszins deactiveren bij het vervoer van ruwe aardolie en aardolieproducten die vallen onder de verbodsbepalingen van artikel 3 quaterdecies, leden 1 en 2, en artikel 3 quindecies, leden 1 en 4.

2.   Lid 1 is niet van toepassing in het geval van een vaartuig dat bijstand behoeft en een toevluchtsoord zoekt of bij een havenaanloop om redenen van maritieme veiligheid of om mensenlevens op zee te redden.

3.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, een vaartuig toegang tot een haven of sluis op het grondgebied van de Unie verlenen nadat zij hebben vastgesteld dat de toegang noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden.

4.   Na weigering van een verzoek om toegang tot een haven overeenkomstig lid 1 stellen de betrokken bevoegde autoriteiten de andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten daarvan onmiddellijk in kennis. De betrokken lidstaat verwittigt vervolgens onverwijld de overige lidstaten en de Commissie.

5.   Voor de toepassing van lid 1 maken de bevoegde autoriteiten gebruik van alle nationale systemen en informatie, en tevens van de geïntegreerde maritieme informatie die beschikbaar is in het maritieme informatie-uitwisselingssysteem van de Unie (SafeSeaNet), dat is ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad.

(*2)  Richtlijn 2002/59/EG van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart (PB L 208 van 5.8.2002, blz. 10).”;"

11)

in artikel 3 septies, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”;

12)

artikel 3 octies wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt punt d) vervangen door:

“d)

met ingang van 30 september 2023 direct of indirect de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten in te voeren of te kopen, wanneer deze in een derde land zijn verwerkt en waarin de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Rusland zijn verwerkt; voor de in bijlage XVII vermelde producten die in een derde land zijn verwerkt en waarin staalproducten van oorsprong uit Rusland met de GN-codes 7207 11, 7207 12 10 of 7224 90 zijn verwerkt, geldt dit verbod met ingang van 1 april 2024 voor GN-code 7207 11, en met ingang van 1 oktober 2024 voor de GN-codes 7207 12 10 en 7224 90.

Voor de toepassing van dit punt verstrekken importeurs op het moment van invoer het bewijs van het land van oorsprong van de ijzer- en staalbasisproducten die voor de verwerking van het product in een derde land worden gebruikt.”;

b)

de leden 2 en 3 worden geschrapt;

13)

artikel 3 nonies wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 2 wordt vervangen door:

“2.   Er geldt een verbod op:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten;

c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”

;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“2 bis.   De in de leden 1 en 2 bedoelde verboden zijn van toepassing op de in bijlage XVIII vermelde luxegoederen voor zover de waarde ervan hoger is dan 300 EUR per artikel, tenzij in die bijlage anders is bepaald.”

;

c)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“4 bis.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de verkoop of levering van een vaartuig dat is ingedeeld onder GN-code 8901 10 00 of 8901 90 00, of voor de verlening, tot en met 31 december 2023, van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand aan een rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland, op door hen passend geachte voorwaarden, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

het vaartuig zich op 24 juni 2023 fysiek in Rusland bevindt en bestemd is voor gebruik in Rusland;

b)

het vaartuig de vlag van de Russische Federatie heeft gevoerd onder een rompbevrachtingsregistratie die oorspronkelijk plaatsvond vóór 24 februari 2022;

c)

de rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland geen militaire eindgebruiker is en het vaartuig niet voor militaire doeleinden zal gebruiken;

d)

de verkoop of levering geen voordeel oplevert voor een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt vermeld of is onderworpen aan de beperkende maatregelen waarin deze verordening voorziet.”

;

d)

lid 5 wordt vervangen door:

“5.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 4 en 4 bis verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”

;

14)

artikel 3 decies wordt gewijzigd als volgt:

a)

de leden 3, 3 ter, 3 ter bis en 3 quinquies worden geschrapt;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“3 sexies.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van goederen van de GN-codes 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543 en 8603, zoals vermeld in bijlage XXI, of voor het verlenen van daarmee verband houdende technische en financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor de exploitatie, het onderhoud of de reparatie van de in 2018 geleverde metrowagons van metrolijn 3 in Boedapest, ter uitvoering van een garantie van Metrowagonmash vóór 24 juni 2023.”

;

15)

artikel 3 undecies wordt geschrapt;

16)

Artikel 3 duodecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 2 wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”;

b)

lid 3 wordt vervangen door:

“3.   Met betrekking tot de onder de GN-codes 8703 23, 8703 24, 8703 32, 8703 33, 8703 40, 8703 50, 8703 60, 8703 70, 8703 80, 8703 90 of 8903 vallende goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 25 september 2023 van contracten die zijn gesloten vóór 24 juni 2023, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”

;

c)

lid 3 bis wordt vervangen door:

“3 bis.   Met betrekking tot de onder de GN-codes 2710 12, 2909 60, 3905 99, 4002 19, 4002 70, 4010 11, 4010 12, 4011 20, 4012 90, 4805 93, 4810 29, 4823 90, 7216 61, 8402 11, 8454 30, 8477 10, 8477 20, 8477 59, 8477 80, 8477 90, 8514 32, 8514 40, 8525 89, 8704 21, 9024 90, 9031 10, 9031 41, 9031 49, 9031 80, 9031 90 of 9406 20, vallende goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 25 september 2023 van contracten die zijn gesloten vóór 24 juni 2023, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”

;

d)

lid 3 ter wordt vervangen door:

“3 ter.   Met betrekking tot de goederen die vallen onder de op 24 juni 2023 voor het eerst in bijlage XXIII bij deze verordening opgenomen GN-codes en waarnaar niet wordt verwezen in de leden 3 en 3 bis van dit artikel, en met uitzondering van goederen die vallen onder GN-codes die reeds waren opgenomen in bijlage XVIII van deze verordening, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 van dit artikel niet van toepassing op de uitvoering tot 25 september 2023 van contracten die zijn gesloten vóór 24 juni 2023, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”

;

e)

lid 3 quater wordt geschrapt;

f)

lid 5 ter wordt vervangen door:

“5 ter.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de onder de GN-hoofdstukken 72, 84, 85 en 90 vallende en in bijlage XXIII vermelde goederen, of voor daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat dat strikt noodzakelijk is voor het vervaardigen van titaniumproducten die nodig zijn voor de luchtvaartindustrie en waarvoor geen alternatieve levering beschikbaar is.”

;

g)

lid 7 wordt vervangen door:

“7.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 5, 5 bis en 5 ter verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”

;

17)

artikel 3 terdecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“1 bis.   Het verbod in lid 1 is van toepassing op goederenvervoer op het grondgebied van de Unie door wegvervoerondernemingen met in Rusland geregistreerde aanhangwagens of opleggers, ook indien deze aanhangwagens of opleggers worden getrokken door in andere landen geregistreerde vrachtwagens.”

;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“3 bis.   Het verbod van lid 1 bis is tot 30 juni 2023 niet van toepassing op het vervoer van goederen dat voor 24 juni 2023 van start ging, op voorwaarde dat:

a)

de aanhangwagen of oplegger zich reeds op het grondgebied van de Unie bevond op 24 juni 2023, of

b)

door de Unie moet rijden om terug te keren naar Rusland.”

;

c)

in lid 4 wordt de aanhef vervangen door:

“4.   In afwijking van de leden 1 en 1 bis kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming verlenen voor goederenvervoer door een in Rusland gevestigde of andere wegvervoeronderneming indien de goederen worden vervoerd met in Rusland geregistreerde aanhangwagens of opleggers, ook indien deze worden getrokken door in andere landen geregistreerde vrachtwagens, indien de bevoegde autoriteiten hebben vastgesteld dat dit vervoer noodzakelijk is voor:”;

18)

in artikel 3 quaterdecies wordt het volgende lid ingevoegd:

“3 bis.   De in lid 3, punt d), bedoelde vrijstelling geldt niet langer voor Duitsland en Polen op 23 juni 2023.”

;

19)

in artikel 4, lid 1, wordt punt a) vervangen door:

“a)

het direct of indirect verlenen van technische bijstand en tussenhandeldiensten in verband met de in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU (*3) vermelde goederen en technologieën, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de in die lijst vermelde goederen, ten behoeve van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Rusland;

(*3)  Meest recente versie bekendgemaakt in PB C 85 van 13.3.2020 blz.147.”;"

20)

in artikel 5 bis, lid 3, wordt punt c) geschrapt;

21)

in artikel 5 septies wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Het is verboden in officiële valuta van een lidstaat luidende effecten die na 12 april 2022 zijn uitgegeven, of in om het even welke andere valuta luidende effecten die na 6 augustus 2023 zijn uitgegeven, of rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die blootstelling bieden aan dergelijke effecten, te verkopen aan Russische onderdanen of in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.”

