EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1217

Besluit (GBVB) 2023/1217 van de Raad van 23 juni 2023 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ST/7888/2023/INIT

OJ L 159I, 23.6.2023, p. 451–525 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1217/oj

23.6.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 159/451


BESLUIT (GBVB) 2023/1217 VAN DE RAAD

van 23 juni 2023

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 juli 2014 heeft de Raad Besluit 2014/512/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

In zijn conclusies van 23 maart 2023 herhaalde de Europese Raad dat hij de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, die een onmiskenbare schending van het Handvest van de Verenigde Naties vormt, met klem veroordeelt. De Europese Raad herhaalde tevens dat de Unie vastbesloten blijft de collectieve druk op Rusland te handhaven en op te voeren, onder meer met mogelijke verdere beperkende maatregelen. De Europese Raad benadrukte ook dat het belangrijk en urgent is de inspanningen voor een doeltreffende uitvoering van de sancties op Europees en nationaal niveau op te voeren, en dat hij vastbesloten is de omzeiling ervan in en door derde landen doeltreffend te voorkomen en tegen te gaan. Hij verzocht de Raad en de Commissie alle nodige handhavingsinstrumenten te versterken en daartoe samen met de lidstaten een volledig gecoördineerde aanpak te ontwikkelen.

(4)

Activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de beperkende maatregelen van de Unie in antwoord op de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne worden omzeild, ondermijnen het doel en de doeltreffendheid van die beperkende maatregelen.

(5)

Om het risico op omzeiling van de beperkende maatregelen tot een minimum te beperken, moet de doorvoer via het grondgebied van Rusland worden verboden van goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of ruimtevaartindustrie en reactiemotorbrandstof en brandstofadditieven die uit de Unie worden uitgevoerd.

(6)

De Unie en derde landen verdedigen als leden van de internationale gemeenschap de in het Handvest van de Verenigde Naties verankerde beginselen van internationaal recht en handhaven de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(7)

De Unie erkent de inspanningen van de nationale autoriteiten in veel derde landen om de stroom van goederen, technologie en diensten die onder de beperkende maatregelen van de Unie in antwoord op de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne vallen, in te dammen. De Unie moet derde landen bij dat streven met alle beschikbare middelen verder ondersteunen.

(8)

Om de omzeiling van de beperkende maatregelen van de Unie via rechtsgebieden van derde landen aan te pakken, moet de Unie de bilaterale en multilaterale samenwerking snel versterken door middel van diplomatieke inspanningen met en het verlenen van meer technische bijstand aan de betrokken derde landen. Teneinde daartoe samen met de lidstaten een volledig gecoördineerde aanpak te ontwikkelen, zal de Commissie de Raad regelmatig informeren.

(9)

Er moeten snel verdere maatregelen worden genomen in gevallen waarin de inspanningen van de Unie in het kader van de bilaterale of multilaterale samenwerking niet het beoogde resultaat opleveren en dus niet kunnen voorkomen dat de beperkende maatregelen van de Unie in antwoord op de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne door personen en entiteiten in derde landen worden omzeild. Een dergelijk optreden moet gericht en evenredig zijn en uitsluitend tot doel hebben Rusland de middelen te ontnemen die het in staat stellen zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne voort te zetten.

(10)

De Unie moet passende individuele maatregelen vaststellen om de betrokkenheid van marktdeelnemers uit derde landen bij het faciliteren van omzeiling aan te pakken. Dergelijke maatregelen kunnen individuele aanwijzingen omvatten uit hoofde van Besluit 2014/145/GBVB van de Raad (2) en Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad (3) of andere maatregelen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad (4), waaronder het toevoegen van entiteiten aan bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 833/2014, onder meer op basis van informatie en voorstellen van de lidstaten.

(11)

De Unie zal na de vaststelling van dergelijke individuele maatregelen opnieuw een constructieve dialoog aangaan met het betrokken derde land, om zich ervan te vergewissen dat er corrigerende maatregelen worden genomen teneinde andere marktdeelnemers ervan te weerhouden soortgelijke gedragingen te stellen. De Raad zal op de hoogte worden gehouden van deze nieuwe dialoog, en het resultaat daarvan zal hem worden medegedeeld.

(12)

Indien na de vaststelling van individuele maatregelen en verdere contacten met het derde land het gezien de omvang, de soort of de systemische aard van de lopende omzeiling duidelijk blijkt dat die stappen onvoldoende of ontoereikend zijn om een dergelijke omzeiling in of via het betrokken derde land te voorkomen, moet de Unie verdere maatregelen kunnen nemen.

(13)

Om de Unie in staat te stellen uitzonderlijke maatregelen als laatste redmiddel te nemen in de in de overwegingen 9 en 12 bedoelde gevallen, moet de mogelijkheid worden ingevoerd om de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van gevoelige goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, of goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de verbetering van Ruslands militaire, technologische of industriële capaciteit of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, zodanig dat dit Ruslands vermogen tot oorlogvoering versterkt, en waarvan de uitvoer naar Rusland op grond van Besluit 2014/512/GBVB en Verordening (EU) nr. 833/2014 is verboden, te beperken naar derde landen waarvan is aangetoond dat hun jurisdictie een voortdurend en bijzonder hoog risico loopt te worden gebruikt voor omzeiling.

(14)

Besluiten om een derde land en beoogde goederen of technologie in het toepassingsgebied van die maatregel op te nemen, worden door de Raad met eenparigheid van stemmen genomen.

(15)

De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie zullen, voor zij bij de Raad een voorstel indienen om deze maatregelen als laatste redmiddel uit te voeren, de Raad informeren over de technische bijzonderheden, de genomen toenaderingsmaatregelen en de handhavingsmaatregelen.

(16)

Bij het besluit om beoogde goederen en technologie en de onder die maatregel als laatste redmiddel vallende derde landen al dan niet op te nemen, op basis van dat voorstel, moet de Raad rekening houden met een grondige technische analyse van de Commissie over de omzeilingsproblemen in dat verband, met inbegrip van beschikbare handelsgegevens waaruit blijkt dat de genomen alternatieve maatregelen niet hebben volstaan, alsook informatie over de inspanningen van de Unie om de kwestie met het betreffende derde land aan te pakken, en een duidelijke aanwijzing dat dergelijke inspanningen niet succesvol waren.

(17)

Alvorens een derde land op te nemen in de lijst van landen waarop die maatregel betrekking heeft, moet de Unie de regering van dat derde land informeren en actief het standpunt van deze regering inwinnen op basis van de in de technische analyse door de Commissie uiteengezette voorlopige bevindingen en de voorgenomen corrigerende maatregelen van de Unie. De Raad zal van alle stadia van de dialoog worden geïnformeerd, en het resultaat daarvan zal hem worden medegedeeld. De Raad zal een dergelijk besluit pas vaststellen na de laatste toenaderingspoging tot dat derde land.

(18)

De Raad zal de inhoud van bijlage XIV bij Besluit 2014/512/GBVB op basis van grondige technische informatie van de Commissie evalueren. In een dergelijke evaluatie moet rekening worden gehouden met de doelstellingen van de maatregel en het resultaat van de continue dialoog met de betrokken derde landen, onder meer met betrekking tot de door de derde landen voorgestelde maatregelen ter voorkoming van ontwijking.

(19)

Het is ook passend 87 nieuwe entiteiten toe te voegen aan de lijst van rechtspersonen, entiteiten en lichamen zoals opgenomen in Bijlage IV bij Besluit 2014/512/GBVB, namelijk de lijst van entiteiten die rechtstreeks steun verlenen aan het militair-industrieel complex van Rusland bij de aanvalsoorlog tegen Oekraïne, en waaraan strengere uitvoerbeperkingen worden opgelegd met betrekking tot goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de technologische versterking van de Russische defensie- en veiligheidssector. Rekening houdend met het rechtstreekse verband tussen Iraanse fabrikanten van militaire onbemande luchtvaartuigen en het militaire en industriële complex van Rusland, moeten met name vier extra entiteiten in derde landen die betrokken zijn bij de productie van onbemande luchtvaartuigen en de levering daarvan aan Rusland, aan die lijst worden toegevoegd. Gezien de belangrijke faciliterende rol van elektronische componenten voor gebruik door het Russische militaire en industriële complex ter ondersteuning van de aanvalsoorlog tegen Oekraïne, is het bovendien passend bepaalde andere entiteiten in derde landen die betrokken zijn bij het omzeilen van handelsbeperkingen, op die lijst op te nemen, evenals bepaalde Russische entiteiten die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie en levering van elektronische componenten voor het militaire en industriële complex van Rusland.

