EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1904

Verordening (EU) 2022/1904 van de Raad van 6 oktober 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ST/12825/2022/INIT

OJ L 259I, 6.10.2022, p. 3–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1904/oj

6.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 259/3


VERORDENING (EU) 2022/1904 VAN DE RAAD

van 6 oktober 2022

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2022/1909 van de Raad van 6 oktober 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 juli 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 833/2014 (2) vastgesteld.

(2)

Verordening (EU) nr. 833/2014 geeft uitvoering aan bepaalde bij Besluit 2014/512/GBVB van de Raad (3) vastgestelde maatregelen.

(3)

Naar aanleiding van de verdere agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne, de organisatie van illegale schijn-”referenda” in de momenteel door de Russische Federatie illegaal bezette delen van de regio’s Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja, de illegale annexatie van die Oekraïense regio’s door de Russische Federatie, alsook de mobilisatie in de Russische Federatie en haar herhaalde dreiging om massavernietigingswapens te gebruiken, heeft de Raad op 6 oktober 2022 Besluit (GBVB) 2022/1909 vastgesteld, waarbij Besluit 2014/512/GBVB gewijzigd werd.

(4)

Bij Besluit (GBVB) 2022/1909 wordt de lijst van aan beperkingen onderworpen producten die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van de Russische Federatie of tot de ontwikkeling van haar defensie- en veiligheidssector, uitgebreid met bepaalde chemische stoffen, zenuwgassen en goederen die geen andere toepassingen in de praktijk hebben dan de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing of die voor die doeleinden kunnen worden gebruikt. Goederen waarop dat verbod van toepassing is, vallen ook onder Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad (4). Verordening (EU) nr. 833/2014 moet in dat verband worden behandeld als lex specialis en heeft derhalve, in geval van strijdigheid, voorrang op Verordening (EU) 2019/125.

(5)

Besluit (GBVB) 2022/1909 verbiedt de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van vuurwapens en onderdelen, essentiële componenten en munitie voor vuurwapens. Goederen waarop dat verbod van toepassing is, vallen ook onder Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad (5). Verordening (EU) nr. 833/2014 moet in dat verband worden behandeld als lex specialis en heeft derhalve, in geval van strijdigheid, voorrang op Verordening (EU) nr. 258/2012.

(6)

Bij Besluit (GBVB) 2022/1909 wordt het invoerverbod op staalproducten die van oorsprong zijn uit de Russische Federatie of die uit de Russische Federatie worden uitgevoerd, verder verlengd. Dat besluit legt ook invoerbeperkingen op voor extra producten die aanzienlijke inkomsten voor de Russische Federatie genereren. Dat verbod geldt voor goederen van oorsprong uit de Russische Federatie of die uit de Russische Federatie worden uitgevoerd, waaronder artikelen als houtpulp en papier, bepaalde elementen die in de juwelenindustrie worden gebruikt, zoals stenen en edele metalen, bepaalde machines en chemische producten, sigaretten, kunststoffen en chemische eindproducten zoals cosmetica. Ook wordt het uitvoerverbod uitgebreid door nieuwe producten toe te voegen aan de lijst van goederen die kunnen bijdragen tot de versterking van de Russische industriële capaciteit. Het besluit legt ook beperkingen op voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van een aantal aanvullende goederen die in de luchtvaartsector worden gebruikt.

(7)

De Unie is vastbesloten bedreigingen voor de nucleaire veiligheid en beveiliging te voorkomen. Bijgevolg is geen van de maatregelen in deze verordening erop gericht de veiligheid van civiele nucleaire vermogens of de civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, te ondermijnen, of de planning, bouw en engineering, inbedrijfstelling, onderhoud of brandstofvoorziening van nieuwe nucleaire projecten te ondermijnen.

(8)

Besluit (GBVB) 2022/1909 voorziet in een vrijstelling van het verbod op het verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand in verband met het vervoer per schip naar derde landen van ruwe aardolie of aardolieproducten die van oorsprong is/zijn uit de Russische Federatie of die uit de Russische Federatie wordt/worden uitgevoerd en die is/zijn aangekocht tegen of onder een vooraf bepaald prijsplafond dat is overeengekomen door de Price Cap Coalition. Die vrijstelling moet negatieve gevolgen voor de energievoorziening van derde landen verzachten en prijsstijgingen als gevolg van buitengewone marktomstandigheden verminderen en tegelijkertijd de Russische olie-inkomsten beperken.

(9)

De vrijstelling van het verbod op het verlenen van maritieme diensten geldt uitsluitend indien de Raad tot de invoering van het prijsplafond in bijlage XI bij Besluit 2014/512/GBVB besluit. Bij de beslissing om al dan niet een prijsplafond in te voeren, zal de Raad rekening houden met de doeltreffendheid van de maatregel wat betreft verwachte resultaten, internationale naleving van en informele afstemming op het prijsplafondmechanisme, en het potentiële effect ervan op de Unie en haar lidstaten.

(10)

De Commissie moet de Raad volledig ondersteunen bij het maken van de beoordeling van de vraag om al dan niet een prijsplafond in te voeren, onder meer door coördinatievergaderingen met de lidstaten en vertegenwoordigers van de getroffen sectoren te beleggen. Na de inwerkingtreding van het eerste besluit van de Raad waarbij het prijsplafond van toepassing wordt verklaard, zal de Commissie dergelijke vergaderingen bijeen blijven roepen ter beoordeling van onder andere mogelijke praktijken om het prijsplafond te omzeilen, zoals het omvlaggen van vaartuigen, en het effect daarvan op de doeltreffendheid van het prijsplafondmechanisme, op basis waarvan zij passende oplossingen zal voorstellen.

(11)

Het prijsplafond moet van toepassing zijn op het vervoer over zee van ruwe aardolie en bepaalde aardolieproducten naar derde landen en op de verlening van daarmee verband houdende diensten. Het doet op geen enkele wijze afbreuk aan de uitzonderingen op grond waarvan bepaalde lidstaten ruwe aardolie en aardolieproducten uit Rusland mogen blijven invoeren vanwege hun specifieke situatie of indien de levering van ruwe aardolie via pijpleidingen uit Rusland wordt onderbroken om redenen buiten hun macht. Specifieke projecten die essentieel zijn voor de energiezekerheid van bepaalde derde landen kunnen van de toepassing van het prijsplafond worden uitgezonderd. Die vrijstelling moet in de tijd beperkt zijn om te waarborgen dat ze passend blijft, en ze kan worden verlengd indien de behoeften van het derde land inzake energiezekerheid dat rechtvaardigen.

(12)

Het prijsplafondmechanisme zou berusten op een attestatieprocedure aan de hand waarvan exploitanten in de keten die Russische olie over zee levert, zouden kunnen aantonen dat die olie tegen of onder het prijsplafond is gekocht. De Commissie zou, in nauw overleg met de Raad, richtsnoeren uitvaardigen om de praktische aspecten van de toepassing van het prijsplafond te specificeren, teneinde een uniforme toepassing te vergemakkelijken en een gelijk speelveld in de Unie en wereldwijd mogelijk te maken.

(13)

Naast de bestaande verbodsbepalingen met betrekking tot het verrichten van diensten voor het zeevervoer van ruwe aardolie en bepaalde aardolieproducten naar derde landen, verbiedt Besluit (GBVB) 2022/1909 verder het zeevervoer van dergelijke goederen naar derde landen. Die verbodsbepaling mag niet van toepassing zijn tenzij en totdat de Raad de nodige maatregelen treft om het prijsplafond van toepassing te maken.

(14)

Ingeval een vaartuig onder de vlag van een derde land Russische ruwe aardolie of aardolieproducten heeft vervoerd die zijn aangekocht tegen een prijs die hoger is dan het prijsplafond, moet het verboden zijn technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van verzekeringen, te verlenen in verband met het toekomstige vervoer door dat schip van ruwe aardolie of aardolieproducten.

(15)

In Besluit (GBVB) 2022/1909 wordt het verbod op transacties met bepaalde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die in het bezit zijn of onder controle staan van de Russische overheid, tevens uitgebreid met een verbod voor onderdanen van de Unie om functies in de bestuursorganen van die rechtspersonen, entiteiten of lichamen te bekleden.

(16)

Bij Besluit (GBVB) 2022/1909 wordt aan de lijst van entiteiten die in het bezit zijn of onder controle staan van de Russische overheid waarop het transactieverbod van toepassing is, het Russisch Scheepvaartregister toegevoegd, een entiteit die voor 100 % eigendom is van de staat en activiteiten verricht in verband met de classificatie en inspectie, ook op het gebied van beveiliging, van Russische en niet-Russische schepen en vaartuigen. Die toevoeging verbiedt de verstrekking van alle economisch berekenbaar voordeel aan het Russisch Scheepvaartregister. Besluit (GBVB) 2022/1909 schrijft ook voor dat goedkeuringen die door de lidstaten aan het Russisch Scheepvaartregister zijn verleend uit hoofde van Richtlijn 2005/65/EG (6), 2009/15/EG (7) of (EU) 2016/1629 (8) van het Europees Parlement en de Raad of Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad (9), moeten worden ingetrokken. Om de lidstaten in staat te stellen dergelijke intrekkingen te verrichten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad (10) en Richtlijn (EU) 2016/1629, moet de erkenning door de Unie van het Russisch Scheepvaartregister worden ingetrokken.

(17)

Besluit (GBVB) 2022/1909 breidt het haventoegangs- en sluisverbod op het grondgebied van de Unie uit tot vaartuigen die gecertificeerd zijn door het Russische Scheepvaartregister.

(18)

Bij Besluit (GBVB) 2022/1909 wordt de drempel voor het bestaande verbod op het aanbieden van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva aan Russische personen en ingezetenen geschrapt, waardoor het aanbieden van dergelijke diensten, ongeacht de totale waarde van dergelijke cryptoactiva, wordt verboden.

(19)

Voorts breidt Besluit (GBVB) 2022/1909 het bestaande verbod op het verlenen van bepaalde diensten aan de Russische Federatie uit door een verbod in te stellen op het verlenen van architectuur- en ingenieursdiensten, alsook van IT-adviesdiensten en van diensten op het gebied van juridisch advies. Overeenkomstig de Central Products Classification, die is opgenomen in Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov., 1991, omvatten “architectuur- en ingenieursdiensten” zowel architectuur- en ingenieursdiensten als geïntegreerde ingenieursdiensten, stedenbouwkundige en landschapsarchituurdiensten en ingenieursgerelateerde wetenschappelijke en technische adviesdiensten. Het verlenen van technische bijstand in verband met naar Rusland uitgevoerde goederen blijft toegestaan, mits de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke goederen niet verboden is uit hoofde van deze verordening op het tijdstip waarop die technische bijstand wordt verleend. “IT-adviesdiensten” omvatten adviesdiensten in verband met de installatie van computerapparatuur, met inbegrip van dienstverlening aan de klanten bij de installatie van computerapparatuur (d.w.z. fysieke apparatuur) en computernetwerken, en diensten in verband met de implementatie van software, met inbegrip van alle diensten in verband met adviesdiensten over de ontwikkeling en implementatie van software. “Diensten op het gebied van juridisch advies” omvatten het verstrekken van juridisch advies aan cliënten in niet-contentieuze aangelegenheden, waaronder handelstransacties, die betrekking hebben op de toepassing of interpretatie van het recht; deelname met of namens cliënten aan handelstransacties, onderhandelingen en andere contacten met derden, en voorbereiding, uitvoering en verificatie van juridische documenten. Onder “diensten op het gebied van juridisch advies” wordt niet verstaan vertegenwoordiging, advies, voorbereiding van documenten of verificatie van documenten in het kader van juridische vertegenwoordiging, met name in zaken of procedures voor administratieve instanties, rechtbanken of andere naar behoren opgerichte officiële gerechtshoven, of in arbitrage- of bemiddelingsprocedures.

(20)

Ten slotte worden bij Besluit 2022/1909 bepaalde technische correcties aangebracht in het dispositief en in bepaalde bijlagen.

(21)

Die maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de uitvoering ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(22)

Verordening (EU) nr. 833/2014 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 2 bis bis

1.   Het is verboden om de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad (*1) vermelde vuurwapens, hun onderdelen en essentiële componenten en munitie, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

2.   Het is verboden:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen te verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

(*1)  Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan (PB L 94 van 30.3.2012, blz. 1).”."

2)

Artikel 3 quater wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 5 wordt vervangen door:

“5.   Met betrekking tot de in deel A van bijlage XI vermelde goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 4 niet van toepassing op de uitvoering, tot en met 28 maart 2022, van contracten die vóór 26 februari 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.”;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“5 bis.   Met betrekking tot de in deel B van bijlage XI vermelde goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 4 niet van toepassing op de uitvoering, tot en met 6 november 2022, van contracten die vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.”;

c)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“6 bis.

In afwijking van de leden 1 en 4 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de in deel B van bijlage XI vermelde goederen, of voor daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat dat noodzakelijk is voor het vervaardigen van titaniumproducten die nodig zijn voor de luchtvaartindustrie en waarvoor geen alternatieve levering beschikbaar is.”.

3)

Artikel 3 sexies bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“1 bis.   Het verbod van lid 1 is ook na 8 april 2023 van toepassing op alle vaartuigen die door het Russische Scheepvaartregister gecertificeerd zijn.”;

b)

in lid 3 wordt de inleidende zin vervangen door:

“3.   Voor de toepassing van dit artikel, met uitzondering van lid 1 bis, wordt onder een “vaartuig” verstaan:”;

c)

lid 4 wordt vervangen door:

“4.   De leden 1 en 1 bis zijn niet van toepassing op schepen in nood die hulp zoeken, of schepen die een noodstop maken bij een haven om redenen van maritieme veiligheid of om mensenlevens op zee te redden.”;

d)

in lid 5 wordt de inleidende zin vervangen door:

“5.   In afwijking van de leden 1 en 1 bis kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, een vaartuig toegang tot een haven of sluis verlenen nadat zij hebben vastgesteld dat de toegang noodzakelijk is voor:”;

e)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“5 ter.   In afwijking van lid 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, een vaartuig toegang tot een haven of sluis verlenen, op voorwaarde dat het:

a)

de vlag van de Russische Federatie heeft gevoerd onder een rompbevrachtingsregistratie die oorspronkelijk plaatsvond vóór 24 februari 2022;

b)

zijn recht om de vlag van de onderliggende lidstaatregistratie te voeren vóór 31 januari 2023 heeft hervat, en

c)

geen eigendom is van of niet gecharterd, geëxploiteerd of anderszins gecontroleerd wordt door een Russische onderdaan of door een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat volgens het recht van de Russische Federatie is erkend of opgericht.”.

4)

Artikel 3 octies wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt punt d) vervangen door:

“d)

voor de invoer of de aankoop, met ingang van 30 september 2023, direct of indirect, van de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten, wanneer die in een derde land zijn verwerkt door verwerking van in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Rusland; met betrekking tot de in bijlage XVII vermelde producten die in een derde land zijn verwerkt en waarin staalproducten van oorsprong uit Rusland van GN-code 7207 11 of 7207 12 10 zijn verwerkt, is dit verbod van toepassing met ingang van 1 april 2024 voor GN-code 7207 11 en met ingang van 1 oktober 2024 voor GN-code 7207 12 10;”;

b)

aan lid 1 wordt het volgende punt toegevoegd:

“e)

het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook het verlenen van verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de in de punten a), b), c), en d) opgenomen verbodsbepalingen.”;

c)

lid 2 wordt vervangen door:

“2.   Met betrekking tot de in deel A van bijlage XVII vermelde goederen en ongeacht of zij in deel B van die bijlage zijn vermeld, zijn de verbodsbepalingen van lid 1 niet van toepassing op de uitvoering, tot en met 17 juni 2022, van contracten die vóór 16 maart 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.”;

d)

de volgende leden worden toegevoegd:

“3.   Met betrekking tot de in deel B van bijlage XVII vermelde goederen die niet zijn vermeld in deel A van die bijlage, en onverminderd lid 4, zijn de verbodsbepalingen van lid 1 niet van toepassing op de uitvoering, tot en met 8 januari 2023, van contracten die vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten. Deze bepaling is niet van toepassing op de onder de GN-codes 7207 11 en 7207 12 10 vallende goederen, waarvoor de leden 4 en 5 van toepassing zijn.