;

22)

artikel 5 duodecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt de inleidende zin vervangen door:

“1.   Het is verboden overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten te gunnen of voort te zetten die binnen het toepassingsgebied vallen van zowel de richtlijnen inzake overheidsopdrachten als artikel 10, leden 1 en 3, lid 6, punten a) tot en met e), leden 8, 9 en 10, en de artikelen 11, 12, 13 en 14 van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 7, punten a) tot en met d), artikel 8, artikel 10, punten b) tot en met f) en punten h), i) en j), van Richtlijn 2014/24/EU, artikel 18, artikel 21, punten b) tot en met e) en punten g), h) en i), en de artikelen 29 en 30 van Richtlijn 2014/25/EU, en artikel 13, punten a) tot en met d), punten f), g) en h) en punt j), van Richtlijn 2009/81/EG, aan of met:”;

b)

in lid 2 wordt punt f) geschrapt;

23)

artikel 5 quindecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“9 bis.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de daarin genoemde dienstverlening, nadat zij hebben vastgesteld dat die diensten strikt noodzakelijk zijn voor het opzetten, certificeren of evalueren van een firewall, waardoor:

a)

de zeggenschap van de/het in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam over de activa van een naar het recht van een lidstaat erkend(e) of opgericht(e) rechtspersoon, entiteit of lichaam die/dat eigendom is of onder zeggenschap staat van eerstgenoemde, wordt opgeheven, en

b)

wordt gewaarborgd dat geen verdere tegoeden of economische middelen aan de/het op de lijst geplaatste natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam ten goede komen.”

;

b)

lid 11 wordt vervangen door.

“11.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 9 bis en 10 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”

;

24)

het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 5 octodecies

1.   In afwijking van de artikelen 2, 2 bis, 3 septies en 3 duodecies kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht, uitvoer of doorvoer door Rusland van de in deze artikelen bedoelde goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten, of financiering of financiële bijstand, voor de exploitatie en het onderhoud van de pijpleidingen van het Caspian Pipeline Consortium (CPC) en de bijbehorende infrastructuur die nodig zijn voor het vervoer van onder GN-code 2709 00 vallende goederen van oorsprong uit Kazachstan en die alleen worden geladen in, vertrekken uit of doorgevoerd door Rusland, onder door hen passend geachte voorwaarden, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

een dergelijke verkoop, levering, overdracht, uitvoer of doorvoer door Rusland of de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten, of financiering en financiële bijstand noodzakelijk is voor de exploitatie, het essentiële onderhoud, de reparatie of de vervanging van onderdelen van de CPC-pijpleiding en de bijbehorende infrastructuur;

b)

het soort goederen, technologieën en bijstand waarom wordt verzocht, niet verder gaat dan het soort goederen en technologie die eerder zijn uitgevoerd vanuit, of de bijstand die eerder is verleend vanuit, de Unie, een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of een partnerland als vermeld in bijlage VII naar Rusland voor de exploitatie, het essentiële onderhoud, de reparatie of de vervanging van onderdelen van de CPC-pijpleiding en de bijbehorende infrastructuur, en daarmee verband houdende bijstand;

c)

de gevraagde volumes in verhouding staan tot de volumes die worden gebruikt voor de exploitatie, het essentiële onderhoud, de reparatie of de vervanging van onderdelen van de CPC-pijpleiding en de bijbehorende infrastructuur; alsmede

d)

dergelijke goederen en technologie zullen door een natuurlijke of rechtspersoon die onder artikel 13 valt, uitsluitend worden geleverd voor eindgebruik bij de exploitatie, het essentiële onderhoud, de reparatie of de vervanging van onderdelen van de CPC-pijpleiding en de bijbehorende infrastructuur.

2.   In afwijking van de artikel 5 quindecies kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor het verlenen van auditdiensten, engineeringdiensten, juridisch advies, technische tests en analysediensten voor de exploitatie en het onderhoud van de pijpleidingen van het CPC en de bijbehorende infrastructuur die nodig zijn voor het vervoer van onder GN-code 2709 00 vallende goederen van oorsprong uit Kazachstan en die alleen worden geladen in, vertrekken uit of doorgevoerd door Rusland, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

het verlenen van die diensten noodzakelijk is voor de exploitatie, het essentiële onderhoud, de reparatie of de vervanging van onderdelen van de CPC-pijpleiding en de bijbehorende infrastructuur; alsmede

b)

dergelijke diensten worden verleend door een natuurlijke person of rechtspersoon die onder artikel 13 valt.

3.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke uit hoofde van de leden 1 en 2 verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

4.   Bij het verlenen van een toestemming uit hoofde van de leden 1 en 2 verlangt de bevoegde autoriteit dat een eindgebruikerscertificaat wordt overgelegd en dat regelmatig gedetailleerde verslagen worden overgelegd waaruit blijkt dat deze goederen, technologie of diensten tijdens de betrokken werken niet voor andere dan de beoogde doeleinden zijn aangewend. De bevoegde autoriteit kan overeenkomstig lid 1 aanvullende voorwaarden opleggen.”

;

25)

artikel 6, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt a) wordt vervangen door:

“a)

krachtens deze verordening verleende of geweigerde toestemmingen;”;

b)

punt d) wordt vervangen door:

“d)

vastgestelde gevallen van schending, omzeiling en pogingen tot schending of omzeiling van de verbodsbepalingen van deze verordening onder meer door het gebruik van cryptoactiva.”;

26)

de volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 6 bis

1.   De betrokken lidstaat of lidstaten stellen de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na de weigering in kennis van elke op grond van de artikelen 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies bis, 3 septies, 3 octies, 3 nonies, 3 decies, 3 duodecies, 3 quaterdecies, 3 quindecies, 5 bis, 5 quater, 5 sexies, 5 duodecies, 5 quaterdecies, 5 quindecies, 5 septdecies en 12 ter geweigerde toestemming.

2.   Alvorens een lidstaat een toestemming verleent overeenkomstig de artikelen 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies bis, 3 septies, 3 octies, 3 nonies, 3 decies, 3 duodecies, 3 quaterdecies, 3 quindecies, 5 bis, 5 quater, 5 sexies, 5 duodecies, 5 quaterdecies, 5 quindecies, 5 septdecies en 12 ter voor een transactie die wezenlijk identiek is aan een transactie waarvoor de door een andere lidstaat of andere lidstaten afgegeven weigering nog steeds geldig is, pleegt deze lidstaat eerst overleg met de lidstaat of lidstaten die de weigering heeft of hebben afgegeven. Indien de betrokken lidstaat na dit overleg besluit een vergunning te verlenen, stelt hij de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis en verstrekt hij daarbij alle relevante informatie om dat besluit toe te lichten.

Artikel 6 ter

1.   Met inachtneming van de in artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie gewaarborgde vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten en hun cliënten en, in voorkomend geval, onverminderd de voorschriften betreffende de vertrouwelijkheid van informatie die in het bezit is van gerechtelijke autoriteiten, zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a)

binnen twee weken na het verkrijgen van deze informatie alle informatie die de uitvoering van deze verordening vergemakkelijkt, te verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn; alsmede

b)

medewerking te verlenen aan de bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.

2.   De betrokken lidstaat verzendt alle overeenkomstig lid 1 ontvangen relevante informatie binnen één maand na de ontvangst ervan aan de Commissie. De betrokken lidstaat kan deze informatie in geanonimiseerde vorm verzenden indien een onderzoeks- of justitiële autoriteit deze informatie als vertrouwelijk heeft aangemerkt in de context van lopende strafrechtelijke onderzoeken of strafrechtelijke justitiële procedures.

3.   Alle rechtstreeks door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de lidstaten.

4.   Overeenkomstig dit artikel door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten verstrekte of ontvangen informatie mag door die autoriteiten uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.”

;

27)

in artikel 12 bis worden de leden 2 en 3 vervangen door:

“2.   Voor de toepassing van deze verordening wordt de Commissie aangewezen als “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van artikel 3, lid 8, van Verordening (EU) 2018/1725 met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten die nodig zijn om de in lid 1 bedoelde taken uit te voeren.

3.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, met inbegrip van handhavingsautoriteiten, douaneautoriteiten in de zin van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad (*4), bevoegde autoriteiten in de zin van Verordening (EU) nr. 575/2013, Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad (*5) en Richtlijn 2014/65/EU, alsmede beheerders van officiële registers waarin natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen, alsmede onroerende of roerende goederen zijn geregistreerd, verwerken en wisselen onverwijld informatie, met inbegrip van persoonsgegevens en, indien nodig, de in artikel 6 ter, lid 1, bedoelde informatie uit met andere bevoegde autoriteiten van hun lidstaat, van andere lidstaten en de Commissie, indien die verwerking en uitwisseling noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken van de verwerkende autoriteit of de ontvangende autoriteit overeenkomstig deze verordening, met name wanneer zij gevallen vaststellen van schending of omzeiling, of van pogingen tot schending of omzeiling, van de in deze verordening vastgestelde verbodsbepalingen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de voorschriften inzake de vertrouwelijkheid van informatie die in het bezit is van gerechtelijke autoriteiten.

(*4)  Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)."

(*5)  Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).”;"

28)

artikel 12 ter wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt de inleidende zin vervangen door:

“1.   In afwijking van de artikelen 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies, en 3 duodecies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 31 december 2023 toestemming verlenen voor de verkoop, levering of doorvoer van in de lijsten in de bijlagen II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX en XXIII bij deze verordening en in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 opgenomen goederen en technologieën, alsook voor de verkoop, licentie of overdracht op enige andere wijze van intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen, en rechten verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt, met betrekking tot de hiervoor vermelde goederen en technologieën, wanneer deze verkoop, levering of overdracht, licentie of verlening van rechten op toegang of hergebruik strikt noodzakelijk is voor de terugtrekking uit Rusland of de liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:”;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“1 bis.   In afwijking van artikel 3 kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 31 maart 2024 toestemming verlenen voor de verkoop, levering of doorvoer van in de lijst in bijlage II opgenomen goederen en technologieën, wanneer deze verkoop, levering of doorvoer strikt noodzakelijk is voor de terugtrekking uit een joint venture die vóór 24 februari 2022 volgens het recht van een lidstaat is erkend of opgericht, waarbij een Russische rechtspersoon, entiteit of lichaam betrokken is en die gaspijpinfrastructuur tussen Rusland en derde landen exploiteert.”

