EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2874

Besluit (GBVB) 2023/2874 van de Raad van 18 december 2023 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ST/15246/2023/INIT

PB L, 2023/2874, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2874/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2874/oj

European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie L


2023/2874

18.12.2023

BESLUIT (GBVB) 2023/2874 VAN DE RAAD

van 18 december 2023

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 juli 2014 heeft de Raad Besluit 2014/512/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

In zijn conclusies van 26 en 27 oktober 2023 herhaalde de Europese Raad dat hij de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, die een onmiskenbare schending van het Handvest van de Verenigde Naties vormt, met klem veroordeelt, en bevestigde hij de onverminderde steun van de Unie voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen, en voor het inherente recht van het land op zelfverdediging tegen de Russische agressie. De Europese Raad stelde ook dat Ruslands capaciteit om zijn aanvalsoorlog te voeren verder moet worden verzwakt, onder meer door het verder verscherpen van de sancties, en door de volledige en doeltreffende uitvoering ervan en voorkoming dat ze worden omzeild, met name voor goederen met een hoog risico, in nauwe samenwerking met partners en bondgenoten.

(4)

Gezien de ernst van de situatie is het passend verdere beperkende maatregelen vast te stellen.

(5)

Met name acht de Raad het passend een verbod in te stellen op de directe of indirecte invoer, aankoop of overbrenging van diamanten uit Rusland. Dat verbod moet gelden voor diamanten van oorsprong uit Rusland, diamanten die uit Rusland worden uitgevoerd, diamanten die door Rusland worden doorgevoerd en Russische diamanten die worden verwerkt in andere derde landen dan Rusland. Het verbod geldt vanaf 1 januari 2024 voor niet-industriële natuurlijke en synthetische diamanten en voor diamanten juwelen, en omvat een geleidelijke invoering, vanaf 1 maart 2024 tot en met 1 september 2024, van een verbod op indirecte invoer van Russische diamanten die worden verwerkt in andere derde landen dan Rusland, met inbegrip van juwelen waarin diamanten van oorsprong uit Rusland zijn verwerkt. Het verbod op indirecte invoer wordt geleidelijk ingevoerd omdat het nodig is een passend traceerbaarheidsmechanisme op te zetten dat effectieve handhavingsmaatregelen mogelijk maakt en verstoringen voor marktdeelnemers tot een minimum beperkt.

(6)

Het verbod op Russische diamanten maakt deel uit van de inspanningen van de G7 om een internationaal gecoördineerd verbod op diamant tot stand te brengen dat erop gericht is Rusland een dergelijke belangrijke inkomstenbron te ontnemen. Wil het verbod Rusland ook effectief zijn inkomsten uit diamantontginning ontnemen, dan moet tegelijkertijd ook een actie worden ondernomen in andere belangrijke markten voor diamanten, waaronder het beperken van de invoer van Russische diamanten die in andere derde landen dan Rusland worden verwerkt.

(7)

Het is passend 29 nieuwe entiteiten toe te voegen aan de lijst van rechtspersonen, entiteiten en lichamen die is opgenomen in bijlage IV bij Besluit 2014/512/GBVB, namelijk de lijst van personen, entiteiten en lichamen die rechtstreeks steun verlenen aan het militair-industrieel complex van Rusland bij de aanvalsoorlog tegen Oekraïne, en waaraan strengere uitvoerbeperkingen worden opgelegd met betrekking tot goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de technologische versterking van de Russische defensie- en veiligheidssector. Gezien de belangrijke faciliterende rol van elektronische componenten voor gebruik door het Russische militaire en industriële complex ter ondersteuning van de aanvalsoorlog tegen Oekraïne, is het bovendien passend bepaalde entiteiten in andere derde landen dan Rusland die betrokken zijn bij het omzeilen van handelsbeperkingen, in die lijst op te nemen, evenals bepaalde Russische entiteiten die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie en levering van elektronische componenten voor het militaire en industriële complex van Rusland.

(8)

Het is passend de lijst van goederen die bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, uit te breiden door toevoeging van producten die door Rusland zijn gebruikt in zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne en producten die bijdragen tot de ontwikkeling of productie van die militaire systemen, met inbegrip van chemische stoffen, lithiumbatterijen, thermostaten, gelijkstroommotoren en servomotoren voor onbemande luchtvaartuigen, gereedschapswerktuigen en delen van machines of van toestellen.

(9)

Het is passend een lijst van partnerlanden vast te stellen die een reeks beperkende maatregelen voor de invoer van ijzer en staal en een reeks invoercontrolemaatregelen toepassen die in wezen gelijkwaardig zijn aan die van Besluit 2014/512/GBVB en Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad (2), en bepaalde liquidatieperioden voor de invoer van specifieke staalproducten te verlengen.

(10)

Het is passend verdere beperkingen in te stellen op de uitvoer van goederen die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland.

(11)

Daarnaast is het passend verdere beperkingen in te voeren op de invoer van goederen die voor Rusland aanzienlijke inkomsten opleveren en Rusland in staat stellen zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne voort te zetten, zoals vloeibaar propaangas, ruwijzer en spiegelijzer, koperdraad, aluminiumdraad, folie, buizen en pijpen. Er is voorzien in bepaalde uitzonderingen en overgangsperioden.

(12)

Bovendien is het gerechtvaardigd de lidstaten de mogelijkheid te bieden om de binnenkomst in de Unie toe te staan van persoonlijke goederen die geen grote bezorgdheid over sanctieomzeiling veroorzaken, zoals producten voor persoonlijke hygiëne of kledingstukken die door reizigers worden gedragen of meegenomen in hun bagage en duidelijk bestemd zijn voor louter persoonlijk gebruik door hen of hun familieleden. Het is ook passend een vrijstelling in te voeren voor de binnenkomst in de Unie van auto’s met een diplomatieke kentekenplaat en om de lidstaten de mogelijkheid te bieden, teneinde de binnenkomst in de Unie te vergemakkelijken van burgers van de Unie die in Rusland wonen, onder de door die lidstaten passend geachte voorwaarden, de binnenkomst toe te staan van auto’s van burgers van de Unie of hun naaste familieleden die in Rusland verblijven en de Unie binnenreizen, mits die auto’s niet voor verkoop zijn bestemd en louter voor persoonlijk gebruik worden bestuurd. De situatie van auto’s uit Rusland die zich reeds op het grondgebied van de Unie bevinden, kan door de lidstaten worden geregulariseerd.

(13)

Het is passend een afwijking in te voeren die het mogelijk maakt leningen of kredieten te verstrekken aan entiteiten die actief zijn in de Russische energiesector die onder het verbod op transacties waarin Besluit 2014/512/GBVB voorziet vallen, onder de daarin vastgestelde voorwaarden.

(14)

Om de voorzieningszekerheid van bepaalde lidstaten te waarborgen, is het passend specifieke afwijkingen van het verbod op de invoer van ruwe olie en aardolieproducten uit Rusland met een jaar te verlengen.

(15)

Het prijsplafondmechanisme berust op een attestatieprocedure aan de hand waarvan exploitanten in de aanvoerketen van Russische olie over zee kunnen aantonen dat deze olie tegen of onder het door de Price Cap Coalition overeengekomen prijsplafond is aangekocht. Om de uitvoering en naleving van dat mechanisme verder te ondersteunen en tegelijkertijd de vervalsing van attestaties beter tegen te gaan, is het passend een vereiste in te voeren dat gespecificeerde prijsinformatie voor bijkomende kosten, zoals verzekeringen en vracht, op verzoek door heel de toeleveringsketen van de Russische oliehandel heen wordt gedeeld. Overeenkomstig het op niveaus gebaseerde systeem van de Price Cap Coalition voor attestaties, dat de nalevingsverplichtingen van actoren moduleert op basis van hun toegang tot de aankoopprijs voor Russische ruwe of aardolieproducten, moet de gespecificeerde kosteninformatie worden gedeeld door de actoren die toegang hebben tot deze informatie, zoals handelaren en bevrachters. Actoren verderop in de toeleveringsketen, zoals reders en verzekeraars, moeten in het kader van hun due diligence-procedures de gespecificeerde kosteninformatie die wordt verstrekt door actoren die dichter bij de oorsprong van dergelijke informatie staan, kunnen verzamelen en kunnen delen. De bevoegde autoriteiten kunnen die informatie te allen tijde bij elke actor opvragen, ongeacht hun plaats in de toeleveringsketen, om na te gaan of het prijsplafondmechanisme wordt nageleefd. Er wordt voorzien in een passende overgangsperiode.