4.   De verbodsbepalingen van de punten a), b), c) en d) van lid 1 zijn niet van toepassing op de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële ondersteuning, van de volgende hoeveelheden onder de GN-code 7207 12 10 vallende goederen:

a)

3 747 905 ton tussen 7 oktober 2022 en 30 september 2023;

b)

3 747 905 ton tussen 1 oktober 2023 en 30 september 2024.

5.   De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële ondersteuning, van de volgende hoeveelheden onder de GN-code 7207 11 vallende goederen:

a)

487 202 ton tussen 7 oktober 2022 en 30 september 2023;

b)

85 260 ton tussen 1 oktober 2023 en 31 december 2023;

c)

48 720 ton tussen 1 januari 2024 en 31 maart 2024.

6.   De in de leden 4 en 5 vastgestelde in volume uitgedrukte invoercontingenten worden door de Commissie en de lidstaten beheerd overeenkomstig de methode voor het beheer van tariefcontingenten die is omschreven in de artikelen 49 tot en met 54 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie (*2).

7.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van de in bijlage XVII vermelde goederen, nadat zij hebben vastgesteld dat dat noodzakelijk is voor de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en voor de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, of kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

8.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van alle uit hoofde van lid 7 verleende vergunningen, binnen twee weken na het verlenen ervan.

(*2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).”."

5)

Artikel 3 decies wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 3 wordt vervangen door:

“3.   Met betrekking tot de in deel A van bijlage XXI vermelde goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering, tot en met 10 juli 2022, van contracten die vóór 9 april 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.”;

b)

de volgende leden worden ingevoegd:

“3 bis.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op aankopen in Rusland die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie en van de lidstaten, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies, of voor persoonlijk gebruik door onderdanen van de lidstaten en hun naaste familieleden.

3 ter.   Met betrekking tot de in deel B van bijlage XXI vermelde goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering, tot en met 8 januari 2023, van contracten die vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.

3 quater.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van de in bijlage XXI vermelde goederen, nadat zij hebben vastgesteld dat dat noodzakelijk is voor de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en voor de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, of kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.”;

c)

het volgende lid wordt toegevoegd:

“6.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke uit hoofde van lid 3 quater verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.”.

6)

In artikel 3 undecies wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Het is verboden steenkool en andere producten zoals vermeld in bijlage XXII direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen naar de Unie indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.”.

7)

Artikel 3 duodecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“3 bis.   Met betrekking tot de onder de GN-codes 2701, 2702, 2703 en 2704 vallende goederen zoals vermeld in bijlage XXIII zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering, tot en met 8 januari 2023, van contracten die vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.”;

b)

aan lid 5 wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de voltooiing van civiele nucleaire installaties, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, of kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.”.

8)

Artikel 3 quindecies wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 2 wordt vervangen door:

“2.   Het verbod van lid 1 is tot en met de hieronder vermelde datum niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten:

a)

5 december 2022, voor ruwe olie die onder GN-code 2709 00 valt;

b)

5 februari 2023, voor aardolieproducten die onder GN-code 2710 vallen.”;

b)

de volgende leden worden toegevoegd:

“3.   De verbodsbepaling van lid 1 is niet van toepassing op de betaling van verzekeringsclaims na 5 december 2022, voor ruwe olie van GN-code 2709 00, of na 5 februari 2023, voor aardolieproducten van GN-code 2710, op basis van verzekeringsovereenkomsten die vóór 4 juni 2022 zijn gesloten en mits de verzekeringsdekking uiterlijk op de betrokken datum is beëindigd.

4.   Het is verboden vervoersdiensten, met inbegrip van schip-tot-schiptransfers, naar derde landen te verrichten met ingang van 5 december 2022 voor ruwe olie van GN-code 2709 00 die van oorsprong is uit Rusland of uit Rusland wordt uitgevoerd, en met ingang van 5 februari 2023 voor de in bijlage XXV vermelde aardolieproducten van GN-code 2710 die van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.

5.   De verbodsbepaling van lid 4 is van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van het eerste besluit van de Raad tot wijziging van bijlage XI bij Besluit 2014/512/GBVB overeenkomstig artikel 4 septdecies, lid 9, punt a), van dat besluit.

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van elk navolgend besluit van de Raad tot wijziging van bijlage XI bij Besluit 2014/512/GBVB, is de verbodsbepaling van lid 4 gedurende een periode van 90 dagen niet van toepassing op het vervoer van de in bijlage XXV bij deze verordening vermelde producten die van oorsprong uit Rusland komen of uit Rusland zijn uitgevoerd, op voorwaarde dat:

a)

het vervoer gebaseerd is op een vóór die datum van inwerkingtreding gesloten contract, en

b)

de aankoopprijs per vat op de datum van sluiting van dat contract niet hoger was dan de in bijlage XXVIII bij deze verordening vastgelegde prijs.

6.   De verbodsbepalingen van de leden 1 en 4 zijn niet van toepassing:

a)

met ingang van 5 december 2022, op ruwe olie van GN-code 2709 00 die van oorsprong is uit Rusland of uit Rusland wordt uitgevoerd, en met ingang van 5 februari 2023, op aardolieproducten van GN-code 2710 die van oorsprong zijn uit Rusland of die uit Rusland worden uitgevoerd, mits de aankoopprijs per vat niet hoger is dan de in bijlage XXVIII vastgestelde prijs;

b)

op de in bijlage XXV vermelde ruwe olie of aardolieproducten, indien die goederen van oorsprong zijn uit een derde land en alleen worden geladen in, vertrekken uit of worden doorgevoerd door Rusland, mits zowel de oorsprong als de eigenaar van die goederen niet-Russisch zijn;

c)

op het vervoer van de in bijlage XXIX vermelde producten naar de daarin vermelde derde landen, gedurende de in die bijlage vastgestelde duur, of op de met dat vervoer gepaard gaande technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand.

7.   Ingeval een schip na de inwerkingtreding van een besluit van de Raad tot wijziging van bijlage XI bij Besluit 2014/512/GBVB de in lid 4 bedoelde ruwe aardolie of aardolieproducten waarvan de aankoopprijs per vat op de datum van de sluiting van het contract voor een dergelijke aankoop hoger was dan de in bijlage XXVIII bij deze verordening vastgelegde prijs, is het daarna verboden om de in lid 1 bedoelde diensten met betrekking tot het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten door dat schip, te verrichten.

8.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op het verlenen van loodsdiensten die nodig zijn om redenen van maritieme veiligheid.”.

9)

Artikel 5 bis bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“1 bis.   Het is verboden met ingang van 22 oktober 2022 om functies te bekleden in de bestuursorganen van de in lid 1 bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.”;

b)

lid 2 wordt vervangen door:

“2.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de uitvoering tot en met 15 mei 2022 van contracten die met in deel A van bijlage XIX bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen zijn gesloten vóór 16 maart 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.”;

c)

lid 2 bis wordt vervangen door:

“2 bis.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de ontvangst van betalingen die door de in deel A van bijlage XIX bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen verschuldigd zijn op grond van contracten die vóór 15 mei 2022 zijn uitgevoerd.”;

d)

de volgende leden worden ingevoegd:

“2 ter.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de uitvoering, tot en met 8 januari 2023, van contracten die met in deel B van bijlage XIX bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.

2 quater.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de ontvangst van betalingen die door de in deel B van bijlage XIX bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen verschuldigd zijn op grond van contracten die vóór 8 januari 2023 zijn uitgevoerd.”;

e)

het volgende lid wordt toegevoegd:

“4.   In afwijking van de procedure van artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad (*3) en van artikel 21, lid 3, van Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad (*4) wordt de erkenning door de Unie van het Russisch Scheepvaartregister uit hoofde van Verordening (EG) nr. 391/2009 en Richtlijn (EU) 2016/1629 ingetrokken.

(*3)  Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (PB L 131 van 28.5.2009, blz. 11)."

(*4)  Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG (PB L 252 van 16.9.2016, blz. 118).”."

10)

In artikel 5 ter wordt lid 2 vervangen door:

“2.   Het is verboden te voorzien in diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva voor Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.”.

11)

In artikel 5 quaterdecies wordt lid 4 vervangen door:

“4.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de insteller van de trust of de begunstigde een onderdaan is van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, of een natuurlijke persoon is die in het bezit is van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.”.

12)

Artikel 5 quindecies wordt vervangen door:

“Artikel 5 quindecies

1.   Het is verboden om direct of indirect accountancy-, audit-, met inbegrip van wettelijke controle, boekhoudkundige of belastingadviesdiensten, zakelijk en managementadvies of diensten in verband met public relations te verlenen aan:

a)

de regering van Rusland, of

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2.   Het is verboden direct of indirect architectuur- en ingenieursdiensten, diensten op het gebied van juridisch advies en IT-adviesdiensten te verlenen aan:

a)

de regering van Rusland, of

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

3.   Lid 1 is niet van toepassing op het verlenen van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 5 juli 2022, van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.

4.   Lid 2 is niet van toepassing op het verlenen van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 8 januari 2023, van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 7 oktober 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.

5.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op het verlenen van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het recht van verdediging in gerechtelijke procedures en het recht op een effectief rechtsmiddel.

6.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op het verlenen van diensten die strikt noodzakelijk zijn om in een lidstaat de toegang tot gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures te waarborgen, of voor de erkenning of uitvoering van een rechterlijke beslissing die of een arbitraal vonnis dat is uitgesproken in een lidstaat, op voorwaarde dat het verlenen van dergelijke diensten in overeenstemming is met de doelstellingen van deze verordening en van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad (*5).

7.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op het verlenen van diensten die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap staan van een rechtspersoon die, een entiteit die of een lichaam dat is erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, van Zwitserland of van een in bijlage VIII vermeld partnerland.

8.   Lid 2 is niet van toepassing op het verlenen van diensten die noodzakelijk zijn voor noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen.

9.   Lid 2 is niet van toepassing op het verlenen van diensten die noodzakelijk zijn voor software-updates voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker die zijn toegestaan door artikel 2, lid 3, punt d), en door artikel 2 bis, lid 3, punt d), met betrekking tot de in bijlage VII opgenomen goederen.

10.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de daarin genoemde diensten, nadat zij hebben vastgesteld dat dat noodzakelijk is voor:

a)

humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp, of voor evacuaties;

b)

activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen, of

c)

het functioneren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten of partnerlanden in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten overeenkomstig het internationaal recht.

11.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de daarin genoemde diensten, nadat zij hebben vastgesteld dat dat noodzakelijk is voor:

a)

het waarborgen van de kritieke energievoorziening binnen de Unie en de aankoop, invoer of het vervoer in de Unie van titanium, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts;

b)

het waarborgen van de ononderbroken werking van infrastructuur, hardware en software die van essentieel belang zijn voor de gezondheid en veiligheid van de mens of de veiligheid van het milieu;

c)

de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, of kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, of

d)

het verlenen van elektronische-communicatiediensten door telecommunicatie-exploitanten uit de Unie die nodig zijn voor de werking, het onderhoud, de beveiliging, met inbegrip van cyberbeveiliging, van elektronische-communicatiediensten in Rusland, in Oekraïne, in de Unie, tussen Rusland en de Unie, en tussen Oekraïne en de Unie, en voor datacentrumdiensten in de Unie.

12.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke uit hoofde van de leden 10 en 11 verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

(*5)  Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6).”."

13)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 7 bis

De Commissie wijzigt:

a)

bijlage XXVIII, overeenkomstig de besluiten van de Raad tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB om de door de Price Cap Coalition overeengekomen prijzen te actualiseren, en

b)

bijlage XXIX, overeenkomstig de besluiten van de Raad tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB om de lijst van vrijgestelde energieprojecten te actualiseren op basis van objectieve selectiecriteria die door de Price Cap Coalition zijn overeengekomen.”.

14)

Bijlage VII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

15)

Bijlage VIII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

16)

Bijlage XI wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

17)

Bijlage XVII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IV bij deze verordening.

18)

Bijlage XIX wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage V bij deze verordening.

19)

Bijlage XXI wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage VI bij deze verordening.

20)

Bijlage XXIII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage VII bij deze verordening.

21)

Bijlage XXVIII wordt ingevoegd overeenkomstig bijlage VIII bij deze verordening.

22)

Bijlage XXIX wordt ingevoegd overeenkomstig bijlage IX bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 oktober 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

M. BEK


(1)  Zie bladzijde 122 van dit Publicatieblad.

(2)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).

(3)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).

(4)  Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PB L 30 van 31.1.2019, blz. 1).

(5)  Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan (PB L 94 van 30.3.2012, blz. 1).

(6)  Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens (PB L 310 van 25.11.2005, blz. 28).

(7)  Richtlijn 2009/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (PB L 131 van 28.5.2009, blz. 47).

(8)  Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG (PB L 252 van 16.9.2016, blz. 118).

(9)  Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PB L 129 van 29.4.2004, blz. 6.

(10)  Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (PB L 131 van 28.5.2009, blz. 11).


BIJLAGE I

Bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende rubriek wordt toegevoegd na de titel “Lijst van de in artikel 2 bis, lid 1, en artikel 2 ter, lid 1, bedoelde goederen en technologie”:

“Deel A”.

2)

In de “Categorie VIII — Diversen” worden de volgende producten ingevoegd:

“X.A.VIII.020

Wapens en apparaten die zijn ontworpen ten behoeve van oproerbeheersing of zelfbescherming:

a.

Draagbare wapens met elektrische ontlading die slechts op één persoon tegelijk kunnen worden gericht voor het toedienen van een elektrische schok, met inbegrip van maar niet beperkt tot stroomstootstokken, stroomstootschilden, verdovingspistolen en geweren voor het afvuren van schokpijltjes;

b.

Pakketten met alle essentiële componenten voor het assembleren van draagbare wapens met elektrische ontlading als bedoeld in X.A.VIII.020.a, of

Opmerking: De volgende goederen worden beschouwd als essentiële componenten:

1.

de eenheid die de elektrische schok veroorzaakt;

2.

de schakelaar, al dan niet met afstandsbediening, en

3.

de elektroden, of, waar van toepassing, de kabels waarlangs de elektrische schok wordt toegediend.

c.

Vaste of monteerbare wapens met elektrische ontlading die een groot bereik hebben en waarmee meerdere personen elektrische schokken kunnen worden toegediend

X.A.VIII.021

Wapens en apparatuur voor de verspreiding van verdovende of irriterende chemische stoffen, ten behoeve van oproerbeheersing of zelfbescherming, en bepaalde aanverwante stoffen:

a.

Draagbare wapens en apparatuur waarmee bij toediening of verspreiding van de chemische stof ofwel een dosis van een verdovende of irriterende chemische stof wordt toegediend aan één individuele persoon, ofwel een dosis van een dergelijke stof wordt over een beperkte oppervlakte verspreid, bijvoorbeeld in de vorm van een spuitnevel of wolk;

Opmerking 1: Dit punt betreft niet controleapparatuur bedoeld in punt ML7e) van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

Opmerking 2: Dit punt betreft niet individuele draagbare apparatuur, ook indien die een chemische stof bevat, die de gebruiker bij zich draagt voor zijn eigen bescherming.