;

c)

in lid 2 bis wordt de inleidende zin vervangen door:

“2 bis.   In afwijking van artikel 5 quindecies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 31 maart 2024 toestemming verlenen voor de voortzetting van de verlening van in dat artikel vermelde diensten, indien die dienstverlening noodzakelijk is voor de afstoting of liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:”;

d)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“2 ter.   In afwijking van artikel 5 quindecies, lid 2, kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 31 maart 2024 2023 toestemming verlenen voor het verlenen van juridisch advies dat wettelijk vereist is voor de voltooiing van een verkoop en overdracht van eigendomsrechten die direct of indirect eigendom zijn van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen aan een in de Unie gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam.”

;

e)

lid 3 wordt vervangen door:

“3.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na het verlenen van de toestemming in kennis van elke op grond van de leden 1, 1 bis, 2, 2 bis of 2 ter verleende toestemming.”

;

29)

het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 12 septies

1.   Het is verboden de in bijlage XXXIII vermelde goederen en technologie, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het in die bijlagevermelde derde land.

2.   Er geldt een verbod op:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land, financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten;

c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land.

3.   Bijlage XXXIII omvat uitsluitend gevoelige goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, of goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de verbetering van Ruslands militaire, technologische of industriële capaciteit, of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, zodanig dat dit Ruslands vermogen tot oorlogvoering versterkt, waarvan de uitvoer naar Rusland krachtens deze verordening verboden is en die een hoog en permanent risico inhouden op verkoop, levering, overdracht of uitvoer uit derde landen naar Rusland na verkoop, levering, overdracht of uitvoer uit de Unie. In bijlage XXXIII wordt voor alle items van de in de lijst opgenomen goederen of technologie gespecificeerd naar welke derde landen de verkoop, levering, overdracht of uitvoer verboden is. Bijlage XXXIII omvat alleen derde landen waarvan de Raad heeft vastgesteld dat zij stelselmatig en aanhoudend hebben verzuimd de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar Rusland van de in die bijlage genoemde goederen en technologie die uit de Unie worden uitgevoerd, te beletten, ondanks het voorafgaande bereik van de Unie en de bijstand aan het betrokken land.

4.   Indien de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van een in bijlage XXXIII vermeld goed of technologie aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland niet verboden is op grond van bepaalde vrijstellingen waarin deze verordening voorziet, is de verkoop, levering, overdracht of uitvoer ervan naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land niet verboden, mits aan dezelfde voorwaarden die krachtens deze verordening voor uitvoer naar Rusland of voor gebruik in Rusland gelden, is voldaan.

5.   Indien de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in bijlage XXXIII vermelde goederen of technologie aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland overeenkomstig deze verordening door de bevoegde autoriteiten kan worden toegestaan, kan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer ervan naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land worden toegestaan door de bevoegde autoriteiten, mits aan dezelfde voorwaarden die voor afwijkingen voor uitvoer naar Rusland of voor gebruik in Rusland gelden, is voldaan.”

;

30)

Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening;

31)

Bijlage VII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening;

32)

Bijlage VIII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening;

33)

Bijlage XV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IV bij deze verordening.

Dit punt is op een of meer van de in bijlage IV bij deze verordening vermelde entiteiten van toepassing met ingang van 1 oktober 2023 en op voorwaarde dat de Raad, na de respectieve gevallen te hebben onderzocht, daartoe bij uitvoeringshandeling besluit;

34)

Bijlage XVII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage V bij deze verordening;

35)

Bijlage XVIII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage VI bij deze verordening;

36)

Bijlage XXI wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage VII bij deze verordening;

37)

Bijlage XXII wordt geschrapt;

38)

Bijlage XXIII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage VIII bij deze verordening;

39)

Bijlage XXIX wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IX bij deze verordening;

40)

Bijlage XXXIII wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage X bij deze verordening;

41)

Bijlage XXXV wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage XI bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juni 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ROSWALL


(1)  Zie blz. 451 van dit Publicatieblad.

(2)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).

(3)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).

(4)  Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6).

(5)  Bijlage I bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Marpol), voorschrift 42; Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PB L 208 van 5.8.2002, blz. 10).

(6)  Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie van 28 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart (PB L 308 van 29.10.2014, blz. 82).

(7)  Besluit (GBVB) 2022/884 van de Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 153 van 3.6.2022, blz. 128).

(8)  Verordening (EU) 2022/879 van de Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 153 van 3.6.2022, blz. 53).


BIJLAGE I

Bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE IV

Deze bijlage bevat een lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die militaire eindgebruikers zijn, onderdeel uitmaken van Ruslands militaire en industriële complex of commerciële of andersoortige banden hebben met of op andere wijze steun verlenen aan Ruslands defensie- of veiligheidssector. Deze natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen dragen bij tot de militaire en technologische verbetering van Rusland of tot de ontwikkeling van Ruslands defensie- en veiligheidssector. De lijst omvat tevens natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in andere derde landen dan Rusland. Hun opname in deze bijlage houdt niet in dat het rechtsgebied waarin zij werkzaam zijn verantwoordelijk wordt gehouden voor hun handelingen.

Lijst van de in artikel 2, lid 7, artikel 2 bis, lid 7, en artikel 2 ter, lid 1, bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen

1.

JSC Sirius (Rusland)

2.

OJSC Stankoinstrument (Rusland)

3.

OAO JSC Chemcomposite (Rusland)

4.

JSC Kalashnikov (Rusland)

5.

JSC Tula Arms Plant (Rusland)

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija (Rusland)

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Rusland)

8.

OAO Almaz Antey (Rusland)

9.

OAO NPO Bazalt (Rusland)

10.

Admiralty Shipyard JSC (Rusland)

11.

Technologisch Instituut voor wetenschappelijk onderzoek Aleksandrov NITI (Rusland)

12.

Argut OOO (Rusland)

13.

Communicatiecentrum van het Ministerie van Defensie (Rusland)

14.

Federaal Onderzoekscentrum Boreskov Instituut voor katalyse (Rusland)

15.

Door de federale staat gefinancierde onderneming van het kabinet van de president van de Russische Federatie (Rusland)

16.

Door de federale staat gefinancierde onderneming Special Flight Unit Rossiya van het kabinet van de president van de Russische Federatie (Rusland)

17.

Onder de federale staat vallende gecentraliseerde onderneming Dukhov Automatics onderzoeksinstelling (VNIIA) (Rusland)

18.

Buitenlandse inlichtingendienst (SVR) (Rusland)

19.

Forensisch centrum van de regio Nizhniy Novgorod Hoofddirectoraat van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Rusland)

20.

Internationaal centrum voor kwantumoptica en kwantumtechnologie (het Russisch Quantum Center) (Rusland)

21.

Irkut Corporation (Rusland)

22.

Public Joint Stock Company “Irkut Research and Production Corporation” (Rusland)

23.

Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Computing Machinery” (Rusland)

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Rusland)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Rusland)

26.

JSC Shipyard Zaliv (scheepsbouwwerf Zaliv) (Autonome Republiek Krim, illegaal geannexeerd door Rusland)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Rusland)

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Rusland)

29.

Kazan Helmuniter Plant PJSC (Rusland)

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organisation (KNAAPO) (Rusland)

31.

Ministerie van Defensie (Rusland)

32.

Moskou Institute of Physics and Technology (Instituut voor natuurkunde en technologie in Moskou) (Rusland)

33.

NPO High Precision Systems JSC (Rusland)

34.

NPO Splav JSC (Rusland)

35.

OPK Oboronprom (Rusland)

36.

PJSC Beriev Aircraft Company (Rusland)

37.

PJSC Irkut Corporation (Rusland)

38.

PJSC Kazan helikopters (Rusland)

39.

Polyus Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Rusland)

40.

Promtech-Dubna, JSC (Rusland)

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Rusland)

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Rusland)

43.

Rapart Services LLC (Rusland)

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Rusland)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Rusland)

46.

Rostekh – Azimut (Rusland)

47.

Russische Aircraft Corporation MIG (Rusland)

48.

Russische helikopters JSC (Rusland)

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Rusland)

50.

Sukhoi Aviation JSC (Rusland)

51.

Sukhoi Civil Aircraft (Rusland)

52.

Tactische Missiles Corporation JSC (Rusland)

53.

Tupolev JSC (Rusland)

54.

UEC-Saturn (Rusland)

55.

United Aircraft Corporation (Rusland)

56.

JSC AeroKompozit (Rusland)

57.

United Engine Corporation (Rusland)

58.

UEC-Aviadvigatel JSC (Rusland)

59.

United Instrument Manufacturing Corporation (Rusland)

60.

United Shipbuilding Corporation (Rusland)

61.

JSC PO Sevmash (Rusland)

62.

Scheepswerf Krasnoye Sormovo (Rusland)

63.

Scheepswerf Severnaya (Rusland)

64.

Scheepswerf Yantar (Rusland)

65.

UralVagonZavod (Rusland)

66.

Baikal Electronics (Rusland)

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Rusland)

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon (Rusland)

69.

Crocus Nano Electronics (Rusland)

70.

Dalzavod Ship-Repair Center (Rusland)

71.

Elara (Rusland)

72.

Electronic Computing and Information Systems (Rusland)

73.

ELPROM (Rusland)

74.