(16)

De uitvoering en de handhaving van het prijsplafondmechanisme moeten verder worden ondersteund door informatie-uitwisseling tussen de Commissie, met de steun van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, en de lidstaten, teneinde vaartuigen en entiteiten te kunnen identificeren die een of meer misleidende praktijken toepassen, zoals schip-tot-schiptransfers die bij het vervoer van Russische ruwe olie of aardolieproducten worden gebruikt om de oorsprong of bestemming van vracht en manipulaties van het automatisch identificatiesysteem te verhullen.

(17)

Met het oog op de invoering van transparantie bij de verkoop van tankers, in het bijzonder tweedehandsschepen, die kunnen worden gebruikt om het invoerverbod op Russische ruwe olie of aardolieproducten en het door de Price Cap Coalition overeengekomen prijsplafond te omzeilen, is het passend te voorzien in een kennisgevingsverplichting voor de verkoop van tankers naar een willekeurig derde land en in een afwijking van het verbod op de verkoop van tankers naar Russische personen en entiteiten, of voor gebruik in Rusland. Deze verplichting geldt voor de eigenaar van een tanker die onderdaan is van een lidstaat, voor een natuurlijke persoon die in een lidstaat verblijft en voor een in de Unie gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam. De eigenaar, of eenieder die namens hem optreedt, dient de bevoegde autoriteiten in kennis te stellen van elke dergelijke verkoop die sinds 5 december 2022 heeft plaatsgevonden en alle noodzakelijke details te verstrekken.

(18)

In het prijsplafondmechanisme is bepaald dat specifieke projecten die essentieel zijn voor de energiezekerheid van bepaalde derde landen worden vrijgesteld van toepassing van het door de Price Cap Coalition overeengekomen prijsplafond. Om in de energiezekerheidsbehoeften van Japan te kunnen voorzien, moet de vrijstelling voor het Sachalin-2-project (Сахалин-2) in Rusland worden verlengd tot en met 28 juni 2024.

(19)

Teneinde de omzeiling van het verbod op het leveren van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen of bewaring van cryptoactiva aan Russische onderdanen en ingezetenen verder te beperken, is het passend Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven te verbieden eigenaar te zijn van, zeggenschap uit te oefenen over of functies te bekleden in de bestuursorganen van de rechtspersonen, entiteiten of lichamen die dergelijke diensten verlenen.

(20)

Daarnaast is het passend het bestaande verbod op het verlenen van diensten uit te breiden tot de levering van software voor het beheer van ondernemingen en software voor industrieel ontwerp en fabricage, met inachtneming van passende vrijstellingen en afwijkingen.

(21)

Gezien het belang van het Paks II-project voor de belangen van Hongarije met betrekking tot de energievoorzieningszekerheid, zijn de vrijstellingen en afwijkingen in dit besluit betreffende civiele nucleaire projecten geheel van toepassing op alle goederen en diensten die nodig zijn voor dat project.

(22)

De Raad acht het gerechtvaardigd bepaalde rapportagevereisten op te leggen voor het overmaken van geld naar buiten de Unie door in de Unie gevestigde entiteiten, met inbegrip van Special Purpose Entities, wier eigendomsrechten in handen zijn van in Rusland gevestigde entiteiten, Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven.

(23)

De Raad acht het passend te eisen dat exporteurs de wederuitvoer naar Rusland en de wederuitvoer voor gebruik in Rusland van gevoelige goederen en technologie als vermeld in de bijlagen XI, XX en XXXV bij Verordening (EU) nr. 833/2014, veelvoorkomende prioritaire producten, of vuurwapens en munitie als vermeld in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 258/2012, contractueel verbieden.

(24)

Ten slotte is het noodzakelijk bepaalde technische wijzigingen aan te brengen, onder meer door vrijstellingen van bepaalde verbodsbepalingen te vervangen door afwijkingen, door vrijstellingen voor persoonlijk gebruik toe te voegen, door in kennisgevingsverplichtingen te voorzien, door verwijzingen toe te voegen die in sommige artikelen ontbreken maar in soortgelijke artikelen wel zijn opgenomen, en door verwijzingen naar verstreken overgangsperioden en andere verwijzingen die niet nodig zijn om aan het doel van een bepaalde bepaling te voldoen, te schrappen. Het schrappen van verwijzingen naar reeds verstreken overgangsperioden is niet bedoeld om rechtsgevolgen te hebben voor vroegere of lopende contracten of voor de toepasselijkheid van die overgangsperioden.

(25)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(26)

Besluit 2014/512/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/512/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1 worden de leden 6 en 7 vervangen door:

“6.   Het is verboden direct of indirect regelingen te treffen of deel te nemen aan regelingen voor:

i)

nieuwe leningen of kredieten met een looptijd van meer dan dertig dagen ten behoeve van rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1 of lid 3, tussen 12 september 2014 en 26 februari 2022, of

ii)

nieuwe leningen of kredieten aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1, lid 2, lid 3 of lid 4 na 26 februari 2022.

Dit verbod is niet van toepassing op:

a)

leningen of kredieten die als specifiek en welomschreven doel hebben financiering te verlenen voor niet aan beperkingen onderworpen in- of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en een derde staat, met inbegrip van de uitgaven voor goederen en diensten van een derde staat die nodig zijn voor de uitvoering van de uit- of invoercontracten, mits de nationale bevoegde autoriteit binnen drie maanden na de datum van de lening of het krediet in kennis is gesteld, of

b)

leningen die als specifiek en welomschreven doel hebben noodfinanciering te bieden om te beantwoorden aan de solvabiliteits- en liquiditeitscriteria voor in de Unie gevestigde rechtspersonen wier eigendomsrechten voor meer dan 50 % in handen zijn van een in bijlage I vermelde entiteit, mits de nationale bevoegde autoriteit binnen drie maanden na de datum van de lening of het krediet in kennis is gesteld.

7.   De verbodsbepaling van lid 6 is niet van toepassing op opnemingen of uitbetalingen uit hoofde van een vóór 26 februari 2022 gesloten contract, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a)

alle voorwaarden voor een dergelijke opneming of uitbetaling:

i)

zijn vóór 26 februari 2022 overeengekomen, en

ii)

zijn niet op of na die datum gewijzigd;

b)

vóór 26 februari 2022 werd een contractuele vervaldatum vastgelegd voor de volledige terugbetaling van alle middelen die ter beschikking werden gesteld en voor de annulering van alle verbintenissen, rechten en verplichtingen in het kader van het contract;

c)

ten tijde van de sluiting van het contract was het contract niet in strijd met de op dat ogenblik geldende verbodsbepalingen van dit besluit, en

d)

de nationale bevoegde autoriteit is binnen drie maanden in kennis gesteld van de datum van de opneming of uitbetaling.

De in punt a) bedoelde voorwaarden voor een opneming of uitbetaling behelzen ook bepalingen over de lengte van de terugbetalingstermijn voor iedere opneming of uitbetaling, de toegepaste intrestvoet of de berekeningsmethode voor de intrestvoet, en het maximumbedrag.”.

2)

In artikel 1 bis worden de leden 2 en 3 vervangen door:

“2.   Na 23 februari 2022 is het verboden direct of indirect regelingen te treffen of deel te nemen aan regelingen voor nieuwe leningen of kredieten aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1.

Het verbod is niet van toepassing op leningen of kredieten die als specifiek en welomschreven doel hebben financiering te verstrekken voor toegestane invoer of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en een derde land, met inbegrip van uitgaven voor goederen en diensten uit een ander derde land die nodig zijn om de uitvoer- of invoercontracten uit te voeren, mits de nationale bevoegde autoriteit binnen drie maanden na de datum van de lening of het krediet in kennis is gesteld.

3.   De verbodsbepaling van lid 2 is niet van toepassing op opnemingen of uitbetalingen uit hoofde van een vóór 23 februari 2022 gesloten contract, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a)

alle voorwaarden voor een dergelijke opneming of uitbetaling:

i)

zijn vóór 23 februari 2022 overeengekomen, en

ii)

zijn niet op of na die datum gewijzigd;

b)

vóór 23 februari 2022 werd een contractuele vervaldatum vastgelegd voor de volledige terugbetaling van alle middelen die ter beschikking werden gesteld en voor de annulering van alle verbintenissen, rechten en verplichtingen in het kader van het contract, en

c)

de nationale bevoegde autoriteit is binnen drie maanden na de datum van de kredietopneming of uitbetaling in kennis gesteld.

De in punt a) bedoelde voorwaarden voor een opneming of uitbetaling behelzen ook bepalingen over de lengte van de terugbetalingstermijn voor iedere opneming of uitbetaling, de toegepaste intrestvoet of de berekeningsmethode voor de intrestvoet, en het maximumbedrag.”.