(20)

Tevens moet de lijst van goederen die bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, worden uitgebreid door toevoeging van producten die door Rusland zijn gebruikt voor zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne en producten die bijdragen tot de ontwikkeling of productie van zijn militaire systemen, met inbegrip van elektronische componenten, halfgeleidermaterialen, productie- en testapparatuur voor elektronische geïntegreerde schakelingen en printplaten, precursoren voor energetische materialen en precursoren van chemische wapens, optische componenten, navigatie-instrumenten, metalen gebruikt in de defensiesector en uitrusting van zeeschepen. Het is passend de lijst van aan beperkingen onderworpen vuurwapens, hun onderdelen en essentiële componenten en munitie uit te breiden en andere soorten wapens eraan toe te voegen.

(21)

Er moeten verdere beperkingen worden ingesteld op de uitvoer van goederen die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland.

(22)

De verkoop, licentie of overdracht op enige andere wijze van intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen, alsmede het verlenen van rechten op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt, moeten worden verboden met betrekking tot goederen en technologie waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer verboden is aan personen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

(23)

Rusland voert een systematische internationale campagne waarbij de media worden gemanipuleerd en feiten verdraaid om haar strategie van destabilisering van haar buurlanden, en van de Unie en de lidstaten van de Unie te ondersteunen. De propaganda richt zich met name herhaaldelijk en consequent op Europese politieke partijen, met name tijdens verkiezingsperioden, alsook tegen het maatschappelijk middenveld, asielzoekers, Russische etnische minderheden, genderminderheden, en de werking van democratische instellingen in de Unie en haar lidstaten.

(24)

Om de aanvalsoorlog tegen Oekraïne te rechtvaardigen en te ondersteunen verspreidt Rusland voortdurend en gecoördineerd propaganda die is gericht op het maatschappelijk middenveld in de Unie en de buurlanden, waarbij de feiten ernstig worden verdraaid en gemanipuleerd.

(25)

Die propaganda wordt verspreid via een aantal mediakanalen die onder permanente directe of indirecte controle staan van de leiding van de Russische Federatie. Dergelijke acties vormen een aanzienlijke en rechtstreekse bedreiging voor de openbare orde en veiligheid van de Unie. Die mediakanalen zijn essentieel en instrumenteel om de aanvalsoorlog tegen Oekraïne aan te wakkeren en te ondersteunen, en om de buurlanden van Oekraïne te destabiliseren.

(26)

Gezien de ernst van de situatie en als reactie op de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, is het, in overeenstemming met de grondrechten en fundamentele vrijheden die zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie zoals erkend in artikel 11 daarvan, noodzakelijk verdere beperkende maatregelen in te voeren om de omroepactiviteiten van dergelijke mediakanalen in de Unie of gericht tot de Unie op te schorten. De maatregelen moeten worden gehandhaafd totdat een einde wordt gemaakt aan de aanvalsoorlog tegen Oekraïne en totdat Rusland en de daarmee verbonden mediakanalen ophouden met propaganda-acties tegen de Unie en haar lidstaten.

(27)

In overeenstemming met de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende grondrechten en fundamentele vrijheden, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, de vrijheid van ondernemerschap en het recht op eigendom, zoals erkend in de artikelen 11, 16 en 17, beletten deze maatregelen de mediakanalen en hun personeel niet om in de Unie andere activiteiten te verrichten dan uitzendingen, zoals onderzoek en interviews. Deze maatregelen doen met name geen afbreuk aan de verplichting tot eerbiediging van de rechten, vrijheden en beginselen bedoeld in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de grondwetten van de lidstaten, binnen hun respectieve toepassingsgebied.

(28)

Het verbod op het vervoer van goederen over de weg in de Unie door in Rusland geregistreerde aanhangwagens en opleggers moet worden uitgebreid, ook wanneer zij worden getrokken door vrachtwagens die buiten Rusland zijn geregistreerd.

(29)

Pogingen om beperkende maatregelen van de Unie te omzeilen, hebben gezorgd voor een sterke toename van bedrieglijke praktijken door vaartuigen die Russische ruwe olie en aardolieproducten vervoeren. Derhalve moet de toegang tot de havens en sluizen op het grondgebied van de Unie worden verboden voor vaartuigen die schip-tot-schiptransfers verrichten waarvan de bevoegde autoriteiten redelijkerwijs vermoeden dat zij het verbod op de invoer van Russische ruwe olie en aardolieproducten over zee in de Unie schenden of Russische ruwe olie of aardolieproducten vervoeren die boven het door de Price Cap Coalition overeengekomen prijsplafond zijn aangekocht. Dat verbod geldt voor alle vaartuigen, ongeacht de vlag waaronder zij zijn geregistreerd, en voor alle schip-tot-schiptransfers die tijdens de reis naar de havens of sluizen van een lidstaat worden verricht. In ieder geval wordt vaartuigen de toegang tot havens en sluizen op het grondgebied van de Unie ontzegd indien zij niet ten minste 48 uur van tevoren bij de bevoegde autoriteit melding maken van schip-tot-schiptransfers die plaatsvinden binnen specifieke geografische gebieden. Bovendien zal dat verbod de maatregelen die de lidstaten hebben ingevoerd om hun kusten te beschermen tegen mogelijke milieuongevallen als gevolg van dergelijke schip-tot-schiptransfers, verder versterken.

(30)

De toegang van vaartuigen tot havens en sluizen op het grondgebied van de Unie moet ook worden verboden voor vaartuigen waarvan de bevoegde autoriteiten redelijkerwijs vermoeden dat zij, in strijd met SOLAS-voorschrift V/19, punt 2.4, hun automatische identificatiesystemen (automatic identification systems - AIS) aan boord van schepen illegaal verstoren, uitschakelen of anderszins deactiveren bij het vervoer van Russische ruwe aardolie en aardolieproducten. Dat verbod geldt niet in omstandigheden waarin het AIS aan boord van schepen rechtmatig kan worden uitgeschakeld overeenkomstig internationale overeenkomsten, regels of normen die voorzien in de bescherming van navigatie-informatie, zoals navigatie door wateren met een hoog veiligheidsrisico.

(31)

Dat verbod geldt ook voor alle vaartuigen, ongeacht de vlag waaronder zij zijn geregistreerd, en voor elke illegale verstoring van het navigatiesysteem tijdens de reis naar de havens of sluizen van een lidstaat.

(32)

Verboden met betrekking tot de toegang tot havens zijn van toepassing op elk vaartuig, ongeacht of het is aangemeerd in een haven of voor anker ligt onder de jurisdictie van een haven van een lidstaat. Voor de Finse Golf hebben deze verboden betrekking op elk vaartuig, ongeacht of het is aangemeerd in een haven of voor anker ligt in de territoriale wateren of de binnenwateren van een lidstaat.

(33)

Het is passend te voorzien in passende vrijstellingen en afwijkingen om dergelijke vaartuigen toegang te verlenen tot havens en sluizen op het grondgebied van de Unie met het oog op maritieme veiligheid, met inbegrip van milieuoverwegingen, het redden van mensenlevens op zee en voor humanitaire doeleinden.

(34)

In Besluit (GBVB) 2022/884 van de Raad (5) en Verordening (EU) 2022/879 van de Raad (6) is bepaald dat de lidstaten alle nodige maatregelen dienen te nemen om alternatieve leveringen te verkrijgen voor de invoer via pijpleidingen van ruwe olie uit Rusland opdat deze invoer zo spoedig mogelijk aan verbodsbepalingen wordt onderworpen. In overeenstemming met deze doelstelling moet de tijdelijke afwijking die aan Duitsland en Polen is verleend voor de levering van ruwe olie per pijpleiding vanuit Rusland via het noordelijke deel van de oliepijpleiding Druzhba, worden beëindigd. Er geldt geen verbod op de invoer van olie van oorsprong uit Kazachstan of een ander derde land die via de Druzhba-oliepijpleiding door Rusland wordt doorgevoerd.

(35)

In het prijsplafondmechanisme is voorzien dat specifieke projecten die essentieel zijn voor de voorzieningszekerheid van bepaalde derden van toepassing van het prijsplafond worden vrijgesteld. De vrijstelling die is verleend met betrekking tot het in Rusland gelegen Sachalin-2 (Сахалин-2) Project, wordt verlengd tot 31 maart 2024 om te voldoen aan de behoeften van Japan op het gebied van voorzieningszekerheid.

(36)

Om de kritieke energieleveringen aan de Unie vanuit derde landen die niet anderszins zijn verboden, niet te ondermijnen, is het passend te zorgen voor het adequate onderhoud en de goede werking van de pijpleidinginfrastructuur van het Caspian Pipeline Consortium (CPC), die de aankoop, invoer of overbrenging mogelijk maakt van onder GN-code 2709 00 vallende goederen van oorsprong uit Kazachstan en die alleen worden geladen in, vertrekken uit of doorgevoerd door Rusland. Het is passend om afwijkingen in te voeren van het verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland van bepaalde goederen of technologie, op het verstrekken van daarmee verband houdende financiering of financiële bijstand, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten, of op het verlenen van auditdiensten, ingenieursdiensten, juridisch advies, technische testen en analyses die strikt noodzakelijk zijn voor dat doel, onder strikte voorwaarden om het risico op omzeiling te voorkomen.