Engineering Center Ltd. (Rusland)

75.

Forss Technology Ltd. (Rusland)

76.

Integral SPB (Rusland)

77.

JSC Element (Rusland)

78.

JSC Pella-Mash (Rusland)

79.

JSC Shipyard Vympel (Rusland)

80.

Kranark LLC (Rusland)

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Rusland)

82.

LLC Center (Rusland)

83.

MCST Lebedev (Rusland)

84.

Miass Machine-Building Factory (Rusland)

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Rusland)

86.

MPI VOLNA (Rusland)

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Rusland)

88.

Scheepswerf Nerpa (Rusland)

89.

NM-Tekh (Rusland)

90.

Scheepswerf Novorossiysk JSC (Rusland)

91.

NPO Electronic Systems (Rusland)

92.

NPP Istok (Rusland)

93.

NTC Metrotek (Rusland)

94.

OAO GosNIIkhimanalit (Rusland)

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Rusland)

96.

OJSC TSRY (Rusland)

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Rusland)

98.

OOO Planar (Rusland)

99.

OOO Sertal (Rusland)

100.

Photon Pro LLC (Rusland)

101.

PJSC Zvezda (Rusland)

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Rusland)

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Rusland)

104.

AO Kronshtadt (Rusland)

105.

Avant Space LLC (Rusland)

106.

Production Association Strela (Rusland)

107.

Radioavtomatika (Rusland)

108.

Research Center Module (Rusland)

109.

Robin Trade Limited (Rusland)

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Rusland)

111.

Rubin Sever Design Bureau (Rusland)

112.

Russian Space Systems (Rusland)

113.

Rybinsk Shipyard Engineering (Rusland)

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Rusland)

115.

Scientific-Research Institute of Electronics (Rusland)

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Rusland)

117.

Scientific Research Institute NII Submikron (Rusland)

118.

Sergey IONOV (Rusland)

119.

Serniya Engineering (Rusland)

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Rusland)

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Rusland)

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Rusland)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Rusland)

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Rusland)

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Rusland)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Rusland)

127.

UAB Pella-Fjord (Rusland)

128.

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard” (Rusland)

129.

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard” (Rusland)

130.

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau” (Rusland)

131.

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory” (Rusland)

132.

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC” (Rusland)

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka” (Rusland)

134.

United Shipbuilding Corporation ‘Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’ (Rusland)

135.

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega” (Rusland)

136.

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard” (Rusland)

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Rusland)

138.

Urals Project Design Bureau Detal (Rusland)

139.

Vega Pilot Plant (Rusland)

140.

Vertikal LLC (Rusland)

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Rusland)

142.

VTK Ltd (Rusland)

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Rusland)

144.

ZAO Elmiks-VS (Rusland)

145.

ZAO Sparta (Rusland)

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring (Rusland)

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute (Rusland)

148.

Alagir Resistor Factory (Rusland)

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Rusland)

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Rusland)

151.

Almaz JSC (Rusland)

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Rusland)

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Rusland)

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Rusland)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Rusland)

156.

Electrosignal JSC (Rusland)

157.

Energiya JSC (Rusland)

158.

Engineering Center Moselectronproekt (Rusland)

159.

Etalon Scientific and Production Association (Rusland)

160.

Evgeny Krayushin (Rusland)

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Rusland)

162.

Ineko LLC (Rusland)

163.

Informakustika JSC (Rusland)

164.

Institute of High Energy Physics (Rusland)

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Rusland)

166.

Inteltech PJSC (Rusland)

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Rusland)

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Rusland)

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Rusland)

170.

Lutch Design Office JSC (Rusland)

171.

Meteor Plant JSC (Rusland)

172.

Moscow Communications Research Institute JSC (Rusland)

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Rusland)

174.

NPO Elektromechaniki JSC (Rusland)

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC (Rusland)

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Rusland)

177.

Optron, JSC (Rusland)

178.

Pella Shipyard OJSC (Rusland)

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Rusland)

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Rusland)

181.

Radiozavod JSC (Rusland)

182.

Razryad JSC (Rusland)

183.

Research Production Association Mars (Rusland)

184.

Ryazan Radio-Plant (Rusland)

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC (Rusland)

186.

Scientific Production Enterprise “Radiosviaz” (Rusland)

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Rusland)

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Rusland)

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components (Rusland)

190.

Scientific-Production Enterprise “Kant” (Rusland)

191.

Scientific-Production Enterprise “Svyazé” (Rusland)

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Rusland)

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Rusland)

194.

Scientific-Production Enterprise Volna (Rusland)

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Rusland)

196.

Scientific-Research Institute “Argon” (Rusland)

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Rusland)

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Rusland)

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Rusland)

200.

Special Design Bureau Salute JSC (Rusland)

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Salute” (Rusland)

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “State Machine Building Design Bureau “Vympel” By Name I.I.Toropov” (Rusland)

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “URALELEMENT” (Rusland)

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Plant Dagdiesel” (Rusland)

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering” (Rusland)

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Rusland)

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Rusland)

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Rusland)

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Rusland)

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Rusland)

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Rusland)

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company “Research Center for Automated Design” (Rusland)

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Rusland)

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Rusland)

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Rusland)

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant “Molot” (Rusland)

217.

Tactical Missile Company, PJSC “MBDB”“ISKRA” (Rusland)

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Rusland)

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Rusland)

220.

Tactical Missile Corporation, “Central Design Bureau of Automation” (Rusland)

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Rusland)

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP “Region” (Rusland)

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB “Soyuz” (Rusland)

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Rusland)

225.

Tactical Missile Corporation, Concern “MPO – Gidropribor” (Rusland)

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company “KRASNY GIDROPRESS” (Rusland)

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Rusland)

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Rusland)

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Rusland)

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Rusland)

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Rusland)

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Rusland)

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Rusland)

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau “Detal” (Rusland)

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Rusland)

236.

Tambov Plant (TZ) “October” (Rusland)

237.

United Shipbuilding Corporation “Production Association Northern Machine Building Enterprise” (Rusland)

238.

United Shipbuilding Corporation “5th Shipyard” (Rusland)

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Rusland)

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Rusland)

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Rusland)

242.

Rosatomflot (Rusland)

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau (Rusland)

244.

Lyulki Science and Technology Center (Rusland)

245.

AO Aviaagregat (Rusland)

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Rusland)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Rusland)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Rusland)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Rusland)

250.

Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) (Rusland)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Rusland)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Rusland)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Rusland)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Rusland)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK (Rusland)

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Rusland)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Rusland)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Rusland)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Rusland)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Rusland)

261.

JSC NII Steel (Rusland)

262.

Joint Stock Company Remdizel (Rusland)

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Rusland)

264.

Joint Stock Company STAR (Rusland)

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Rusland)

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Rusland)

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Rusland)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Rusland)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant (Rusland)

270.

Moscow Aviation Institute (Rusland)

271.

Moscow Institute of Thermal Technology (Rusland)

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Rusland)

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Rusland)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Rusland)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Rusland)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Rusland)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Rusland)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Rusland)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Rusland)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Rusland)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Rusland)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Rusland)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Rusland)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Rusland)

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Rusland)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Rusland)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Rusland)

288.

Software Research Institute (Rusland)

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (de illegaal door Rusland geannexeerde Sebastopol)

290.

Tula Arms Plant (Rusland)

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Rusland)

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Rusland)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Rusland)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Rusland)

295.

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Rusland)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Rusland)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Rusland)

298.

UEC-Perm Engines, JSC (Rusland)

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Rusland)

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC (Rusland)

301.

“Aeropribor-Voskhod”, JSC (Rusland)

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Rusland)

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Rusland)

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Rusland)

305.

Afanasyev Technomac, JSC (Rusland)

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Rusland)

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Rusland)

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Rusland)

309.

Joint Stock Company Eleron (Rusland)

310.

AO Rubin (Rusland)

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Rusland)

312.

Branch of PAO II – Aviastar (Rusland)

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Rusland)

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Rusland)

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Rusland)

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Rusland)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Rusland)

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Rusland)

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Rusland)

320.

Joint Stok Company Microtechnology (Rusland)

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Rusland)

322.

Joint Stock Company Radiopribor (Rusland)

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Rusland)

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Rusland)

325.

Joint Stock Company Rychag (Rusland)

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Rusland)

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (Rusland)

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Rusland)

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Rusland)

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Rusland)

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Rusland)

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Rusland)

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Rusland)

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Rusland)

335.

Public Joint Stock Company Techpribor (Rusland)

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Rusland)

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Rusland)

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Rusland)

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Rusland)

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Rusland)

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Rusland)

342.

Irkutsk Aviation Plant (Rusland)

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Rusland)

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (Rusland)

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Rusland)

346.

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor (Rusland)

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Rusland)

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Rusland)

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Rusland)

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Rusland)

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Rusland)

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Rusland)

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Rusland)

354.

NPP Start (Rusland)

355.

OAO Radiofizika (Rusland)

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Rusland)

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Rusland)

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Rusland)

359.

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Rusland)

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Rusland)

361.

Shvabe JSC (Rusland)

362.

Special Technological Center LLC (Rusland)

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Rusland)

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Rusland)

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Rusland)

366.

Strategic Control Posts Corporation (Rusland)

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Rusland)

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Rusland)

369.

Voentelecom JSC (Rusland)

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Rusland)

371.

Ak Bars Holding (Rusland)

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Rusland)

373.

Systems of Biological Synthesis LLC (Rusland)

374.