Opmerking 3: Naast relevante chemische stoffen, zoals ten behoeve van oproerbeheersing of PAVA, worden de goederen genoemd in punten X.A.VIII.021.c en X.A.VIII.021.d beschouwd als verdovende of irriterende chemische stoffen.

b.

Pelargoonzuurvanillylamide (PAVA) (CAS 2444-46-4)

c.

Capsicum-oleohars (OC) (CAS 8023-77-6)

d.

Mengsels met ten minste 0,3 gewichtspercenten van PAVA of OC en een oplosmiddel (zoals ethanol, 1-propanol of hexaan), die als zodanig zouden kunnen worden toegediend als verdovende of irriterende stoffen, meer bepaald in aerosolen en in vloeibare vorm, of gebruikt voor de vervaardiging van verdovende of irriterende stoffen;

Opmerking 1: Dit punt betreft niet sauzen en preparaten voor sauzen, soepen of preparaten voor soepen, en samengestelde kruiderijen of specerijen, mits PAVA of OC niet het enige erin verwerkte aroma is.

Opmerking 2: Dit punt betreft niet geneesmiddelen waarvoor een vergunning voor het op de markt brengen is afgegeven overeenkomstig de wetgeving van de Unie.

e.

Vaste apparatuur voor de verspreiding van verdovende of irriterende chemische stoffen die kan worden vastgemaakt aan een muur of een plafond in een gebouw, die een bus bevat met irriterende of verdovende chemische stoffen en die met afstandsbediening wordt geactiveerd, of

Opmerking: Naast relevante chemische stoffen, zoals ten behoeve van oproerbeheersing of PAVA, worden de goederen genoemd in punten 3.3 en 3.4 beschouwd als verdovende of irriterende chemische stoffen.

f.

Vaste of monteerbare apparatuur voor de verspreiding van verdovende of irriterende chemische stoffen die een groot bereik heeft en niet is ontworpen om te worden bevestigd aan een muur of plafond in een gebouw.

Opmerking 1: Dit punt betreft niet controleapparatuur bedoeld in punt ML7e) van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

Opmerking 2: Naast relevante chemische stoffen, zoals ten behoeve van oproerbeheersing of PAVA, worden de goederen genoemd in punten X.A.VIII.021.c en X.A.VIII.021.d beschouwd als verdovende of irriterende chemische stoffen.

X.A.VIII.022

Producten die zouden kunnen worden gebruikt voor de executie van mensen door middel van een dodelijke injectie:

a.

Kort en middellang werkende anesthetica op basis van barbituraten, zoals onder meer:

1.

Amobarbital (CAS 57-43-2);

2.

Natriumzout van amobarbital (CAS 64-43-7)

3.

Pentobarbital (CAS 76-74-4);

4.

Natriumzout van pentobarbital (CAS 57-33-0)

5.

Secobarbital (CAS 76-73-3);

6.

Natriumzout van secobarbital (CAS 309-43-3)

7.

Thiopental (CAS 76-75-5), of

8.

Natriumzout van thiopental (CAS 71-73-8), ook bekend als thiopentonnatrium;

b.

Producten die een of meer van de anesthetica bevatten die zijn vermeld in X.A.VIII.022.a.”.

3)

Aan de “Categorie IX — Speciale materialen en aanverwante apparatuur”, deel “X.C.IX.001 Geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen als bedoeld in aantekening 1 bij de hoofdstukken 28 en 29 van de gecombineerde nomenclatuur: In concentraties van 90 % gewicht of meer, als hieronder:”, worden de volgende items toegevoegd:

“39.

Kwik (CAS 7439-97-6);

40.

Bariumchloride (CAS 10361-37-2);

41.

Zwavelzuur (CAS 7664-93-9);

42.

3,3-methyl-1-buteen (CAS 558-37-2);

43.

2,2-dimethylpropaan(CAS 630-19-3);

44.

2,2-dimethylpropylchloride (CAS 753-89-9);

45.

2-methylbuteen (CAS 26760-64-5);

46.

2-chloor-3-methylbutaan (CAS 631-65-2);

47.

2,3-dimethyl-2,3-butaandiol (CAS 76-09-5);

48.

2-methyl-2-buteen (CAS 513-35-9);

49.

Butyllithium (CAS 109-72-8);

50.

Bromo(methyl)magnesium (CAS 75-16-1);

51.

Formaldehyde (CAS 50-00-0);

52.

Diethanolamine (CAS 111-42-2);

53.

Dimethylcarbonaat (CAS 616-38-6);

54.

Methyldiethanolamine hydrochloride (CAS 54060-15-0);

55.

Diethylamine hydrochloride (CAS 660-68-4);

56.

Diisopropylamine hydrochloride (CAS 819-79-4);

57.

3-Quinuclidinon hydrochloride (CAS 1193-65-3);

58.

3-Quinuclidinol hydrochloride (CAS 6238-13-7);

59.

(R)-3- Quinuclidinol hydrochloride (CAS 42437-96-7);

60.

N,N-Diethylaminoethanol hydrochloride (CAS 14426-20-1).”.

4)

Het volgende deel wordt toegevoegd:

“Deel B

1.   Halfgeleiderelementen

GN-code

Omschrijving

8541 10

Dioden, andere dan fotodioden en luminescentiedioden (led)

8541 21

Transistors, andere dan fototransistors met een dissipatievermogen van minder dan 1 W

8541 29

Andere transistors, andere dan fototransistors

8541 49

Lichtgevoelige halfgeleiderelementen (met uitzondering van fotovoltaïsche generatoren en cellen)

8541 51

Andere halfgeleiderelementen: Op halfgeleiders gebaseerde meetwaarde-omvormers

8541 59

Halfgeleiderelementen

8541 90

Halfgeleiderelementen: Delen

2.   Elektronische geïntegreerde schakelingen

GN-code

Omschrijving

8542 31

Processors en controllers, ook indien gecombineerd met geheugens, omzetters, logische schakelingen, versterkers, klokschakelingen, synchronisatieschakelingen of andere schakelingen

8542 32

Geheugens

8542 33

Versterkers

8542 39

Andere elektronische geïntegreerde schakelingen

8542 90

Elektronische geïntegreerde schakelingen: Delen

3.   Fototoestellen

GN-code

Beschrijving

9006 30

Fototoestellen speciaal ontworpen voor onderwaterfotografie, voor luchtfotografie, voor medisch onderzoek van inwendige organen of voor gerechtelijke en criminologische laboratoria”


BIJLAGE II

In bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt de titel vervangen door:

“Lijst van de in artikel 2, lid 4, artikel 2 bis, lid 4, artikel 2 quinquies, lid 4, artikel 3 novies, lid 3, artikel 3 duodecies, lid 4, en artikel 5 vicies, lid 7, bedoelde partnerlanden”.


BIJLAGE III

Bijlage XI bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE XI

Lijst van de in artikel 3 quater, lid 1, bedoelde goederen en technologie

Deel A

GN-Code

Omschrijving

88

Luchtvaart en ruimtevaart

Deel B

GN-Code

Omschrijving

ex 2710 19 83

Hydraulische oliën voor gebruik in voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 88

2710 19 99

Andere smeerolie en andere oliën voor gebruik in de luchtvaart

4011 30 00

Nieuwe luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen

ex 6813 20 00

Remschijven en remblokken voor gebruik in luchtvaartuigen

6813 81 00

Remvoering

8517 71 00

Antennes en antennereflectoren van alle soorten; delen waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om samen met deze artikelen te worden gebruikt

8517 79 00

Andere delen met betrekking tot antennes

9024 10 00

Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de hardheid, de trekvastheid, de samendrukbaarheid, de rekbaarheid of andere mechanische eigenschappen van materialen: Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van metaal

9026 00 00

Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (bijvoorbeeld doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten 9014 , 9015 , 9028 of 9032


BIJLAGE IV

Bijlage XVII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE XVII

Lijst van in artikel 3 octies bedoelde ijzer- en staalproducten

Deel A

GN-/Taric-code

Naam van het product

7208 10 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 25 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 26 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 27 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 36 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 37 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 38 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 39 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 40 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 52 99

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 53 90

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 54 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7211 14 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7211 19 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7212 60 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 19 10

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 30 10

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 30 30

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 30 90

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 40 15

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 40 90

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7226 19 10

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7226 91 20

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7226 91 91

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7226 91 99

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7209 15 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 16 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 17 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 18 91

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 25 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 26 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 27 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 28 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 90 20

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 90 80

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 23 20

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 23 30

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 23 80

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 29 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 90 20

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 90 80

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7225 50 20

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7225 50 80

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7226 20 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7226 92 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 16 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7209 17 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7209 18 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7209 26 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7209 27 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7209 28 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7225 19 90

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7226 19 80

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7210410020

Metallisch beklede bladen

7210410030

Metallisch beklede bladen

7210490020

Metallisch beklede bladen

7210490030

Metallisch beklede bladen

7210610020

Metallisch beklede bladen

7210610030

Metallisch beklede bladen

7210690020

Metallisch beklede bladen

7210690030

Metallisch beklede bladen

7212300020

Metallisch beklede bladen

7212300030

Metallisch beklede bladen

7212506120

Metallisch beklede bladen

7212506130

Metallisch beklede bladen

7212506920

Metallisch beklede bladen

7212506930

Metallisch beklede bladen

7225920020

Metallisch beklede bladen

7225920030

Metallisch beklede bladen

7225990011

Metallisch beklede bladen

7225990022

Metallisch beklede bladen

7225990023

Metallisch beklede bladen

7225990041

Metallisch beklede bladen

7225990045

Metallisch beklede bladen

7225990091

Metallisch beklede bladen

7225990092

Metallisch beklede bladen

7225990093

Metallisch beklede bladen

7226993010

Metallisch beklede bladen

7226993030

Metallisch beklede bladen

7226997011

Metallisch beklede bladen

7226997013

Metallisch beklede bladen

7226997091

Metallisch beklede bladen

7226997093

Metallisch beklede bladen

7226997094

Metallisch beklede bladen

7210 20 00

Metallisch beklede bladen

7210 30 00

Metallisch beklede bladen

7210 90 80

Metallisch beklede bladen

7212 20 00

Metallisch beklede bladen

7212 50 20

Metallisch beklede bladen

7212 50 30

Metallisch beklede bladen

7212 50 40

Metallisch beklede bladen

7212 50 90

Metallisch beklede bladen

7225 91 00

Metallisch beklede bladen

7226 99 10

Metallisch beklede bladen

7210410080

Metallisch beklede bladen

7210490080

Metallisch beklede bladen

7210610080

Metallisch beklede bladen

7210690080

Metallisch beklede bladen

7212300080

Metallisch beklede bladen

7212506180

Metallisch beklede bladen

7212506980

Metallisch beklede bladen

7225920080

Metallisch beklede bladen

7225990025

Metallisch beklede bladen

7225990095

Metallisch beklede bladen

7226993090

Metallisch beklede bladen

7226997019

Metallisch beklede bladen

7226997096

Metallisch beklede bladen

7210 70 80

Organisch beklede platen

7212 40 80

Organisch beklede platen

7209 18 99

Blik

7210 11 00

Blik

7210 12 20

Blik

7210 12 80

Blik

7210 50 00

Blik

7210 70 10

Blik

7210 90 40

Blik

7212 10 10

Blik

7212 10 90

Blik

7212 40 20

Blik

7208 51 20

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7208 51 91

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7208 51 98

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7208 52 91

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7208 90 20

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7208 90 80

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7210 90 30

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7225 40 12

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7225 40 40

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7225 40 60

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7219 11 00

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 12 10

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 12 90

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 13 10

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 13 90

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 14 10

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 14 90

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 22 10

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 22 90

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 23 00

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 24 00

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7220 11 00

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7220 12 00

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 31 00

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 32 10

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 32 90

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 33 10

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 33 90

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 34 10

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 34 90

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 35 10

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 35 90

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 90 20

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 90 80

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 21

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 29

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 41

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 49

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 81

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 89

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 90 20

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 90 80

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 21 10

Roestvrije warmgewalste kwartoplaten

7219 21 90

Roestvrije warmgewalste kwartoplaten

7214 30 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 91 10

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 91 90

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 31

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 39

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 50

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 71

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 79

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 95

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7215 90 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 10 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 21 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 22 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 40 10

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 40 90

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 50 10

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 50 91

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 50 99

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 99 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 10 20

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 20 10

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 20 91

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 20

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 41

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 49

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 61

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 69

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 70

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 89

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 60 20

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 60 80

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 70 10

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 70 90

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 80 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 20 00

Betonstaal

7214 99 10

Betonstaal

7222 11 11

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 11 19

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 11 81

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 11 89

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 19 10

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 19 90

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 11

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 19

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 21

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 29

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 31

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 39

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 81

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 89

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 30 51

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 30 91

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 30 97

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 40 10

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 40 50

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 40 90

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7221 00 10

Staven van roestvrij staal

7221 00 90

Staven van roestvrij staal

7213 10 00

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

7213 20 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 91 10

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 91 20

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 91 41

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 91 49

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 91 70

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 91 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 99 10

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 99 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7227 10 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7227 20 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7227 90 10

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7227 90 50

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7227 90 95

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7216 31 10

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 31 90

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 32 11

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 32 19

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 32 91

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 32 99

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 33 10

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 33 90

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7301 10 00

Damwandprofielen

7302 10 22

Spoorwegmateriaal

7302 10 28

Spoorwegmateriaal

7302 10 40

Spoorwegmateriaal

7302 10 50

Spoorwegmateriaal

7302 40 00

Spoorwegmateriaal

7306 30 41

Andere buizen, pijpen

7306 30 49

Andere buizen, pijpen

7306 30 72

Andere buizen, pijpen

7306 30 77

Andere buizen, pijpen

7306 61 10

Holle profielen

7306 61 92

Holle profielen

7306 61 99

Holle profielen

7304 11 00

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 22 00

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 24 00

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 41 00

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 49 83

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 49 85

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 49 89

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 19 10

Andere naadloze buizen

7304 19 30

Andere naadloze buizen

7304 19 90

Andere naadloze buizen

7304 23 00

Andere naadloze buizen

7304 29 10

Andere naadloze buizen

7304 29 30

Andere naadloze buizen

7304 29 90

Andere naadloze buizen

7304 31 20

Andere naadloze buizen

7304 31 80

Andere naadloze buizen

7304 39 30

Andere naadloze buizen

7304 39 50

Andere naadloze buizen

7304 39 82

Andere naadloze buizen

7304 39 83

Andere naadloze buizen

7304 39 88

Andere naadloze buizen

7304 51 81

Andere naadloze buizen

7304 51 89

Andere naadloze buizen

7304 59 82

Andere naadloze buizen

7304 59 83

Andere naadloze buizen

7304 59 89

Andere naadloze buizen

7304 90 00

Andere naadloze buizen

7305 11 00

Grote gelaste buizen

7305 12 00

Grote gelaste buizen

7305 19 00

Grote gelaste buizen

7305 20 00

Grote gelaste buizen

7305 31 00

Grote gelaste buizen

7305 39 00

Grote gelaste buizen

7305 90 00

Grote gelaste buizen

7306 11 00

Andere gelaste buizen

7306 19 00

Andere gelaste buizen

7306 21 00

Andere gelaste buizen

7306 29 00

Andere gelaste buizen

7306 30 12

Andere gelaste buizen

7306 30 18

Andere gelaste buizen

7306 30 80

Andere gelaste buizen

7306 40 20

Andere gelaste buizen

7306 40 80

Andere gelaste buizen

7306 50 21

Andere gelaste buizen

7306 50 29

Andere gelaste buizen

7306 50 80

Andere gelaste buizen

7306 69 10

Andere gelaste buizen

7306 69 90

Andere gelaste buizen

7306 90 00

Andere gelaste buizen

7215 10 00

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7215 50 11

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7215 50 19

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7215 50 80

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 10 90

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 20 99

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 50 20

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 50 40

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 50 61

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 50 69

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 50 80

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7217 10 10

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 10 31

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 10 39

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 10 50

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 10 90

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 20 10

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 20 30

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 20 50

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 20 90

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 30 41

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 30 49

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 30 50

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 30 90

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 90 20

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 90 50

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 90 90

Draad van niet-gelegeerd staal

Deel B

GN-/Taric-code

Naam van het product

7206

ijzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203 )

7207

halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7208

warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed

7209

koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed

7210

warm of koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, geplateerd of bekleed

7211

warm of koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed

7212

warm of koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, geplateerd of bekleed

7213

staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, onregelmatig opgerold

7214

staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)

7215

staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.

