EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0252

Besluit (GBVB) 2023/252 van de Raad van 4 februari 2023 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ST/5269/2023/INIT

OJ L 32I , 4.2.2023, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/252/oj

4.2.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 32/11


BESLUIT (GBVB) 2023/252 VAN DE RAAD

van 4 februari 2023

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 juli 2014 heeft de Raad Besluit 2014/512/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Unie blijft onverminderd steun verlenen aan de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

Op 6 oktober 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/1909 (2) vastgesteld, waarbij een vrijstelling werd ingevoerd van het verbod op het verrichten van zeevervoerdiensten en het verbod op het verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand, in verband met het zeevervoer naar derde landen van ruwe olie of aardolieproducten die van oorsprong zijn uit Rusland of die uit Rusland worden uitgevoerd en die zijn aangekocht tegen of onder een vooraf vastgesteld prijsplafond dat door de Price Cap Coalition is overeengekomen. Die vrijstelling is bedoeld om negatieve gevolgen voor de energievoorziening van derde landen te verzachten en prijsstijgingen als gevolg van buitengewone marktomstandigheden te verminderen en tegelijkertijd de Russische olie-inkomsten te beperken.

(4)

Op 3 december 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/2369 (3) vastgesteld, waarbij het prijsplafond voor ruwe olie werd vastgelegd, dat wil zeggen de prijs per vat tegen of onder welke ruwe olie uit Rusland is vrijgesteld van het verbod op het verrichten van diensten voor het zeevervoer van die ruwe olie naar derde landen en het verbod op het verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand in verband met het zeevervoer van die ruwe olie naar derde landen.

(5)

Gezien de situatie, en rekening houdend met de doeltreffendheid van de maatregel wat betreft de verwachte resultaten, de internationale toetreding tot en de informele afstemming op het prijsplafondmechanisme, en de mogelijke gevolgen ervan voor de Unie en haar lidstaten, is het passend twee aanvullende prijsplafonds voor aardolieproducten in te voeren, dat wil zeggen de prijs per vat tegen of onder welke aardolieproducten uit Rusland zijn vrijgesteld van het verbod op het verrichten van diensten voor het zeevervoer van die producten naar derde landen en het verbod op het verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand in verband met het zeevervoer van die producten naar derde landen. Met name moet een prijsplafond worden ingevoerd voor aardolieproducten die worden verhandeld tegen een lagere prijs dan ruwe olie (“handelsprijs lager dan de prijs van ruwe olie”) en een tweede prijsplafond voor aardolieproducten die worden verhandeld tegen een hogere prijs dan ruwe olie (“handelsprijs hoger dan de prijs van ruwe olie”).

(6)

Het is tevens passend een overgangsperiode van 55 dagen in te voeren voor schepen die aardolieproducten van oorsprong uit Rusland vervoeren die vóór 5 februari 2023 zijn aangekocht en op het schip geladen en vóór 1 april 2023 zijn gelost.

(7)

Bij Besluit (GBVB) 2022/2369 werd een periodieke evaluatie van het prijsplafondmechanisme ingevoerd. Met ingang van medio maart 2023 moet de evaluatie worden gebaseerd op objectieve gegevens die de Commissie om de twee maanden aan de Raad bezorgt. De gegevens moeten informatie bevatten over het prijsniveau voor ruwe olie en geraffineerde aardolieproducten, schommelingen tijdens de geëvalueerde periode en redelijke prognoses van de prijzen in de volgende periode. De Commissie zal ook relevante gegevens opnemen over het verwachte effect op de Russische begroting, op de energiesector en op de lidstaten. Op basis van die gegevens, de criteria van artikel 4 septdecies, lid 12, van Besluit 2014/512/GBVB en de toezegging om het prijsplafond aan te passen zoals daarin is bepaald, zal de hoge vertegenwoordiger met de steun van de Commissie de nodige voorstellen doen.

(8)

Het is tevens passend bepaalde technische wijzigingen aan te brengen.

(9)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(10)

Besluit 2014/512/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/512/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 4 sexdecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt vervangen door:

“1.   Het is verboden ruwe olie of aardolieproducten als vermeld in bijlage XIII bij dit besluit, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen, indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.”;

b)

in lid 3 wordt punt c) vervangen door:

“c)

voor de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie over zee en aardolieproducten als vermeld in bijlage XIII bij dit besluit, indien die goederen uit een derde land komen en alleen worden geladen in, vertrekken uit of worden doorgevoerd door Rusland, op voorwaarde dat zowel de oorsprong als de eigenaar van die goederen niet-Russisch is;”;

c)

lid 5 wordt vervangen door:

“5.   Vanaf 5 december 2022, en in afwijking van de leden 1 en 2, mogen de bevoegde autoriteiten van Bulgarije tot en met 31 december 2024 de uitvoering toestaan van contracten die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, voor de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie over zee en aardolieproducten als vermeld in bijlage XIII bij dit besluit, van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland.”;

d)

lid 9 wordt vervangen door:

“9.   De verbodsbepalingen in lid 1 zijn niet van toepassing op aankopen in Rusland van ruwe olie of aardolieproducten als vermeld in bijlage XIII bij dit besluit, die nodig zijn om te voorzien in de essentiële behoeften van de koper in Rusland of van humanitaire projecten in Rusland.”.

