EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0810

Besluit (GBVB) 2023/810 van de Raad van 13 april 2023 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden

ST/7342/2023/REV/1

OJ L 101, 14.4.2023, p. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/810/oj

14.4.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 101/64


BESLUIT (GBVB) 2023/810 VAN DE RAAD

van 13 april 2023

tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, lid 1, en artikel 41, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 28 februari 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/338 (1) vastgesteld, waarbij een steunmaatregel met een financieel referentiebedrag van 450 000 000 EUR werd ingesteld ter financiering van de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden (“het financiële referentiebedrag”).

(2)

Op 23 maart 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/471 (2) vastgesteld, waarbij het financiële referentiebedrag werd verhoogd tot 900 000 000 EUR.

(3)

Op 13 april 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/636 (3) vastgesteld, waarbij het financiële referentiebedrag werd verhoogd tot 1 350 000 000 EUR.

(4)

Op 23 mei 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/809 (4) vastgesteld, waarbij het financiële referentiebedrag werd verhoogd tot 1 840 000 000 EUR.

(5)

Op 21 juli 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/1285 (5) vastgesteld, waarbij het financiële referentiebedrag werd verhoogd tot 2 330 000 000 EUR.

(6)

Op 17 oktober 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/1971 (6) vastgesteld, waarbij het financiële referentiebedrag werd verhoogd tot 2 820 000 000 EUR.

(7)

Op 2 februari 2023 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2023/230 (7) vastgesteld, waarbij het financiële referentiebedrag werd verhoogd tot 3 120 000 000 EUR.

(8)

In overeenstemming met de dringende behoeften van Oekraïne, zoals met name tijdens de buitengewone vergadering van de Europese Raad van 9 februari 2023 werd besproken, en op basis van het besluit van de Raad van 20 maart 2023, moet het financiële referentiebedrag met nog eens 1 000 000 000 EUR worden verhoogd.

(9)

Op 20 maart 2023 is de Raad het eens geworden over een driesporenaanpak, die met name beoogt, in een gezamenlijke inspanning in de komende twaalf maanden de levering en gezamenlijke aankoop van een miljoen stuks artilleriemunitie voor Oekraïne te versnellen, en heeft hij opgeroepen tot een snelle uitvoering van die drie sporen, die onderling verbonden zijn en parallel en op gecoördineerde wijze moeten worden vervolgd. De Raad heeft de lidstaten opgeroepen om dringend grond-grondmunitie en artilleriemunitie aan Oekraïne te leveren, alsook, indien daarom wordt verzocht, raketten. De Raad zal op gezette tijden maandelijks van de uitvoering van de steunmaatregel op de hoogte worden gebracht, zodat kan worden toegezien op de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstelling om Oekraïne één miljoen stuks artilleriemunitie te leveren. Wat het derde spoor betreft, heeft de Raad de Commissie ook verzocht concrete voorstellen in te dienen om dringend het opvoeren van de productiecapaciteit van de Europese defensie-industrie te ondersteunen, toeleveringsketens veilig te stellen, efficiënte aankoopprocedures te faciliteren, tekortkomingen in productiecapaciteiten aan te pakken en investeringen te bevorderen, onder meer door, waar passend, een beroep te doen op de Uniebegroting.

(10)

Ook zullen regelmatig vergaderingen op het niveau van de nationale directeuren Bewapening worden georganiseerd met de taskforce voor gezamenlijke aanbestedingen op defensiegebied (Commissie, Europese Dienst voor extern optreden, Europees Defensieagentschap), om de behoeften en de industriële capaciteiten te beoordelen en de nodige nauwe coördinatie te waarborgen, met name wat betreft de levering uit voorraden, de herprioritering van bestaande orders en de verschillende gezamenlijke aankoopprojecten, teneinde te zorgen voor een adequate uitvoering van de drie verschillende sporen.

(11)

Het Comité van permanente vertegenwoordigers zal toezien op de gecoördineerde en parallelle uitvoering van de driesporenaanpak.

(12)

Besluit (GBVB) 2022/338 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit (GBVB) 2022/338 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt vervangen door:

“1.   Het financiële referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met de steunmaatregel bedraagt 4 120 000 000 EUR.”