7216

profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.

7217

draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)

7218

roestvrij staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabrikaten van roestvrij staal

7219

warm of koud gewalste platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm

7220

warm of koud gewalste platte producten van roestvrij staal met een breedte van < 600 mm

7221

staven van roestvrij staal, onregelmatig opgerold

7222

andere staven van roestvrij staal; profielen van roetsvrij staal, n.e.g.

7223

draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. staven)

7224

gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)

7225

warm of koud gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm

7226

warm of koud gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm

7227

staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold

7228

andere staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen, van gelegeerd of niet-gelegeerd staal

7229

draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)

7301

damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal

7302

bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails

7303

buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer

7304

buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)

7305

buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal

7306

buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)

7307

hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal

7308

constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van ijzer of van staal; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406 )

7309

reservoirs, voeders, kuipen e.d. bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van > 300 l, zonder mechanische inrichting of inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. die voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas; containers e.d. laadkisten, ingericht en uitgerust voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel)

7310

reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.

7311

bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van ijzer of van staal (m.u.v. containers e.d. laadkisten, ingericht en uitgerust voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel)

7312

kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of van staal (m.u.v. geïsoleerde producten voor het geleiden van elektriciteit; samengedraaid afrasteringsdraad en prikkeldraad)

7313

prikkeldraad, van ijzer of van staal; bestaande uit getorste draden of uit strippen, al dan niet voorzien van punten, stekels of tanden, van ijzer of van staal

7314

metaaldoek (eindeloos metaaldoek daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van ijzerdraad of van staaldraad; plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaatijzer, plaatstaal, bandijzer of bandstaal (m.u.v. geweven metaaldoek voor bekleding, voering of soortgelijke doeleinden)

7315

kettingen en delen daarvan, van ijzer of van staal (m.u.v. horlogekettingen, kettingen voor bijouterieën, enz.; kettingzagen, kettingfrezen; transportkettingen; kettingen met naalden of pennetjes voor de textielindustrie enz.; veiligheidskettingen voor het sluiten van deuren; landmeterskettingen)

7316

ankers, dreggen en delen daarvan, van ijzer of van staal

7317

draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen, gegolfde krambanden en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. dergelijke artikelen met een koperen kop en hechtnieten in strippen)

7318

schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen, pluggen en dergelijke, met schroefdraad)

7319

naainaalden, breipennen, rijgnaalden, haakpennen, borduurpriemen en dergelijke artikelen, voor handwerk, van ijzer of van staal; veiligheidsspelden en andere spelden, van ijzer of van staal, n.e.g.

7320

veren en veerbladen, van ijzer of van staal (m.u.v. veren voor uurwerken, veerringen en verende sluitringen; schokdempers en torsiveren bedoeld bij afdeling 17)

7321

kachels, kookketels met vuurhaard, keukenfornuizen (die, welke mede dienen voor centrale verwarming daaronder begrepen), barbecues, vuurpotten, gaskookplaten, bordenwarmers en dergelijke niet-elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik, alsmede delen daarvan, van ijzer of van staal (m.u.v. ketels voor centrale verwarming, geisers en andere heetwatertoestellen)

7322

radiatoren voor centrale verwarming, niet-elektrisch verwarmd, alsmede delen daarvan, van ijzer of van staal; luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht, incl. apparaten die tevens geschikt zijn voor gekoelde of geconditioneerde lucht, niet-elektrisch verwarmd, voorzien van een door een motor aangedreven ventilator of blaasinrichting, alsmede delen daarvan, van ijzer of van staal

7323

keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van ijzer of van staal; ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van ijzer of van staal (m.u.v. bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen bedoeld bij post 7310 ; afvalmanden; schoppen, kurketrekkers en andere artikelen met het karakter van gereedschap; messenmakerswerk, lepels, pollepels, vorken enz. bedoeld bij de posten 8211 tot en met 8215 ; decoratieartikelen; sanitaire artikelen)

7324

toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van ijzer of van staal (m.u.v. bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen bedoeld bij post 7310 , ophangbare wandkastjes voor medicijnen of toiletartikelen en andere meubelen bedoeld bij hoofdstuk 94, en armaturen)

7325

gegoten werken van staal, n.e.g.

7326

werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten werken)


BIJLAGE V

Bijlage XIX bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE XIX

Lijst van de in artikel 5 bis bis bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

Deel A

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

Deel B

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)

”.

BIJLAGE VI

Bijlage XXI bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE XXI

Lijst van de in artikel 3 decies bedoelde goederen en technologie

Deel A

GN-code

Naam van het product

0306

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld

1604 31 00

Kaviaar

1604 32 00

Kaviaarsurrogaten

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

2303

Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen, bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie, bostel (brouwerijafval), afvallen van branderijen, ook indien in pellets:

2523

Portlandcement, aluminiumcement, hoogovencement, supersulfaatcement en soortgelijk hydraulisch cement, ook indien gekleurd of in de vorm van klinkers

ex 2825

Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan andere anorganische basen; andere oxiden, hydroxiden en peroxiden van metalen, met uitzondering van de GN-codes 2825 20 00 en 2825 30 00

ex 2835

Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten) en fosfaten; polyfosfaten, al dan niet chemisch welbepaald, met uitzondering van GN-code 2835 26 00

ex 2901

Acyclische koolwaterstoffen, met uitzondering van GN-code 2901 10 00

2902

Cyclische koolwaterstoffen

ex 2905

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan, met uitzondering van GN-code 2905 11 00

2907

Fenolen; fenolalcoholen

2909

Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, alcoholperoxiden, etherperoxiden, acetaal- en hemiacetaalperoxiden, ketonperoxiden (al dan niet chemisch welbepaald), alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:

3104 20

Kaliumchloride

3105 20

Minerale of chemische meststoffen die de drie vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten

3105 60

Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium bevatten

ex 3105 90 20

Andere meststoffen die kaliumchloride bevatten

ex 3105 90 80

Andere meststoffen die kaliumchloride bevatten

3902

Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen

4011

Nieuwe luchtbanden van rubber

44

Hout en houtwaren; houtskool

4705

Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling

4804

Kraftpapier en kraftkarton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, ander dan dat bedoeld bij post 4802 of 4803

6810

Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend

7005

Vuurgepolijst glas (“float glass”) en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt

7007

Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten

7010

Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas

7019

Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld garens, rovings, weefsels):

7106

Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

7606

Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm

7801

Ruw lood

ex 8411

Turbinestraalmotoren, schroefturbines en andere gasturbines met uitzondering van onderdelen van turbinestraalmotoren en schroefturbines van GN-code 8411 91 00

8431

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines of toestellen bedoeld bij de posten 8425 tot en met 8430

8901

Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen, aken en dergelijke schepen voor het vervoer van personen of van goederen

8904

Sleepboten en duwboten

8905

Lichtschepen, pompboten, baggermolens en zandzuigers, drijvende kranen en andere schepen, waarbij het varen slechts van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie; drijvende droogdokken; boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden

9403

Andere meubelen en delen daarvan:

Deel B

GN-code

Naam van het product

2402

Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten

2811

anorganische zuren en anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen (m.u.v. waterstofchloride “zoutzuur”, chloorzwavelzuur, zwavelzuur, oleum, salpeterzuur, nitreerzuren, difosforpentaoxide, fosforzuur, polyfosforzuren, booroxiden en boorzuren)

2818

kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald; aluminiumoxide; aluminiumhydroxide

2834

nitrieten; nitraten

2836

carbonaten; peroxocarbonaten (percarbonaten); ammoniumcarbamaathoudend ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit

2903

halogeenderivaten van koolwaterstoffen

2905 11

methanol (methylalcohol)

2914

ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2915

verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren; alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2917

Meerwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren; alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2922

aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen

2923

quaternaire ammoniumzouten en hydroxiden; lecithinen en andere fosfoaminolipiden, al dan niet chemisch welbepaald

2931

geïsoleerde chemisch welbepaalde organisch-anorganische verbindingen (m.u.v. organische zwavelverbindingen en kwikverbindingen)

2933

heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer stikstofatomen als heteroatoom

3301

etherische oliën, ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst, vast of vloeibaar; harsaroma’s; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën

3304

schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging, preparaten tegen zonnebrand en preparaten voor het verkrijgen van een bruine huidskleur daaronder begrepen (m.u.v. geneesmiddelen); producten voor manicure of voor pedicure

3305

haarverzorgingsmiddelen

3306

producten voor mondhygiëne en voor tandverzorging, kleefpoeders en -pasta’s voor kunstgebitten daaronder begrepen; garens gebruikt voor het schoonmaken tussen de tanden (floszijde), opgemaakt voor de verkoop in het klein

3307

scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt, deodorantia voor lichaamsverzorging, badpreparaten, ontharingsmiddelen en andere parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten, n.e.g.; preparaten voor het neutraliseren van geuren in vertrekken (deodorantia), ook indien niet geparfumeerd of met desinfecterende eigenschappen

3401

zeep; als zeep te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, ook indien zeep bevattend; voor het wassen van de huid te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van een vloeistof of een crème, ook indien zeep bevattend, opgemaakt voor de verkoop in het klein; papier, watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia

3402

organische tensioactieve producten (m.u.v. zeep); tensioactieve bereidingen, wasmiddelen, hulppreparaten voor het wassen daaronder begrepen, en reinigingsmiddelen, ook indien zeep bevattend (m.u.v. die bedoeld bij post 3401 )

3404

kunstwas en bereide was

3801

kunstmatig grafiet; colloïdaal en semicolloïdaal grafiet preparaten op basis van grafiet of van andere koolstof, in de vorm van pasta’s, van blokken, van platen of van andere halffabrikaten

3811

antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten, voor minerale olie (benzine daaronder begrepen) of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie

3812

bereide rubbervulkanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, n.e.g.; bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof

3817

alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, vervaardigd door het alkyleren van benzeen en naftaleen (m.u.v. mengsels van isomeren van cyclische koolwaterstoffen)

3819

remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of < dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten

3823

industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid oils; industriële vetalcoholen

3824

bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten voor de chemische of van aanverwante industrieën, incl. mengsels van natuurlijke producten, n.e.g.

3901

polymeren van ethyleen, in primaire vormen

3903

polymeren van styreen, in primaire vormen

3904

polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in primaire vormen

3907

polyacetalen, andere polyethers en epoxyharsen, in primaire vormen; polycarbonaten, alkydharsen, polyallylesters en andere polyesters, in primaire vormen

3908

polyamiden, in primaire vormen

3916

monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede > dan 1 mm is, alsmede staven en profielen, van kunststof, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan

3917

buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bv. verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen), van kunststof

3919

platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte producten, van kunststof, zelfklevend, ook indien op rollen (m.u.v. vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918 )

3920

platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager, onbewerkt, alleen aan het oppervlak bewerkt of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. zelfklevende producten, en vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918 )

3921

platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof, versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, of van kunststof met celstructuur, onbewerkt, of alleen bewerkt aan het oppervlak of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. zelfklevende producten, en vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918 )

3923

artikelen voor vervoer of voor verpakking, van kunststof; stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen, van kunststof

3925

uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, n.e.g.

3926

artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914 , n.e.g.

4107

leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, onthaard, ook indien gesplit (m.u.v. zeemleder, lakleder, gelamineerd lakleder en gemetalliseerd leder)

4202

reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, etuis, foedralen en kokers voor kijkers, voor camera’s, voor wapens, voor muziekinstrumenten of voor brillen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen; reiszakken, isothermische zakken voor voedsel of voor dranken, toiletzakken, rugzakken, handtassen, boodschappentassen, portefeuilles, portemonnees, kaartentassen, sigarettenkokers, tabakszakken, gereedschapstassen en -zakken, tassen, etuis, foedralen en kokers voor sportartikelen, etuis, foedralen en kokers voor flacons, juwelendoosjes, poederdozen, etuis, foedralen en kokers voor messenmakerswerk, alsmede dergelijke bergingsmiddelen, van leder, van kunstleder, van kunststof in vellen, van textiel, van vulkanfiber of van karton, of geheel of voor het grootste deel bekleed met deze stoffen of met papier

4301

pelterijen, incl. koppen, staarten, poten en andere delen, geschikt voor bontwerk, ongelooid (m.u.v. bereide pelterijen en m.u.v. de ongelooide huiden en vellen bedoeld bij de posten 4101 , 4102 en 4103 )

4703

natron- en sulfaat-houtcellulose (m.u.v. houtcellulose voor oplossingen “dissolving grades”)

4801

krantenpapier als bedoeld in aantekening 4 op hoofdstuk 48, op rollen met een breedte van > 28 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 28 cm en de lengte van de andere zijde > 15 cm bedraagt

4802

papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, alsmede papier en karton, niet geperforeerd, voor ponskaarten of ponsband, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, en handgeschept papier en handgeschept karton (m.u.v. krantenpapier bedoeld bij post 4801 en papier bedoeld bij post 4803 )

4803

toilet-, handdoek-, servetten e.d. papier voor huishoudelijk, hygiënisch of toiletgebruik, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, ook indien gecrept, geplisseerd, gegaufreerd, gegreineerd, geperforeerd of met gekleurd, versierd of bedrukt oppervlak, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen toestand de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt

4805

ander papier en ander karton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, niet verder bewerkt dan bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, n.e.g.

4810

papier en karton, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, ook indien met bindmiddel, ook indien aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat (m.u.v. papier en karton voorzien van elke andere deklaag)

4811

papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, gestreken, van een deklaag voorzien, geïmpregneerd, aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat (m.u.v. goederen bedoeld bij de posten 4803 , 4809 en 4810 )

4818

papier van de soort gebruikt voor toiletpapier en voor dergelijk papier, cellulosewatten of vliezen van cellulosevezels, van de soort gebruikt voor huishoudelijke of sanitaire doeleinden, op rollen met een breedte van <= 36 cm of in op maat gesneden bladen; zakdoeken, toiletdoekjes, handdoeken, tafellakens, servetten, beddenlakens en dergelijke artikelen voor toiletgebruik of voor huishoudelijk, hygiënisch of klinisch gebruik, kleding en kledingtoebehoren, van papierstof, van papier, van cellulosewatten of van cellulosevezels

4819

dozen, zakken, hoezen en andere verpakkingsmiddelen van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels, n.e.g.; kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en voor dergelijk gebruik

4823

papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, in stroken of op rollen met een breedte van <= 36 cm, in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat geen der zijden > 36 cm is, of in andere dan vierkante of rechthoekige vorm op maat gesneden, alsmede werken van papierstof, van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels, n.e.g.

