EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2400

Verordening (EU) 2022/2400 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2022 tot wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (Voor de EER relevante tekst)

PE/39/2022/REV/1

PB L 317 van 9.12.2022, p. 24–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2400/oj

9.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 317/24


VERORDENING (EU) 2022/2400 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 23 november 2022

tot wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad (3) betreffende persistente organische verontreinigende stoffen wordt op het niveau van de Unie uitvoering gegeven aan de verbintenissen uit hoofde van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (“het verdrag”), dat namens de Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 2006/507/EG van de Raad (4), en uit hoofde van het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, dat namens de Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 2004/259/EG van de Raad (5).

(2)

Tijdens de zevende vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het verdrag, die plaatsvond van 4 tot en met 15 mei 2015, is overeengekomen pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan (“pentachloorfenol”) op te nemen in bijlage A bij het verdrag. Tijdens de negende vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het verdrag, die plaatsvond van 29 april tot en met 10 mei 2019, is overeengekomen dicofol, alsook perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en aan PFOA verwante verbindingen op te nemen in bijlage A bij het verdrag. Tijdens de tiende vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het verdrag, die plaatsvond van 6 tot en met 17 juni 2022, is overeengekomen perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS), zouten daarvan en aan PFHxS verwante verbindingen op te nemen in bijlage A bij het verdrag. Met het oog op die wijzigingen van het verdrag en om ervoor te zorgen dat afval dat die stoffen bevat overeenkomstig de bepalingen van het verdrag wordt beheerd, moeten ook de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 worden gewijzigd door daarin pentachloorfenol, dicofol en PFOA, zouten daarvan en aan PFOA verwante verbindingen, alsook PFHxS, zouten daarvan en aan PFHxS verwante verbindingen op te nemen, en de bij die stoffen horende concentratiegrenswaarden te vermelden.

(3)

Pentachloorfenol was voorheen, bij Verordening (EU) 2019/636 van de Commissie (6), opgenomen in de bijlagen IV en V bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad (7), waarbij de waarde in bijlage IV 100 mg/kg en de waarde in bijlage V 1 000 mg/kg bedroeg. In Verordening (EU) 2019/1021, waarbij Verordening (EG) nr. 850/2004 werd ingetrokken, is pentachloorfenol onopzettelijk weggelaten. Daarom moeten de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 worden gewijzigd om pentachloorfenol daarin op te nemen.

(4)

De bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 bevatten reeds concentratiegrenswaarden voor de volgende stoffen of groepen stoffen: a) de som van de concentraties van tetrabroomdifenylether, pentabroomdifenylether, hexabroomdifenylether, heptabroomdifenylether en decabroomdifenylether (met uitzondering van laatstgenoemde, die niet in bijlage V bij die verordening is opgenomen); b) hexabroomcyclododecaan; c) alkanen, C10-C13, chloor (gechloreerde paraffinen met een korte keten) (SCCP’s), en d) polychloordibenzo-p-dioxinen en polychloordibenzofuranen (PCDD’s/PCDF’s). Het is passend de concentratiegrenswaarden voor die stoffen in bijlage IV op grond van artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) 2019/1021 te wijzigen om die grenswaarden aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang aan te passen. Om voor overeenstemming met de lijst van polybroomdifenylethers (PBDE’s) in bijlage IV bij Verordening (EU) 2019/1021 te zorgen, moet de stof decabroomdifenylether in de lijst van PBDE’s in de derde kolom van bijlage V bij die verordening worden opgenomen.

(5)

Om de lidstaten in staat te stellen gegevens te verzamelen over de werkelijke hoeveelheid PCDD’s/PCDF’s en dioxineachtige polychloorbifenylen (dl-pcb’s) in as en roet van particuliere huishoudens en in vliegas afkomstig van biomassa-installaties voor warmte- en stroomopwekking, en om de lidstaten voldoende tijd te bieden om de nodige maatregelen te nemen om uitvoering te geven aan Verordening (EU) 2019/1021, moet de gewijzigde concentratiegrenswaarde voor de som van de concentraties PCDD’s/PCDF’s en dl-pcb’s pas in een latere fase na de inwerkingtreding van deze verordening gelden voor as en roet van particuliere huishoudens en vliegas afkomstig van biomassa-installaties. Met het oog op de ontwikkeling van passende beleidsmaatregelen inzake de inzameling en behandeling van die as en dat roet en ter ondersteuning van de evaluatie als bedoeld in bijlage IV en het toezicht op de uitvoering overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2019/1021, moeten de lidstaten informatie verzamelen over de aanwezigheid van PCDD’s/PCDF’s en dl-pcb’s in as en roet van particuliere huishoudens en vliegas afkomstig van biomassa-installaties voor warmte- en stroomopwekking. Die informatie moet uiterlijk op 1 juli 2026 beschikbaar worden gesteld.