(37)

Om te voorkomen dat het verbod op het verstrekken van effecten aan personen in Rusland wordt omzeild, moet dat verbod worden uitgebreid tot financiële instrumenten in om het even welke valuta.

(38)

Er moet ook worden voorzien in een afwijking van het verbod op het verlenen van bepaalde diensten aan Russische entiteiten die nodig zijn voor het opzetten, certificeren of evalueren van een firewall die ervoor zorgt dat een in de lijst opgenomen persoon geen controle meer heeft over de activa van een niet in de lijst opgenomen entiteit van de Unie waarvan de op de lijst geplaatste persoon eigenaar is of waarover hij of zij zeggenschap heeft, en dat deze persoon geen voordelen geniet, op een manier dat die entiteit haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten.

(39)

Het bewijsmateriaal dat vereist is voor de invoer van ijzer- en staalproducten die in een derde land zijn verwerkt en waarin ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Rusland zijn verwerkt, moet verder worden verduidelijkt.

(40)

Het is passend een afwijking in te voeren van het verbod op de aankoop, invoer of overdracht van bepaalde goederen die aanzienlijke inkomsten voor Rusland genereren en die noodzakelijk zijn voor de exploitatie, het onderhoud of de reparatie van de metrowagons van metrolijn 3 in Boedapest.

(41)

Ook moeten er verduidelijkingen worden aangebracht met betrekking tot de bevoegde autoriteiten die kennisgevingen van niet-geregelde vluchten tussen Rusland en de Unie ontvangen.

(42)

Het is ook passend de termijn voor het aanvragen van een tijdelijke afwijking van het verbod op het verlenen van bepaalde diensten te verlengen om EU-marktdeelnemers te helpen zich uit de Russische markt terug te trekken. Om de afstoting van Russische exploitanten van de markt van de Unie te versnellen, moet in een tijdelijke afwijking worden voorzien van het verbod op het verlenen van juridische adviesdiensten aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen toestemming verlenen voor het verrichten, tot en met 31 maart 2024, van juridische diensten die krachtens de nationale wetgeving van de lidstaat voor het voltooien van dergelijke afstotingen verplicht zijn.

(43)

Met het oog op een volledige en uniforme uitvoering van de beperkende maatregelen is het passend dat de lidstaten de andere lidstaten en de Commissie in kennis stellen van elke op grond van Besluit 2014/512/GBVB geweigerde toestemming en informatie uit te wisselen over verzoeken om toestemming die zij voornemens zijn te verlenen wanneer een weigering reeds door een andere lidstaat is gemeld, om forumshopping te voorkomen.

(44)

Het is ook passend de uitwisseling te verbeteren van informatie over de toepassing en handhaving van uitvoerbeperkingen voor gevoelige producten die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, zoals goederen voor tweeërlei gebruik en goederen op de lijst in bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 833/2014, om het risico van ontwijking door personen of entiteiten die betrokken zijn bij de aankoop van verboden goederen van de Unie voor gebruik in Rusland, of de verlening van verboden diensten, in strijd met Besluit 2014/512/GBVB en Verordening (EU) nr. 833/2014, tegen te gaan.

(45)

De bepalingen inzake de uitwisseling van informatie tussen de autoriteiten van een lidstaat onderling en met de autoriteiten van andere lidstaten en de Commissie moeten verder worden verduidelijkt.

(46)

Het is passend over te gaan tot uitbreiding van de lijst van partnerlanden die een reeks uitvoercontrolemaatregelen toepassen die inhoudelijk gelijkwaardig zijn aan die van Besluit 2014/512/GBVB en Verordening (EU) nr. 833/2014.

(47)

Ten slotte moet een aantal technische correcties worden aangebracht, onder meer door verwijzingen naar reeds verstreken overgangsperioden te schrappen en sommige bijlagen bij Verordening (EU) nr. 833/2014 te herstructureren. Als gevolg van die correcties valt het verbod op de invoer van steenkool nu onder artikel 4 duodecies van Besluit 2014/512/GBVB; daarom is artikel 4 terdecies van Besluit 2014/512/GBVB overbodig geworden en moet het worden geschrapt. Het schrappen van verwijzingen naar reeds verstreken overgangsperioden is niet bedoeld om rechtsgevolgen te hebben voor vroegere of lopende contracten of voor de toepasselijkheid van die overgangsperioden.

(48)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(49)

Besluit 2014/512/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/512/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1 bis, lid 3, wordt punt c) geschrapt.

2)

In artikel 1 quinquies, wordt lid 1 vervangen door het volgende:

“1.   Het is verboden in officiële valuta van een lidstaat luidende effecten die na 12 april 2022 zijn uitgegeven, of in om het even welke valuta luidende effecten die na 6 augustus 2023 zijn uitgegeven, of rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die blootstelling bieden aan dergelijke effecten, te verkopen aan Russische onderdanen of in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.”

.

3)

Artikel 1 nonies wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt de inleidende zin vervangen door:

“1.   Het is verboden overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten te gunnen of voort te zetten die binnen het toepassingsgebied vallen van zowel de Richtlijnen 2014/23/EU (*1), 2014/24/EU (*2), 2014/25/EU (*3) en 2009/81/EC (*4) van het Europees Parlement en de Raad als artikel 10, leden 1 en 3, lid 6, punten a) tot en met e), leden 8, 9 en 10, en de artikelen 11, 12, 13 en 14 van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 7, punten a) tot en met d), artikel 8, artikel 10, punten b) tot en met f) en punten h), i) en j), van Richtlijn 2014/24/EU, artikel 18, artikel 21, punten b) tot en met e) en punten g), h) en i), en de artikelen 29 en 30 van Richtlijn 2014/25/EU, en artikel 13, punten a) tot en met d), punten f), g) en h) en punt j), van Richtlijn 2009/81/EG:

(*1)  Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1)."

(*2)  Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65)."

(*3)  Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243)."

(*4)  Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76).”;"

b)

lid 2, punt f), wordt geschrapt.

4)

Artikel 1 duodecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“9bis.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de daarin genoemde dienstverlening, nadat zij hebben vastgesteld dat de betreffende diensten strikt noodzakelijk zijn voor het opzetten, certificeren of evalueren van een firewall waardoor:

a)

de zeggenschap van de/het in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB van de Raad genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam over de activa van een naar het recht van een lidstaat erkend(e) of opgericht(e) rechtspersoon, entiteit of lichaam die/dat eigendom is of onder zeggenschap staat van eerstgenoemde, wordt opgeheven, en

b)

wordt gewaarborgd dat geen verdere tegoeden of economische middelen aan de/het op de lijst geplaatste natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam ten goede komen.”

;

b)

lid 11 wordt vervangen door:

“11.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 9 bis en 10 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”

.

5)

Aan artikel 3, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”.

6)

Artikel 3 bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende paragraaf wordt ingevoegd:

“1 bis.   De doorvoer over het grondgebied van Rusland van uit de Unie uitgevoerde goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland, of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, is verboden.”

;

b)

in lid 2 wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”;

c)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“3bis.   Het in lid 1 bis van dit artikel genoemde verbod is niet van toepassing op de doorvoer via het grondgebied van Rusland van in de lijst in bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 opgenomen goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, en die bestemd zijn voor de in lid 3, punten a) tot en met e), van dit artikel genoemde doeleinden.”

;

d)

aan lid 4 wordt het volgende punt toegevoegd:

“i)

bestemd voor het exclusieve gebruik door de lidstaat die vergunning verleent en volledig onder de zeggenschap van die lidstaat staan, teneinde te voldoen aan diens onderhoudsverplichtingen in gebieden die onderworpen zijn aan een langlopende huurovereenkomst tussen die lidstaat en de Russische Federatie.”;

e)

het volgende lid wordt toegevoegd:

“4 bis.   In afwijking van lid 1 bis kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de doorvoer via het grondgebied van Rusland van in de lijst in bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 opgenomen goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, nadat zij hebben vastgesteld dat die goederen of technologie bestemd zijn voor de in lid 4, punten b), c), d) en h), van dit artikel genoemde doeleinden.”

.

7)

Artikel 3 bis bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt vervangen door:

“1.   Het is verboden om de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad (*5) vermelde vuurwapens, hun onderdelen en essentiële componenten en munitie en bepaalde andere vuurwapens en wapens, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

(*5)  Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan (PB L 94 van 30.3.2012, blz. 1).”;"

b)

in lid 2 wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”;

c)

de volgende paragraaf wordt toegevoegd:

“3.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.”