5402

synthetische filamentgarens, incl. synthetische monofilamenten van < 67 decitex (niet opgemaakt voor de verkoop in het klein en m.u.v. naaigarens)

5601

watten van textielstof en artikelen daarvan; watten van katoen en artikelen daarvan; textielvezels met een lengte van <= 5 mm (scheerhaar), noppen van textielstof (m.u.v. watten en artikelen daarvan, geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische stoffen of opgemaakt voor de verkoop in het klein, voor geneeskundige, chirurgische, tandheelkundige of veeartsenijkundige doeleinden, of geïmpregneerd of bedekt met parfum, cosmetische producten, zeep, enz.)

5603

gebonden textielvezel, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen, n.e.g.

6204

mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken en zgn. Amerikaanse overalls, voor dames of voor meisjes (m.u.v. die van brei- of haakwerk en m.u.v. anoraks, blousons e.d. artikelen, onderjurken, onderrokken, slips, trainingspakken, skipakken en zwemkleding)

6305

zakken voor verpakkingsdoeleinden, van textiel

6403

schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder met bovendeel van leder (m.u.v. orthopedisch schoeisel, schaatsschoenen met aangezette schaatsen of rolschaatsen en schoeisel dat het karakter heeft van speelgoed)

6806

slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke geëxpandeerde minerale producten; mengsels en werken van minerale stoffen voor warmte-isolering, geluiddemping of geluidabsorptie (m.u.v. werken van licht beton, van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke; mengsels en andere werken van of op basis van asbest; keramische producten)

6807

werken van asfalt of van dergelijke producten (bv. petroleumbitumen, koolteerpek), op rollen

6808

panelen, platen, tegels, blokken e.d. artikelen, van plantaardige vezels, van stro of van krullen, spanen, zaagsel of ander afval van hout, gebonden met cement, met gips of met andere minerale bindmiddelen (m.u.v. werken van asbestcement, van cellulosecement e.d.)

6814

bewerkt mica en werken van mica, incl. geagglomereerd of gereconstitueerd mica, ook indien op een drager van papier, van karton of van andere stoffen (m.u.v. isolatoren, isolerende werkstukken, weerstanden en condensatoren voor de elektrotechniek; beschermingsbrillen van mica en glazen daarvoor; kerstboomversiering van mica)

6815

werken van steen of van andere minerale stoffen, incl. koolstofvezels, werken van koolstofvezels en werken van turf, n.e.g.

6902

vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische vormstukken, voor constructiedoeleinden (m.u.v. die van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden

6907

plavuizen, vloer- en wandtegels, van keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van keramische stoffen, ook indien op een drager (m.u.v. die van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden, vuurvaste producten, tegels die zijn aangepast tot dekservetten, versieringsvoorwerpen, speciale vormstukken voor kachels)

7104

synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gevat noch gezet; synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op vervoer

7112

resten en afval, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen; andere resten en afval, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen (m.u.v. tot onbewerkte blokken, ingots of soortgelijke vormen gesmolten resten en afval)

7115

werken van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen, n.e.g.

8207

gereedschap, verwisselbaar, voor mechanisch of niet-mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen, b.v. voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren, ruimen, kotteren, frezen, draaien, vastschroeven, incl. trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken van metalen, alsmede grond- en gesteenteboren

8212

scheermessen, niet-elektrische scheerapparaten en mesjes voor scheermessen, incl. niet- afgewerkte scheermesjes, al dan niet in bandvorm, van onedel metaal

8302

garnituren, beslag en dergelijke artikelen, van onedel metaal, voor meubelen, voor deuren, voor trappen, voor vensters, voor blinden, voor koetswerk, voor zadelmakerswerk, voor koffers en valiezen en voor dergelijke werken; hoedhaken, jashaken en dergelijke haken, kapstokken, plankdragers en dergelijke artikelen, van onedel metaal; zwenkwielen met montuur van onedel metaal; automatische deursluiters en deurdrangers van onedel metaal

8309

stoppen, incl. kroonkurken, schroefstoppen en schenkkurken, deksels, flessencapsules, schroefsponnen, sponblikjes, plombeerblikjes en -loodjes en andere benodigdheden voor verpakkingen, van onedel metaal

8407

zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen

8408

zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren)

8409

delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor zuigermotoren, n.e.g.

8412

motoren en krachtmachines (m.u.v. stoomturbines en andere dampturbines, zuigermotoren, waterturbines, waterraderen “waterwielen”, gasturbines en elektromotoren); delen daarvan

8413

pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel (m.u.v. ceramische pompen en medische afzuigpompen voor het afzuigen van secreten en medische pompen die in de hand worden gehouden of op andere wijze worden gedragen, dan wel worden geïmplanteerd) elevatoren voor vloeistoffen (m.u.v. pompen); delen daarvan

8414

luchtpompen of vacuümpompen (m.u.v. emulsiepompen, pneumatische elevatoren en dwarstransporteurs); compressoren voor lucht of voor andere gassen, alsmede ventilatoren; damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met filter; delen daarvan

8418

koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; warmtepompen; delen daarvan (m.u.v. machines en apparaten voor de regeling van het klimaat bedoeld bij post 8415 )

8419

toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit (m.u.v. ovens en andere toestellen bedoeld bij post 8514 ), voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij temperatuurverandering nodig is, zoals verwarmen, koken, branden, roosten, distilleren, rectificeren, steriliseren, pasteuriseren, stomen, drogen, uitdampen, verdampen, condenseren of afkoelen (m.u.v. toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik); geisers en andere heetwatertoestellen, niet elektrisch; delen daarvan

8421

centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen (m.u.v. die voor isotopenscheiding); toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen; delen daarvan (m.u.v. kunstnieren)

8422

machines voor het afwassen van vaatwerk; machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of van andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het capsuleren van flessen, van potten van tubes en van dergelijke bergingsmiddelen; andere verpakkingsmachines, krimpverpakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen; toestellen voor het persen van koolzuur in dranken: delen daarvan

8424

mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder; n.e.g.; blusapparaten, ook indien gevuld (m.u.v. brandblusbommen) spuitpistolen en dergelijke toestellen (m.u.v. elektrische apparaten en toestellen voor het warm verspuiten van metaal of van cernets als bedoeld bij post 8515 ); zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen; delen daarvan, n.e.g.

8426

dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen (m.u.v. kraanwagens en autokranen voor de spoorwagen); hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan

8450

wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting; delen daarvan

8455

walsstoelen voor metalen en rollen daarvoor; delen van walsstoelen

8466

delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465 , daaronder begrepen werkstukhouders en gereedschaphouders, zelfopenende draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toestellen, voor montage op deze machines, n.e.g.; gereedschaphouders voor handgereedschap van alle soorten

8467

handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door een ingebouwde elektrische of niet-elektrische motor wordt aangedreven delen daarvan

8471

automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen

8474

machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden, het wassen, het breken, het malen, het mengen of het kneden van aarde, van steen, van ertsen of van andere vaste minerale stoffen, poeders en pasta’s daaronder begrepen; machines voor het persen, het vormen of het gieten van vaste minerale brandstoffen, van keramische specie, van cement, van gips of van andere minerale stoffen in poeder- of in pastavorm; machines voor het maken van gietvormen van zand; delen daarvan

8477

machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de vervaardiging van producten van deze stoffen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; delen daarvan

8479

machines en mechanische toestellen met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; delen daarvan

8480

vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen modellen voor gietvormen; gietvormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of voor kunststof (m.u.v. die van grafiet of van andere koolstof, van keramische stoffen of van glas en m.u.v. matrijzen en gietvormen voor regelgietmachines)

8481

kranen en dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermostatisch werkende kleppen daaronder begrepen), voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke bergingsmiddelen; delen daarvan

8482

kogellagers, rollagers, naaldlagers e.d. lagers (m.u.v. kogels van staal bedoeld bij post 7326 ); delen daarvan

8483

drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken; kussenblokken en lagerschalen; getande overbrengingen en wrijvingswielen; tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid, koppelomvormers daaronder begrepen; koppelingen en koppelingsorganen, beweeglijke koppelingen zoals cardankoppelingen daaronder begrepen; delen daarvan

8487

delen van machines of van toestellen, n.e.g. in hoofdstuk 84 (m.u.v. delen voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van andere elektrotechnische delen)

8501

elektromotoren en elektrische generatoren (m.u.v. generatoraggregaten)

8502

elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers

8503

onderdelen die herkenbaar zijn als uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor elektromotoren en elektrische generatoren, elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers, n.e.g.

8504

elektrische transformatoren, statische omvormers (bv. gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen: delen daarvan

8511

elektrische ontstekings- en starttoestellen voor vonkontstekings- en zelfontstekingsmotoren (bv. magneto’s, dynamo-magneto’s, ontstekingsspoelen, ontstekings- en gloeibougies, startmotoren); generatoren (bv. dynamo’s, alternatoren) en automatische schakelaars, die bij deze motoren worden gebruikt; delen daarvan

8516

elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische dompelaars; elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten, voor bodemverwarming of voor dergelijk gebruik; elektrothermische toestellen voor haarbehandeling (bv. haardroogtoestellen, haargolftoestellen, verwarmingsapparaten voor friseerijzers) of voor het drogen van de handen; elektrische strijkijzers; andere elektrothermische toestellen voor huishoudelijk gebruik; verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden) (andere dan die bedoeld bij post 8545 ); delen daarvan

8517

telefoontoestellen, daaronder begrepen telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen toestellen voor de overdracht in een kabelnetwerk of in een draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of een uitgestrekt netwerk); delen daarvan (m.u.v. zend- of ontvangstapparatuur als bedoeld bij de posten 8443 , 8525 , 8527 en 8528 )

8523

platen, banden, niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders, “intelligente kaarten” en andere dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop al dan niet is opgenomen, galvanische vormen en matrijzen voor het maken van platen daaronder begrepen (m.u.v. de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37)

8525

zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera’s, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen

8526

radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening

8531

elektrische toestellen voor hoorbare of voor zichtbare signalen (bv. bellen, sirenes, signaalborden, alarmtoestellen tegen diefstal of brand) (m.u.v. die voor auto’s, fietsen of het verkeer); delen daarvan

8535

elektrische toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom (bv. schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, overspanningsveiligheden, golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen (stekkers) en andere verbindingsstukken, aansluitdozen en -kasten), voor een spanning van > 1 000  V (m.u.v. de borden, panelen, kasten en dergelijke van post 8537 )

8536

elektrische toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom (bv. schakelaars, relais, zekeringen, golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen (stekkers), lamp- en buishouders en andere verbindingsstukken, aansluitdozen en -kasten), voor een spanning van <= 1 000 V (m.u.v. de borden, panelen, kasten en dergelijke van post 8537 )

8537

borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of meer toestellen bedoeld bij post 8535 of 8536 , voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien voorzien van instrumenten of toestellen bedoeld bij hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke besturing (m.u.v. de schakelapparaten voor draadloze telefonie of telegrafie en videofoontoestellen)

8538

delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij post 8535 , 8536 of 8537 , n.e.g.

8539

elektrische gloeilampen en -buizen en elektrische gasontladingslampen en -buizen, „sealed beam”-lampen en lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen daaronder begrepen; booglampen; luminescentiediodelampen (led); delen daarvan

8541

dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen; lichtgevoelige halfgeleiderelementen, daaronder begrepen fotovoltaïsche cellen, ook indien samengevoegd tot modules of tot panelen, (m.u.v. fotovoltaïsche generatoren); luminescentiedioden (led); gemonteerde piëzo-elektrische kristallen; delen daarvan

8542

elektronische geïntegreerde schakelingen; delen daarvan

8543

delen van elektrische machines, apparaten en toestellen met een eigen functie, n.e.g in hoofdstuk 85, en delen daarvan

8544

draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt — zogenaamd emaildraad — of anodisch geoxideerd), ook indien voorzien van verbindingsstukken; optischevezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken

8545

koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, koolstaven voor elementen of batterijen en andere artikelen van grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, voor elektrisch gebruik

8603

motorwagens voor spoor- en tramwegen en railauto’s, andere dan die bedoeld bij post 8604

8606

goederenwagens zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen (m.u.v. bagagewagens; postwagens)

8701

tractors (trekkers), andere dan die bedoeld bij post 8709

8703

automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor het vervoer van <10 personen, stationwagens of breaks en racewagens daaronder begrepen (m.u.v. motorvoertuigen bedoeld bij post 8702 )

8704

motorvoertuigen voor goederenvervoer, incl. chassis met motor en cabine

8716

aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht (m.u.v. die voor spoor- en tramwegen); delen daarvan, n.e.g.

8802

luchtvaartuigen met voortbewegingsmechanisme, bv. hefschroefvliegtuigen en vliegtuigen; ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen), draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen

8903

jachten en andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en kano’s

9001

optische vezels en optischevezelbundels; optischevezelkabels (m.u.v. die bestaande uit individueel omhulde vezels bedoeld bij post 8544 ); platen of bladen van polariserende stoffen; lenzen, contactlenzen daaronder begrepen, prisma’s, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd (m.u.v. die van niet-optisch bewerkt glas)

9006

fototoestellen; flitstoestellen, flitslampen en -buizen, voor de fotografie (m.u.v. gasontladingslampen en -buizen bedoeld bij post 8539 )

9013

elementen met vloeibare kristallen die als zodanig geen artikelen vormen die elders meer specifiek zijn omschreven; lasers (m.u.v. laserdioden); optische instrumenten, apparaten en toestellen, n.e.g. in hoofdstuk 90

9014

kompassen; andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie (m.u.v. radiotoestellen voor navigatiedoeleinden)

9026

instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (bv. doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters) (m.u.v. instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten 9014 , 9015 , 9028 of 9032 )

9027

instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse, bv. polarimeters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook; instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de oppervlaktespanning en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht, belichtingsmeters daaronder begrepen; microtomen

9030

oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden (m.u.v. meters bedoeld bij post 9028 ); meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, bèta- en gammastralen, röntgenstralen, kosmische stralen en andere ioniserende stralen

9031

meet- en verificatieinstrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, genoemd noch begrepen onder andere posten van hoofdstuk 90; profielprojectietoestellen

9032

automatische regelaars (m.u.v. kranen bedoeld bij post 8481 )

9401

stoelen, banken en andere zitmeubelen (m.u.v. die voor geneeskundig, voor chirurgisch of voor tandheelkundig gebruik, bedoeld bij post 9402 ), ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd, alsmede delen daarvan, n.e.g.

9404

springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of in een raam gevatte matrassen (m.u.v. metalen binnenveringen voor zitmeubelen); artikelen voor bedden en dergelijke, bijv. matrassen, dekbedden, gewatteerde dekens, kussens, poefs en peluws, met binnenvering of opgevuld met ongeacht welk materiaal, dan wel van rubber of van kunststof met celstructuur, ook indien overtrokken (m.u.v. matrassen, kussens en dekens bestemd om met lucht of met water te worden gevuld)

9405

verlichtingstoestellen, zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen, en delen daarvan, n.e.g.; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vast aangebrachte lichtbron, en delen daarvan, n.e.g.