(6)

Voor de in Verordening (EU) 2019/1021 opgenomen PBDE’s moet de concentratiegrenswaarde voor de som van die stoffen in afval worden bepaald op 500 mg/kg. Naar behoren rekening houdend met het feit dat de concentraties van PBDE’s in bepaalde afvalstoffen dalen vanwege de beperkingen die zijn ingevoerd op het in de handel brengen en het gebruik van PBDE’s en in het licht van de mogelijke ontwikkeling van de relevante sorteer- en analysemethoden, moet de concentratiegrenswaarde 3 jaar na de inwerkingtreding van deze verordening worden verlaagd tot 350 mg/kg en 5 jaar na de inwerkingtreding ervan worden verlaagd tot 200 mg/kg.

(7)

Aangezien een subgroep van twaalf pcb-congeneren, te weten pcb-77, pcb-81, pcb-105, pcb-114, pcb-118, pcb-123, pcb-126, pcb-156, pcb-157, pcb-167, pcb-169 en pcb 189, die bekendstaan als dl-pcb’s, toxicologische eigenschappen hebben die sterk lijken op die van PCDD’s/PCDF’s en om rekening te houden met de totale gevolgen van alle in Verordening (EU) 2019/1021 opgesomde dioxineachtige verbindingen, moeten dl-pcb’s in de bestaande groepsvermelding voor PCDD’s/PCDF’s in de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 worden opgenomen. De lijst met toxische-equivalentiefactoren in deel 2 van bijlage V bij die verordening moet ook worden gewijzigd om daar de bij de afzonderlijke dl-pcb-congeneren horende waarden aan toe te voegen.

(8)

De voorgestelde concentratiegrenswaarden in de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 zijn vastgesteld volgens de methode die ook gebruikt is om de concentratiegrenswaarden bij eerdere wijzigingen van de bijlagen IV en V bij Verordening (EG) nr. 850/2004 vast te stellen. De voorgestelde concentratiegrenswaarden moeten worden vastgesteld met inachtneming van het voorzorgsbeginsel zoals neergelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en moeten erop gericht zijn waar mogelijk een eind te maken aan het vrijkomen van persistente organische verontreinigende stoffen in het milieu, met als doel de met de vernietiging of onomkeerbare omzetting van de desbetreffende stoffen geassocieerde doelstelling van een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en het milieu te verwezenlijken. Bij het vaststellen van die grenswaarden moet ook de bredere beleidsdoelstelling om vervuiling tot nul terug te brengen voor een gifvrij milieu, meer te recyclen, broeikasgasemissies te verminderen, niet-toxische materiaalcycli te ontwikkelen, en een niet-toxische circulaire economie tot stand te brengen, als verankerd in de mededeling van de Commissie van 11 december 2019, met als titel “De Europese Green Deal”, worden meegewogen.

(9)

De in de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 vermelde concentratiegrenswaarden moeten coherent zijn en bijdragen tot de uitvoering van de mededeling van de Commissie van 14 oktober 2020 getiteld “Strategie voor duurzame chemische stoffen — Op weg naar een gifvrij milieu”.

(10)

Met het oog op een betere traceerbaarheid en een doeltreffende behandeling van afval dat persistente organische verontreinigende stoffen bevat en om inconsistenties in het Unierecht te vermijden, moet gezorgd worden voor samenhang tussen de bepalingen inzake afval dat persistente organische verontreinigende stoffen bevat zoals oorspronkelijk uiteengezet in Verordening (EG) nr. 850/2004, ingetrokken bij Verordening (EU) 2019/1021, en de nadien vastgestelde bepalingen. De Commissie moet daarom beoordelen of het passend is afval dat persistente organische verontreinigende stoffen bevat boven de in bijlage IV bij Verordening (EU) 2019/1021 vermelde concentratiegrenswaarden als gevaarlijk in te delen, en moet indien passend een wetgevingsvoorstel indienen tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (8) of een voorstel tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG van de Commissie (9), of beide.