.

8)

In artikel 4 quater, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”.

9)

Artikel 4 quinquies wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“1 bis.   De doorvoer over het grondgebied van Rusland van uit de Unie uitgevoerde goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of ruimtevaartindustrie, en van reactiemotorbrandstof en brandstofadditieven die uit de Unie worden uitgevoerd, is verboden.”

;

b)

in lid 4, wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”;

c)

de volgende leden worden ingevoegd:

“6 quinquies.   In afwijking van lid 1 bis van dit artikel kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de doorvoer via het grondgebied van Rusland van goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of ruimtevaartindustrie, zoals vermeld in de lijst in bijlage XI bij Verordening (EU) nr. 833/2014, en van reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven, zoals vermeld in de lijst in bijlage XX bij Verordening (EU) nr. 833/2014, nadat zij hebben vastgesteld dat die goederen of technologieën bestemd zijn voor de in de leden 6 bis, 6 ter en 6 quater van dit artikel genoemde doeleinden.

6 sexies.   In afwijking van lid 1 van dit artikel kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de in bijlage XI, deel B, van Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde goederen, indien de goederen bestemd zijn voor het exclusieve gebruik door en onder volledige zeggenschap staan van de lidstaat die toestemming verleent, en teneinde te voldoen aan de onderhoudsverplichtingen van die lidstaat in gebieden die onderworpen zijn aan een langlopende huurovereenkomst tussen die lidstaat en de Russische Federatie.”

.

10)

In artikel 4 sexies wordt lid 5 vervangen door:

“5.   Luchtvaartmaatschappijen die tussen Rusland en de Unie, rechtstreeks of via een derde land, niet-geregelde vluchten uitvoeren, stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van vertrek of bestemming in kennis van alle relevante informatie over de vlucht, voorafgaand aan de uitvoering ervan, en ten minste 48 uur van tevoren.”

.

11)

In artikel 4 nonies, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”.

12)

In lid 5 van artikel 4 nonies bis, wordt punt e) gewist.

13)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 4 nonies ter

1.   Met ingang van 24 juli 2023 is het verboden toegang te verlenen tot havens en sluizen op het grondgebied van de Unie aan vaartuigen die tijdens de reis naar de havens of sluizen van een lidstaat schip-tot-schiptransfers verrichten, indien de bevoegde autoriteit redelijkerwijs vermoedt dat het vaartuig de verbodsbepalingen van artikel 4 sexdecies, leden 1 en 2, en artikel 4 septdecies, leden 1 en 4, schendt.

2.   Een bevoegde autoriteit verleent geen toegang aan een vaartuig indien dat vaartuig niet ten minste 48 uur van tevoren aan haar melding heeft gemaakt van een schip-tot-schiptransfer binnen de exclusieve economische zone van een lidstaat of binnen 12 zeemijl vanaf de basislijn van de kust van die lidstaat.

3.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing in het geval van een vaartuig dat bijstand behoeft en een toevluchtsoord zoekt of bij een havenaanloop om redenen van maritieme veiligheid of om mensenlevens op zee te redden.

4.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, een vaartuig toegang tot een haven of sluis op het grondgebied van de Unie verlenen nadat zij hebben vastgesteld dat de toegang noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden.

5.   Na weigering van een verzoek om toegang tot een haven overeenkomstig de leden 1 en 2 stellen de betrokken bevoegde autoriteiten de andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten daarvan onmiddellijk in kennis. De betrokken lidstaat verwittigt vervolgens onverwijld de overige lidstaten en de Commissie.

6.   Voor de toepassing van de leden 1 en 2 maken de bevoegde autoriteiten gebruik van alle nationale systemen en informatie, en tevens van de geïntegreerde maritieme informatie die beschikbaar is in het maritieme informatie-uitwisselingssysteem van de Unie (SafeSeaNet), dat is ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad (*6).

Artikel 4 nonies quater

1.   Met ingang van 24 juli 2023 is het verboden toegang te verlenen tot havens en sluizen op het grondgebied van de Unie aan vaartuigen waarvan de bevoegde autoriteit redelijkerwijs vermoedt dat zij tijdens de reis naar de havens of sluizen van een lidstaat, in strijd met SOLAS-voorschrift V/19, punt 2.4, hun automatische identificatiesystemen aan boord van schepen illegaal verstoren, uitschakelen of anderszins deactiveren bij het vervoer van ruwe aardolie en aardolieproducten die vallen onder de verbodsbepalingen van artikel 4 sexdecies, leden 1 en 2, en artikel 4 septdecies, leden 1 en 4.

2.   Lid 1 is niet van toepassing in het geval van een vaartuig dat bijstand behoeft en een toevluchtsoord zoekt of bij een havenaanloop om redenen van maritieme veiligheid of om mensenlevens op zee te redden.

3.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, een vaartuig toegang tot een haven of sluis op het grondgebied van de Unie verlenen nadat zij hebben vastgesteld dat de toegang noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden.

4.   Na weigering van een verzoek om toegang tot een haven overeenkomstig lid 1 stellen de betrokken bevoegde autoriteiten de andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten daarvan onmiddellijk in kennis. De betrokken lidstaat verwittigt vervolgens onverwijld de overige lidstaten en de Commissie.

5.   Voor de toepassing van lid 1 maken de bevoegde autoriteiten gebruik van alle nationale systemen en informatie, en tevens van de geïntegreerde maritieme informatie die beschikbaar is in het maritieme informatie-uitwisselingssysteem van de Unie (SafeSeaNet), dat is ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad.”

(*6)  Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart (PB L 208 van 5.8.2002, blz. 10)."

.

14)

Artikel 4 decies wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt punt d) vervangen door:

“d)

met ingang van 30 september 2023 direct of indirect de in bijlage XVII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde ijzer- en staalproducten in te voeren of te kopen, wanneer deze in een derde land zijn verwerkt en waarin de in bijlage XVII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Rusland zijn verwerkt; voor de in bijlage XVII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde producten die in een derde land zijn verwerkt en waarin staalproducten van oorsprong uit Rusland met de GN-codes 7207 11, 7207 12 10 of 7224 90 zijn verwerkt, geldt dit verbod met ingang van 1 april 2024 voor GN-code 7207 11, en met ingang van 1 oktober 2024 voor de GN-codes 7207 12 10 en 7224 90;

Voor de toepassing van dit punt verstrekken importeurs op het moment van invoer het bewijs van het land van oorsprong van de ijzer- en staalbasisproducten die voor de verwerking van het product in een derde land worden gebruikt.”;

b)

de leden 2 en 3 worden geschrapt.

15)

Artikel 4 undecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 2 wordt vervangen door:

“2.   Het is verboden:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten;

c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”

;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“2 bis.   De in de leden 1 en 2 bedoelde verboden zijn van toepassing op luxegoederen voor zover de waarde ervan hoger is dan 300 EUR per artikel, tenzij anders is bepaald.”

;

c)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“4 bis.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de verkoop of levering van een vaartuig, ingedeeld onder GN-code 8901 10 00 of 8901 90 00, of voor de verlening tot en met 31 december 2023 van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand aan een rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland, op door hen passend geachte voorwaarden, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

het vaartuig zich op 24 juni 2023 fysiek in Rusland bevindt en bestemd is voor gebruik in Rusland;

b)

het vaartuig de vlag van de Russische Federatie heeft gevoerd onder een rompbevrachtingsregistratie die oorspronkelijk plaatsvond vóór 24 februari 2022;

c)

de rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland geen militaire eindgebruiker is en het vaartuig niet voor militaire doeleinden zal gebruiken;

d)

de verkoop of levering geen voordeel oplevert voor een persoon of persoon, entiteit of lichaam die of dat is opgenomen in de lijst in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB of is onderworpen aan de beperkende maatregelen waarin dit besluit voorziet.”

;

d)

lid 5 wordt vervangen door:

“5.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 4 en 4 bis verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”

.

16)

Artikel 4 duodecies wordt gewijzigd als volgt:

a)

de leden 3, 3 ter, 3 ter bis en 3 quinquies worden geschrapt;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“3 sexies.   In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel kunnen de bevoegde autoriteiten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van goederen van de GN-codes 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543 en 8603, zoals vermeld in bijlage XXI bij Verordening (EU) nr. 833/2014, of voor het verlenen van daarmee verband houdende technische en financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor de exploitatie, het onderhoud of de reparatie van de in 2018 geleverde metrowagons van metrolijn 3 in Boedapest, ter uitvoering van een garantie van Metrowagonmash vóór 24 juni 2023.”

.

17)

Artikel 4 terdecies wordt geschrapt.

