EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2475

Verordening (EU) 2022/2475 van de Raad van 16 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

ST/15779/2022/INIT

PB L 322I van 16.12.2022, p. 315–317 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2475/oj

16.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 322/315


VERORDENING (EU) 2022/2475 VAN DE RAAD

van 16 december 2022

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad (2) geeft uitvoering aan de bij Besluit 2014/145/GBVB vastgestelde beperkende maatregelen.

(2)

Op 16 december 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/2479 (3) tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB vastgesteld. Bij Besluit (GBVB) 2022/2479 is een nieuwe uiterste termijn vastgesteld voor de afwijking die aan een specifieke op de lijst geplaatste entiteit kan worden verleend om activa af te stoten. Met die nieuwe uiterste termijn worden afstotingen die niet voldoen aan de noodzakelijke vereisten uit hoofde van Verordening (EU) nr. 269/2014, zoals niet-toegestane afstotingen nadat de entiteit op de lijst was geplaatst, niet met terugwerkende kracht gevalideerd. Bij Besluit (GBVB) 2022/2479 is ook de afwijking van de bevriezing van vermogensbestanddelen en van het verbod op het beschikbaar stellen van tegoeden en economische middelen uitgebreid tot twee recentelijk op de lijst geplaatste entiteiten, zodat verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten die eerder met die entiteiten waren gesloten, kunnen worden beëindigd. Om verder rekening te houden met de zorgen om de voedselzekerheid in derde landen, is bij Besluit (GBVB) 2022/2479 een nieuwe afwijking ingevoerd op grond waarvan de bevriezing van vermogensbestanddelen van bepaalde personen die, voordat zij op de lijst werden geplaatst, een aanzienlijke rol speelden in de internationale handel in landbouw- en voedingsproducten, met inbegrip van tarwe en meststoffen, kan worden opgeheven en tegoeden en economische middelen ter beschikking kunnen worden gesteld van deze personen. Om omzeiling te voorkomen, worden de nationale bevoegde autoriteiten belast met het verlenen van toestemming voor dergelijke verrichtingen.

Daarbij moeten zij in nauwe samenwerking met de Commissie handelen, teneinde een uniforme uitvoering in de hele Unie te waarborgen. De nationale bevoegde autoriteiten kunnen inspiratie putten uit de prioriteiten van de Verenigde Naties en het Wereldvoedselprogramma om de voedselonzekerheid over de hele wereld aan te pakken. Die afwijking doet geen afbreuk aan andere beperkende maatregelen die de Unie aan Rusland en aan andere landen heeft opgelegd en evenmin aan de respectievelijke zorgen van de lidstaten wat betreft nationale veiligheid.

(3)

Om ervoor te zorgen dat de bepalingen inzake de bevriezing van tegoeden uniform worden toegepast, is het passend om te verduidelijken dat de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de Commissie informatie omvat over alle toestemmingen die zijn verleend in het kader van de afwijkingen waarin Verordening (EU) nr. 269/2014 voorziet.

(4)

Ook moet worden verduidelijkt dat de door de lidstaten verzamelde en vervolgens met de Commissie uitgewisselde informatie uitsluitend mag worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is ontvangen of verstrekt. Ook moet worden verduidelijkt dat alle overeenkomstig Verordening (EU) nr. 269/2014 door de Commissie verstrekte en ontvangen informatie door de Commissie uitsluitend mag worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen. Om ervoor te zorgen dat de bepalingen inzake de bevriezing van tegoeden uniform worden toegepast, is het bovendien passend om in verschillende bepalingen te specificeren welke beperkingen van toepassing zijn op het gebruik van de informatie die wordt verstrekt aan dan wel ontvangen door respectievelijk de lidstaten en de Commissie.

(5)

Deze wijzigingen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(6)

Verordening (EU) nr. 269/2014 dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 6 ter wordt lid 2 ter vervangen door:

“2 ter.   In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder de voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan de onder nummer 108 in bijlage I vermelde entiteit, nadat zij hebben vastgesteld dat de tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de voltooiing, uiterlijk op 17 juni 2023, van een lopende verkoop en overdracht van eigendomsrechten waarvan die entiteit direct of indirect eigenaar is in een in de Unie gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam. Die termijn heeft niet als gevolg dat afstotingen die niet voldoen aan de noodzakelijke vereisten uit hoofde van deze verordening met terugwerkende kracht geldig worden.”.

2)

In artikel 6 ter wordt het volgende lid ingevoegd:

“2 quater.   In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder de nummers 126 en 127 onder de rubriek “Entiteiten” in bijlage I vermelde entiteiten, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteiten, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn om uiterlijk op 17 juni 2023 verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten, met inbegrip van correspondentbankrelaties die vóór 16 december 2022 met die entiteiten zijn gesloten, te beëindigen.”.

3)

In artikel 6 ter, lid 3, punt a), wordt de datum “31 december 2022” vervangen door de datum “28 februari 2023”.

4)

In artikel 6 sexies wordt lid 1 vervangen door:

“1.   In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder de nummers 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 en 127 in bijlage I vermelde entiteiten, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteiten, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de aankoop, de invoer of het vervoer van landbouw- en voedingsproducten, met inbegrip van tarwe en meststoffen.”.

5)

In artikel 6 sexies wordt het volgende lid ingevoegd:

“1 bis.   In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die zij passend achten, op basis van een specifieke beoordeling per geval, voor iedere relevante transactie afzonderlijk toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan in bijlage I vermelde natuurlijke personen, die vóór hun opneming op de lijst een aanzienlijke rol speelden in de internationale handel in landbouw- en voedingsproducten, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die personen, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of middelen noodzakelijk zijn voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van landbouw- en voedingsproducten, met inbegrip van tarwe en meststoffen, naar derde landen om de voedselzekerheid te waarborgen.”

6)

In artikel 6 sexies wordt lid 2 vervangen door:

“2.   Wanneer de betrokken lidstaat dergelijke verrichtingen toestaat, handelt hij in nauwe samenwerking met de Commissie. Hij stelt de andere lidstaten in kennis van elke uit hoofde van de leden 1 en 1 bis verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”.

7)

Aan artikel 6 sexies wordt het volgende lid toegevoegd:

“3.   De Commissie geeft de Raad uiterlijk op 17 juni 2023 en vervolgens om de zes maanden, een overzicht van de van de lidstaten ontvangen informatie met betrekking tot de in lid 1 bis bedoelde afwijking.”.

8)

In artikel 8 wordt lid 3 vervangen door:

“3.   Overeenkomstig dit artikel door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten verstrekte of ontvangen informatie mag door die autoriteiten uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.”.

9)

In artikel 9 wordt lid 6 vervangen door:

“6.   Overeenkomstig dit artikel door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten verstrekte of ontvangen informatie mag door die autoriteiten uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.”.

10)

In artikel 12 wordt lid 1 vervangen door:

“1.   De Commissie en de lidstaten stellen elkaar in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, met name met betrekking tot:

a)

tegoeden die zijn bevroren op grond van artikel 2 en toestemmingen die zijn verleend op grond van de afwijkingen waarin deze verordening voorziet;

b)

inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.”.

11)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 16 bis

Overeenkomstig deze verordening door de Commissie verstrekte of ontvangen informatie mag door de Commissie uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

M. BEK


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16.

(2)  Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6).

(3)  Besluit (GBVB) 2022/2479 van de Raad van 16 december 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (zie bladzijde 687 van dit Publicatieblad).


Top