3)

Artikel 1 bis bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

de leden 2, 2 ter en 2 quinquies worden geschrapt;

b)

in lid 3 wordt de inleidende zin vervangen door:

“Tenzij anderszins verboden, is het verbod van lid 1 niet van toepassing op:”;

c)

in lid 3 wordt punt d) vervangen door:

“d)

transacties, met inbegrip van verkopen, die strikt noodzakelijk zijn voor de liquidatie, uiterlijk op 31 december 2024, van een joint venture of een soortgelijke juridische constructie die is aangegaan vóór 16 maart 2022, waarbij een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 betrokken is;”;

d)

in lid 3 wordt punt h) geschrapt;

e)

lid 3 bis wordt vervangen door:

“3 bis.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor transacties die strikt noodzakelijk zijn opdat de in lid 1 bedoelde entiteiten of hun dochterondernemingen in de Unie uiterlijk op 31 december 2024 in de Unie gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen kunnen afstoten dan wel zich hieruit terugtrekken.”

.

4)

Artikel 1 ter wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“2 bis.   Met ingang van 18 januari 2024 is het verboden toe te staan dat Russische onderdanen of in Rusland verblijvende natuurlijke personen direct of indirect eigenaar zijn van, zeggenschap uitoefenen over of functies bekleden in de bestuursorganen van een rechtspersoon, entiteit of lichaam dat volgens het recht van een lidstaat is opgericht of erkend, en de in lid 2 bedoelde diensten verleent.”

;

b)

lid 3 wordt vervangen door:

“3.   De leden 1, 2 en 2 bis zijn niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch op natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.”

.

5)

In artikel 1 nonies, lid 2, wordt punt a) vervangen door:

“a)

de exploitatie, het onderhoud, de ontmanteling en het beheer van radioactief afval, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, alsmede de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;”.

6)

In artikel 1 decies, lid 2, wordt punt d) vervangen door:

“d)

de exploitatie, het onderhoud, de ontmanteling en het beheer van radioactief afval, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, alsmede de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;”.

7)

Artikel 1 duodecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 2 bis wordt de inleidende zin vervangen door:

“2 bis.   Het is verboden direct of indirect diensten op het gebied van markt- en opinieonderzoek, technische tests en analyses en reclame te verlenen aan:”;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“2 ter.   Het is verboden direct of indirect software voor het beheer van ondernemingen en software voor industrieel ontwerp en fabricage te verkopen, te leveren, over te dragen, uit te voeren of te verstrekken aan:

a)

de regering van Rusland, of

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.”

;

c)

de leden 3, 4 en 4 bis worden geschrapt;

d)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“3 bis.   Het is verboden:

a)

direct of indirect aan de regering van Rusland of aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met het verlenen van de in de leden 1, 2, 2 bis en 2 ter bedoelde diensten;

b)

direct of indirect aan de regering van Rusland of aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen financiering of financiële bijstand te verlenen die verband houden met het verlenen van de in de leden 1, 2, 2 bis en 2 ter bedoelde goederen en diensten of met het verlenen van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.”

;

e)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“4 ter.   Lid 2 ter is niet van toepassing op de verkoop, de levering, de overdracht, de uitvoer of de verstrekking van software die strikt noodzakelijk is voor de beëindiging, uiterlijk op 20 maart 2024, van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 19 december 2023, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”

;

f)

lid 7 wordt vervangen door:

“7.   De leden 1, 2, 2 bis en 2 ter zijn tot 20 juni 2024 niet van toepassing op de verlening van diensten die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap staan van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die zijn erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, van Zwitserland of van een in bijlage VII vermeld partnerland.”

;

g)

lid 8 wordt vervangen door:

“8.   De leden 2, 2 bis en 2 ter zijn niet van toepassing op de verkoop, de levering, de overdracht, de uitvoer of de verlening van diensten die nodig zijn voor noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen.”

;

h)

lid 9 wordt geschrapt;

i)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“9 ter.   In afwijking van lid 2 ter kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de daarin genoemde dienstverlening, nadat zij hebben vastgesteld dat die diensten noodzakelijk zijn voor de bijdrage van Russische onderdanen aan internationale open-sourceprojecten.”

;

j)

lid 10 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de inleidende zin wordt vervangen door:

“10.   In afwijking van de leden 1, 2, 2 bis, 2 ter en 3 bis kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de daarin genoemde diensten, nadat zij hebben geconstateerd dat dit noodzakelijk is voor:”;

b)

punt f) wordt vervangen door:

“f)

de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de voltooiing van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;”;

c)

het volgende punt wordt toegevoegd:

“h)

het uitsluitende gebruik door in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap staan van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die zijn erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, van Zwitserland of van een in bijlage VII vermeld partnerland.”;

k)

lid 11 wordt vervangen door:

“11.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 9 bis, 9 ter en 10 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”

.

8)

In artikel 1 quaterdecies wordt lid 2 geschrapt.

9)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 1 quindecies

1.   In de Unie gevestigde rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 40 % direct of indirect in handen zijn van:

a)

een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat in Rusland is gevestigd;

b)

een Russisch onderdaan, of

c)

een natuurlijke persoon die in Rusland verblijft,

melden met ingang van 1 mei 2024, binnen twee weken na het einde van elk kwartaal, de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn, elke overdracht van middelen van meer dan 100 000 EUR uit de Unie die zij tijdens dat kwartaal direct of indirect in het kader van een of meer transacties hebben verricht.

2.   Onverminderd de toepasselijke regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim verstrekken krediet- en financiële instellingen met ingang van 1 juli 2024, binnen twee weken na het einde van elk semester, de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn, informatie over alle geldovermakingen naar buiten de Unie waarvan het totale bedrag in de loop van dat semester 100 000 EUR overschrijdt en die zij direct of indirect hebben ingeleid voor de in lid 1 bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen.

3.   De lidstaten analyseren de overeenkomstig de leden 1 en 2 ontvangen informatie om te achterhalen of er transacties, entiteiten en bedrijfssectoren zijn die een ernstig risico inhouden op inbreuken op, omzeiling van, of gebruik van middelen voor doeleinden die onverenigbaar zijn met dit besluit, of Besluiten 2014/145/GBVB (*1), 2014/386/GBVB (*2), 2014/512/GBVB of (GBVB) 2022/266 (*3) van de Raad, of Verordeningen (EU) nr. 269/2014 (*4), (EU) nr. 833/2014 (*5), (EU) nr. 692/2014 (*6) of (EU) 2022/263 (*7) van de Raad, en stellen elkaar en de Commissie regelmatig in kennis van hun bevindingen.

4.   Op basis van de overeenkomstig lid 3 van de lidstaten ontvangen informatie evalueert de Commissie uiterlijk 20 december 2024 de werking van de maatregelen in dit artikel.”.

(*1)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16)."

(*2)  Besluit 2014/386/GBVB van de Raad van 23 juni 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol (PB L 183 van 24.6.2014, blz. 70)."

(*3)  Besluit (GBVB) 2022/266 van de Raad van 23 februari 2022 betreffende beperkende maatregelen in antwoord op de illegale erkenning, bezetting of annexatie door de Russische Federatie van bepaalde niet onder regeringsgezag vallende gebieden van Oekraïne (PB L 42 I van 23.2.2022, blz. 109)."

(*4)  Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6)."

(*5)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1)."

(*6)  Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad van 23 juni 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol (PB L 183 van 24.6.2014, blz. 9)."

(*7)  Verordening (EU) 2022/263 van 23 februari 2022 van de Raad betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale erkenning, bezetting of annexatie door de Russische Federatie van bepaalde niet onder regeringsgezag vallende gebieden van Oekraïne (PB L 42 I van 23.2.2022, blz. 77).”."

10)

In artikel 3, lid 4, wordt punt c) vervangen door:

“c)

bestemd voor de exploitatie, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, zoals het Paks II-project, alsook civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;”.

11)

in artikel 3 bis, lid 4, wordt punt c) vervangen door:

“c)

bestemd voor de exploitatie, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, zoals het Paks II-project, alsook civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;”.

12)

In artikel 4 worden de leden 4 en 5 vervangen door:

“4.   De verbodsbepaling van lid 2 is tot 20 juni 2024 niet van toepassing op het verschaffen van verzekering of herverzekering aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat zijn opgericht of erkend met betrekking tot hun activiteiten buiten de energiesector in Rusland.

5.   In afwijking van lid 2 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen om na 20 juni 2024 verzekering of herverzekering te verschaffen aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat zijn opgericht of erkend met betrekking tot hun activiteiten buiten de energiesector in Rusland.”

.

13)

In artikel 4 bis wordt het volgende lid ingevoegd:

“3 bis.   In afwijking van lid 1, punt b), van dit artikel kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor elke daarin bedoelde activiteit, nadat zij hebben vastgesteld dat die activiteit overeenkomstig artikel 1 bis bis, lid 3, punt b), noodzakelijk is om de exploitatie te waarborgen van een diepzeeoffshoregasproject in de Middellandse Zee waarin een in de bijlage X vermelde rechtspersoon, entiteit of lichaam voor 31 oktober 2017 reeds minderheidsaandeelhouder was, en dit nog steeds is, op voorwaarde dat het project uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staat van of wordt geëxploiteerd door een rechtspersoon die krachtens het recht van een lidstaat is erkend of opgericht.”