18)

Artikel 4 quaterdecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 2 wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”;

b)

lid 3 wordt vervangen door het volgende:

“3.   Met betrekking tot de onder de GN-codes 8703 23, 8703 24, 8703 32, 8703 33, 8703 40, 8703 50, 8703 60, 8703 70, 8703 80, 8703 90 of 8903 vallende goederen met een waarde van niet meer dan 50 000 EUR per eenheid zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 25 september 2023 van contracten die zijn gesloten vóór 24 juni 2023, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”

;

c)

lid 3 bis wordt vervangen door het volgende:

“3 bis.   Met betrekking tot de onder de GN-codes 2710 12, 2909 60, 3905 99, 4002 19, 4002 70, 4010 11, 4010 12, 4011 20, 4012 90, 4805 93, 4810 29, 4823 90, 7216 61, 8402 11, 8454 30, 8477 10, 8477 20, 8477 59, 8477 80, 8477 90, 8514 32, 8514 40, 8525 89, 8704 21, 9024 90, 9031 10, 9031 41, 9031 49, 9031 80, 9031 90 of 9406 20, vallende goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 25 september 2023 van contracten die zijn gesloten vóór 24 juni 2023, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”

;

d)

lid 3 ter wordt vervangen door:

“3 ter.   Met betrekking tot de goederen die vallen onder de op 24 juni 2023 voor het eerst in bijlage XXIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 opgenomen GN-codes en waarnaar niet wordt verwezen in de leden 3 en 3 bis van dit artikel, en met uitzondering van goederen die vallen onder GN-codes die reeds waren opgenomen in bijlage XVIII van die verordening, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 van dit artikel niet van toepassing op de uitvoering tot 25 september 2023 van contracten die zijn gesloten vóór 24 juni 2023, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”

;

e)

lid 3 quater wordt geschrapt;

f)

lid 4 ter wordt vervangen door:

“4 ter.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de onder de GN-hoofdstukken 72, 84, 85 en 90 vallende en in bijlage XXIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde goederen, of voor daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat dat strikt noodzakelijk is voor het vervaardigen van titaniumproducten die nodig zijn voor de luchtvaartindustrie en waarvoor geen alternatieve levering beschikbaar is.”

;

g)

lid 5 ter wordt vervangen door het volgende:

“5 ter.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 4, 4 bis en 5 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”

.

19)

Artikel 4 quindecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“1 bis.   Het verbod in lid 1 is van toepassing op goederenvervoer op het grondgebied van de Unie door wegvervoerondernemingen met in Rusland geregistreerde aanhangwagens of opleggers, ook indien deze aanhangwagens of opleggers worden getrokken door in andere landen geregistreerde vrachtwagens.”

;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“3 bis.   Het verbod van lid 1 bis is tot 30 juni 2023 niet van toepassing op het vervoer van goederen dat vóór 24 juni 2023 van start ging, op voorwaarde dat de aanhangwagen of oplegger:

a)

zich reeds op het grondgebied van de Unie bevond op 24 juni 2023, of

b)

door de Unie moet rijden om terug te keren naar Rusland.”

;

c)

in lid 4 wordt de aanhef vervangen door:

“4.   In afwijking van de leden 1 en 1 bis kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming verlenen voor goederenvervoer door een in Rusland gevestigde of andere wegvervoeronderneming indien de goederen worden vervoerd met in Rusland geregistreerde aanhangwagens of opleggers, ook indien deze worden getrokken door in andere landen geregistreerde vrachtwagens, indien de bevoegde autoriteiten hebben vastgesteld dat dit vervoer noodzakelijk is voor:”

.

20)

In artikel 4 sexdecies wordt het volgende lid ingevoegd:

“3 bis.   De in lid 3, punt d), bedoelde vrijstelling geldt niet langer voor Duitsland en Polen op 23 juni 2023.”

.

21)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 4 septdecies bis

1.   In afwijking van de artikelen 3, 3 bis, 4 nonies en 4 quaterdecies kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht, uitvoer of doorvoer door Rusland van de in deze artikelen bedoelde goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten, of financiering of financiële bijstand, voor de exploitatie en het onderhoud van de pijpleidingen van het Caspian Pipeline Consortium (CPC) en de bijbehorende infrastructuur die nodig zijn voor het vervoer van onder GN-code 2709 00 vallende goederen van oorsprong uit Kazachstan en die alleen worden geladen in, vertrekken uit of doorgevoerd door Rusland, onder door hen passend geachte voorwaarden, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

een dergelijke verkoop, levering, overdracht, uitvoer of doorvoer door Rusland of de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten of financiering en financiële bijstand noodzakelijk is voor de exploitatie, het essentiële onderhoud, de reparatie of de vervanging van onderdelen van de CPC-pijpleiding en de bijbehorende infrastructuur;

b)

het soort goederen, technologieën en bijstand waarom wordt verzocht, niet verder gaat dan het soort goederen en technologie die eerder zijn uitgevoerd vanuit, of de bijstand die eerder is verleend vanuit, de Unie, een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of een in bijlage VII vermeld partnerland, naar Rusland zijn uitgevoerd voor de exploitatie, het essentiële onderhoud, de reparatie of de vervanging van onderdelen van de CPC-pijpleiding en de bijbehorende infrastructuur en daarmee verband houdende bijstand;

c)

de gevraagde volumes in verhouding staan tot de volumes die worden gebruikt voor de exploitatie, het essentiële onderhoud, de reparatie of de vervanging van onderdelen van de CPC-pijpleiding en de bijbehorende infrastructuur, en

d)

dergelijke goederen en technologie zullen door een natuurlijke of rechtspersoon die onder artikel 13 van Verordening (EU) nr. 833/2014 valt, uitsluitend worden geleverd voor eindgebruik bij de exploitatie, het essentiële onderhoud, de reparatie of de vervanging van onderdelen van de CPC-pijpleiding en de bijbehorende infrastructuur.

2.   In afwijking van de artikel 1 duodecies kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor het verlenen van auditdiensten, engineeringdiensten, juridisch advies, technische testen en analyses voor de exploitatie en het onderhoud van de pijpleidingen van het CPC en de bijbehorende infrastructuur die nodig zijn voor het vervoer van onder GN-code 2709 00 vallende goederen van oorsprong uit Kazachstan en die alleen worden geladen in, vertrekken uit of doorgevoerd door Rusland, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

het verlenen van die diensten noodzakelijk is voor de exploitatie, het essentiële onderhoud, de reparatie of de vervanging van onderdelen van de CPC-pijpleiding en de bijbehorende infrastructuur, en

b)

dergelijke diensten worden verleend door een natuurlijke of rechtspersoon, waarbij artikel 13 van Verordening (EU) nr. 833/2014 geldt.

3.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke uit hoofde van de leden 1 en 2 verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

4.   Bij het verlenen van een toestemming uit hoofde van de leden 1 en 2 verlangt de bevoegde autoriteit dat een eindgebruikerscertificaat wordt overgelegd en dat regelmatig gedetailleerde verslagen worden overgelegd waaruit blijkt dat deze goederen, technologie of diensten tijdens de betrokken werken niet voor andere dan de beoogde doeleinden zijn aangewend. De bevoegde autoriteit kan overeenkomstig lid 1 aanvullende voorwaarden opleggen.”

.

22)

Artikel 4 novodecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt de inleidende zin vervangen door:

“In afwijking van de artikelen 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies en 4 quaterdecies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 31 december 2023 toestemming verlenen voor de verkoop, levering of doorvoer van in de lijsten in bijlagen II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX en XXIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014, of in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 opgenomen goederen en technologieën, alsook voor de verkoop, licentie of overdracht op enige andere wijze van intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen, en rechten verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt, met betrekking tot de hiervoor vermelde goederen en technologieën, wanneer deze verkoop, levering of overdracht, licentie of verlening van rechten op toegang of hergebruik strikt noodzakelijk is voor de terugtrekking uit Rusland of de liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:”;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“1 bis.   In afwijking van artikel 4 kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 31 maart 2024 toestemming verlenen voor de verkoop, levering of doorvoer van in de lijst in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 833/2014 opgenomen goederen en technologieën, wanneer deze verkoop, levering of doorvoer strikt noodzakelijk is voor het afstoten van een joint venture die vóór 24 februari 2022 volgens het recht van een lidstaat is erkend of opgericht, waarbij een Russische rechtspersoon, entiteit of lichaam betrokken is en die gaspijpinfrastructuur tussen Rusland en derde landen exploiteert.”

;

c)

in lid 2 bis wordt de inleidende zin vervangen door het volgende:

“2 bis.   In afwijking van artikel 1 duodecies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 31 maart 2024 toestemming verlenen voor de voortzetting van de verlening van in dat artikel vermelde diensten, indien die dienstverlening noodzakelijk is voor de afstoting of liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:”

;

d)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“2 ter.   In afwijking van artikel 1 duodecies, lid 2, kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 31 maart 2024 toestemming verlenen voor het verlenen van juridisch advies dat wettelijk vereist is voor de voltooiing van een verkoop en overdracht van eigendomsrechten die direct of indirect eigendom zijn van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen aan een in de Unie gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam.”