2)

Artikel 4 septdecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt vervangen door:

“1.   Het is verboden direct of indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand in verband met handel, tussenhandel of vervoer te verlenen, ook door middel van schip-tot-schiptransfers, aan derde landen met betrekking tot ruwe olie of aardolieproducten als vermeld in bijlage XIII bij dit besluit, die van oorsprong zijn uit Rusland of die uit Rusland zijn uitgevoerd.”;

b)

in de leden 4 en 5 worden de woorden “bijlage XXV bij Verordening (EU) nr. 833/2014” vervangen door de woorden “bijlage XIII bij dit besluit”;

c)

lid 6 wordt vervangen door:

“6.   De in de leden 1 en 4 vastgestelde verbodsbepalingen gelden niet:

a)

met ingang van 5 december 2022, voor ruwe olie van GN-code 2709 00 die van oorsprong is uit Rusland of uit Rusland is uitgevoerd, en met ingang van 5 februari 2023, voor aardolieproducten van GN-code 2710 die van oorsprong zijn uit Rusland of die uit Rusland zijn uitgevoerd, op voorwaarde dat de aankoopprijs per vat van dergelijke producten niet hoger is dan de in bijlage XI bij dit besluit vastgestelde prijzen;

b)

voor ruwe olie of aardolieproducten als vermeld in bijlage XIII bij dit besluit, indien die goederen van oorsprong zijn uit een derde land en alleen worden geladen in, vertrekken uit of worden doorgevoerd door Rusland, mits zowel de oorsprong als de eigenaar van die goederen niet-Russisch is;

c)

voor het vervoer van de in bijlage XII bij dit besluit vermelde producten naar de daarin vermelde derde landen, gedurende de in die bijlage vastgestelde duur, of voor de met dat vervoer gepaard gaande technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand;

d)

met ingang van 5 december 2022, voor ruwe olie van GN-code 2709 00 die van oorsprong is uit Rusland of uit Rusland is uitgevoerd en die is aangekocht boven de in bijlage XI bij dit besluit vastgestelde prijs, die vóór 5 december 2022 in een schip in de laadhaven wordt geladen en vóór 19 januari 2023 in de uiteindelijke bestemmingshaven wordt gelost;

e)

met ingang van 5 februari 2023, voor aardolieproducten van GN-code 2710 die van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd en die zijn aangekocht boven de in bijlage XI bij dit besluit vastgestelde respectieve prijs, en die vóór 5 februari 2023 in een schip in de laadhaven worden geladen en vóór 1 april 2023 in de uiteindelijke bestemmingshaven worden gelost.”;

d)

lid 12 wordt vervangen door:

“12.   De werking van het prijsplafondmechanisme, met inbegrip van bijlage XI en de verbodsbepalingen in de leden 1 en 4 van dit artikel, worden vanaf medio maart 2023 om de twee maanden geëvalueerd.

Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met de doeltreffendheid van de maatregel wat betreft de verwachte resultaten ervan, de uitvoering ervan, de internationale naleving van en informele afstemming op het prijsplafondmechanisme, en het potentiële effect ervan op de Unie en haar lidstaten. De evaluatie speelt in op de ontwikkelingen op de markt, waaronder eventuele turbulentie.

Om de doelstellingen van het prijsplafond te verwezenlijken, waaronder het vermogen ervan om de olie-inkomsten van Rusland te verminderen, ligt het prijsplafond ten minste 5 % onder de gemiddelde marktprijs voor Russische olie en aardolieproducten, die wordt berekend op basis van gegevens van het Internationaal Energieagentschap.”.

3)

De bijlagen worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 februari 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ROSWALL


(1)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).

(2)  Besluit (GBVB) 2022/1909 van de Raad van 6 oktober 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 259 I van 6.10.2022, blz. 122).

(3)  Besluit (GBVB) 2022/2369 van de Raad van 3 december 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 311I van 3.12.2022, blz. 8).


BIJLAGE

De bijlagen bij Besluit 2014/512/GBVB worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage XI wordt als volgt gewijzigd:

a)

de tekst “[tabel met de GN-productcodes en de overeenkomstige prijzen, zoals overeengekomen door de Price Cap Coalition]” wordt vervangen door de volgende subrubriek:

“Prijs van ruwe olie”;

b)

de volgende subrubriek en tabel worden toegevoegd:

Prijzen van aardolieproducten

GN-code

Beschrijving

Handelprijs hoger/

lager dan de prijs van ruwe olie

Prijs per vat (USD)

Toepassingsdatum

 

aardolie en olie uit bitumineuze mineralen (andere dan ruwe) en preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen, andere dan die welke biodiesel bevatten en andere dan afvalolie

 