.

14)

In artikel 4 quinquies worden de leden 5 tot en met 5 quater geschrapt.

15)

In artikel 4 nonies bis, lid 5, wordt punt d) vervangen door:

“d)

vervoer van splijtstof en andere goederen die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van civiele nucleaire vermogens, zoals het Paks II-project.”.

16)

Artikel 4 decies wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt punt d) vervangen door:

“d)

met ingang van 30 september 2023 direct of indirect de in bijlage XVII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde ijzer- en staalproducten in te voeren of te kopen, wanneer deze in een derde land zijn verwerkt en waarin de in bijlage XVII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Rusland zijn verwerkt; voor de in bijlage XVII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde producten die in een derde land zijn verwerkt en waarin staalproducten van oorsprong uit Rusland met de GN-codes 7207 11, 7207 12 10 of 7224 90 zijn verwerkt, geldt dit verbod met ingang van 1 april 2024 voor GN-code 7207 11, en met ingang van 1 oktober 2028 voor de GN-codes 7207 12 10 en 7224 90.

Voor de toepassing van dit punt verstrekken importeurs op het moment van invoer het bewijs van het land van oorsprong van de ijzer- en staalbasisproducten die voor de verwerking van het product in een derde land worden gebruikt, tenzij het product is ingevoerd uit een partnerland voor de invoer van ijzer en staal, zoals vermeld in bijlage XV”;

b)

aan lid 4 worden de volgende punten toegevoegd:

“c)

3 185 719 ton tussen 1 oktober 2024 en 30 september 2025;

d)

2 998 324 ton tussen 1 oktober 2025 en 30 september 2026;

e)

2 623 534 ton tussen 1 oktober 2026 en 30 september 2027;

f)

2 061 348 ton tussen 1 oktober 2027 en 30 september 2028.”;

c)

aan lid 5 bis worden de volgende punten toegevoegd:

“c)

124 956 ton tussen 1 oktober 2024 en 30 september 2025;

d)

117 606 ton tussen 1 oktober 2025 en 30 september 2026;

e)

102 905 ton tussen 1 oktober 2026 en 30 september 2027;

f)

80 854 ton tussen 1 oktober 2027 en 30 september 2028.”;

d)

lid 7 wordt vervangen door:

“7.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van de in bijlage XVII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde goederen, nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en voor de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen of kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.”

.

17)

In artikel 4 undecies wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Het is verboden luxegoederen, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.”

.

18)

Artikel 4 duodecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende leden worden ingevoegd:

“3 bis bis.   De bevoegde autoriteiten van een lidstaat mogen de invoer van goederen voor louter persoonlijk gebruik van naar de Unie reizende natuurlijke personen of van hun naaste familieleden toestaan, indien de invoer beperkt blijft tot persoonlijke goederen welke eigendom zijn van deze personen en kennelijk niet voor verkoop bestemd zijn.

3 bis ter.   De bevoegde autoriteiten kunnen, onder door hen passend geachte voorwaarden, de binnenkomst in de Unie toestaan van een voertuig dat onder GN-code 8703 valt, dat niet bestemd is voor verkoop en dat eigendom is van een burger van een lidstaat of een naast familielid wonend in Rusland, waarbij het voertuig voor louter persoonlijk gebruik de Unie wordt binnengereden.

3 bis quater.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de binnenkomst in de Unie van onder GN-code 8703 vallende motorvoertuigen indien zij een diplomatieke kentekenplaat dragen en nodig zijn voor de werkzaamheden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, waaronder delegaties, ambassades en missies, of van internationale organisaties die immuniteit genieten op grond van het internationaal recht, of voor persoonlijk gebruik door hun personeel en hun naaste familieleden;

3 bis quinquies.   Het verbod van lid 1 belet niet dat voertuigen die zich op 19 december 2023 reeds op het grondgebied van de Unie bevinden, geregistreerd worden in een lidstaat.

3 quater bis.   Met betrekking tot de goederen die onder de GN-codes 7205, 7408, 7604, 7605, 7607 en 7608 vallen, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 20 maart 2024 van contracten die zijn gesloten vóór 19 december 2023, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

3 quater ter.   Met betrekking tot de goederen die onder de GN-codes 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 en 7202 vallen, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 20 december 2024 van contracten die zijn gesloten vóór 19 december 2023, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

3 quater quater.   Met betrekking tot de onder de GN-code 7201 vallende goederen gelden de in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen niet voor de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële ondersteuning, van de volgende hoeveelheden goederen:

a)

1 140 000 ton tussen 19 december 2023 en 31 december 2024;

b)

700 000 ton tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025.

3 quater quinquies.   Met betrekking tot de onder de GN-code 7203 vallende goederen gelden de in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen niet voor de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële ondersteuning, van de volgende hoeveelheden goederen:

a)

1 140 836 ton tussen 19 december 2023 en 31 december 2024;

b)

651 906 ton tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025;”

;

b)

lid 3 quater wordt vervangen door:

“3 quater.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van de in bijlage XXI bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde goederen of de verstrekking van daarmee verband houdende technische of financiële ondersteuning, nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en voor de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen of kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.”

;

c)

lid 5 wordt vervangen door:

“5.   De in de leden 3 quater quater, 3 quater quinquies, 3 quinquies bis en 4 van dit artikel vastgestelde in volume uitgedrukte invoercontingenten worden door de Commissie en de lidstaten beheerd overeenkomstig de methode voor het beheer van tariefcontingenten die is omschreven in de artikelen 49 tot en met 54 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie.”

;

d)

lid 5 bis wordt vervangen door:

“5 bis.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 3 quater en 3 sexies verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van die toestemming.”

.

19)

Artikel 4 quaterdecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt vervangen door:

“1.   Het is verboden goederen die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren en over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.”

;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“1 bis.   De doorvoer over het grondgebied van Rusland van bepaalde uit de Unie uitgevoerde goederen en technologie is verboden.”

;

c)

de leden 3, 3 bis en 3 ter worden geschrapt;

d)

de volgende leden worden ingevoegd:

“3 bis bis.   Met betrekking tot bepaalde goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 20 maart 2024 van contracten die zijn gesloten vóór 19 december 2023, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

3 bis ter.   Met betrekking tot bepaalde goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 20 juni 2024 van contracten die zijn gesloten vóór 19 december 2023, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

4 quater.   In afwijking van lid 1 bis kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de doorvoer over het grondgebied van Rusland van bepaalde goederen en technologie die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland, nadat zij hebben vastgesteld dat die goederen of die technologie bestemd zijn voor de in de leden 4 ter en 5 van dit artikel genoemde doeleinden.”

;

e)

in lid 5 wordt punt c) vervangen door:

“c)

de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de voltooiing van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.”;

f)

lid 5 ter wordt vervangen door:

“5 ter.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 4 bis, 4 ter, 4 quater en 5 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”

.

20)

Artikel 4 quindecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

de leden 3 en 3 bis worden geschrapt;

b)

in lid 4 wordt punt a) vervangen door:

“a)

tenzij anderszins verboden, de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts;”.

21)

Artikel 4 sexdecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 6 wordt de inleidende zin vervangen door:

“6.   Vanaf 5 februari 2023, en in afwijking van de leden 1 en 2, mogen de bevoegde autoriteiten van Kroatië tot en met 31 december 2024 toestemming verlenen voor de aankoop, de invoer of de overdracht van onder GN-code 2710 19 71 vallende vacuümgasolie die oorspronkelijk afkomstig is uit Rusland of die uitgevoerd is uit Rusland, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden zijn vervuld:”;

b)

in lid 8 wordt de vierde alinea vervangen door:

“Bij wijze van tijdelijke afwijking zijn de in de derde alinea bedoelde verbodsbepalingen van toepassing met ingang van 5 december 2024 voor de invoer en overdracht in Tsjechië, en voor de verkoop aan kopers in Tsjechië, van aardolieproducten die zijn verkregen uit ruwe olie die via pijpleidingen in een andere lidstaat is geleverd, als bedoeld in lid 3, punt d). Indien Tsjechië vóór die datum alternatieve voorraden van dergelijke aardolieproducten ter beschikking wordt gesteld, beëindigt de Raad die tijdelijke afwijking. Gedurende de periode tot 5 december 2024 mogen de hoeveelheden van dergelijke aardolieproducten die uit andere lidstaten in Tsjechië zijn ingevoerd, niet groter zijn dan de gemiddelde hoeveelheden die in de voorgaande vijf jaar uit die andere lidstaten in Tsjechië zijn ingevoerd.”.