;

e)

lid 3 wordt vervangen door:

“3.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na het verlenen van de toestemming in kennis van elke op grond van lid 1, 1 bis, 2, 2 bis of 2 ter verleende toestemming.”

;

f)

lid 4 wordt geschrapt.

23)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 5 bis

1.   Het is verboden de in bijlage XIV vermelde goederen en technologie, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land.

2.   Het is verboden:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land, financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten;

c)

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land.

3.   Bijlage XIV omvat uitsluitend gevoelige goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, of goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de verbetering van Ruslands militaire, technologische of industriële capaciteit, of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, zodanig dat dit Ruslands vermogen tot oorlogvoering versterkt, waarvan de uitvoer naar Rusland krachtens dit besluit verboden is en die een hoog en voortdurend risico inhouden op verkoop, levering, overdracht of uitvoer uit derde landen naar Rusland na verkoop, levering, overdracht of uitvoer uit de Unie. In bijlage XIV wordt voor alle items van in de lijst opgenomen goederen of technologie gespecificeerd naar welke derde landen de verkoop, levering, overdracht of uitvoer verboden is.

Bijlage XIV omvat uitsluitend derde landen waarvan de Raad heeft vastgesteld dat zij stelselmatig en halsstarrig hebben verzuimd de verkoop, levering, doorvoer of uitvoer naar Rusland van de in de lijst in die bijlage genoemde goederen en technologie die uit de Unie worden uitgevoerd, te beletten, ondanks eerdere toenaderingspogingen tot, en hulp aan, het betreffende land door de Unie.

4.   Indien de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van een in bijlage XIV vermeld goed of technologie aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland op grond van bepaalde in dit besluit vastgestelde vrijstellingen niet verboden is, is de verkoop, levering, overdracht of uitvoer ervan naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land niet verboden, mits aan dezelfde voorwaarden die krachtens dit besluit voor uitvoer naar Rusland of voor gebruik in Rusland gelden, is voldaan.

5.   Indien de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in bijlage XIV vermelde goederen of technologie aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland overeenkomstig deze verordening door de bevoegde autoriteiten kan worden toegestaan, kan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer ervan naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land worden toegestaan door de bevoegde autoriteiten, mits aan dezelfde voorwaarden die voor afwijkingen voor uitvoer naar Rusland of voor gebruik in Rusland gelden, is voldaan.”

.

24)

De bijlagen worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Punt 24) is op een of meer van de in punt 3 van de bijlage bij dit besluit vermelde entiteiten van toepassing met ingang van 1 oktober 2023 en op voorwaarde dat de Raad, na de respectieve gevallen te hebben onderzocht, daartoe met eenparigheid van stemmen besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 juni 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ROSWALL


(1)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).

(2)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).

(3)  Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6).

(4)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).

(5)  Besluit (GBVB) 2022/884 van de Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 153 van 3.6.2022, blz. 128).

(6)  Verordening (EU) 2022/879 van de Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 153 van 3.6.2022, blz. 53).


BIJLAGE

1)

Bijlage IV bij Besluit 2014/512/GBVB wordt vervangen door:

“BIJLAGE IV

Deze bijlage bevat een lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die militaire eindgebruikers zijn, onderdeel uitmaken van Ruslands militaire en industriële complex of commerciële of andersoortige banden hebben met of op andere wijze steun verlenen aan Ruslands defensie- of veiligheidssector. Deze natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen dragen bij tot de militaire en technologische verbetering van Rusland of de ontwikkeling van Ruslands defensie- en veiligheidssector. De lijst omvat tevens natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in andere derde landen dan Rusland. Hun opname in deze bijlage houdt niet in dat het rechtsgebied waarin zij werkzaam zijn verantwoordelijk wordt gehouden voor hun handelingen.

Lijst van rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 3, lid 7, artikel 3 bis, lid 7, en artikel 3 ter, lid 1

1.

JSC Sirius (Rusland)

2.

OJSC Stankoinstrument (Rusland)

3.

OAO JSC Chemcomposite (Rusland)

4.

JSC Kalashnikov (Rusland)

5.

JSC Tula Arms Plant (Rusland)

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija (Rusland)

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Rusland)

8.

OAO Almaz Antey (Rusland)

9.

OAO NPO Bazalt (Rusland)

10.

Admiralty Shipyard JSC (Rusland)

11.

Technologisch Instituut voor wetenschappelijk onderzoek Aleksandrov NITI (Rusland)

12.

Argut OOO (Rusland)

13.

Communicatiecentrum van het Ministerie van Defensie (Rusland)

14.

Federaal Onderzoekscentrum Boreskov Instituut voor katalyse (Rusland)

15.

Door de federale staat gefinancierde onderneming van het kabinet van de president van de Russische Federatie (Rusland)

16.

Door de federale staat gefinancierde onderneming Special Flight Unit Rossiya van het kabinet van de president van de Russische Federatie (Rusland)

17.

Onder de federale staat vallende gecentraliseerde onderneming Dukhov Automatics onderzoeksinstelling (VNIIA) (Rusland)

18.

Buitenlandse inlichtingendienst (SVR) (Rusland)

19.

Forensisch centrum van de regio Nizhniy Novgorod Hoofddirectoraat van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Rusland)

20.

Internationaal centrum voor kwantumoptica en kwantumtechnologie (het Russisch Quantum Center) (Rusland)

21.

Irkut Corporation (Rusland)

22.

Public Joint Stock Company “Irkut Research and Production Corporation” (Rusland)

23.

Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Computing Machinery” (Rusland)

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Rusland)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Rusland)

26.

JSC Shipyard Zaliv (scheepsbouwwerf Zaliv) (Autonome Republiek Krim, illegaal geannexeerd door Rusland)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Rusland)

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Rusland)

29.

Kazan Helmuniter Plant PJSC (Rusland)

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organisation (KNAAPO) (Rusland)

31.

Ministerie van Defensie (Rusland)

32.

Moskou Institute of Physics and Technology (Instituut voor natuurkunde en technologie in Moskou) (Rusland)

33.

NPO High Precision Systems JSC (Rusland)

34.

NPO Splav JSC (Rusland)

35.

OPK Oboronprom (Rusland)

36.

PJSC Beriev Aircraft Company (Rusland)

37.

PJSC Irkut Corporation (Rusland)

38.

PJSC Kazan helikopters (Rusland)

39.

Polyus Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Rusland)

40.

Promtech-Dubna, JSC (Rusland)

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Rusland)

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Rusland)

43.

Rapart Services LLC (Rusland)

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Rusland)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Rusland)

46.

Rostekh – Azimut (Rusland)

47.

Russische Aircraft Corporation MIG (Rusland)

48.

Russische helikopters JSC (Rusland)

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Rusland)

50.

Sukhoi Aviation JSC (Rusland)

51.

Sukhoi Civil Aircraft (Rusland)

52.

Tactische Missiles Corporation JSC (Rusland)

53.

Tupolev JSC (Rusland)

54.

UEC-Saturn (Rusland)

55.

United Aircraft Corporation (Rusland)

56.

JSC AeroKompozit (Rusland)

57.

United Engine Corporation (Rusland)

58.

UEC-Aviadvigatel JSC (Rusland)

59.

United Instrument Manufacturing Corporation (Rusland)

60.

United Shipbuilding Corporation (Rusland)

61.

JSC PO Sevmash (Rusland)

62.

Scheepswerf Krasnoye Sormovo (Rusland)

63.

Scheepswerf Severnaya (Rusland)

64.

Scheepswerf Yantar (Rusland)

65.

UralVagonZavod (Rusland)

66.

Baikal Electronics (Rusland)

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Rusland)

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon (Rusland)

69.

Crocus Nano Electronics (Rusland)

70.

Dalzavod Ship-Repair Center (Rusland)

71.

Elara (Rusland)

72.

Electronic Computing and Information Systems (Rusland)

73.

ELPROM (Rusland)

74.

Engineering Center Ltd. (Rusland)

75.

Forss Technology Ltd. (Rusland)

76.

Integral SPB (Rusland)

77.

JSC Element (Rusland)

78.

JSC Pella-Mash (Rusland)

79.

JSC Shipyard Vympel (Rusland)

80.

Kranark LLC (Rusland)

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Rusland)

82.

LLC Center (Rusland)

83.

MCST Lebedev (Rusland)

84.

Miass Machine-Building Factory (Rusland)

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Rusland)

86.

MPI VOLNA (Rusland)

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Rusland)

88.

Scheepswerf Nerpa (Rusland)

89.