9406

geprefabriceerde bouwwerken, ook indien onvolledig of nog niet gemonteerd


BIJLAGE VII

Bijlage XXIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE XXIII

Lijst van de in artikel 3 undecies bedoelde goederen en technologie

GN-code

Naam van het product

0601 10

Bollen, knollen en wortelstokken, in rusttoestand

0601 20

Bollen, knollen en wortelstokken, in blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels

0602 30

Rododendrons en azalea’s, ook indien geënt

0602 40

Rozen, ook indien geënt

0602 90

Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken en enten; champignonbroed — Overige

0604 20

Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd — Vers

2508 40

Andere klei

2508 70

Chamotte- en dinasaarde

2509 00

Krijt

2512 00

Diatomeeënaarde (bijv. kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) en andere dergelijke kiezelaarden met een schijnbare dichtheid van 1 of minder, ook indien gebrand

2515 12

Blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze

2515 20

Ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf; albast

2518 20

Dolomiet, gebrand of gesinterd

2519 10

Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet)

2520 10

Gips; anhydriet

2521 00

Kalksteen voor hoogoventoeslag; kalksteen voor de vervaardiging van kalk of van cement

2522 10

Ongebluste kalk

2522 30

Hydraulische kalk

2525 20

Micapoeder

2526 20

Natuurlijke speksteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze; talk — fijngemaakt of gemalen

2530 20

Kieseriet, epsomiet (natuurlijk magnesiumsulfaat)

2701 00

Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen

2702 00

Bruinkool, ook indien geperst, andere dan git

2703 00

Turf, turfstrooisel daaronder begrepen, ook indien geperst

2704 00

Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf, ook indien geperst; retortenkool

2707 30

Xylol (xylenen)

2708 20

Pekcokes

2712 10

Vaseline

2712 90

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, “slack wax”, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd

2715 00

Bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt (cut-back) en andere bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek — Overige

2804 10

Waterstof

2804 30

Stikstof

2804 40

Zuurstof

2804 61

Silicium — bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten silicium

2804 80

Arseen (arsenicum)

2806 10

Waterstofchloride (zoutzuur)

2806 20

Chloorzwavelzuur

2811 29

Andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen — Overige

2813 10

Koolstofdisulfide (zwavelkoolstof)

2814 20

Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)

2815 12

Natriumhydroxide (bijtende soda) — In waterige oplossing (natronloog)

2818 30

aluminiumhydroxide

2819 90

Chroomoxiden en chroomhydroxiden — Overige

2820 10

Mangaandioxide

2827 31

Andere chloriden — van magnesium

2827 35

Andere chloriden — van nikkel

2828 90

Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten; hypobromieten — Overige

2829 11

Chloraten — van natrium

2832 20

Sulfieten (m.u.v. natriumsulfieten)

2833 24

Nikkelsulfaten

2833 30

Aluinen

2834 10

Nitrieten

2836 30

Natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat)

2836 50

Calciumcarbonaat

2839 90

Silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit — Overige

2840 30

Peroxoboraten (perboraten)

2841 50

Andere chromaten en dichromaten; peroxochromaten

2841 80

Wolframaten

2843 10

Edele metalen in colloïdale toestand

2843 21

Zilvernitraat

2843 29

Zilververbindingen — Overige

2843 30

Goudverbindingen

2847 00

Waterstofperoxide, ook indien in vaste toestand gebracht met ureum

2901 23

Buteen (butyleen) en isomeren daarvan

2901 24

Buta-1,3-dieen en isopreen

2901 29

Acyclische koolwaterstoffen — onverzadigd — Overige

2902 11

Cyclohexaan

2902 30

Tolueen

2902 41

o-xyleen

2902 43

p-xyleen

2902 44

Mengsels van xyleenisomeren

2902 50

Styreen

2903 11

Chloormethaan (methylchloride) en chloorethaan (ethylchloride)

2903 12

Dichloormethaan (methyleenchloride)

2903 21

Vinylchloride (chloorethyleen)

2903 23

Tetrachloorethyleen (perchloorethyleen)

2903 29

Onverzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen — Overige

2903 76

Broomchloordifluormethaan (Halon-1211), broomtrifluormethaan (Halon-1301) en dibroomtetrafluorethanen (Halon-2402)

2903 81

1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), lindaan (ISO, INN) daaronder begrepen

2903 91

Chloorbenzeen, o-dichloorbenzeen en p-dichloorbenzeen

2904 10

Derivaten die enkel sulfogroepen bevatten, alsmede zouten en ethylesters daarvan

2904 20

Derivaten die enkel nitro- of enkel nitrosogroepen bevatten

2904 31

Perfluoroctaansulfonzuur

2905 13

Butaan-1-ol (n-butylalcohol)

2905 16

Octanol (octylalcohol) en isomeren daarvan

2905 19

Verzadigde eenwaardige alcoholen — Overige

2905 41

2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propaan-1,3-diol (trimethylolpropaan)

2905 59

Andere meerwaardige alcoholen — Overige

2906 13

Sterolen en inositolen

2906 19

Van cycloalkanen, cycloalkenen of cycloterpenen — Overige

2907 11

Fenol (hydroxybenzeen) en zouten daarvan

2907 13

Octylfenol, nonylfenol, alsmede isomeren daarvan; zouten van deze producten

2907 19

Eenwaardige fenolen — Overige

2907 22

Hydrochinon en zouten daarvan

2909 11

Pentachloorfenol (ISO)

2909 20

Ethers van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2909 41

2,2′-oxidiëthanol (diëthyleenglycol)

2909 43

Monobutylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol

2909 49

Etheralcoholen en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan — Overige

2910 10

Oxiraan (ethyleenoxide)

2910 20

Methyloxiraan (propyleenoxide)

2911 00

Acetalen en hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2912 12

Ethanal (aceetaldehyde)

2912 49

Aldehydealcoholen aldehyde-ethers, aldehydefenolen en aldehyden met andere zuurstofhoudende groepen — Overige

2912 60

Paraformaldehyde

2914 11

Aceton

2914 61

Antrachinon

2915 13

Esters van mierenzuur

2915 90

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren; alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan — Overige

2916 12

Esters van acrylzuur

2916 13

Methacrylzuur en zouten daarvan

2916 14

Esters van methacrylzuur

2916 15

Oliezuur, linolzuur en linoleenzuur, alsmede zouten en esters daarvan

2917 33

Dinonylorthoftalaten en didecylorthoftalaten

2920 11

Parathion (ISO) en parathionmethyl (ISO) (methylparathion)

2921 22

Hexamethyleendiamine en zouten daarvan

2921 41

Aniline en zouten daarvan

2922 11

Monoëthanolamine en zouten daarvan

2922 43

Antranilzuur en zouten daarvan

2923 20

Lecithinen en andere fosfoaminolipiden

2930 40

Methionine

2933 54

Andere derivaten van malonylureum (barbituurzuur); zouten van deze producten

2933 71

6-hexaanlactam (ε-caprolactam)

3201 90

Looi-extracten van plantaardige oorsprong; tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan

3202 10

Synthetische organische looistoffen

3202 90

Synthetische organische looistoffen; anorganische looistoffen; preparaten voor het looien, ook indien zij natuurlijke looistoffen bevatten; enzympreparaten voor het voorlooien

3203 00

Kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong, incl. verfstofextracten (m.u.v. dierlijk zwart), ook indien chemisch welbepaald; preparaten op basis van kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong van het soort gebruikt voor het kleuren van stoffen of als bestanddeel bij de vervaardiging van kleurpreparaten (m.u.v. preparaten bedoeld bij de posten 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 en 3215 ) — Overige

3204 90

Synthetische organische kleurstoffen, ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van synthetische organische kleurstoffen; synthetische organische producten van de soort gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen of als “lichtgevende stoffen” (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald

3205 00

Verflakken (m.u.v. Japanse of Chinese lak en lakverven); preparaten op basis van verflakken van het soort gebruikt voor het kleuren van stoffen of voor het vervaardigen van kleurpreparaten (m.u.v. preparaten bedoeld bij de posten 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 en 3215 );

3206 41

Ultramarijn en preparaten op basis van ultramarijn van het soort gebruikt voor het kleuren van materialen of voor het vervaardigen van kleurpreparaten (m.u.v. preparaten bedoeld bij de posten 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 en 3215 );

3206 49

Anorganische verfstoffen en verfstoffen van minerale oorsprong, n.e.g.; preparaten op basis van anorganische verfstoffen en verfstoffen van minerale oorsprong van het soort gebruikt voor het kleuren van materialen of voor het vervaardigen van kleurpreparaten, n.e.g. (m.u.v. preparaten bedoeld bij de posten 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 en 3215 en anorganische producten van de soort gebruikt als luminoforen (lichtgevende stoffen)) — Overige

3207 10

Bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen, bereide verfstoffen en dergelijke preparaten

3207 20

Engobes (slips)

3207 30

Vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten

3207 40

Glasfritten en ander glas, in de vorm van poeder, van korreltjes, van schilfers of van vlokken

3208 10

Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of chemisch gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een niet-waterig medium; oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op hoofdstuk 32 — op basis van polyesters

3208 20

Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of chemisch gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een niet-waterig medium; oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op hoofdstuk 32 — op basis van acryl- of vinylpolymeren

3208 90

Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of chemisch gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een niet-waterig medium; oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op hoofdstuk 32 -

3209 10

Verf en vernis op basis van acryl- of vinylpolymeren, gedispergeerd of opgelost in een waterig medium

3209 90

Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of chemisch gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een waterig medium (m.u.v. die op basis van acryl- of vinylpolymeren) — Overige

3210 00

Andere verf en vernis; bereide waterverfpigmenten van de soort gebruikt voor het afwerken van leder (lederverven)

3212 90

Pigmenten (metaalpoeder en metaalvlokken daaronder begrepen), gedispergeerd in een niet-waterig medium, als vloeistof of als pasta, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van verf; stempelfoliën; kleur- en verfstoffen opgemaakt voor de verkoop in het klein — Overige

3214 10

Stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur

3214 90

Stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur; niet-vuurvaste preparaten van de soort gebruikt voor het bestrijken of bepleisteren van metselwerk — Overige

3215 11

Drukinkt — Zwart

3215 19

Drukinkt — Overige

3403 11

Smeermiddelen (boor, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en moeren, roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op basis van smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten van de soort gebruikt voor het smouten, vetten of oliën van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen, andere dan preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen — aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattende — preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen

3403 19

Smeermiddelen (boor, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en moeren, roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op basis van smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten van de soort gebruikt voor het smouten, vetten of oliën van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen, andere dan preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen — aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattende — Overige

3403 91

Preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen

3403 99

Smeermiddelen (boor-, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en moeren, roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op basis van smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten van de soort gebruikt voor het smouten, vetten of oliën van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen, andere dan preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen — Overige

3505 10

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel

3506 99

Lijm en andere bereide kleefmiddelen, elders genoemd noch elders onder begrepen; als lijm of als kleefmiddel te gebruiken producten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als lijm of als kleefmiddel, in een opmaak met een nettogewicht van niet meer dan 1 kg — Overige

3701 20

Film voor directklaarfotografie

3701 91

Voor kleurenfotografie (polychroom)

3702 32

Andere film, met zilverhalogenide-emulsie

3702 39

Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; film voor directklaarfotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht — Overige

3702 43

Andere film, niet geperforeerd, met een breedte van meer dan 105 mm — met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van niet meer dan 200 m

3702 44

Andere film, niet geperforeerd, met een breedte van meer dan 105 mm — met een breedte van meer dan 105 mm doch niet meer dan 610 mm

3702 55

Andere film, voor kleurenfotografie (polychroom) — met een breedte van meer dan 16 mm doch niet meer dan 35 mm en een lengte van meer dan 30 m

3702 56

Andere film, voor kleurenfotografie (polychroom) — met een breedte van meer dan 35 mm

3702 97

Andere film, voor kleurenfotografie (polychroom) — met een breedte van niet meer dan 35 mm en een lengte van meer dan 30 mm

3702 98

Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, geperforeerd, voor monochrome opname, met een breedte van > 35 mm (m.u.v. die van papier, van karton en van textiel; röntgenfilm)

3703 20

Papier, karton en textiel, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, voor kleurenfotografie (polychroom) (m.u.v. die op rollen, met een breedte van > 610 mm)

3703 90

Papier, karton en textiel, fotografisch, lichtgevoelig, onbelicht, voor monochrome opname (m.u.v. die op rollen, met een breedte van > 610 mm)

3705 00

Platen en film, fotografisch, belicht en ontwikkeld (m.u.v. die van papier, karton of kunststof en m.u.v. cinematografische film en drukplaten klaar voor gebruik)

3706 10

Film, cinematografisch, belicht en ontwikkeld, ook indien daarop geluid is vastgelegd of waarop uitsluitend geluid is vastgelegd, met een breedte van >= 35 mm

3801 20

Colloïdaal en semicolloïdaal grafiet

3806 20

Zouten van colofonium, van harszuren of van derivaten van colofonium of van harszuren (m.u.v. zouten van colofoniumadditieproducten)

3807 00

Houtteer; houtteerolie; creosootolie van hout; ruwe houtgeest; plantaardig pek; brouwerspek e.d. preparaten op basis van colofonium, van harszuren of van plantaardig pek

3809 10

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bv. preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, de papierindustrie, de lederindustrie of dergelijke industrieën, n.e.g. op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen

3809 91

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bv. preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie of in dergelijke industrieën, n.e.g. (m.u.v. die op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen)

3809 92

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bv. preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de papierindustrie of in dergelijke industrieën, n.e.g. (m.u.v. die op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen)

3809 93

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bv. preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, n.e.g. (m.u.v. die op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen)

3810 10

Preparaten voor het beitsen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta’s, samengesteld uit metaal en andere stoffen

3811 21

Additieven voor smeerolie, bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen

3811 29

Additieven voor smeerolie, zonder aardolie of olie uit bitumineuze mineralen

3811 90

Oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers e.d. preparaten, voor minerale olie, incl. benzine, of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie (m.u.v. antiklopmiddelen en additieven voor smeerolie)

3812 20

Weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, n.e.g.

3813 00

Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen (m.u.v. al dan niet gevulde brandblusapparaten, ook draagbare, en m.u.v. onvermengde chemisch welbepaalde producten met brandblussende eigenschappen, in een andere opmaak)

3814 00

Organische oplosmiddelen en verdunners, n.e.g.; preparaten voor het verwijderen van verf en vernis (m.u.v. oplosmiddelen om nagellak te verwijderen)

3815 11

Katalysatoren op een drager, met nikkel of nikkelverbindingen als actieve stof, n.e.g.

3815 12

Katalysatoren op een drager, met een edel metaal of met een verbinding van een edel metaal als actieve stof, n.e.g.

3815 19

Katalysatoren op een drager, n.e.g. (m.u.v. die met nikkel of nikkelverbindingen of met een edel metaal of met een verbinding van een edel metaal als actieve stof)

3815 90

Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische preparaten, n.e.g. (m.u.v. rubbervulkanisatieversnellers en katalysatoren op een drager)

3816 00 10

Stamp- en strijkmassa van dolomiet

3817 00

alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, vervaardigd door het alkyleren van benzeen en naftaleen (m.u.v. mengsels van isomeren van cyclische koolwaterstoffen)

3819 00

remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of < dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten

3820 00

Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten (m.u.v. additieven voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie)

3823 13

Industriële tallvetzuren

3827 90

Mengsels bevattende halogeenderivaten van methaan, van ethaan of van propaan (m.u.v. de producten genoemd in de onderverdelingen 3824.71.00 t/m 3824.78.00)

3824 81

Mengsels en bereidingen bevattende oxiraan (ethyleenoxide)

3824 84

Mengsels en bereidingen bevattende aldrine (ISO), camfechloor (iso) (toxafeen), chlordaan (ISO), chloordecon (ISO), DDT (ISO) (clofenotaan (INN), 1,1,1-trichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan), dieldrine (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachloor (ISO) of mirex (ISO)

3824 99

Chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën, incl. mengsels van natuurlijke producten n.e.g.