2710 12

lichte oliën en preparaten

2710 12 11

bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan

lager

45

5 februari 2023

2710 12 15

bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 12 11

lager

45

5 februari 2023

 

bestemd voor ander gebruik

speciale lichte oliën

 

2710 12 21

white spirit

lager

45

5 februari 2023

2710 12 25

andere

lager

45

5 februari 2023

 

andere

motorbenzine

 

2710 12 31

vliegtuigbenzine

hoger

100

5 februari 2023

 

andere, met een loodgehalte van

niet meer dan 0,013  g/l

 

2710 12 41

met een octaangetal (RON) van minder dan 95

hoger

100

5 februari 2023

2710 12 45

met een octaangetal (RON) van 95 of meer doch minder dan 98

hoger

100

5 februari 2023

2710 12 49

met een octaangetal (RON) van 98 of meer

hoger

100

5 februari 2023

2710 12 50

meer dan 0,013  g/l

hoger

100

5 februari 2023

2710 12 70

lichte reactiemotorbrandstof

hoger

100

5 februari 2023

2710 12 90

andere lichte oliën

hoger

100

5 februari 2023

2710 19

andere

 

 

halfzware oliën

2710 19 11

bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan

hoger

100

5 februari 2023

2710 19 15

bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 19 11

hoger

100

5 februari 2023

 

bestemd voor ander gebruik

kerosine

 

2710 19 21

reactiemotorbrandstof

hoger

100

5 februari 2023

2710 19 25

andere

hoger

100

5 februari 2023

2710 19 29

andere

hoger

100

5 februari 2023

 

zware oliën

gasolie

 

2710 19 31

bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan

hoger

100

5 februari 2023

2710 19 35

bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 19 31

hoger

100

5 februari 2023

 

bestemd voor ander gebruik

 

2710 19 43

met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,001  gewichtspercent

hoger

100

5 februari 2023

2710 19 46

met een zwavelgehalte van meer dan 0,001 doch niet meer dan 0,002 gewichtspercent

hoger

100

5 februari 2023

2710 19 47

met een zwavelgehalte van meer dan 0,002 doch niet meer dan 0,1 gewichtspercent

hoger

100

5 februari 2023

2710 19 48

met een zwavelgehalte van meer dan 0,1 gewichtspercent

hoger

100

5 februari 2023

 

stookolie

 

2710 19 51

bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan

lager

45

5 februari 2023

2710 19 55

bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 19 51

lager

45

5 februari 2023

 

bestemd voor ander gebruik

 

2710 19 62

met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,1  gewichtspercent

lager

45

5 februari 2023

2710 19 66

met een zwavelgehalte van meer dan 0,1 doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent

lager

45

5 februari 2023

2710 19 67

met een zwavelgehalte van meer dan 0,5 gewichtspercent

lager

45

5 februari 2023

 

smeerolie en andere oliën

 

2710 19 71

bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan

hoger

100

5 februari 2023

2710 19 75

bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 19 71

lager

45

5 februari 2023

 

bestemd voor ander gebruik

 

2710 19 81

motorolie, compressorolie, turbineolie

lager

45

5 februari 2023

2710 19 83

hydraulische olie

lager

45

5 februari 2023

2710 19 85

white oils, paraffinum liquidum

lager

45

5 februari 2023

2710 19 87

versnellingsbakolie

lager

45

5 februari 2023

2710 19 91

olie voor de metaalbewerking, olie voor het insmeren van vormen, corrosiewerende olie

lager

45

5 februari 2023

2710 19 93

isolatieolie

lager

45

5 februari 2023

2710 19 99

andere smeerolie en andere oliën

lager

45

5 februari 2023

2710 20

aardolie en olie uit bitumineuze mineralen (andere dan ruwe) en preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen, en die biodiesel bevatten, andere dan afvalolie

 

 

gasolie

2710 20 11

met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,001  gewichtspercent

hoger

100

5 februari 2023

2710 20 16

met een zwavelgehalte van meer dan 0,001 doch niet meer dan 0,1 gewichtspercent

hoger

100

5 februari 2023

2710 20 19

met een zwavelgehalte van meer dan 0,1 gewichtspercent

hoger

100

5 februari 2023

 

stookolie

 

2710 20 32

met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,5 gewichtspercent

lager

45

5 februari 2023

2710 20 38

met een zwavelgehalte van meer dan 0,5 gewichtspercent

lager

45

5 februari 2023

2710 20 90

andere oliën

lager

45

5 februari 2023

 

afvalolie

 

2710 91

bevattende polychloorbifenylen (PCB’s), polychloorterfenylen (PCT’s) of polybroombifenylen (PBB’s)

lager

45

5 februari 2023

2710 99

andere

lager

45

5 februari 2023”

2)

De volgende bijlage wordt toegevoegd:

“BIJLAGE XIII

Lijst van ruwe olie en aardolieproducten als bedoeld in artikel 4 sexdecies en artikel 4 septdecies

GN-code

Beschrijving

ex 2709 00

ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen, andere dan aardgascondensaten van GN-code 2709 00 10 afkomstig van installaties voor de productie van vloeibaar aardgas

2710

aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie


Top