NM-Tekh (Rusland)

90.

Scheepswerf Novorossiysk JSC (Rusland)

91.

NPO Electronic Systems (Rusland)

92.

NPP Istok (Rusland)

93.

NTC Metrotek (Rusland)

94.

OAO GosNIIkhimanalit (Rusland)

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Rusland)

96.

OJSC TSRY (Rusland)

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Rusland)

98.

OOO Planar (Rusland)

99.

OOO Sertal (Rusland)

100.

Photon Pro LLC (Rusland)

101.

PJSC Zvezda (Rusland)

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Rusland)

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Rusland)

104.

AO Kronshtadt (Rusland)

105.

Avant Space LLC (Rusland)

106.

Production Association Strela (Rusland)

107.

Radioavtomatika (Rusland)

108.

Research Center Module (Rusland)

109.

Robin Trade Limited (Rusland)

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Rusland)

111.

Rubin Sever Design Bureau (Rusland)

112.

Russian Space Systems (Rusland)

113.

Rybinsk Shipyard Engineering (Rusland)

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Rusland)

115.

Scientific-Research Institute of Electronics (Rusland)

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Rusland)

117.

Scientific Research Institute NII Submikron (Rusland)

118.

Sergey IONOV (Rusland)

119.

Serniya Engineering (Rusland)

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Rusland)

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Rusland)

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Rusland)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Rusland)

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Rusland)

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Rusland)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Rusland)

127.

UAB Pella-Fjord (Rusland)

128.

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard” (Rusland)

129.

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard” (Rusland)

130.

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau” (Rusland)

131.

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory” (Rusland)

132.

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC” (Rusland)

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka” (Rusland)

134.

United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar” (Rusland)

135.

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega” (Rusland)

136.

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard” (Rusland)

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Rusland)

138.

Urals Project Design Bureau Detal (Rusland)

139.

Vega Pilot Plant (Rusland)

140.

Vertikal LLC (Rusland)

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Rusland)

142.

VTK Ltd (Rusland)

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Rusland)

144.

ZAO Elmiks-VS (Rusland)

145.

ZAO Sparta (Rusland)

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring (Rusland)

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute (Rusland)

148.

Alagir Resistor Factory (Rusland)

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Rusland)

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Rusland)

151.

Almaz JSC (Rusland)

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Rusland)

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Rusland)

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Rusland)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Rusland)

156.

Electrosignal JSC (Rusland)

157.

Energiya JSC (Rusland)

158.

Engineering Center Moselectronproekt (Rusland)

159.

Etalon Scientific and Production Association (Rusland)

160.

Evgeny Krayushin (Rusland)

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Rusland)

162.

Ineko LLC (Rusland)

163.

Informakustika JSC (Rusland)

164.

Institute of High Energy Physics (Rusland)

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Rusland)

166.

Inteltech PJSC (Rusland)

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Rusland)

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Rusland)

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Rusland)

170.

Lutch Design Office JSC (Rusland)

171.

Meteor Plant JSC (Rusland)

172.

Moscow Communications Research Institute JSC (Rusland)

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Rusland)

174.

NPO Elektromechaniki JSC (Rusland)

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC (Rusland)

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Rusland)

177.

Optron, JSC (Rusland)

178.

Pella Shipyard OJSC (Rusland)

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Rusland)

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Rusland)

181.

Radiozavod JSC (Rusland)

182.

Razryad JSC (Rusland)

183.

Research Production Association Mars (Rusland)

184.

Ryazan Radio-Plant (Rusland)

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC (Rusland)

186.

Scientific Production Enterprise “Radiosviaz” (Rusland)

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Rusland)

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Rusland)

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components (Rusland)

190.

Scientific-Production Enterprise “Kant” (Rusland)

191.

Scientific-Production Enterprise “Svyazé” (Rusland)

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Rusland)

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Rusland)

194.

Scientific-Production Enterprise Volna (Rusland)

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Rusland)

196.

Scientific-Research Institute “Argon” (Rusland)

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Rusland)

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Rusland)

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Rusland)

200.

Special Design Bureau Salute JSC (Rusland)

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Salute” (Rusland)

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “State Machine Building Design Bureau “Vympel” By Name I.I.Toropov” (Rusland)

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “URALELEMENT” (Rusland)

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Plant Dagdiesel” (Rusland)

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering” (Rusland)

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Rusland)

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Rusland)

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Rusland)

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Rusland)

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Rusland)

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Rusland)

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company “Research Center for Automated Design” (Rusland)

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Rusland)

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Rusland)

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Rusland)

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant “Molot” (Rusland)

217.

Tactical Missile Company, PJSC “MBDB”“ISKRA” (Rusland)

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Rusland)

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Rusland)

220.

Tactical Missile Corporation, “Central Design Bureau of Automation” (Rusland)

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Rusland)

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP “Region” (Rusland)

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB “Soyuz” (Rusland)

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Rusland)

225.

Tactical Missile Corporation, Concern “MPO – Gidropribor” (Rusland)

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company “KRASNY GIDROPRESS” (Rusland)

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Rusland)

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Rusland)

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Rusland)

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Rusland)

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Rusland)

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Rusland)

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Rusland)

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau “Detal” (Rusland)

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Rusland)

236.

Tambov Plant (TZ) “October” (Rusland)

237.

United Shipbuilding Corporation “Production Association Northern Machine Building Enterprise” (Rusland)

238.

United Shipbuilding Corporation “5th Shipyard” (Rusland)

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Rusland)

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Rusland)

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Rusland)

242.

Rosatomflot (Rusland)

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau (Rusland)

244.

Lyulki Science and Technology Center (Rusland)

245.

AO Aviaagregat (Rusland)

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Rusland)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Rusland)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Rusland)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Rusland)

250.

Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) (Rusland)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Rusland)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Rusland)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Rusland)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Rusland)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK (Rusland)

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Rusland)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Rusland)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Rusland)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Rusland)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Rusland)

261.

JSC NII Steel (Rusland)

262.

Joint Stock Company Remdizel (Rusland)

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Rusland)

264.

Joint Stock Company STAR (Rusland)

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Rusland)

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Rusland)

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Rusland)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Rusland)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant (Rusland)

270.

Moscow Aviation Institute (Rusland)

271.

Moscow Institute of Thermal Technology (Rusland)

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Rusland)

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Rusland)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Rusland)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Rusland)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Rusland)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Rusland)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Rusland)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Rusland)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Rusland)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Rusland)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Rusland)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Rusland)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Rusland)

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Rusland)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Rusland)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Rusland)

288.

Software Research Institute (Rusland)

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (de illegaal door Rusland geannexeerde Sebastopol)

290.

Tula Arms Plant (Rusland)

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Rusland)

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Rusland)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Rusland)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Rusland)

295.

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Rusland)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Rusland)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Rusland)

298.

UEC-Perm Engines, JSC (Rusland)

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Rusland)

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC (Rusland)

301.

“Aeropribor-Voskhod”, JSC (Rusland)

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Rusland)

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Rusland)

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Rusland)

305.

Afanasyev Technomac, JSC (Rusland)

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Rusland)

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Rusland)

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Rusland)

309.

Joint Stock Company Eleron (Rusland)

310.

AO Rubin (Rusland)

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Rusland)

312.

Branch of PAO II – Aviastar (Rusland)

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Rusland)

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Rusland)

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Rusland)

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Rusland)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Rusland)

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Rusland)

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Rusland)

320.

Joint Stok Company Microtechnology (Rusland)

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Rusland)

322.

Joint Stock Company Radiopribor (Rusland)

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Rusland)

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Rusland)

325.

Joint Stock Company Rychag (Rusland)

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Rusland)

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (Rusland)

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Rusland)

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Rusland)

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Rusland)

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Rusland)

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Rusland)

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Rusland)

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Rusland)

335.

Public Joint Stock Company Techpribor (Rusland)

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Rusland)

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Rusland)

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Rusland)

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Rusland)

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Rusland)

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Rusland)

342.

Irkutsk Aviation Plant (Rusland)

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Rusland)

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (Rusland)

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Rusland)

346.

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor (Rusland)

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Rusland)

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Rusland)

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Rusland)

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Rusland)

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Rusland)

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Rusland)

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Rusland)

354.

NPP Start (Rusland)

355.

OAO Radiofizika (Rusland)

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Rusland)

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Rusland)

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Rusland)

359.

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Rusland)

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Rusland)

361.

Shvabe JSC (Rusland)

362.

Special Technological Center LLC (Rusland)

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Rusland)

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Rusland)

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Rusland)

366.

Strategic Control Posts Corporation (Rusland)

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Rusland)

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Rusland)

369.

Voentelecom JSC (Rusland)

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Rusland)

371.

Ak Bars Holding (Rusland)

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Rusland)

373.