(11)

Overeenkomstig de doelstellingen van de textielstrategie, zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie van 30 maart 2022 getiteld “EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel”, moeten textielproducten die in de Unie in de handel worden gebracht grotendeels gemaakt zijn van gerecyclede vezels en mogen zij geen gevaarlijke stoffen bevatten. Om ervoor te zorgen dat gerecycled textiel van meet af aan geen schadelijke stoffen zoals PFOA bevat, moeten de grenswaarden voor PFOA, zouten daarvan en aanverwante verbindingen in afval worden aangescherpt, aangezien de aanwezigheid hiervan gevolgen kan hebben voor de inzameling en verwerking van textielafval. De Commissie moet daarom de concentratiegrenswaarde herzien met het oog op de verlaging ervan, wanneer een dergelijke verlaging haalbaar is in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang.

(12)

Verordening (EU) 2019/1021 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

Er moet een voldoende lange periode worden vastgesteld waarin bedrijven en bevoegde instanties zich kunnen aanpassen aan de nieuwe voorschriften.

(14)

Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk de bescherming van de volksgezondheid en het milieu tegen persistente organische verontreinigende stoffen, vanwege de grensoverschrijdende effecten van deze verontreinigende stoffen niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt maar beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om die doelstelling te verwezenlijken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) 2019/1021 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 21 bis

Overgangsbepaling

1.   Voor vliegas afkomstig van biomassa-installaties voor warmte- en stroomopwekking die polychloordibenzo-p-dioxinen en polychloordibenzofuranen (PCDD’s/PCDF’s) en dioxineachtige polychloorbifenylen (dl-pcb’s) als opgenomen in bijlage IV bevat of daarmee verontreinigd is, geldt tot 30 december 2023 een grenswaarde van 10 μg/kg. De grenswaarde van 5 μg/kg, als bedoeld in bijlage IV, geldt voor vliegas afkomstig van biomassa-installaties voor warmte- en stroomopwekking vanaf 31 december 2023.

2.   Voor as en roet afkomstig van particuliere huishoudens die polychloordibenzo-p-dioxinen en polychloordibenzofuranen (PCDD’s/PCDF’s) als opgenomen in bijlage IV bevatten of daarmee verontreinigd zijn, blijft de grenswaarde van 15 μg/kg gelden tot en met 31 december 2024. Voor as en roet afkomstig van particuliere huishoudens die polychloordibenzo-p-dioxinen en polychloordibenzofuranen (PCDD’s/PCDF’s) en dioxineachtige polychloorbifenylen (dl-pcb’s) bevatten of daarmee verontreinigd zijn, geldt de in bijlage IV bedoelde grenswaarde van 5 μg/kg met ingang van 1 januari 2025.”.

2)

De bijlagen IV en V worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

De Commissie beoordeelt of het passend is Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen of Beschikking 2000/532/EG of beide aldus te wijzigen dat afval dat persistente organische verontreinigende stoffen bevat in concentraties die de in bijlage IV bij Verordening (EU) 2019/1021 vermelde concentratiegrenswaarden overschrijden als gevaarlijk wordt ingedeeld, en dient indien passend, op basis van die beoordeling en uiterlijk 36 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening, een wetgevingsvoorstel in tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG of een voorstel tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG of beide.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 10 juni 2023.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 23 november 2022.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

R. METSOLA

Voor de Raad

De voorzitter

M. BEK


(1)  PB C 152 van 6.4.2022, blz. 197.

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 4 oktober 2022 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 24 oktober 2022 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (PB L 169 van 25.6.2019, blz. 45).

(4)  Besluit 2006/507/EG van de Raad van 14 oktober 2004 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (PB L 209 van 31.7.2006, blz. 1).