3825 90

Residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, n.e.g. (m.u.v. afval)

3826 00

Biodiesel en mengsels daarvan, geen of < 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend

3901 40

Copolymeren van ethyleen en alfa-olefine, met een relatieve dichtheid van < 0,94, in primaire vormen

3902 20

Polyisobutyleen in primaire vormen

3902 30

Copolymeren van propyleen in primaire vormen

3902 90

Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen (m.u.v. polypropyleen, polyisobutyleen en copolymeren van propyleen)

3903 19

Polystyreen in primaire vormen (m.u.v. expandeerbaar polystyreen)

3903 90

Polymeren van styreen, in primaire vormen (m.u.v. polystyreen, copolymeren van styreen en acrylonitrol (SAN) en copolymeren van acrylonitrol, butadieen en styreen (ABS))

3904 10

Poly(vinylchloride), tenzij gemengd met andere zelfstandigheden, in primaire vormen

3904 50

Polymeren van vinylideenchloride, in primaire vormen

3905 12

Poly(vinylacetaat) in waterige dispersie

3905 19

Poly(vinylacetaat) in primaire vormen (m.u.v. dat in waterige dispersie)

3905 21

Copolymeren van vinylacetaat, in waterige dispersie

3905 29

Copolymeren van vinylacetaat, in primaire vormen (m.u.v. die in waterige dispersie)

3905 91

Copolymeren van vinyl, in primaire vormen (m.u.v. die van vinylchloride en vinylacetaat, alsmede andere van vinylchloride of van vinylacetaat)

3906 10

Poly(methylmethacrylaat), in primaire vormen

3906 90

Acrylpolymeren in primaire vormen (m.u.v. poly(methylmethacrylaat))

3907 21

Polyethers, in primaire vormen (m.u.v. polyacetalen en producten zoals bedoeld bij post 3002 10)

3907 40

Polycarbonaten in primaire vormen

3907 70

Poly(melkzuur) in primaire vormen

3907 91

Polyallylesters en andere polyesters, onverzadigd, in primaire vormen (m.u.v. polycarbonaten, alkydharsen, poly(ethyleentereftalaat) en poly(melkzuur))

3908 10

Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 of -6,12 in primaire vormen

3908 90

Polyamide in primaire vormen (m.u.v. polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 en -6,12)

3909 20

Melamineharsen in primaire vormen

3909 39

Aminoharsen, in primaire vormen (m.u.v. ureumharsen, thio-ureumharsen en melamineharsen en MDI)

3909 40

Fenolharsen in primaire vormen

3909 50

Polyurethanen in primaire vormen

3912 11

Celluloseacetaten, zonder weekmakers, in primaire vormen

3912 90

Cellulose en chemische derivaten daarvan, n.e.g., in primaire vormen (m.u.v. celluloseacetaten, cellulosenitraten en cellulose-ethers)

3915 20

Resten en afval van polymeren van styreen

3917 10

Kunstdarmen (worstvellen) van geharde proteïne of van cellulosekunststof

3917 23

Stijve buizen en slangen, van polymeren van vinylchloride

3917 31

Flexibele buizen en slangen, van kunststof, met een drukweerstand >= 27,6 MPa

3917 32

Buizen en slangen, flexibel, van kunststof, zonder hulpstukken (m.u.v. die welke zijn versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen)

3917 33

Buizen en slangen, flexibel, van kunststof, met hulpstukken (niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen)

3920 10

platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymeren van propyleen zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager, onbewerkt, alleen aan het oppervlak bewerkt of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. zelfklevende producten, en vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918 )

3920 61

platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polycarbonaten zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager, onbewerkt, alleen aan het oppervlak bewerkt of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. die van polymethylmethacrylaat, zelfklevende producten, en vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918 )

3920 69

platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polyesters zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, onbewerkt, alleen aan het oppervlak bewerkt of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. polycarbonaten, polyethyleentereftalaat en andere onverzadigde polyesters, zelfklevende producten, en vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918 )

3920 73

platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van celluloseacetaten zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager, onbewerkt, alleen aan het oppervlak bewerkt of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. zelfklevende producten, en vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918 )

3920 91

platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polyvinylbutyral zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager, onbewerkt, alleen aan het oppervlak bewerkt of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. zelfklevende producten, en vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918 )

3921 19

platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof met celstructuur, onbewerkt, alleen aan het oppervlak bewerkt of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. die van polymeren van styreen, vinylchloride, polyurethanen of geregenereerde cellulose, en m.u.v. zelfklevende producten, en vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918 , en steriele barrièremiddelen tegen het verkleven voor de chirurgie of de tandheelkunde als bedoeld bij onderverdeling 3006.10.30)

3922 90

Bidets, closetpotten, stortbakken en dergelijke sanitaire artikelen, van kunststof (m.u.v. badkuipen, douchebakken, gootstenen, wasbakken en closetbrillen en -deksels)

3925 20

Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren, van kunststof

4002 11

Styreenbutadieenrubber (SBR); latex van styreenbutadieenrubber gewijzigd door carboxylgroepen (XSBR)

4002 20

Butadieenrubber (BR) in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

4002 31

Isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR), in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

4002 39

Gehalogeneerde isobuteen-isopreen-rubber (CIIR of BIIR), in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

4002 41

Latex van chloropreen (chlorobutadieen) rubber (CR)

4002 51

Latex van acrylonitriel-butadieenrubber (NBR)

4002 80

Mengsels van natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle e.d. natuurlijke gommen, met synthetische rubber of uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

4002 91

Rubber, synthetisch en uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen (m.u.v. styreenbutadieenrubber (SBR), styreenbutadieenrubber gewijzigd door carboxylgroepen (XSBR), butadieenrubber (BR), isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR), gehalogeneerde isobuteen-isopreen-rubber (CIIR of BIIR), chloropreen (chlorobutadieen) rubber (CR), acrylonitriel-butadieenrubber (NBR), isopreen-rubber (IR) en ethyleen-propyleen-dieenrubber, ongeconjugeerd (EPDM))

4002 99

Rubber, synthetisch en uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen (m.u.v. latex alsmede styreenbutadieenrubber (SBR), styreenbutadieenrubber gewijzigd door carboxylgroepen (XSBR), butadieenrubber (BR), isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR), gehalogeneerde isobuteen-isopreen-rubber (CIIR of BIIR), chloropreen (chlorobutadieen) rubber (CR), acrylonitriel-butadieenrubber (NBR), isopreen-rubber (IR) en ethyleen-propyleen-dieenrubber, ongeconjugeerd (EPDM))

4005 10

Bereide rubber, niet-gevulkaniseerd, met toevoeging van carbonblack e.d. zwartsel of siliciumdioxide, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

4005 20

Bereide rubber, niet-gevulkaniseerd, in de vorm van oplossingen of dispersies (m.u.v. die met toevoeging van carbonblack e.d. zwartsel of siliciumdioxide; mengsels van natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle e.d. natuurlijke gommen met synthetische rubber of uit olie vervaardigde factis)

4005 91

Bereide rubber, niet-gevulkaniseerd, in de vorm van platen, vellen of strippen (m.u.v. die met toevoeging van carbonblack e.d. zwartsel of siliciumdioxide; mengsels van natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle e.d. natuurlijke gommen met synthetische rubber of uit olie vervaardigde factis)

4005 99

Bereide rubber, niet-gevulkaniseerd, in primaire vormen (m.u.v. oplossingen en dispersies; rubber met toevoeging van carbonblack e.d. zwartsel of siliciumdioxide; mengsels van natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle e.d. natuurlijke gommen met synthetische rubber of uit olie vervaardigde factis; rubber in de vorm van platen, vellen of strippen)

4006 10

Loopvlakrubber, ongevulkaniseerd, voor banden

4008 21

Platen, vellen en strippen, van rubber zonder celstructuur

4009 12

Buizen en slangen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, met hulpstukken (m.u.v. die welke zijn versterkt of op andere wijze zijn gecombineerd met andere stoffen)

4009 41

Buizen en slangen, van niet geharde gevulkaniseerde rubber, met andere stoffen dan metaal of textielstoffen versterkt of gecombineerd, zonder hulpstukken

4010 31

Eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, van gevulkaniseerde rubber, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een buitenomtrek van > 60 cm doch <= 180 cm

4010 33

Eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, van gevulkaniseerde rubber, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een buitenomtrek van > 180 cm doch <= 240 cm

4010 35

Eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, van gevulkaniseerde rubber, met een buitenomtrek van > 60 cm doch <= 150 cm

4010 36

Eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, van gevulkaniseerde rubber, met een buitenomtrek van > 150 cm doch <= 198 cm

4010 39

Drijfriemen en drijfsnaren, van gevulkaniseerde rubber (m.u.v. eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), met een buitenomtrek van > 60 cm doch <= 240 cm en eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een buitenomtrek van > 60 cm doch <= 198 cm)

4012 11

Luchtbanden van rubber, van een nieuw loopvlak voorzien, van de soort gebruikt voor personenauto’s, incl. die van het type stationwagon of break en racewagens

4012 13

Luchtbanden van rubber, van een nieuw loopvlak voorzien, van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen

4012 19

Van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber (m.u.v. die van de soort gebruikt voor personenauto’s, die van het type station-wagon of break en racewagens daaronder begrepen, autobussen, vrachtwagens en luchtvaartuigen)

4012 20

Luchtbanden van rubber, gebruikt

4016 93

Pakking- en sluitringen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, (m.u.v. die van rubber met celstructuur)

4407 19

Naaldhout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van > 6 mm (m.u.v. dennenhout (Pinus spp.), zilversparhout (Abies spp.) en sparhout (Picea spp.”))

4407 92

Beuk (Fagus spp.), overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of met stuikverbinding, met een dikte van > 6 mm

4407 94

Kersenhout (Prunus spp.), overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van > 6 mm

4407 97

Populieren- en espenhout (Populus spp.), overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van > 6 mm

4407 99

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een dikte van meer dan 6 mm (m.u.v. tropisch hout, naaldhout, eikenhout (Quercus spp.), beukenhout (Fagus spp.), esdoornhout (Acer spp.), kersenhout (Prunus spp.), essenhout (Fraxinus spp.), berkenhout (Betula spp.), populieren- en espenhout (Populus spp.))

4408 10

Fineerplaten, die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen, platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout van naaldhout of voor ander op dergelijke wijze gelaagd naaldhout, alsmede ander naaldhout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of met stuikverbinding, met een dikte van <= 6 mm

4411 13

Vezelplaat van houtvezels met gemiddelde dichtheid (MDF), met een dikte van > 5 mm doch <= 9 mm

4411 94

vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen, met een dichtheid <= 0,5 g/cm3 (m.u.v. vezelplaat met gemiddelde dichtheid “mdf”; spaanplaat, ook indien gebonden met een of meer vezelplaten; gelaagd hout met een laag multiplexhout; panelen met cellenstructuur waarvan beide zijden vezelplaat zijn; karton; identificeerbare meubelonderdelen)

4412 31

Triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen met een dikte van <= 6 mm, met ten minste een der buitenste lagen van tropisch hout (m.u.v. planken van verdicht hout, panelen met cellenstructuur, inlegwerk van hout en platen herkenbaar als delen van meubelen)

4412 33

Triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen met een dikte van <= 6 mm, met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan naaldhout (m.u.v. bamboe, met een buitenste laag van tropisch hout of van els, es, beuk, berk, kers, kastanje, elm, eucalyptus, bitternoot, paardkastanje, linde, esdoorn, eik, populier, esp, robinia, rozenhout of walnoot, platen van samengeperst hout, panelen met cellenstructuur, inlegwerk van hout en platen die herkenbaar zijn als delen van meubelen)

4412 94

Gelaagd hout, met een vulling van plankjes, latten of staafjes (m.u.v. bamboe; triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen, iedere laag met een dikte van <= 6 mm; platen van verdicht hout; inlegwerk van hout en platen herkenbaar als delen van meubelen)

4416 00

Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen

4418 40

Bekistingen voor betonwerken, van hout (m.u.v. platen van triplex- of multiplexhout)

4418 60

Palen en balken, van hout

4418 79

Panelen voor parketvloeren, ineengezet, van hout anders dan van bamboe (m.u.v. die bestaande uit meerdere lagen hout en mozaïekpanelen)

4503 10

Kurken (stoppen), van alle soorten, van natuurkurk, incl. halffabrikaten met afgeronde kanten

4504 10

Tegels, in ongeacht welke vorm, blokken, platen, bladen, vellen en strippen, alsmede massieve cylinders, incl. schijven, van geagglomereerde kurk

4701 00

Houtslijp, chemisch onbehandeld

4703 19

Natron- en sulfaat-houtcellulose, ongebleekt (m.u.v. die van naaldhout en m.u.v. houtcellulose voor oplossingen („dissolving grades”))

4703 21

Natron- en sulfaat-houtcellulose, half gebleekt of gebleekt, van naaldhout (m.u.v. houtcellulose voor oplossingen („dissolving grades”))

4703 29

Natron- en sulfaat-houtcellulose, half gebleekt of gebleekt (m.u.v. die van naaldhout en m.u.v. houtcellulose voor oplossingen („dissolving grades”))

4704 11

Houtcellulose, ongebleekt, van naaldhout (m.u.v. houtcellulose voor oplossingen („dissolving grades”))

4704 21

Sulfiet-houtcellulose, half gebleekt of gebleekt, van naaldhout (m.u.v. houtcellulose voor oplossingen („dissolving grades”))

4704 29

Sulfiet-houtcellulose, half gebleekt of gebleekt (m.u.v. die van naaldhout en m.u.v. houtcellulose voor oplossingen („dissolving grades”))

4705 00

Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling

4706 30

Pulp van bamboe

4706 92

Chemische pulp van cellulosehoudende vezelstoffen (m.u.v. die van bamboe, van hout, van katoenlinters en van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton [resten en afval])

4707 10

Ongebleekt kraftpapier of -karton en gegolfd papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)

4707 30

Papier en karton, hoofdzakelijk vervaardigd van houtslijp, bv. kranten, periodieken e.d. drukwerk, voor het terugwinnen (resten en afval)

4802 20

Basispapier en -karton, voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat

4802 40

Basispapier voor behangselpapier, ongestreken en zonder deklaag

4802 58

Papier en karton, ongestreken en zonder deklaag, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, en papier en karton, ongeperforeerd, voor ponskaarten of ponsband, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, bevattende geen of <= 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa), met een gewicht van > 150 g/m2, n.e.g.

4802 61

Papier en karton, ongestreken en zonder deklaag, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, en papier en karton, ongeperforeerd, voor ponskaarten of ponsband, op rollen, ongeacht het formaat, bevattende > 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa), n.e.g.