Borisfen, JSC (Rusland)

375.

Barnaul cartridge plant, JSC (Rusland)

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Rusland)

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC (Rusland)

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Rusland)

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Rusland)

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Rusland)

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Rusland)

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Rusland)

383.

Zavod Elecon, JSC (Rusland)

384.

VMP “Avitec”, JSC (Rusland)

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Rusland)

386.

Tulatochmash, JSC (Rusland)

387.

PJSC “I.S. Brook” INEUM (Rusland)

388.

SPE “Krasnoznamenets”, JSC (Rusland)

389.

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (Rusland)

390.

SPA “Impuls”, JSC (Rusland)

391.

RusBITech (Rusland)

392.

ROTOR 43 (Rusland)

393.

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Rusland)

394.

RATEP, JSC (Rusland)

395.

PLAZ (Rusland)

396.

OKB “Technika” (Rusland)

397.

Ocean Chips (Rusland)

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Rusland)

399.

Angstrem JSC (Rusland)

400.

NPCAP (Rusland)

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Rusland)

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Rusland)

403.

Novator DB (Rusland)

404.

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (Rusland)

405.

NII Stali JSC (Rusland)

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC (Rusland)

407.

Neva Electronica JSC (Rusland)

408.

ENICS (Rusland)

409.

The JSC Makeyev Design Bureau (Rusland)

410.

KURGANPRIBOR, JSC (Rusland)

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Rusland)

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Rusland)

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Rusland)

414.

Videoglaz Project (Rusland)

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC (Rusland)

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant (Rusland)

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Rusland)

418.

PJSC “Scientific and Production Association “Almaz” named after Academician A.A. Raspletin” (Rusland)

419.

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Rusland)

420.

Concern Oceanpribor, JSC (Rusland)

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Rusland)

422.

JSC Elektronstandart Pribor (Rusland)

423.

JSC “Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov” (Rusland)

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Rusland)

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company (Rusland)

426.

Vest Ost Limited Liability (Rusland)

427.

Trade-Component LLC (Rusland)

428.

Radiant Electronic Components JSC (Rusland)

429.

JSC ICC Milandr (Rusland)

430.

SMT iLogic LLC (Rusland)

431.

Device Consulting (Rusland)

432.

Concern Radio-Electronic Technologies (Rusland)

433.

Technodinamika, JSC (Rusland)

434.

OOO “UNITEK” (Rusland)

435.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Rusland)

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Rusland)

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Iran)

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Iran)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)

441.

Paravar Pars Company (Iran)

442.

Qods Aviation Industries (Iran)

443.

Shahed Aviation Industries (Iran)

444.

Concern Morinformsystem–Agat (Rusland)

445.

AO Papilon (Rusland)

446.

IT-Papillon OOO (Rusland)

447.

OOO Adis (Rusland)

448.

Papilon Systems Limited Liability Company (Rusland)

449.

Advanced Research Foundation (Rusland)

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation (Rusland)

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Rusland)

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Rusland)

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Rusland)

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Rusland)

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika (Rusland)

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Rusland)

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz (Rusland)

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Rusland)

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Rusland)

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Rusland)

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Rusland)

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Rusland)

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Rusland)

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Rusland)

465.

Joint Stock Company Production Association Sever (Rusland)

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS (Rusland)

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Rusland)

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Rusland)

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Rusland)

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Rusland)

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Rusland)

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Rusland)

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Rusland)

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Rusland)

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Rusland)

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Rusland)

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Rusland)

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Rusland)

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Rusland)

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Rusland)

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Rusland)

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Rusland)

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Rusland)

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Rusland)

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Rusland)

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Rusland)

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Rusland)

488.

488 Joint Stock Company Svetlana Semiconductors

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Rusland)

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Rusland)

491.

KAMAZ Publicly Traded Company (Rusland)

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Rusland)

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Rusland)

494.

Limited Liability Company RSBGroup (Rusland)

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Rusland)

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Rusland)

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Rusland)

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Rusland)

499.

Public Joint Stock Company Megafon (Rusland)

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Rusland)

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Rusland)

502.

RT-Inform Limited Liability Company (Rusland)

503.

Skolkovo Foundation (Rusland)

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology (Rusland)

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Rusland)

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Rusland)

507.

VMK Limited Liability Company (Rusland)

508.

TESTKOMPLEKT LLC (Rusland)

509.

Radiopriborsnab LLC (Rusland)

510.

CJSC Radiotekhkomplekt (Rusland)

511.

Asia Pacific Links Ltd. (Hongkong, China)

512.

Tordan Industry Limited (Hongkong, China)

513.

Alpha Trading Investments Limited (Hongkong, China)

514.

JSC NICEVT (Rusland)

515.

A-CONTRAKT (Russia)

516.

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Rusland)

517.

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Rusland)

518.

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Rusland)

519.

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Rusland)

520.

LLC Rezonit (Rusland)

521.

ZAO Promelektronika (Rusland)

522.

TD Promelektronika LLC (Rusland)

523.

Tako LLC (Armenië)

524.

Art Logistics LLC (Rusland)

525.

GFK Logistics LLC (Rusland)

526.

Novastream Limited (Rusland)

527.

SKS Elektron Broker (Rusland)

528.

Trust Logistics (Rusland)

529.

Trust Logistics LLC (Rusland)

530.

Alfa Beta Creative LLC (Oezbekistan)

531.

GFK Logistics Asia LLC (Oezbekistan)

532.

I Jet Global DMCC (Syrië)

533.

I Jet Global DMCC (Verenigde Arabische Emiraten)

534.

Success Aviation Services FZC (Verenigde Arabische Emiraten)

535.

LLC CST (Zala Aero Group) (Rusland)

536.

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran)

537.

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Rusland)

538.

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Rusland)

539.

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Rusland)

540.

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Rusland)

541.

Informtest Firm Limited Liability Company (Rusland)

542.

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Rusland)

543.

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Rusland)

544.

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant named after P.I. Plandin (Rusland)

545.

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Rusland)

546.

Joint Stock Company Dux (Rusland)

547.

Joint Stock Company Eastern Shipyard (Rusland)

548.

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Rusland)

549.

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Rusland)

550.

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Rusland)

551.

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Rusland)

552.

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Rusland)

553.

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Rusland)

554.

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Rusland)

555.

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Rusland)

556.

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Rusland)

557.

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Rusland)

558.

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Rusland)

559.

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Rusland)

560.

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Rusland)

561.

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Rusland)

562.

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Rusland)

563.

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Rusland)

564.

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Rusland)

565.

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Rusland)

566.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Rusland)

567.

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Rusland)

568.

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Rusland)

569.

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Rusland)

570.

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Rusland)

571.

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Rusland)

572.

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Rusland)

573.

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Rusland)

574.

Joint Stock Company Vodtranspribor (Rusland)

575.

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Rusland)

576.

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Rusland)

577.

Machine Building Group Limited Liability Company (Rusland)

578.

Military Industrial Company Limited Liability Company (Rusland)

579.

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Rusland)

580.

Promtekhnologiya Limited Liability Company (Rusland)

581.

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Rusland)

582.

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Rusland)

583.

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Rusland)

584.

Public Joint Stock Company Rostvertol (Rusland)

585.

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Rusland)

586.

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Rusland)

587.

United Machine Building Group Limited Liability Company (Rusland)

588.

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Rusland)

589.

VXI-Systems Limited Liability Company (Rusland)

590.

LLC Yadro (Rusland)

591.

Perm Powder Plant (Rusland)

592.

RPA Kazan Machine Building Plant (Rusland)

593.

Proton JSC (Rusland)

”.

BIJLAGE II

Bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE VII

In artikel 2 bis, lid 1, en artikel 2 ter, lid 1, bedoelde lijst van goederen en technologie

Deel A

De algemene opmerkingen, acroniemen en afkortingen en definities in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 gelden voor deze bijlage, met uitzondering van “Deel I – Algemene opmerkingen, acroniemen en afkortingen en definities, algemene opmerkingen bij bijlage I, punt 2.”.

De in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (Common Military List – CML) van de Europese Unie (2020/C 85/01) gebruikte definities en termen gelden voor deze bijlage.

Onverminderd artikel 12 van deze verordening vallen niet aan controle onderworpen producten met een of meer van de in deze bijlage vermelde onderdelen niet onder de controles krachtens artikelen 2 bis en 2 ter van deze verordening.

Categorie I – Elektronica

X.A.I.001

Elektronische apparaten en componenten.

a.

“Microprocessor-microschakelingen”, “microcomputer-microschakelingen” en microbesturing-microschakelingen, met een of meer van de volgende kenmerken:

1.

Een prestatiesnelheid van 5 gigaflops of meer en een rekenkundige eenheid (ALU) met een toegangsbereik van 32 bit of meer;

2.

Een klokfrequentie hoger dan 25 MHz; of

3.

Meer dan één gegevens/instructiehoofdlijn of seriële communicatiepoort die een rechtstreekse externe verbinding biedt tussen parallelle “microprocessor-microschakelingen” met een overbrengsnelheid van 2,5 Mbyte/s;

b.

Geïntegreerde geheugenschakelingen, als hieronder:

1.

Elektrisch wisbare PROM’s (EEPROM’s) met een geheugencapaciteit:

a.

Groter dan 16 Mbit per pakket voor “flash memory”-typen; of

b.

Voor alle andere typen EEPROM’s:

1.

Groter dan 1 Mbit per pakket; of

2.