22)

Artikel 4 septdecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“6 bis.   Voor de toepassing van lid 4 en lid 6, punt a), verzamelen dienstverleners die geen toegang hebben tot de in bijlage XI vermelde aankoopprijs per vat voor de in bijlage XIII bedoelde Russische ruwe olie of aardolieproducten, die worden geladen vanaf 20 februari 2024, gespecificeerde prijsinformatie voor bijkomende kosten die wordt verstrekt door exploitanten hoger in de toeleveringsketen van de handel in Russische ruwe olie of aardolieproducten. Dergelijke gespecificeerde prijsinformatie wordt op verzoek aan tegenpartijen en bevoegde autoriteiten verstrekt met het oog op verificatie van de naleving van dit artikel.”

;

b)

lid 8 wordt geschrapt.

23)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 4 duovicies

1.   Met ingang van 1 januari 2024 is het verboden diamanten of producten waarin diamanten zijn verwerkt direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien deze van oorsprong uit Rusland zijn of vanuit Rusland naar de Unie of naar een derde land zijn uitgevoerd.

2.   Met ingang van 1 januari 2024 is het verboden diamanten of producten waarin diamanten zijn verwerkt direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen, ongeacht de oorsprong, indien deze over het grondgebied van Rusland zijn doorgevoerd.

3.   Met ingang van 1 maart 2024 is het verboden producten direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen wanneer deze in een derde land zijn verwerkt en bestaande uit diamanten van oorsprong uit Rusland of uit Rusland uitgevoerde diamanten met een gewicht van minstens 1,0 karaat per diamant.

4.   Met ingang van 1 september 2024 is het verboden producten die in een derde land zijn verwerkt, en bestaande uit diamanten van oorsprong uit Rusland of diamanten die uit Rusland zijn uitgevoerd met een gewicht van minstens 0,5 karaat of 0,1 gram per diamant, of dergelijke diamanten in die producten verwerkt zijnde, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen.

5.   Het is verboden:

a)

direct of indirect, met betrekking tot de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde verbodsbepalingen, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde goederen en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen;

b)

direct of indirect, met betrekking tot de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde verbodsbepalingen, financiering of financiële bijstand in verband met de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde goederen te verlenen voor de aankoop, invoer of overbrenging van die goederen of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

6.   De verbodsbepalingen in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel zijn niet van toepassing op diamanten of producten waarin diamanten zijn verwerkt voor persoonlijk gebruik door naar de Unie reizende natuurlijke personen of door hun naaste familieleden die met hen reizen, welke eigendom zijn van deze personen en niet voor verkoop bestemd zijn.

7.   In afwijking van de leden 1 tot en met 4 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de overdracht of invoer van cultuurgoederen die in bruikleen zijn gegeven in het kader van formele culturele samenwerking met Rusland.

8.   Voor de toepassing van de leden 3 en 4 worden onder de GN-codes 7102 31 00 en 7102 10 00 vallende goederen die in de Unie worden ingevoerd, onverwijld ter controle voorgelegd aan de relevante autoriteit voor de controle van diamanten, samen met documenten waaruit de oorsprong blijkt. De lidstaat waar deze goederen het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, zorgt ervoor dat zij worden ingediend bij die autoriteit. Met dat doel kan douanevervoer worden toegestaan. Indien een dergelijk douanevervoer wordt toegestaan, wordt de in dit lid bedoelde controle opgeschort tot de aankomst van die goederen bij die autoriteit. Het eigenlijke vervoer van die goederen en de kosten van dat vervoer zijn voor rekening van de invoerder.

9.   Alle krachtens lid 8 vereiste verificaties worden verricht overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad (*8), die van overeenkomstige toepassing is.

10.   Voor de toepassing van de leden 3 en 4 verstrekken importeurs op het moment van invoer het bewijs van het land van oorsprong van de diamanten of producten waarin diamanten zijn verwerkt die voor de verwerking van het product in een derde land worden gebruikt.

Met ingang van 1 september 2024 omvat het op traceerbaarheid stoelende bewijs een overeenkomstig certificaat waaruit blijkt dat de diamanten niet in Rusland worden gewonnen, verwerkt of geproduceerd.

11.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke relevante items onder dit artikel vallen en om de in lid 8 bedoelde autoriteit voor de controle van diamanten aan te wijzen.

Artikel 4 tervicies

1.   Het is voor onderdanen van een lidstaat, natuurlijke personen die in een lidstaat verblijven en in de Unie gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, verboden tankers voor het vervoer van in bijlage XIII vermelde ruwe olie of aardolieproducten, die onder GS-code ex 8901 20 vallen, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen aan of anderszins het eigendom ervan over te dragen aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

2.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop of de andere overdracht van eigendom van tankers voor het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage XIII, ingedeeld onder GS-code ex 8901 20.

3.   Wanneer de bevoegde autoriteiten een besluit nemen over verzoeken om toestemming als bedoeld in lid 2 van dit artikel, verlenen zij geen toestemming voor de verkoop of de andere overdracht van eigendom aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de tanker zou worden gebruikt of zou worden wederuitgevoerd voor het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten, zoals vermeld in bijlage XIII, van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland voor invoer in de Unie in strijd met artikel 4 sexdecies, of voor vervoer naar derde landen tegen een aankoopprijs per vat die hoger is dan de in bijlage XI vastgestelde prijs.

4.   Elke verkoop of andere regeling die een overdracht van eigendom inhoudt door onderdanen van een lidstaat, natuurlijke personen die in een lidstaat verblijven en in de Unie gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen naar een derde land van tankers voor het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage XIII, ingedeeld onder GS-code ex 8901 20, met uitzondering van een onder lid 1 verboden verkoop of andere overdracht van eigendom, wordt onmiddellijk ter kennis gebracht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarvan de eigenaar van de tanker een onderdaan of ingezetene is, of waar hij gevestigd is.

De kennisgeving aan de bevoegde autoriteit bevat ten minste de volgende informatie: de identiteit van de verkoper en de koper en, in voorkomend geval, de oprichtingsdocumenten van de verkoper en de koper, met inbegrip van het aandeelhouderschap en het beheer, het IMO-scheepsidentificatienummer van de tanker en de roepnaam van de tanker.

5.   Elke verkoop of andere overdracht van eigendom van in de leden 1 en 4 bedoelde tankers na 5 december 2022 en vóór 19 december 2023 wordt ter kennis gebracht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat vóór 20 februari 2024.

6.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke uit hoofde van lid 2 verleende toestemming en van elke uit hoofde van de leden 4 en 5 verrichte kennisgeving, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming of de kennisgeving.

(*8)  Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (PB L 358 van 31.12.2002, blz. 28).”."

24)

Artikel 4 novodecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt de inleidende zin vervangen door:

“1.   In afwijking van de artikelen 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies en 4 quaterdecies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 30 juni 2024 toestemming verlenen voor de verkoop, levering of doorvoer van in de lijsten in bijlagen II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX en XXIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014, of in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 opgenomen goederen en technologieën, alsook voor de verkoop, licentie of overdracht op enige andere wijze van intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen, en rechten verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt, met betrekking tot de bovengenoemde goederen en technologieën, wanneer deze verkoop, levering, overdracht, licentie of verlening van rechten op toegang of hergebruik strikt noodzakelijk is voor de terugtrekking uit Rusland of de liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:”;

b)

lid 1 bis wordt vervangen door:

“1 bis.   In afwijking van artikel 3 kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 30 september 2024 toestemming verlenen voor de verkoop, levering of doorvoer van in de lijst in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 833/2014 opgenomen goederen en technologieën, indien deze verkoop, levering of doorvoer strikt noodzakelijk is voor het afstoten van een joint venture die vóór 24 februari 2022 volgens het recht van een lidstaat is erkend of opgericht, waarbij een Russische rechtspersoon, entiteit of lichaam betrokken is en die gaspijpinfrastructuur tussen Rusland en derde landen exploiteert.”

;

c)

in lid 2 wordt de inleidende zin vervangen door:

“2.   In afwijking van de artikelen 4 decies en 4 duodecies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 30 juni 2024 toestemming verlenen voor de invoer of overdracht van in de bijlagen XVII en XXI bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde goederen, wanneer deze invoer of overdracht noodzakelijk is voor de terugtrekking uit Rusland of de liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:”;

d)

in lid 2 bis wordt de inleidende zin vervangen door:

“2 bis.   In afwijking van artikel 1 duodecies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 31 juli 2024 toestemming verlenen voor de voortzetting van de verlening van in dat artikel vermelde diensten, indien die dienstverlening noodzakelijk is voor de afstoting of liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:”.