(5)  Besluit 2004/259/EG van de Raad van 19 februari 2004 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (PB L 81 van 19.3.2004, blz. 35).

(6)  Verordening (EU) 2019/636 van de Commissie van 23 april 2019 tot wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (PB L 109 van 24.4.2019, blz. 6).

(7)  Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7).

(8)  Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).

(9)  Beschikking 2000/532/EG van de Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, punt a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3).


BIJLAGE

De bijlagen IV en V worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden aan de tabel toegevoegd:

“Pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan

87-86-5 en andere

201-778-6 en andere

100 mg/kg

Dicofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en aanverwante verbindingen, als bedoeld in bijlage I

335-67-1 en andere

206-397-9 en andere

1 mg/kg

(PFOA en zouten daarvan)

40 mg/kg

(som van de aan PFOA verwante verbindingen)

De Commissie evalueert die concentratiegrenswaarde en keurt indien passend uiterlijk 30 december 2027 een wetgevingsvoorstel goed ter verlaging van die grenswaarde wanneer een dergelijke verlaging haalbaar is in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang.

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS), zouten daarvan en aanverwante verbindingen

355-46-4 en andere

355-46-4 en andere

1 mg/kg

(PFHxS en zouten daarvan) 40 mg/kg

(som van de aan PFHxS verwante verbindingen)

De Commissie evalueert die concentratiegrenswaarde en keurt indien passend uiterlijk 30 december 2027 een wetgevingsvoorstel goed ter verlaging van die grenswaarde, wanneer een dergelijke verlaging haalbaar is in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang.”

b)

de rij voor de stof “Alkanen, C10-C13, chloor (gechloreerde paraffinen met een korte keten) (SCCP’s)” wordt vervangen door:

“Alkanen, C10-C13, chloor (gechloreerde paraffinen met een korte keten) (SCCP’s)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg

De Commissie evalueert die concentratiegrenswaarde en keurt indien passend uiterlijk 30 december 2027 een wetgevingsvoorstel goed ter verlaging van die grenswaarde.”;

c)

de rijen voor de stoffen “Tetrabroomdifenylether C12H6Br4O”, “Pentabroomdifenylether C12H5Br5O”, “Hexabroomdifenylether C12H4Br6O”, “Heptabroomdifenylether C12H3Br7O” en “Decabroomdifenylether C12Br10O” worden vervangen door:

“Tetrabroomdifenylether C12H6Br4O

40088-47-9

en andere

254-787-2

en andere

Som van de concentraties van tetrabroomdifenylether C12H6Br4O, pentabroomdifenylether C12H5Br5O, hexabroomdifenylether C12H4Br6O, heptabroomdifenylether C12H3Br7O en decabroomdifenylether C12Br10O:

a)

tot en met 29 december 2027, 500 mg/kg;

b)

vanaf 30 december 2025 tot en met 28 december 2027: 350 mg/kg of, indien meer, de som van de concentratie van die stoffen indien die stoffen in mengsels of voorwerpen voorkomen, voor de stoffen tetrabroomdifenylether, pentabroomdifenylether, hexabroomdifenylether, heptabroomdifenylether en decabroomdifenylether als uiteengezet in bijlage I, vierde kolom, punt 2;

c)

vanaf 30 december 2027: 200 mg/kg of, indien meer, de som van de concentratie van die stoffen indien die stoffen in mengsels of voorwerpen voorkomen, voor de stoffen tetrabroomdifenylether, pentabroomdifenylether, hexabroomdifenylether, heptabroomdifenylether en decabroomdifenylether als uiteengezet in bijlage I, vierde kolom, punt 2.”

Pentabroomdifenylether C12H5Br5O

32534-81-9

en andere

251-084-2

en andere

Hexabroomdifenylether C12H4Br6O

36483-60-0

en andere

253-058-6

en andere

Heptabroomdifenylether C12H3Br7O

68928-80-3

en andere

273-031-2

en andere

Bis(pentabroomfenyl)ether (decabroomdifenylether; decaBDE) C12Br10O

1163-19-5

en andere

214-604-9

en andere

d)

de rij voor de stoffen “Polychloordibenzo-p-dioxinen en -dibenzofuranen (PCDD’s/PCDF’s)” wordt vervangen door:

“Polychloordibenzo-p-dioxinen en polychloordibenzofuranen (PCDD’s/PCDF’s) en dioxineachtige polychloorbifenylen (dl-pcb’s)

 

 

5 μg/kg (1)

De Commissie evalueert die concentratiegrenswaarde en keurt indien passend uiterlijk 30 december 2027 een wetgevingsvoorstel goed ter verlaging van die grenswaarde wanneer een dergelijke verlaging haalbaar is in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang.

e)

de rij voor de stof “Hexabroomcyclododecaan” wordt vervangen door:

“Hexabroomcyclododecaan (2)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

De Commissie evalueert die concentratiegrenswaarde en keurt indien passend uiterlijk op 30 december 2027 een wetgevingsvoorstel goed ter verlaging van die grenswaarde tot ten hoogste 200 mg/kg.

2)

Bijlage V, deel 2, wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de tabel in de tweede alinea wordt de eerste kolom (Afvalstoffen overeenkomstig Beschikking 2000/532/EG) als volgt gewijzigd:

i)

na “10 01 Afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (exclusief 19)” wordt de volgende tekst ingevoegd:

“10 01 03: vliegas van turf en onbehandeld hout”;

ii)

na “17 05 03  * Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten” wordt de volgende tekst ingevoegd:

“17 05 04: niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen”;

iii)

na “19 04 03  * Niet-verglaasde vaste fase” wordt de volgende tekst ingevoegd:

“20 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES

20 01: gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01)

20 01 41: afval van het vegen van schoorstenen”;

b)

in de tabel in de tweede alinea wordt de tweede kolom (Maximale concentratiegrenswaarde voor in bijlage IV vermelde stoffen) als volgt gewijzigd:

i)

de tekst “polychloordibenzo-p-dioxinen en polychloordibenzo-furanen: 5 mg/kg” wordt vervangen door:

“Polychloordibenzo-p-dioxinen, polychloordibenzofuranen en dioxineachtige polychloorbifenylen (dl-pcb’s): 5 mg/kg”;

ii)

de tekst “Som van de concentraties van tetrabroomdifenylether (C12H6Br4O), pentabroomdifenylether (C12H5Br5O), hexabroomdifenylether (C12H4Br6O) en heptabroomdifenylether (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;” wordt vervangen door:

“Som van de concentraties van tetrabroomdifenylether (C12H6Br4O), pentabroomdifenylether (C12H5Br5O), hexabroomdifenylether (C12H4Br6O), heptabroomdifenylether (C12H3Br7O) en decabroomdifenylether (C12Br10O): 10 000 mg/kg;”;

iii)

na de tekst “Toxafeen: 5 000 mg/kg” wordt de volgende tekst ingevoegd:

“Pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan: 1 000 mg/kg;

Dicofol: 5 000 mg/kg;

Perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en aanverwante verbindingen: 50 mg/kg (PFOA en zouten daarvan), 2 000 mg/kg (aan PFOA verwante verbindingen);

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS), zouten daarvan en aanverwante verbindingen:

50 mg/kg (PFHxS en zouten daarvan), 2 000 mg/kg (aan PFHxS verwante verbindingen).”;

c)

de derde alinea wordt vervangen door:

“De maximale concentratiegrenswaarde van polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDD’s), polychloordibenzofuranen (PCDF’s) en dioxineachtige polychloorbifenylen (dl-pcb’s) wordt berekend met gebruikmaking van de volgende toxische-equivalentiefactoren (TEF’s):

Toxische-equivalentiefactoren (TEF’s) voor PCDD’s, PCDF’s en dl-pcb’s

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Dl-pcb’s

TEF

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003 ”


(1)  De grenswaarde wordt berekend als de som van PCDD’s, PCDF’s en dl-pcb’s met gebruikmaking van de toxische-equivalentiefactoren (TEF’s) als vermeld in de tabel in bijlage V, deel 2, derde alinea.”;

(2)  “Hexabroomcyclododecaan” omvat hexabroomcyclododecaan, 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan en zijn voornaamste diastereo-isomeren: α-hexabroomcyclododecaan, β-hexabroomcyclododecaan en γ-hexabroomcyclododecaan.”.


Top