Groter dan 256 kbit per pakket met een maximale toegangstijd korter dan 80 ns;

2.

Statische RAM’s met een geheugencapaciteit:

a.

Groter dan 1 Mbit per pakket; of

b.

Groter dan 256 kbit per pakket met een maximale toegangstijd korter dan 25 ns;

c.

analoog/digitaal-omzetters met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

Een scheidend vermogen van 8 bit of meer maar minder dan 12 bit en een outputsnelheid van meer dan 200 megasamples per seconde (MSPS);

2.

een scheidend vermogen van 12 bit en een outputsnelheid van meer dan 105 megasamples per seconde (MSPS);

3.

Een scheidend vermogen van meer dan 12 bit maar niet meer dan 14 bit en een outputsnelheid van meer dan 10 megasamples per seconde (MSPS); of

4.

Een scheidend vermogen van meer dan 14 bit en een outputsnelheid van meer dan 2,5 megasamples per seconde (MSPS);

d.

Door de gebruiker te programmeren logische apparaten met een maximaal aantal enkelvoudige digitale input/outputs tussen 200 en 700;

e.

FFT (“Fast Fourier Transform”)-processoren met een nominale uitvoeringstijd voor een 1 024 punt complexe FFT van minder dan 1 ms;

f.

Op bestelling geïntegreerde schakelingen waarbij ofwel de functie ofwel de controlestatus van de apparatuur waarin de geïntegreerde schakelingen zullen worden toegepast, niet aan de fabrikant bekend is, met één of meer van de volgende eigenschappen:

1.

Meer dan 144 in-/uitgangspunten; of

2.

Een typische “voortplantingsvertragingstijd van de basispoort” van minder dan 0,4 ns;

g.

“Elektronische vacuümelementen” met een lopende-golf, voor puls- of ongedempte golven, als hieronder:

1.

Gekoppelde trilholtecomponenten of afgeleiden daarvan;

2.

Toestellen die zijn gebaseerd op schakelingen met een spiraalvormige golfgeleider, gevouwen golfgeleider of kronkelende golfgeleider of afgeleiden daarvan, met een of meerdere van de volgende kenmerken:

a.

Een “momentele bandbreedte” van een halve octaaf of meer, en een product van gemiddeld vermogen (in kW) maal frequentie (in GHz) van meer dan 0,2; of

b.

Een “momentele bandbreedte” van minder dan een halve octaaf; en een product van gemiddeld vermogen (in kW) maal frequentie (in GHz) van meer dan 0,4;

h.

Flexibele golfgeleiders ontworpen voor gebruik bij frequenties hoger dan 40 GHz;

i.

Elementen waarbij gebruik wordt gemaakt van akoestische oppervlaktegolven en van akoestische golven die langs de oppervlakte scheren (shallow bulk), met een of meer van de volgende kenmerken:

1.

een draaggolffrequentie groter dan 1 GHz; of

2.

Een draaggolffrequentie van 1 GHz of lager; alsmede

a.

Een “onderdrukking van de zijlobben groter” dan 55 dB;

b.

Een product van de maximale vertragingstijd (tijd in μs en bandbreedte in MHz) groter dan 100; of

c.

een dispersieve vertraging groter dan 10 μs;

Technische opmerking : Voor de toepassing van X.A.I.001.i is “onderdrukking van de zijlobben” de maximale waarde van de onderdrukking zoals gespecificeerd in de technische toelichting.

j.

“Cellen”, als hieronder:

1.

“Primaire cellen” met een “energiedichtheid” van 550 Wh/kg of minder bij 293 K (20 C);

2.

“Secundaire cellen” met een “energiedichtheid” van 350 Wh/kg of minder bij 293 K (20 C);

Opmerking : X.A.I.001.j. heeft geen betrekking op batterijen, met inbegrip van ééncellige batterijen.

Technische opmerkingen:

1.

Voor de toepassing van X.A.I.001.j. wordt de energiedichtheid (Wh/kg) berekend uit de nominale spanning vermenigvuldigd met de nominale capaciteit in ampère-uur (Ah) gedeeld door de massa in kg. Indien de nominale capaciteit niet is opgegeven, wordt de energiedichtheid berekend uit de nominale spanning in het kwadraat vermenigvuldigd met de ontladingstijd (in uur), gedeeld door de ontladingsbelasting (in ohm) en de massa in kg.

2.

Voor de toepassing van X.A.I.001.j. wordt een “cel” gedefinieerd als een elektrochemisch element dat voorzien is van positieve en negatieve elektroden, alsook een elektrolyt, en dat een bron van elektrische energie is. Het is de basisbouwsteen van een batterij.

3.

Voor de toepassing van X.A.I.001.j.1. is een “primaire cel” een “cel” die niet ontworpen is om door enige andere bron te worden opgeladen.

4.

Voor de toepassing van X.A.I.001.j.2. is een “secundaire cel” een “cel” die ontworpen is om door een externe elektrische bron te worden opgeladen.

k.

“Supergeleidende” elektromagneten of solenoïden die “speciaal ontworpen” zijn voor volledig opladen of ontladen in minder dan een minuut, met alle volgende kenmerken:

Opmerking : X.A.I.001.k. heeft geen betrekking op “supergeleidende” elektromagneten of solenoïden die zijn ontworpen voor medische apparatuur voor beeldvorming door middel van magnetische resonantie (Magnetic Resonance Imaging – MRI).

1.

Maximale energie die tijdens de ontlading wordt geleverd, gedeeld door de duur van de ontlading, van meer dan 500 kJ per minuut;

2.

De binnendiameter van de stroomvoerende wikkelingen is groter dan 250 mm; alsmede

3.

De apparatuur heeft een nominale magnetische inductie van meer dan 8 T of een nominale “totale stroomdichtheid” in de wikkeling hoger dan 300 A/mm2.

l.

Voor de opslag van elektromagnetische energie bestemde schakelingen of systemen, die “componenten” bevatten vervaardigd van “supergeleidende” materialen die “speciaal ontworpen” zijn om te werken bij temperaturen beneden de “kritische temperatuur” van ten minste een van hun “supergeleidende” bestanddelen en met elk van de volgende functies:

1.

Operationele resonantiefrequenties van hoger dan 1 MHz;

2.

Opgeslagen energiedichtheid van 1 MJ/m3 of meer; alsmede

3.

Een ontladingstijd van minder dan 1 ms;

m.

Waterstof/waterstofisotoopthyratrons met keramiekmetaalconstructie en een toelaatbare maximale stroomsterkte van 500 A of meer;

n.

Keramische frequentiefilters;

o.

Zonnecellen, CIC (“cell-interconnect-coverglass”)-samenstellingen, zonnepanelen en zonne-”arrays” die “voor gebruik in de ruimte gekwalificeerd” zijn en niet onder 3A001.e.4. vallen (1);

p.

Cermet trimmers.

X.A.I.002

Universele “elektronische samenstellingen”, modules en uitrusting.

a.

Elektronische testapparatuur, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

b.

Digitale magneetbandinstrumentatierecorders met een of meer van de volgende kenmerken:

1.

Een maximale digitale overbrengingssnelheid van de interface groter dan 60 Mbit/s, waarbij gebruik wordt gemaakt van “helical scan”-technieken;

2.

Een maximale digitale overbrengingssnelheid van de interface groter dan 120 Mbit/s, waarbij gebruik wordt gemaakt van vaste-koptechnieken; of

3.

“Voor gebruik in de ruimte gekwalificeerd”;

c.

Apparatuur met een maximale digitale overbrengsnelheid van de interface groter dan 60 Mbit/s, ontworpen voor het ombouwen van digitale magneetbandvideorecorders voor gebruik als digitale instrumentatiegegevensrecorders;

d.

Niet-modulaire analoge oscilloscopen met een bandbreedte van 1 GHz of meer;

e.

Modulaire analoge oscilloscoopsystemen met een van de volgende kenmerken:

1.

Een hoofdorgaan met een bandbreedte van 1 GHz of groter; of

2.

Insteekmodulen met een individuele bandbreedte van 4 GHz of meer;

f.

Analoge bemonsteringsoscilloscopen voor het analyseren van periodieke verschijnselen met een effectieve bandbreedte groter dan 4 GHz;

g.

Digitale oscilloscopen en “transient recorders” die gebruikmaken van analoog-digitaalomzettingstechnieken, geschikt voor het opslaan van kortstondige verschijnselen door het opeenvolgend bemonsteren van eenmalige ingangssignalen met tussenpozen van minder dan 1 ns (meer dan 1 gigasample per seconde (GSPS)), met digitalisering naar een scheidend vermogen van 8 bit of beter en opslag van 256 of meer monsters.

Opmerking:

X.A.I.002 is van toepassing op de volgende speciaal ontworpen componenten voor analoge oscilloscopen:

1.

Plug-inmodulen;

2.

Externe versterkers;

3.

Voorversterkers;

4.

Bemonsteringstoestellen;

5.

Kathodestraalbuizen.

X.A.I.003

Specifieke verwerkingsapparatuur, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, als hieronder:

a.

Frequentieomzetters en speciaal ontworpen componenten daarvoor, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

b.

Massaspectrometers, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

c.

Alle flashröntgenmachines of componenten van op basis daarvan ontworpen gepulseerde voedingssystemen, met inbegrip van Marx-generatoren, pulsvormingsnetwerken met een hoog vermogen, hoogspanningscondensatoren en -triggers;

d.

Pulsversterkers, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

e.

Elektronische apparatuur voor het genereren van tijdvertraging of het meten van tijdsinterval, als hieronder:

1.