25)

Artikel 4 vicies wordt vervangen door:

“Artikel 4 vicies

De bij dit besluit vastgestelde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op het verlenen van loodsdiensten die noodzakelijk zijn om redenen van maritieme veiligheid.”.

26)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 5 ter

1.   Bij de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar een derde land, met uitzondering van de in bijlage VII bij dit besluit vermelde partnerlanden, van gevoelige goederen en technologie als vermeld in de bijlagen XI, XX en XXXV bij Verordening (EU) nr. 833/2014, veelvoorkomende prioritaire producten, of vuurwapens en munitie als vermeld in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 258/2012, verbieden exporteurs vanaf 20 maart 2024 contractueel de wederuitvoer naar Rusland en de wederuitvoer voor gebruik in Rusland. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke items worden aangemerkt als veelvoorkomende prioritaire producten.

2.   Lid 1 is niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn gesloten vóór 19 december 2023 tot 20 december 2024 of, als dat eerder is, tot hun vervaldatum.

3.   Bij de toepassing van lid 1 zorgen de exporteurs ervoor dat de overeenkomst met de tegenpartij uit het derde land voorziet in passende corrigerende maatregelen in geval van schending van een overeenkomstig lid 1 aangegane contractuele verplichting.

4.   Indien de tegenpartij uit een derde land een van de overeenkomstig lid 1 aangegane contractuele verplichtingen schendt, stellen de exporteurs de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij verblijven of gevestigd zijn, daarvan in kennis zodra zij weet hebben van de schending.

5.   De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van geconstateerde gevallen van schending of omzeiling van een overeenkomstig lid 1 aangegane contractuele verplichting.”.

27)

De bijlagen worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 18 december 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).

(2)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).


BIJLAGE

1)   

Bijlage IV bij Besluit 2014/512/GBVB wordt vervangen door:

“BIJLAGE IV

Deze bijlage bevat een lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die militaire eindgebruikers zijn, onderdeel uitmaken van Ruslands militaire en industriële complex of commerciële of andersoortige banden hebben met of op andere wijze steun verlenen aan Ruslands defensie- of veiligheidssector. Deze natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen dragen bij tot de militaire en technologische verbetering van Rusland of de ontwikkeling van Ruslands defensie- en veiligheidssector. De lijst omvat tevens natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in andere derde landen dan Rusland. Hun opname in deze bijlage houdt niet in dat het rechtsgebied waarin zij werkzaam zijn verantwoordelijk wordt gehouden voor hun handelingen.

Lijst van rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 3, lid 7, artikel 3 bis, lid 7, en artikel 3 ter, lid 1

1.

JSC Sirius (Rusland)

2.

OJSC Stankoinstrument (Rusland)

3.

OAO JSC Chemcomposite (Rusland)

4.

JSC Kalashnikov (Rusland)

5.

JSC Tula Arms Plant (Rusland)

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija (Rusland)

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Rusland)

8.

OAO Almaz Antey (Rusland)

9.

OAO NPO Bazalt (Rusland)

10.

Admiralty Shipyard JSC (Rusland)

11.

Technologisch Instituut voor wetenschappelijk onderzoek Aleksandrov NITI (Rusland)

12.

Argut OOO (Rusland)

13.

Communicatiecentrum van het Ministerie van Defensie (Rusland)

14.

Federaal Onderzoekscentrum Boreskov Instituut voor katalyse (Rusland)

15.

Door de federale staat gefinancierde onderneming van het kabinet van de president van de Russische Federatie (Rusland)

16.

Door de federale staat gefinancierde onderneming Special Flight Unit Rossiya van het kabinet van de president van de Russische Federatie (Rusland)

17.

Onder de federale staat vallende gecentraliseerde onderneming Dukhov Automatics onderzoeksinstelling (VNIIA) (Rusland)

18.

Buitenlandse inlichtingendienst (SVR) (Rusland)

19.

Forensisch centrum van de regio Nizhniy Novgorod Hoofddirectoraat van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Rusland)

20.

Internationaal centrum voor kwantumoptica en kwantumtechnologie (het Russisch Quantum Center) (Rusland)

21.

Irkut Corporation (Rusland)

22.

Public Joint Stock Company “Irkut Research and Production Corporation” (Rusland)

23.

Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Computing Machinery” (Rusland)

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Rusland)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Rusland)

26.

JSC Shipyard Zaliv (scheepsbouwwerf Zaliv) (Autonome Republiek Krim, illegaal geannexeerd door Rusland)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Rusland)

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Rusland)

29.

Kazan Helmuniter Plant PJSC (Rusland)

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organisation (KNAAPO) (Rusland)

31.

Ministerie van Defensie (Rusland)

32.

Moskou Institute of Physics and Technology (Instituut voor natuurkunde en technologie in Moskou) (Rusland)

33.

NPO High Precision Systems JSC (Rusland)

34.

NPO Splav JSC (Rusland)

35.

OPK Oboronprom (Rusland)

36.

PJSC Beriev Aircraft Company (Rusland)

37.

PJSC Irkut Corporation (Rusland)

38.

PJSC Kazan helikopters (Rusland)

39.

Polyus Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Rusland)

40.

Promtech-Dubna, JSC (Rusland)

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Rusland)

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Rusland)

43.

Rapart Services LLC (Rusland)

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Rusland)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Rusland)

46.

Rostekh – Azimut (Rusland)

47.

Russische Aircraft Corporation MIG (Rusland)

48.

Russische helikopters JSC (Rusland)

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Rusland)

50.

Sukhoi Aviation JSC (Rusland)

51.

Sukhoi Civil Aircraft (Rusland)

52.

Tactische Missiles Corporation JSC (Rusland)

53.

Tupolev JSC (Rusland)

54.

UEC-Saturn (Rusland)

55.

United Aircraft Corporation (Rusland)

56.

JSC AeroKompozit (Rusland)

57.

United Engine Corporation (Rusland)

58.

UEC-Aviadvigatel JSC (Rusland)

59.

United Instrument Manufacturing Corporation (Rusland)

60.

United Shipbuilding Corporation (Rusland)

61.

JSC PO Sevmash (Rusland)

62.

Scheepswerf Krasnoye Sormovo (Rusland)

63.

Scheepswerf Severnaya (Rusland)

64.

Scheepswerf Yantar (Rusland)

65.

UralVagonZavod (Rusland)

66.

Baikal Electronics (Rusland)

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Rusland)

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon (Rusland)

69.

Crocus Nano Electronics (Rusland)

70.

Dalzavod Ship-Repair Center (Rusland)

71.

Elara (Rusland)

72.

Electronic Computing and Information Systems (Rusland)

73.

ELPROM (Rusland)

74.

Engineering Center Ltd. (Rusland)

75.

Forss Technology Ltd. (Rusland)

76.

Integral SPB (Rusland)

77.

JSC Element (Rusland)

78.

JSC Pella-Mash (Rusland)

79.

JSC Shipyard Vympel (Rusland)

80.

Kranark LLC (Rusland)

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Rusland)

82.

LLC Center (Rusland)

83.

MCST Lebedev (Rusland)

84.

Miass Machine-Building Factory (Rusland)

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Rusland)

86.

MPI VOLNA (Rusland)

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Rusland)

88.

Scheepswerf Nerpa (Rusland)

89.

NM-Tekh (Rusland)

90.

Scheepswerf Novorossiysk JSC (Rusland)

91.

NPO Electronic Systems (Rusland)

92.

NPP Istok (Rusland)

93.

NTC Metrotek (Rusland)

94.

OAO GosNIIkhimanalit (Rusland)

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Rusland)

96.

OJSC TSRY (Rusland)

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Rusland)

98.

OOO Planar (Rusland)

99.

OOO Sertal (Rusland)

100.

Photon Pro LLC (Rusland)

101.

PJSC Zvezda (Rusland)

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Rusland)

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Rusland)

104.

AO Kronshtadt (Rusland)

105.

Avant Space LLC (Rusland)

106.

Production Association Strela (Rusland)

107.

Radioavtomatika (Rusland)

108.

Research Center Module (Rusland)

109.

Robin Trade Limited (Rusland)

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Rusland)

111.

Rubin Sever Design Bureau (Rusland)

112.

Russian Space Systems (Rusland)

113.

Rybinsk Shipyard Engineering (Rusland)

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Rusland)

115.

Scientific-Research Institute of Electronics (Rusland)

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Rusland)

117.

Scientific Research Institute NII Submikron (Rusland)

118.

Sergey IONOV (Rusland)

119.

Serniya Engineering (Rusland)

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Rusland)

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Rusland)

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Rusland)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Rusland)

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Rusland)

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Rusland)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Rusland)

127.

UAB Pella-Fjord (Rusland)

128.

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard” (Rusland)

129.

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard” (Rusland)

130.