Systems of Biological Synthesis LLC (Rusland)

374.

Borisfen, JSC (Rusland)

375.

Barnaul cartridge plant, JSC (Rusland)

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Rusland)

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC (Rusland)

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Rusland)

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Rusland)

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Rusland)

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Rusland)

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Rusland)

383.

Zavod Elecon, JSC (Rusland)

384.

VMP “Avitec”, JSC (Rusland)

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Rusland)

386.

Tulatochmash, JSC (Rusland)

387.

PJSC “I.S. Brook” INEUM (Rusland)

388.

SPE “Krasnoznamenets”, JSC (Rusland)

389.

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (Rusland)

390.

SPA “Impuls”, JSC (Rusland)

391.

RusBITech (Rusland)

392.

ROTOR 43 (Rusland)

393.

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Rusland)

394.

RATEP, JSC (Rusland)

395.

PLAZ (Rusland)

396.

OKB “Technika” (Rusland)

397.

Ocean Chips (Rusland)

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Rusland)

399.

Angstrem JSC (Rusland)

400.

NPCAP (Rusland)

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Rusland)

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Rusland)

403.

Novator DB (Rusland)

404.

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (Rusland)

405.

NII Stali JSC (Rusland)

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC (Rusland)

407.

Neva Electronica JSC (Rusland)

408.

ENICS (Rusland)

409.

The JSC Makeyev Design Bureau (Rusland)

410.

KURGANPRIBOR, JSC (Rusland)

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Rusland)

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Rusland)

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Rusland)

414.

Videoglaz Project (Rusland)

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC (Rusland)

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant (Rusland)

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Rusland)

418.

PJSC “Scientific and Production Association “Almaz” named after Academician A.A. Raspletin” (Rusland)

419.

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Rusland)

420.

Concern Oceanpribor, JSC (Rusland)

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Rusland)

422.

JSC Elektronstandart Pribor (Rusland)

423.

JSC “Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov” (Rusland)

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Rusland)

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company (Rusland)

426.

Vest Ost Limited Liability (Rusland)

427.

Trade-Component LLC (Rusland)

428.

Radiant Electronic Components JSC (Rusland)

429.

JSC ICC Milandr (Rusland)

430.

SMT iLogic LLC (Rusland)

431.

Device Consulting (Rusland)

432.

Concern Radio-Electronic Technologies (Rusland)

433.

Technodinamika, JSC (Rusland)

434.

OOO “UNITEK” (Rusland)

435.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Rusland)

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Rusland)

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Iran)

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Iran)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)

441.

Paravar Pars Company (Iran)

442.

Qods Aviation Industries (Iran)

443.

Shahed Aviation Industries (Iran)

444.

Concern Morinformsystem–Agat (Rusland)

445.

AO Papilon (Rusland)

446.

IT-Papillon OOO (Rusland)

447.

OOO Adis (Rusland)

448.

Papilon Systems Limited Liability Company (Rusland)

449.

Advanced Research Foundation (Rusland)

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation (Rusland)

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Rusland)

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Rusland)

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Rusland)

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Rusland)

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika (Rusland)

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Rusland)

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz (Rusland)

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Rusland)

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Rusland)

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Rusland)

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Rusland)

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Rusland)

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Rusland)

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Rusland)

465.

Joint Stock Company Production Association Sever (Rusland)

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS (Rusland)

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Rusland)

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Rusland)

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Rusland)

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Rusland)

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Rusland)

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Rusland)

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Rusland)

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Rusland)

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Rusland)

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Rusland)

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Rusland)

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Rusland)

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Rusland)

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Rusland)

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Rusland)

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Rusland)

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Rusland)

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Rusland)

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Rusland)

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Rusland)

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Rusland)

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Rusland)

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Rusland)

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Rusland)

491.

KAMAZ Publicly Traded Company (Rusland)

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Rusland)

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Rusland)

494.

Limited Liability Company RSBGroup (Rusland)

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Rusland)

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Rusland)

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Rusland)

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Rusland)

499.

Public Joint Stock Company Megafon (Rusland)

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Rusland)

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Rusland)

502.

RT-Inform Limited Liability Company (Rusland)

503.

Skolkovo Foundation (Rusland)

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology (Rusland)

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Rusland)

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Rusland)

507.

VMK Limited Liability Company (Rusland)

508.

TESTKOMPLEKT LLC (Rusland)

509.

Radiopriborsnab LLC (Rusland)

510.

CJSC Radiotekhkomplekt (Rusland)

511.

Asia Pacific Links Ltd. (Hongkong, China)

512.

Tordan Industry Limited (Hongkong, China)

513.

Alpha Trading Investments Limited (Hongkong, China)

514.

JSC NICEVT (Rusland)

515.

A-CONTRAKT (Rusland)

516.

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Rusland)

517.

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Rusland)

518.

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Rusland)

519.

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Rusland)

520.

LLC Rezonit (Rusland)

521.

ZAO Promelektronika (Rusland)

522.

TD Promelektronika LLC (Rusland)

523.

Tako LLC (Armenië)

524.

Art Logistics LLC (Rusland)

525.

GFK Logistics LLC (Rusland)

526.

Novastream Limited (Rusland)

527.

SKS Elektron Broker (Rusland)

528.

Trust Logistics (Rusland)

529.

Trust Logistics LLC (Rusland)

530.

Alfa Beta Creative LLC (Oezbekistan)

531.

GFK Logistics Asia LLC (Oezbekistan)

532.

I Jet Global DMCC (Syrië)

533.

I Jet Global DMCC (Verenigde Arabische Emiraten)

534.

Success Aviation Services FZC (Verenigde Arabische Emiraten)

535.

LLC CST (Zala Aero Group) (Rusland)

536.

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran);

537.

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Rusland)

538.

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Rusland)

539.

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Rusland)

540.

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Rusland)

541.

Informtest Firm Limited Liability Company (Rusland)

542.

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Rusland)

543.

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Rusland)

544.

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant named after P.I. Plandin (Rusland)

545.

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Rusland)

546.

Joint Stock Company Dux (Rusland)

547.

Joint Stock Company Eastern Shipyard (Rusland)

548.

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Rusland)

549.

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Rusland)

550.

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Rusland)

551.

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Rusland)

552.

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Rusland)

553.

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Rusland)

554.

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Rusland)

555.

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Rusland)

556.

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Rusland)

557.

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Rusland)

558.

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Rusland)

559.

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Rusland)

560.

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Rusland)

561.

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Rusland)

562.

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Rusland)

563.

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Rusland)

564.

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Rusland)

565.

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Rusland)

566.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Rusland)

567.

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Rusland)

568.

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Rusland)

569.

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Rusland)

570.

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Rusland)

571.

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Rusland)

572.

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Rusland)

573.

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Rusland)

574.

Joint Stock Company Vodtranspribor (Rusland)

575.

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Rusland)

576.

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Rusland)

577.

Machine Building Group Limited Liability Company (Rusland)

578.

Military Industrial Company Limited Liability Company (Rusland)

579.

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Rusland)

580.

Promtekhnologiya Limited Liability Company (Rusland)

581.

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Rusland)

582.

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Rusland)

583.

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Rusland)

584.

Public Joint Stock Company Rostvertol (Rusland)

585.

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Rusland)

586.

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Rusland)

587.

United Machine Building Group Limited Liability Company (Rusland)

588.

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Rusland)

589.

VXI-Systems Limited Liability Company (Rusland)

590.

LLC Yadro (Rusland)

591.

Perm Powder Plant (Rusland)

592.

RPA Kazan Machine Building Plant (Rusland)

593.

Proton JSC (Rusland)

”;

2)

in bijlage VII bij Besluit 2014/512/GBVB wordt het volgende partnerland toegevoegd:

“ZWITSERLAND”;

3)

in bijlage IX bij Besluit 2014/512/GBVB worden de volgende entiteiten toegevoegd:

 

“RT Balkan

 

Oriental Review

 

Tsargrad

 

New Eastern Outlook

 

Katehon”;

4)

bijlage XII bij Besluit 2014/512/GBVB wordt vervangen door:

“BIJLAGE XII

Lijst van de in artikel 4 septdecies, lid 9, punt b), bedoelde projecten

Toepassingsgebied van de vrijstelling

Toepassingsdatum

Datum van verstrijken

Het vervoer per schip naar Japan, de technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand in verband met een dergelijk vervoer, van ruwe olie die onder GN-code 2709 00 valt, vermengd met condensaat, die afkomstig is van het Sachalin-2-project (Сахалин-2) in Rusland

5 december 2022

31 maart 2024

”;

5)

bijlage XIV wordt toegevoegd aan Besluit 2014/512/GBVB:

“BIJLAGE XIV

Lijst van de in artikel 5 bis bedoelde goederen en technologie en landen

 

”.

Top