Digitale generatoren met tijdvertraging met een resolutie van 50 ns of minder voor een tijdsinterval van 1 μs of meer; of

2.

Meerkanalige (d.w.z. drie kanalen of meer) of modulaire intervalmeters en chronometrische apparatuur met een resolutie van 50 ns of minder voor een tijdsinterval van 1 μs of meer;

f.

Chromatografie en spectrometrie analytische instrumenten.

X.B.I.001

Apparatuur voor de vervaardiging van elektronische componenten of materialen, als hieronder, en daarvoor speciaal ontworpen componenten en toebehoren.

a.

Apparatuur speciaal ontworpen voor de vervaardiging van elektronenbuizen, optische elementen en speciaal ontworpen componenten daarvoor, bedoeld in 3A001 (2) of X.A.I.001;

b.

Apparatuur speciaal ontworpen voor de productie van halfgeleiderelementen, geïntegreerde schakelingen en “elektronische samenstellingen”, als hieronder, en systemen die dergelijke apparatuur bevatten of er de kenmerken van hebben:

Opmerking : X.B.I.001.b. is ook van toepassing op apparatuur die wordt gebruikt of aangepast voor gebruik bij de vervaardiging van andere elementen, zoals beeldvormers, elektro-optische elementen en elementen waarbij gebruik wordt gemaakt van akoestische golven.

1.

Apparatuur voor de verwerking van materialen voor de vervaardiging van hulpmiddelen en componenten als bedoeld in rubriek X.B.I.001.b, als hieronder:

Opmerking : X.B.I.001 heeft geen betrekking op kwartsovenbuizen, ovenbekleding, eindeffectoren (“paddles”), ovenschuitjes (met uitzondering van speciaal ontworpen “caged boats”), gaswasflessen, cassettes of smeltkroezen speciaal ontworpen voor de in X.B.I.001.b.1. bedoelde verwerkingsapparatuur.

a.

Apparatuur voor de productie van polykristallijn silicium en materialen bedoeld in 3C001 (3);

b.

Apparatuur speciaal ontworpen voor het zuiveren of verwerken van III/V en II/VI halfgeleidermaterialen als bedoeld in 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 of 3C005 1 , met uitzondering van kristaltrekkers, waarop X.B.I.001.b.1.c hieronder betrekking heeft;

c.

Kristaltrekkers en -ovens, als hieronder:

Opmerking : X.B.I.001.b.1.c heeft geen betrekking op diffusie- en oxidatieovens.

1.

Uitgloei- of rekristalliseerapparatuur anders dan ovens met temperatuursuniformiteit voor grote energieoverdracht geschikt voor het bewerken van plakken (“wafers”) met een snelheid van 0,005 m2 per minuut;

2.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” kristaltrekkers met één of meer van de volgende kenmerken:

a.

Hervulbaar zonder vervanging van de smeltkroescontainer;

b.

Geschikt voor een werkdruk van meer dan 2,5 × 105 Pa; of

c.

Geschikt voor het trekken van kristallen met een diameter van meer dan 100 mm;

d.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” kristaltrekkers voor epitaxiale groei met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

Geschikt voor de productie van een laag van silicium met een laagdikte-uniformiteit beter dan ± 2,5 % over een afstand van 200 mm of meer;

2.

Geschikt voor de productie van een laag van een ander materiaal dan silicium met een laagdikte-uniformiteit van de wafer gelijk aan of beter dan ± 3,5 %; of

3.

Rotatie van afzonderlijke wafers tijdens de bewerking;

e.

Apparatuur voor het opbrengen van epitaxiale lagen door middel van moleculaire bundels;

f.

Magnetisch verbeterde sputterapparatuur met speciaal ontworpen geïntegreerde load-locks, geschikt voor load-lock-wafeltransport in een geïsoleerde vacuümomgeving;

g.

Apparatuur speciaal ontworpen voor ionenimplantatie, ionenversterkte of foto-versterkte diffusie, met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

Mogelijkheid om patronen te vormen;

2.

Stralingsenergie (versnellingsspanning) van meer dan 200 keV;

3.

Geoptimaliseerd om te werken bij een stralingsenergie (versnellingsspanning) van minder dan 10 keV; of

4.

Geschikt om met hoge energie zuurstof te implanteren in een verhit “substraat”;

h.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor selectieve verwijdering (etsen) door middel van anisotrope droge methoden (bv. met plasma), als hieronder:

1.

“Batch”-typen met een van de volgende kenmerken:

a.

Eindpuntsbepaling, anders dan met optische emissiespectroscopietypen; of

b.

Bedrijfsdruk (voor etsen) van de reactor van 26,66 Pa of minder;

2.

“Single wafer”-typen met één of meer van de volgende kenmerken:

a.

Eindpuntsbepaling, anders dan met optische emissiespectroscopietypen;

b.

Bedrijfsdruk (voor etsen) van de reactor van 26,66 Pa of minder; of

c.

“Cassette-to-cassette” en “load lock” voor intern transport van wafers;

Opmerkingen:

1.

Onder “batch”-typen worden machines verstaan die niet speciaal ontworpen zijn voor de productiebewerking van afzonderlijke wafers. Dergelijke machines kunnen twee of meer wafers gelijktijdig bewerken met gemeenschappelijke procesparameters, zoals RF-vermogen, temperatuur, etsgassoorten, stroomsnelheden.

2.

Met “single wafer”-typen worden machines bedoeld die “speciaal ontworpen” zijn voor de productie van afzonderlijke wafers. Deze machines kunnen gebruikmaken van technieken voor automatisch intern transport van wafers om een enkele wafer in de bewerkingsapparatuur te laden. De definitie omvat apparatuur die meerdere wafers kan laden en bewerken, maar waarbij de etsparameters, zoals RF-vermogen of eindpunt, voor elke afzonderlijke wafer apart kunnen worden bepaald.

i.

Apparatuur voor “chemische afzetting uit de damplaag” (CVD), bv. met plasma ondersteunde CVD (PECVD) of fotoversterkte CVD, voor de fabricage van halfgeleiderelementen, met een van de volgende mogelijkheden voor het afzetten van oxiden, nitriden, metalen of polysilicum:

1.

Apparatuur voor “chemische afzetting uit de damplaag” met een werkdruk lager dan 105 Pa, of

2.

PECVD-apparatuur werkend met een werkfrequentie van minder dan 60 Pa of met automatisch intern transport van wafers volgens “cassette-to-cassette” en “load lock”-methode;

Opmerking : X.B.I.001.b.1.i heeft geen betrekking op systemen voor “chemische afzetting uit de damplaag” bij lage druk (LPCVD) of reactieve “sputter”-apparatuur.

j.

Elektronenbundelsystemen speciaal ontworpen of aangepast voor het vervaardigen van maskers of het bewerken van halfgeleiderelementen, met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

Elektrostatische bundeldeflectie;

2.

Gevormd niet-Gaussbundelprofiel;

3.

Digitaal-analoogomzettingssnelheid hoger dan 3 MHz;

4.

Digitaal-analoogomzettingsnauwkeurigheid van meer dan 12 bit; of

5.

Terugkoppelingsnauwkeurigheid van 1 μm of preciezer met betrekking tot de doel-bundelpositie;

Opmerking : X.B.I.001.b.1.j heeft geen betrekking op systemen voor elektronenbundelafzetting of universele rasterelektronenmicroscopen.

k.

Apparatuur voor het afwerken van oppervlakken van halfgeleiderplakken (“wafers”), als hieronder:

1.

Speciaal ontworpen apparatuur voor het bewerken van de achterzijde van wafers die dunner zijn dan 100 μm en het later scheiden daarvan; of

2.

Speciaal ontworpen apparatuur voor het tot stand brengen van een oppervlakteruwheid van het actieve oppervlak van een bewerkte wafer met een waarde van 2 sigma van 2 μm of minder, totale meetklokuitslag (TIR);

Opmerking : X.B.I.001.b.1.k heeft geen betrekking op enkelzijdige schuur- en polijstmachines voor afwerking van het oppervlak van wafers.

l.

Apparatuur voor onderlinge koppeling, waaronder gemeenschappelijke enkelvoudige of meervoudige vacuümkamers speciaal ontworpen om de integratie van in X.B.I.001 bedoelde apparatuur in een compleet systeem mogelijk te maken;

m.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur die gebruikmaakt van “lasers” voor het herstellen of afbramen van “monolithische geïntegreerde schakelingen” met een van de volgende kenmerken:

1.

Instelnauwkeurigheid fijner dan ± 1 μm; of

2.

Brandpuntsvlak (groefbreedte) kleiner dan 3 μm.

Technische opmerking : Voor de toepassing van X.B.I.001.b.1 is “sputteren” een deklaagbekledingsprocedé waarbij positief geladen ionen worden versneld door een elektrisch veld naar het oppervlak van een trefplaat (deklaagmateriaal). De kinetische energie van de botsende ionen is voldoende om ervoor te zorgen dat atomen aan het oppervlak van de trefplaat vrijkomen en worden afgezet op het substraat. ( Opmerking : Sputteren met een triode of magnetron en reactief sputteren, welke methoden worden toegepast om de hechting van de bekleding en de afzetsnelheid te vergroten, zijn gebruikelijke aanpassingen van het procedé.)

2.