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau” (Rusland)

131.

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory” (Rusland)

132.

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC” (Rusland)

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka” (Rusland)

134.

United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar” (Rusland)

135.

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega” (Rusland)

136.

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard” (Rusland)

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Rusland)

138.

Urals Project Design Bureau Detal (Rusland)

139.

Vega Pilot Plant (Rusland)

140.

Vertikal LLC (Rusland)

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Rusland)

142.

VTK Ltd (Rusland)

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Rusland)

144.

ZAO Elmiks-VS (Rusland)

145.

ZAO Sparta (Rusland)

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring (Rusland)

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute (Rusland)

148.

Alagir Resistor Factory (Rusland)

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Rusland)

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Rusland)

151.

Almaz JSC (Rusland)

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Rusland)

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Rusland)

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Rusland)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Rusland)

156.

Electrosignal JSC (Rusland)

157.

Energiya JSC (Rusland)

158.

Engineering Center Moselectronproekt (Rusland)

159.

Etalon Scientific and Production Association (Rusland)

160.

Evgeny Krayushin (Rusland)

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Rusland)

162.

Ineko LLC (Rusland)

163.

Informakustika JSC (Rusland)

164.

Institute of High Energy Physics (Rusland)

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Rusland)

166.

Inteltech PJSC (Rusland)

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Rusland)

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Rusland)

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Rusland)

170.

Lutch Design Office JSC (Rusland)

171.

Meteor Plant JSC (Rusland)

172.

Moscow Communications Research Institute JSC (Rusland)

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Rusland)

174.

NPO Elektromechaniki JSC (Rusland)

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC (Rusland)

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Rusland)

177.

Optron, JSC (Rusland)

178.

Pella Shipyard OJSC (Rusland)

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Rusland)

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Rusland)

181.

Radiozavod JSC (Rusland)

182.

Razryad JSC (Rusland)

183.

Research Production Association Mars (Rusland)

184.

Ryazan Radio-Plant (Rusland)

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC (Rusland)

186.

Scientific Production Enterprise “Radiosviaz” (Rusland)

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Rusland)

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Rusland)

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Rusland)

190.

Scientific-Production Enterprise “Kant” (Rusland)

191.

Scientific-Production Enterprise “Svyazé” (Rusland)

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Rusland)

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Rusland)

194.

Scientific-Production Enterprise Volna (Rusland)

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Rusland)

196.

Scientific-Research Institute “Argon” (Rusland)

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Rusland)

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Rusland)

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Rusland)

200.

Special Design Bureau Salute JSC (Rusland)

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Salute” (Rusland)

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “State Machine Building Design Bureau “Vympel” By Name I.I. Toropov” (Rusland)

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “URALELEMENT” (Rusland)

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Plant Dagdiesel” (Rusland)

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering” (Rusland)

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Rusland)

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Rusland)

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Rusland)

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Rusland)

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Rusland)

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Rusland)

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company “Research Center for Automated Design” (Rusland)

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Rusland)

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Rusland)

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Rusland)

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant “Molot” (Rusland)

217.

Tactical Missile Company, PJSC “MBDB”“ISKRA” (Rusland)

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Rusland)

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Rusland)

220.

Tactical Missile Corporation, “Central Design Bureau of Automation” (Rusland)

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Rusland)

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP “Region” (Rusland)

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB “Soyuz” (Rusland)

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Rusland)

225.

Tactical Missile Corporation, Concern “MPO – Gidropribor” (Rusland)

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company “KRASNY GIDROPRESS” (Rusland)

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Rusland)

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Rusland)

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Rusland)

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Rusland)

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Rusland)

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Rusland)

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Rusland)

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau “Detal” (Rusland)

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Rusland)

236.

Tambov Plant (TZ) “October” (Rusland)

237.

United Shipbuilding Corporation “Production Association Northern Machine Building Enterprise” (Rusland)

238.

United Shipbuilding Corporation “5th Shipyard” (Rusland)

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Rusland)

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Rusland)

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Rusland)

242.

Rosatomflot (Rusland)

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau (Rusland)

244.

Lyulki Science and Technology Center (Rusland)

245.

AO Aviaagregat (Rusland)

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Rusland)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Rusland)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Rusland)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Rusland)

250.

Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) (Rusland)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Rusland)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Rusland)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Rusland)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Rusland)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK (Rusland)

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Rusland)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Rusland)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Rusland)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Rusland)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise Named After V.V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Rusland)

261.

JSC NII Steel (Rusland)

262.

Joint Stock Company Remdizel (Rusland)

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Rusland)

264.

Joint Stock Company STAR (Rusland)

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Rusland)

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Rusland)

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Rusland)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Rusland)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant (Rusland)

270.

Moscow Aviation Institute (Rusland)

271.

Moscow Institute of Thermal Technology (Rusland)

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Rusland)

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Rusland)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Rusland)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Rusland)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Rusland)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Rusland)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Rusland)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Rusland)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Rusland)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Rusland)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Rusland)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Rusland)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Rusland)

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Rusland)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Rusland)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Rusland)

288.

Software Research Institute (Rusland)

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (de illegaal door Rusland geannexeerde Sebastopol)

290.

Tula Arms Plant (Rusland)

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Rusland)

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Rusland)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Rusland)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Rusland)

295.

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Rusland)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Rusland)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Rusland)

298.

UEC-Perm Engines, JSC (Rusland)

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Rusland)

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC (Rusland)

301.

“Aeropribor-Voskhod”, JSC (Rusland)

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Rusland)

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Rusland)

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Rusland)

305.

Afanasyev Technomac, JSC (Rusland)

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Rusland)

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Rusland)

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Rusland)

309.

Joint Stock Company Eleron (Rusland)

310.

AO Rubin (Rusland)

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Rusland)

312.

Branch of PAO II – Aviastar (Rusland)

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Rusland)

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Rusland)

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Rusland)

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Rusland)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Rusland)

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Rusland)

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Rusland)

320.

Joint Stock Company Microtechnology (Rusland)

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Rusland)

322.

Joint Stock Company Radiopribor (Rusland)

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Rusland)

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Rusland)

325.

Joint Stock Company Rychag (Rusland)

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Rusland)

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics Named After V.I. Shimko (Rusland)

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Rusland)

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Rusland)

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Rusland)

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Rusland)

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Rusland)

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Rusland)

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Rusland)

335.

Public Joint Stock Company Techpribor (Rusland)

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Rusland)

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Rusland)

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Rusland)

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Rusland)

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Rusland)

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Rusland)

342.

Irkutsk Aviation Plant (Rusland)

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Rusland)

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau Named After A.S. Yakovlev (Rusland)

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Rusland)

346.

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor” (Rusland)

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Rusland)

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Rusland)

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Rusland)

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Rusland)

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Rusland)

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Rusland)

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Rusland)

354.

NPP Start (Rusland)

355.

OAO Radiofizika (Rusland)

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Rusland)

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Rusland)

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Rusland)

359.

Radio Technical Institute Named After A.L. Mints (Rusland)

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Rusland)

361.

Shvabe JSC (Rusland)

362.

Special Technological Center LLC (Rusland)

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Rusland)

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Rusland)

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Rusland)

366.

Strategic Control Posts Corporation (Rusland)

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Rusland)

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Rusland)

369.

Voentelecom JSC (Rusland)

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Rusland)

371.

Ak Bars Holding (Rusland)

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Rusland)

373.

Systems of Biological Synthesis LLC (Rusland)

374.

Borisfen, JSC (Rusland)

375.

Barnaul cartridge plant, JSC (Rusland)

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Rusland)

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC (Rusland)

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Rusland)

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Rusland)

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Rusland)

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Rusland)

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Rusland)

383.

Zavod Elecon, JSC (Rusland)

384.

VMP “Avitec”, JSC (Rusland)

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Rusland)

386.

Tulatochmash, JSC (Rusland)

387.

PJSC “I.S. Brook” INEUM (Rusland)

388.

SPE “Krasnoznamenets”, JSC (Rusland)

389.

SPA Pribor Named After S.S. Golembiovsky, SC (Rusland)

390.

SPA “Impuls”, JSC (Rusland)

391.

RusBITech (Rusland)

392.

ROTOR 43 (Rusland)

393.

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Rusland)

394.

RATEP, JSC (Rusland)

395.

PLAZ (Rusland)

396.

OKB “Technika” (Rusland)

397.

Ocean Chips (Rusland)

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Rusland)

399.

Angstrem JSC (Rusland)

400.

NPCAP (Rusland)

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Rusland)

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Rusland)

403.

Novator DB (Rusland)

404.

NIMI Named After V.V. BAHIREV, JSC (Rusland)

405.

NII Stali JSC (Rusland)

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC (Rusland)

407.