;

b)

de leden 3 en 4 worden vervangen door:

“3.   Overeenkomstig artikel 29, lid 5, van Besluit (GBVB) 2021/509 kan de beheerder voor steunmaatregelen na de vaststelling van dit besluit verzoeken om bijdragen tot 4 120 000 000 EUR. De middelen waar de beheerder voor de steunmaatregelen om verzoekt, worden uitsluitend gebruikt voor uitgaven binnen de grenzen die door het bij Besluit (GBVB) 2021/509 opgerichte comité zijn goedgekeurd in de desbetreffende gewijzigde en jaarbegrotingen behorend bij de steunmaatregel.

4.   Uitgaven in verband met de uitvoering van de steunmaatregel zijn vanaf 1 januari 2022 tot een door de Raad vast te stellen datum subsidiabel:

a)

De maximale subsidiabele uitgaven die vóór 11 maart 2022 zijn gedaan, bedragen 450 000 000 EUR.

b)

Het maximale subsidiabele bedrag voor de periode van 11 maart 2022 tot en met 20 juli 2022 bedraagt 1 390 000 000 EUR.

c)

Het maximale subsidiabele bedrag voor de periode van 21 juli 2022 tot en met 30 november 2022 bedraagt 677 420 154,06 EUR.

d)

Vanaf 1 december 2022 komt het bedrag van 1 602 579 845,94 EUR beschikbaar. 1 000 000 000 EUR van dat bedrag is van 9 februari 2023 tot en met 31 mei 2023 beschikbaar voor de financiering van de terugbetaling van gedoneerd materiaal uit bestaande voorraden of van herprioritering van bestaande bestellingen die tijdens die periode werden geleverd, met betrekking tot grond-grondmunitie en artilleriemunitie en, indien daarom wordt verzocht, raketten. Eventuele ongebruikte middelen uit laatstgenoemd bedrag worden gebruikt voor de terugbetaling van alle dodelijke uitrusting die sinds 1 december 2022 voor de steunmaatregel in aanmerking komt, overeenkomstig de prioriteiten die zijn vastgesteld in de lijst van behoeften van Oekraïne.

e)

Uitgaven voor onderhoud en reparatie zijn subsidiabel vanaf 17 oktober 2022 en uitgaven in verband met herstel vanaf 2 februari 2023.”.

2)

In artikel 4, lid 4, wordt punt e) vervangen door:

“e)

het Ministerie van Defensie van Tsjechië;”.

3)

In artikel 4, lid 4, wordt punt o) vervangen door:

“o)

het Ministerie van Nationale Defensie van Litouwen;”.

4)

Aan artikel 7 wordt de volgende alinea toegevoegd:

“De hoge vertegenwoordiger brengt op basis van door de lidstaten verstrekte informatie op gezette tijden maandelijks bij de Raad verslag uit over de uitvoering van artikel 2, lid 4, punt d), met betrekking tot het aantal leveringen van artilleriemunitie en, indien daarom werd verzocht, van raketten.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 13 april 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ROSWALL


(1)  Besluit (GBVB) 2022/338 van de Raad van 28 februari 2022 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden (PB L 60 van 28.2.2022, blz. 1).

(2)  Besluit (GBVB) 2022/471 van de Raad van 23 maart 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden (PB L 96 van 24.3.2022, blz. 43).

(3)  Besluit (GBVB) 2022/636 van de Raad van 13 april 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden (PB L 117 van 19.4.2022, blz. 34).

(4)  Besluit (GBVB) 2022/809 van de Raad van 23 mei 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 van de Raad betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden (PB L 145 van 24.5.2022, blz. 40).

(5)  Besluit (GBVB) 2022/1285 van de Raad van 21 juli 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden (PB L 195 van 22.7.2022, blz. 93).

(6)  Besluit (GBVB) 2022/1971 van de Raad van 17 oktober 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden (PB L 270 van 18.10.2022, blz. 95).

(7)  Besluit (GBVB) 2023/230 van de Raad van 2 februari 2023 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden (PB L 32 van 3.2.2023, blz. 62).


Top