Maskers, maskersubstraten, apparatuur voor de vervaardiging van maskers en beeldgeleiderapparatuur voor de vervaardiging van elementen en componenten als bedoeld in rubriek X.B.I.001, als hieronder:

Opmerking : De term “maskers” verwijst naar de maskers gebruikt bij elektronenbundellithografie, röntgenlithografie en lithografie met ultraviolet licht, alsmede de gebruikelijke ultraviolette en zichtbare fotolithografie.

a.

Afgewerkte maskers, fijne optische netwerken (“reticles”) en ontwerpen daarvoor, met uitzondering van:

1.

Afgewerkte maskers of fijne optische netwerken (“reticles”) voor de vervaardiging van geïntegreerde schakelingen die niet onder 3A001 vallen (4); of

2.

Maskers of fijne optische netwerken met beide volgende eigenschappen:

a.

Het ontwerp is gebaseerd op geometrie van 2,5 μm of meer; alsmede

b.

Het ontwerp bevat geen bijzondere kenmerken om het beoogde gebruik door middel van productieapparatuur of “programmatuur” te wijzigen;

b.

Maskersubstraten, als hieronder:

1.

Met een hard oppervlak (bv. chroom, silicium, molybdeen) beklede “substraten” (bv. glas, kwarts, saffier) voor het vervaardigen van maskers met afmetingen van meer dan 125 mm x 125 mm; of

2.

Substraten speciaal ontworpen voor röntgenmaskers;

c.

Apparatuur, andere dan computers voor algemeen gebruik, speciaal ontworpen voor computerondersteund ontwerp (CAD) van halfgeleiderelementen of geïntegreerde schakelingen;

d.

Uitrusting of machines, als hieronder, voor de vervaardiging van maskers of fijne optische netwerken (“reticles”):

1.

Foto-optische repeteercamera’s die “arrays” kunnen produceren groter dan 100 mm × 100 mm, of die één enkele belichting groter dan 6 × 6 mm in het beeldvlak (d.w.z. het brandpuntsvlak) kunnen produceren, of die lijnbreedten van minder dan 2,5 μm kunnen aanbrengen in de fotoresist op het “substraat”;

2.

Apparatuur voor de vervaardiging van maskers of fijne optische netwerken die gebruikmaakt van ionen- of “laser”-bundellithografie, geschikt voor het aanbrengen van lijnbreedten van minder dan 2,5 μm; of

3.

Uitrusting of houders voor het aanpassen van maskers of fijne optische netwerken of het toevoegen van zelfdragende emulsies om gebreken te verhelpen;

Opmerking : X.B.I.001.b.2.d.1 en b.2.d.2 zijn niet van toepassing op apparatuur voor het vervaardigen van maskers waarbij gebruik wordt gemaakt van foto-optische methoden die ofwel vóór 1 januari 1980 in de handel verkrijgbaar was ofwel niet beter presteert dan dergelijke apparatuur.

e.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor de inspectie van maskers, fijne optische netwerken of zelfdragende emulsies met:

1.

Een resolutie van 0,25 μm of preciezer; alsmede

2.

Een nauwkeurigheid van 0,75 μm of preciezer over een afstand van één of twee coördinaten van 63,5 mm of meer;

Opmerking : X.B.I.001.b.2.e heeft niet betrekking op universele rasterelektronenmicroscopen, tenzij speciaal ontworpen en uitgerust voor automatische patrooninspectie.

f.

Apparatuur voor uitrichten en belichten ten behoeve van de productie van wafers met behulp van foto-optische of röntgenmethoden, bijvoorbeeld lithografische apparatuur, met inbegrip van apparatuur voor projectiebeeldoverdracht en “step and repeat”-/repeteerapparatuur (“direct step on wafer”) of scannerapparatuur (“step and scan”), geschikt voor het vervullen van een van de volgende functies:

Opmerking : X.B.I.001.b.2.f heeft geen betrekking op foto-optische op contact of nabijheid gebaseerde apparatuur voor het uitrichten en belichten van maskers, en evenmin op apparatuur voor contactbeeldoverdracht.

1.

Productie met een patroongrootte van minder dan 2,5 μm;

2.

Uitrichting met een nauwkeurigheid preciezer dan ± 0,25 μm (3 sigma);

3.

Machine-tot-machine-deklaag niet beter dan ± 0,3 μm; of

4.

golflengte van de lichtbron korter dan 400 nm;

g.

Elektronenbundel-, ionenbundel- of röntgenapparatuur voor projectiebeeldoverdracht geschikt voor het produceren van patronen van minder dan 2,5 μm;

Opmerking : Zie X.B.I.001.b.1.j voor afgebogen-en-gefocusseerde-bundelsystemen (systemen voor direct schrijven).

h.

Apparatuur met “lasers” voor direct schrijven op wafers en die patronen van minder dan 2,5 μm kan produceren.

3.

Apparatuur voor de assemblage van geïntegreerde schakelingen, als hieronder:

a.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” die-bonders met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

Speciaal ontworpen voor “hybride geïntegreerde schakelingen”;

2.

Een kruistafelbereik groter dan 37,5 × 37,5 mm; alsmede

3.

Plaatsingsnauwkeurigheid in het X-Y-vlak preciezer dan ± 10 μm;

b.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor het aanbrengen van meerdere bindingen in één enkele bewerking (bv. “beam lead bonders”, “chip carrier bonders” en “tape bonders”);

c.

Halfautomatische of automatische “hot cap sealers”, waarbij de toplaag plaatselijk wordt verwarmd tot een hogere temperatuur dan de pakketromp, speciaal ontworpen voor keramische microschakelingen bedoeld in 3A001 (5) en met een verwerkingscapaciteit van ten minste één pakket per minuut.

Opmerking : X.B.I.001.b.3 heeft geen betrekking op puntlasapparaten voor algemeen gebruik.

4.

Filters voor schone kamers geschikt om te zorgen voor een atmosfeer met 10 of minder deeltjes van 0,3 μm of kleiner per 0,02832 m3 en de daartoe benodigde filtermaterialen.

Technische opmerking : Voor de toepassing van X.B.I.001 wordt onder “door een opgeslagen programma gestuurd” verstaan: gestuurd via in een elektronisch geheugen opgeslagen instructies die door een processor kunnen worden uitgevoerd om de verrichting van vooraf bepaalde functies te sturen. Apparatuur kan “door een opgeslagen programma gestuurd” zijn, ook al bevindt het elektronische geheugen zich niet in het apparaat zelf.

X.B.I.002

Apparatuur voor het inspecteren of testen van elektronische componenten en materialen, en speciaal ontworpen componenten en toebehoren daarvoor.

a.

Apparatuur speciaal ontworpen voor het inspecteren of testen van elektronenbuizen, optische elementen en speciaal ontworpen componenten daarvoor als bedoeld in 3A001 (6) of X.A.I.001;

b.

Apparatuur speciaal ontworpen voor het inspecteren of testen van halfgeleiderelementen, geïntegreerde schakelingen en “elektronische samenstellingen”, als hieronder, en systemen die de kenmerken van dergelijke apparatuur bevatten:

Opmerking : X.B.I.002.b heeft ook betrekking op apparatuur gebruikt of aangepast voor gebruik bij het inspecteren of testen van andere apparaten, zoals beeldvormingsapparaten, elektro-optische apparaten en elementen waarbij gebruik wordt gemaakt van akoestische golven.

1.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” inspectieapparatuur voor de automatische detectie van gebreken, fouten of contaminanten van ten hoogste 0,6 μm in of op bewerkte wafers, substraten, met uitzondering van gedrukte schakelingen of chips, waarbij gebruik wordt gemaakt van optische-beeldverwervingstechnieken voor patroonvergelijking;

Opmerking : X.B.I.002.b.1 heeft niet betrekking op universele rasterelektronenmicroscopen, tenzij speciaal ontworpen en uitgerust voor automatische patrooninspectie.

2.

Speciaal ontworpen “door een opgeslagen programma gestuurde” meet- en analyseapparatuur, als hieronder:

a.

Speciaal ontworpen voor de meting van het zuurstof- of koolstofgehalte in halfgeleidermaterialen;

b.

Apparatuur voor lijnbreedtemeting met een resolutie van 1 μm of fijner;

c.

Speciaal ontworpen vlakheidsmeetinstrumenten geschikt voor het meten van vlakheidsafwijkingen van 10 μm of minder met een resolutie van 1 μm of fijner.

3.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor het testen van wafers die een of meer van de volgende kenmerken heeft:

a.

Instelnauwkeurigheid fijner dan 3,5 μm;

b.

Geschikt voor het testen van apparaten met meer dan 68 in-/uitgangspunten; of

c.

Geschikt voor het testen op een frequentie vanaf 1 GHz;

4.

Testapparatuur, als hieronder:

a.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur speciaal ontworpen voor het testen van discrete halfgeleiderelementen en niet-omhulde schijfjes, geschikt voor het testen op frequenties vanaf 18 GHz;

Technische opmerking : Discrete halfgeleiderelementen omvatten ook fotocellen en zonnecellen.

b.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur speciaal ontworpen voor het testen van geïntegreerde schakelingen en “elektronische samenstellingen” ervan, geschikt voor het functioneel testen:

1.

Met een “patroonsnelheid” hoger dan 20 MHz; of

2.

Met een “patroonsnelheid” hoger dan 10 MHz doch niet hoger dan 20 MHz en geschikt voor het testen van pakketten van meer dan 68 in-/uitgangspunten.

Opmerkingen : X.B.I.002.b.4.b heeft niet betrekking op testapparatuur speciaal ontworpen voor het testen van:

1.

Geheugens;