Neva Electronica JSC (Rusland)

408.

ENICS (Rusland)

409.

The JSC Makeyev Design Bureau (Rusland)

410.

KURGANPRIBOR, JSC (Rusland)

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Rusland)

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Rusland)

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Rusland)

414.

Videoglaz Project (Rusland)

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC (Rusland)

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant (Rusland)

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Rusland)

418.

PJSC “Scientific and Production Association “Almaz” Named After Academician A.A. Raspletin” (Rusland)

419.

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Rusland)

420.

Concern Oceanpribor, JSC (Rusland)

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Rusland)

422.

JSC Elektronstandart Pribor (Rusland)

423.

JSC “Urals Optical-Mechanical Plant Named After Mr E.S. Yalamov” (Rusland)

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Rusland)

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company (Rusland)

426.

Vest Ost Limited Liability (Rusland)

427.

Trade-Component LLC (Rusland)

428.

Radiant Electronic Components JSC (Rusland)

429.

JSC ICC Milandr (Rusland)

430.

SMT iLogic LLC (Rusland)

431.

Device Consulting (Rusland)

432.

Concern Radio-Electronic Technologies (Rusland)

433.

Technodinamika, JSC (Rusland)

434.

OOO “UNITEK” (Rusland)

435.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Rusland)

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Rusland)

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Iran)

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Iran)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)

441.

Paravar Pars Company (Iran)

442.

Qods Aviation Industries (Iran)

443.

Shahed Aviation Industries (Iran)

444.

Concern Morinformsystem–Agat (Rusland)

445.

AO Papilon (Rusland)

446.

IT-Papillon OOO (Rusland)

447.

OOO Adis (Rusland)

448.

Papilon Systems Limited Liability Company (Rusland)

449.

Advanced Research Foundation (Rusland)

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation (Rusland)

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Rusland)

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Rusland)

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Rusland)

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Rusland)

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika (Rusland)

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Rusland)

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz (Rusland)

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Rusland)

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Rusland)

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Rusland)

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Rusland)

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Rusland)

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Rusland)

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Rusland)

465.

Joint Stock Company Production Association Sever (Rusland)

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS (Rusland)

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Rusland)

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Rusland)

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Rusland)

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Rusland)

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Rusland)

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Rusland)

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Rusland)

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Rusland)

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Rusland)

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Rusland)

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Rusland)

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Rusland)

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Rusland)

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Rusland)

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Rusland)

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Rusland)

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Rusland)

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Rusland)

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Rusland)

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Rusland)

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Rusland)

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Rusland)

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Rusland)

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Rusland)

491.

KAMAZ Publicly Traded Company (Rusland)

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Rusland)

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Rusland)

494.

Limited Liability Company RSBGroup (Rusland)

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Rusland)

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Rusland)

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Rusland)

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Rusland)

499.

Public Joint Stock Company Megafon (Rusland)

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Rusland)

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Rusland)

502.

RT-Inform Limited Liability Company (Rusland)

503.

Skolkovo Foundation (Rusland)

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology (Rusland)

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Rusland)

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Rusland)

507.

VMK Limited Liability Company (Rusland)

508.

TESTKOMPLEKT LLC (Rusland)

509.

Radiopriborsnab LLC (Rusland)

510.

CJSC Radiotekhkomplekt (Rusland)

511.

Asia Pacific Links Ltd. (Hongkong, China)

512.

Tordan Industry Limited (Hongkong, China)

513.

Alpha Trading Investments Limited (Hongkong, China)

514.

JSC NICEVT (Rusland)

515.

A-CONTRAKT (Rusland)

516.

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Rusland)

517.

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Rusland)

518.

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Rusland)

519.

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Rusland)

520.

LLC Rezonit (Rusland)

521.

ZAO Promelektronika (Rusland)

522.

TD Promelektronika LLC (Rusland)

523.

Tako LLC (Armenië)

524.

Art Logistics LLC (Rusland)

525.

GFK Logistics LLC (Rusland)

526.

Novastream Limited (Rusland)

527.

SKS Elektron Broker (Rusland)

528.

Trust Logistics (Rusland)

529.

Trust Logistics LLC (Rusland)

530.

Alfa Beta Creative LLC (Oezbekistan)

531.

GFK Logistics Asia LLC (Oezbekistan)

532.

I Jet Global DMCC (Syrië)

533.

I Jet Global DMCC (Verenigde Arabische Emiraten)

534.

Success Aviation Services FZC (Verenigde Arabische Emiraten)

535.

LLC CST (Zala Aero Group) (Rusland)

536.

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran)

537.

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Rusland)

538.

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Rusland)

539.

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Rusland)

540.

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Rusland)

541.

Informtest Firm Limited Liability Company (Rusland)

542.

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Rusland)

543.

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Rusland)

544.

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant Named After P.I. Plandin (Rusland)

545.

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Rusland)

546.

Joint Stock Company Dux (Rusland)

547.

Joint Stock Company Eastern Shipyard (Rusland)

548.

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Rusland)

549.

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Rusland)

550.

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Rusland)

551.

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Rusland)

552.

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Rusland)

553.

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Rusland)

554.

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Rusland)

555.

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Rusland)

556.

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Rusland)

557.

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Rusland)

558.

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Rusland)

559.

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Rusland)

560.

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Rusland)

561.

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Rusland)

562.

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Rusland)

563.

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Rusland)

564.

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Rusland)

565.

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Rusland)

566.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Rusland)

567.

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Rusland)

568.

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Rusland)

569.

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Rusland)

570.

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Rusland)

571.

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Rusland)

572.

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Rusland)

573.

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Rusland)

574.

Joint Stock Company Vodtranspribor (Rusland)

575.

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Rusland)

576.

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Rusland)

577.

Machine Building Group Limited Liability Company (Rusland)

578.

Military Industrial Company Limited Liability Company (Rusland)

579.

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Rusland)

580.

Promtekhnologiya Limited Liability Company (Rusland)

581.

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Rusland)

582.

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Rusland)

583.

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Rusland)

584.

Public Joint Stock Company Rostvertol (Rusland)

585.

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Rusland)

586.

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Rusland)

587.

United Machine Building Group Limited Liability Company (Rusland)

588.

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Rusland)

589.

VXI-Systems Limited Liability Company (Rusland)

590.

LLC Yadro (Rusland)

591.

Perm Powder Plant (Rusland)

592.

RPA Kazan Machine Building Plant (Rusland)

593.

Proton JSC (Rusland)

594.

Grant Instrument (Rusland)

595.

Streloy (Rusland)

596.

LLC Research and Production Enterprise Itelma (Rusland)

597.

TTK Kammarket LLC (Rusland)

598.

JSC Kompel (Rusland)

599.

LLC MBR-AVIA (Rusland)

600.

LLC NeoTech (Rusland)

601.

JSC Sozvezdie Concern (Rusland)

602.

Serov Machine-Building Plant JSC (Rusland)

603.

Aeroscan LLC (Rusland)

604.

STC Orion LLC (Rusland)

605.

Technical Center Windeq LLC (Rusland)

606.

OrelMetallPolimer LLC (Rusland)

607.

OMP LLC (Rusland)

608.

Spetstehnotreyd LLC (Rusland)

609.

BIC-inform (Rusland)

610.

Spel LLC (Rusland)

611.

Alfakomponent LLC (Rusland)

612.

ID Solution LLC (Rusland)

613.

Inelso LLC (Rusland)

614.

Elitan Trade LLC (Rusland)

615.

Hartis Dv LLV (Rusland)

616.

SFT LLC (Rusland)

617.

Kami Group LLC (Rusland)

618.

AGT Systems LLC (Rusland)

619.

Entep LLC (Rusland)

620.

Mvizion LLC (Oezbekistan)

621.

Design Bureau of Navigation Systems (NAVIS) (Rusland)

622.

Deflog Technologies PTE LTD (Singapore)

2)   

Bijlage XII bij Besluit 2014/512/GBVB wordt vervangen door:

“BIJLAGE XII

Lijst van de in artikel 4 septdecies, lid 9, punt b), bedoelde projecten

Toepassingsgebied van de vrijstelling

Toepassingsdatum

Datum van verstrijken

Het vervoer per schip naar Japan, de technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand in verband met een dergelijk vervoer, van ruwe olie die onder GN-code 2709 00 valt, vermengd met condensaat, die afkomstig is van het Sachalin-2-project (Сахалин-2) in Rusland

5 december 2022

28 juni 2024

3)   

Bijlage XV wordt bij Besluit 2014/512/GBVB gevoegd:

“BIJLAGE XV

Lijst van de in artikel 4 decies, lid 1, punt d), bedoelde partnerlanden

ZWITSERLAND

NOORWEGEN.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2874/oj

ISSN 1977-0758 (electronic edition)


Top