4804 11

Kraftliner, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm, ongebleekt

4804 19

Kraftliner, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm (m.u.v. ongebleekte kraftliner en goederen bedoeld bij de posten 4802 en 4803 )

4804 21

Kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm, ongebleekt (m.u.v. goederen bedoeld bij de posten 4802 , 4803 en 4808 )

4804 29

Kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm (m.u.v. ongebleekt kraftpapier en goederen bedoeld bij de posten 4802 , 4803 en 4808 )

4804 31

Kraftpapier en kraftkarton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van <= 150 g/m2, ongebleekt (m.u.v. kraftliner, kraftpapier voor grote zakken, en goederen bedoeld bij de posten 4802 , 4803 en 4808 )

4804 39

Kraftpapier en kraftkarton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van <= 150 g/m2 (m.u.v. ongebleekt papier en karton, kraftliner, kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, en goederen bedoeld bij de posten 4802 , 4803 en 4808 )

4804 41

Kraftpapier en kraftkarton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van <= 150 g/m2, ongebleekt (m.u.v. kraftliner, kraftpapier voor grote zakken, en goederen bedoeld bij de posten 4802 , 4803 en 4808 )

4804 42

Kraftpapier en kraftkarton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van > 150 doch < 225 g/m2, gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan > 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels (m.u.v. kraftliner, kraftpapier voor grote zakken, en goederen bedoeld bij de posten 4802 , 4803 en 4808 )

4804 49

Kraftpapier en kraftkarton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van > 150 doch < 225 g/m2 (m.u.v. ongebleekt of gelijkmatig in de massa gebleekt papier en karton waarvan > 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels, kraftliner, kraftpapier voor grote zakken, en goederen bedoeld bij de posten 4802 , 4803 en 4808 )

4804 52

Kraftpapier en kraftkarton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van >= 225 g/m2, gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan > 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels (m.u.v. kraftliner, kraftpapier voor grote zakken, en goederen bedoeld bij de posten 4802 , 4803 en 4808 )

4804 59

Kraftpapier en kraftkarton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van >= 225 g/m2 (m.u.v. ongebleekt of gelijkmatig in de massa gebleekt papier en karton waarvan > 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels, en m.u.v. kraftliner, kraftpapier voor grote zakken, en goederen bedoeld bij de posten 4802 , 4803 en 4808 )

4805 24

Zgn. „testliner” (herwonnen vezels), ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van <= 150 g/m2

4805 25

Zgn. „testliner” (herwonnen vezels), ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van <= 150 g/m2

4805 40

Filtreerpapier en -karton, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt

4805 91

Papier en karton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van <= 150 g/m2, n.e.g.

4805 92

Papier en karton, ongestreken en zonder deklaag, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt, met een gewicht van > 150 g doch < 225 g/m2, n.e.g.

4806 10

Perkamentpapier en perkamentkarton, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt

4806 20

Vetvrij papier („greaseproof”), op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt

4806 30

Calqueerpapier, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt

4806 40

Kristalpapier en andere door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt (m.u.v. perkamentpapier, perkamentkarton, vetvrij papier „greaseproof” en calqueerpapier)

4807 00

Papier en karton, samengesteld uit opeengelijmde vellen, ongeïmpregneerd, ongestreken en zonder deklaag, ook indien inwendig versterkt, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt

4808 90

Papier en karton, gecrept, geplisseerd, gegaufreerd „voorzien van inpersingen”, gegreineerd of geperforeerd, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt (m.u.v. kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken en ander kraftpapier; papier van de soort beschreven in post 4803 )

4809 20

Zelfkopiërend papier, ook indien bedrukt, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen toestand de lengte van een zijde > 36 cm en de andere zijde > 15 cm bedraagt

4810 13

Papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, bevattende geen of <= 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-mechanische weg verkregen vezels „berekend over de totale vezelmassa”, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, op rollen, ongeacht het formaat

4810 19

Papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, bevattende geen of <= 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-mechanische weg verkregen vezels „berekend over de totale vezelmassa”, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde > 435 mm bedraagt, dan wel de lengte van een zijde <= 435 mm en de lengte van de andere zijde > 297 mm

4810 22

Licht gestreken papier (zgn. L.W.C.-papier), van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, totaal gewicht <= 72 g/m2, strijklaag <= 15 g/m2 per zijde, op een drager die voor ≥ 50 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs mechanische weg verkregen houtvezels bestaat, aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, op rollen, in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat.

4810 31

Kraftpapier en -karton, gelijkmatig in de massa gebleekt, dat voor > 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs chemische weg verkregen vezels bestaat, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, op rollen, in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, met een gewicht van <= 150 g/m2 (m.u.v. die van de soort om te worden beschreven, bedrukt, of voor andere grafische doeleinden)

4810 39

Multiplexpapier en -karton, aan een of aan beide gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, op rollen, in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat (m.u.v. die van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden en m.u.v. van papier en karton gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan > 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels)

4810 92

Multiplexpapier en -karton, aan een of aan beide gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, op rollen, in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat (m.u.v. die van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden en m.u.v. kraftpapier en -karton)

4810 99

Papier of karton, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, ook indien met bindmiddel, ook indien aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat (m.u.v. die van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden en m.u.v. kraftpapier en -karton, multiplexpapier en -karton en papier en karton voorzien van elke andere deklaag)

4811 10

Papier en karton, geteerd, gebitumineerd of geasfalteerd, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat

4811 51

Papier en karton, aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of bekleed met kunststof, gebleekt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, en met een gewicht van > 150 g/m2 (m.u.v. die voorzien van een kleefmiddel)

4811 59

Papier en karton, aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of bekleed met kunststof, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat (m.u.v. die voorzien van een kleefmiddel en m.u.v. papier en karton, gebleekt en met een gewicht van > 150 g/m2)

4811 60

Papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of bekleed met was, paraffine, stearine, olie of glycerol, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat (m.u.v. producten als bedoeld bij posten 4803 , 4809 en 4818 )

4811 90

Papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, gestreken, van een deklaag voorzien, geïmpregneerd, aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat (m.u.v. goederen bedoeld bij de posten 4803 , 4809 , 4810 of 4818 en de onderverdelingen 4811.10 tot en met 4811.60)

4814 90

Behangselpapier e.d. wandbekleding, alsmede vitrofanies, bestaande uit papier (m.u.v. wandbekleding, bestaande uit papier, die aan de voorzijde is voorzien van een deklaag van of is bekleed met kunststof die is gegreineerd, gegaufreerd, gekleurd, met motieven bedrukt of op andere wijze versierd)

4819 20

Vouwdozen, andere dan van gegolfd papier of van gegolfd karton

4822 10

Klossen, hulzen, buisjes, spoelen e.d. opwindmiddelen, van papierstof, van papier of van karton, ook indien geperforeerd of gehard, van de soort gebruikt voor het opwinden van textielgarens

4823 20

Filtreerpapier en -karton, in stroken of op rollen met een breedte van <= 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan geen der zijden in ongevouwen staat > 36 cm is of in andere dan vierkantige of rechthoekige vorm op maat gesneden

4823 40

Diagrampapier voor registreerapparaten, op rollen met een breedte van <= 36 cm, in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat geen der zijden > 36 cm is, of in schijven

4823 70

Werken van papierstof, gevormd of geperst, n.e.g.

4906 00

Bouwplannen en -tekeningen, alsmede andere plannen en tekeningen, voor technische, industriële, commerciële, topografische en dergelijke doeleinden, zijnde met de hand vervaardigde originelen; handgeschreven teksten; fotografische reproducties op lichtgevoelig papier en carbonafdrukken van de hiervoor bedoelde plannen, tekeningen en teksten

5105 39

Fijn haar, gekaard of gekamd (m.u.v. wol en fijn haar van kasjmiergeiten)

5105 40

Grof haar, gekaard of gekamd

5106 10

Kaardgaren bevattende >= 85 gewichtspercenten wol (m.u.v. dat opgemaakt voor de verkoop in het klein)

5106 20

Kaardgaren hoofdzakelijk, doch < 85 gewichtspercenten wol bevattend (m.u.v. dat opgemaakt voor de verkoop in het klein)

5107 20

Kamgaren hoofdzakelijk, doch < 85 gewichtspercenten wol bevattend (m.u.v. dat opgemaakt voor de verkoop in het klein)

5112 11

Weefsels bevattende >= 85 gewichtspercenten gekamde wol of gekamd fijn haar, met een gewicht van <= 200 g/m2 (m.u.v. weefsels voor technisch gebruik bedoeld bij post 5911 )

5112 19

Weefsels bevattende >= 85 gewichtspercenten gekamde wol of gekamd fijn haar, met een gewicht van > 200 g/m2

5205 21

Eendraadsgarens van gekamde katoenvezels van >= 714,29 decitex (≤ 14 Nm), bevattende >= 85 gewichtspercenten katoen (m.u.v. naaigarens; garens opgemaakt voor de verkoop in het klein)

5205 28

Eendraadsgarens van gekamde katoenvezels, van < 83,33 decitex (> 120 Nm), bevattende >= 85 gewichtspercenten katoen (m.u.v. naaigarens; garens opgemaakt voor de verkoop in het klein)

5205 41

Getwijnde of gekabelde garens van gekamde katoenvezels van >= 714,29 decitex (<= 14 Nm) per enkelvoudige draad, bevattende >= 85 gewichtspercenten katoen (m.u.v. naaigarens; garens opgemaakt voor de verkoop in het klein)

5206 42

Getwijnde of gekabelde garens van gekamde katoenvezels van >= 232,56 doch < 714,29 decitex (> 14 doch <= 43 Nm) per enkelvoudige draad, bevattende < 85 gewichtspercenten katoen (m.u.v. naaigarens; garens opgemaakt voor de verkoop in het klein)

5209 11

Weefsels van katoen, bevattende >= 85 gewichtspercenten katoen, met een gewicht van > 200 g/m2, met platbinding, ongebleekt

5211 19

Weefsels bevattende overwegend, doch < 85 gewichtspercenten katoen, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van > 200 g/m2, ongebleekt (m.u.v. die met drie- of vierschachtskeperbinding, incl. gelijkzijdige keperbinding, of met platbinding)

5211 51

Weefsels bevattende overwegend, doch < 85 gewichtspercenten katoen, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van > 200 g/m2, met platbinding, bedrukt

5211 59

Weefsels bevattende overwegend, doch < 85 gewichtspercenten katoen, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van > 200 g/m2, bedrukt (m.u.v. die met drie- of vierschachtskeperbinding, incl. gelijkzijdige keperbinding, of met platbinding)

5308 20

Garens van hennep

5402 63

Garens van polypropyleen, incl. monofilamenten van < 67 decitex, getwijnd of gekabeld (niet opgemaakt voor de verkoop in het klein en m.u.v. naaigarens en getextureerde garens)

5403 33

Garens van celluloseacetaat, incl. monofilamenten van < 67 decitex, eendraads (niet opgemaakt voor de verkoop in het klein en m.u.v. naaigarens en garens met hoge sterktegraad)

5403 42

Garens van celluloseacetaat, incl. monofilamenten van < 67 decitex, getwijnd of gekabeld (niet opgemaakt voor de verkoop in het klein en m.u.v. naaigarens en garens met een hoge sterktegraad)

5404 12

Monofilamenten van polypropyleen van >= 67 decitex, en met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede van <= 1 mm (m.u.v. elastomeerfilamenten)

5404 19

Synthetische monofilamenten van >= 67 decitex, en met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede van <= 1 mm (m.u.v. die van polypropyleen en elastomeerfilamenten)

5404 90

Strippen en artikelen van dergelijke vorm, bv. kunststro, van synthetische textielstoffen, met een schijnbare breedte van <= 5 mm

5407 30

Weefsels van synthetische filamentgarens, incl. die van monofilamenten van >= 67 decitex met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede van <= 1 mm, bestaande uit lagen evenwijdig liggende textieldraden, die zodanig op elkaar zijn geplaatst, dat de draden van de verschillende lagen elkaar onder een scherpe of een rechte hoek kruisen en op die kruispunten met behulp van een kleefstof of door thermisch lassen aan elkaar zijn gehecht

5501 90

Kabel, overeenkomstig aantekening 1 op hoofdstuk 55, van synthetische filamenten (m.u.v. acryl- of modacrylkabel en kabel van filamenten van polyesters, van polypropyleen, van nylon of van andere polyamiden)

5502 10

Kabel, overeenkomstig aantekening 1 op hoofdstuk 55, van acetaatfilamenten

5503 19

Stapelvezels van nylon of van andere polyamiden, ongekaard, ongekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen (m.u.v. die van aramiden)

5503 40

Stapelvezels van polypropyleen, ongekaard, ongekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

5504 90

Kunstmatige stapelvezels, ongekaard, ongekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen (m.u.v. die van viscose)

5506 40

Stapelvezels van polypropyleen, gekaard, gekamd, of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

5507 00

Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

5512 21

Weefsels, bevattende >= 85 gewichtspercenten acryl of modacrylstapelvezels, ongebleekt of gebleekt

5512 99

Weefsels, bevattende >= 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels, geverfd, van verschillend gekleurd garen of bedrukt (m.u.v. die van acryl- of modacrylstapelvezels of van stapelvezels van polyesters)

5516 44

Weefsels bevattende overwegend, doch < 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd, bedrukt

5516 94

Weefsels bevattende overwegend, doch < 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, bedrukt (m.u.v. die welke enkel of hoofdzakelijk met katoen, met wol of met fijn haar of met synthetische of met kunstmatige filamenten zijn gemengd)

5601 29

Watten van textielstof en artikelen daarvan (m.u.v. die van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels en m.u.v. maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers e.d. hygiënische artikelen en m.u.v. watten en artikelen daarvan, geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein, voor geneeskundige, chirurgische, tandheelkundige of veeartsenijkundige doeleinden, of geïmpregneerd of bedekt met parfum, cosmetische producten, zeep, enz.)

5601 30

Scheerhaar en noppen van textielstof

5604 90

Textielgarens, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm, bedoeld bij post 5404 of 5405 , geïmpregneerd, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof (m.u.v. die welke zijn voorzien van vishaken of op andere wijze zijn opgemaakt als vissnoer en m.u.v. imitaties van catgut)

5605 00

Metaalgarens, ook indien omwoeld, bestaande uit textielgarens of uit strippen en artikelen van dergelijke vorm, bedoeld bij post 5404 of 5405 , verbonden met metaaldraad, -strippen of -poeder, dan wel bedekt met metaal (m.u.v. garens die zijn vervaardigd van een mengsel van textielstoffen en metaalvezels, met een anti-statische werking; met metaaldraad versterkte garens; artikelen die het karakter hebben van passementwerk)

5607 41

Bindtouw van polyethyleen of van polypropyleen

5801 27

Kettingfluweel en -pluche, van katoen (m.u.v. lussenweefsel, (bad- of frotteerstof), getufte textielstoffen en linten als bedoeld in post 5806 )

5803 00

Weefsel met gaasbinding (m.u.v. linten als bedoeld in post 5806 )

5806 40

Bolduclint, zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde evenwijdig lopende draden of textielvezels, met een breedte van <= 30 cm

5901 10

Weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik

5905 00

Wandbekleding van textielstof

5908 00

Kousen, pitten en wieken, voor lampen, voor komforen, voor aanstekers, voor kaarsen en dergelijke, geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes en rond gebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes, ook indien geïmpregneerd (m.u.v. met was bedekte kousen en pitten, zoals waspitten, lonten en slagkoorden, pitten bestaande uit garens van textielstoffen en kousen of pitten van glasvezels)

5910 00

Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van textielstoffen, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt met of met inlagen van kunststof, of versterkt met metaal of andere stoffen (m.u.v. die met een dikte van < 3 mm, aan het stuk of enkel op lengte gesneden, die welke geïmpregneerd, bekleed of bedekt zijn met, dan wel inlagen hebben van rubber en die welke zijn vervaardigd van garen of bindgaren van textielstof, dat is geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber)

5911 10

Weefsels, vilt of met vilt gevoerd weefsel, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van rubber, leder of andere stoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van kaardbeslag, alsmede dergelijke producten voor ander technisch gebruik, lint van fluweel, geïmpregneerd met rubber voor het bekleden van kettingbomen daaronder begrepen

5911 31

Weefsels en vilt, eindloos of voorzien van verbindingsstukken, van de soort gebruikt voor papiermachines e.d. machines (bv. machines voor pulp of asbestcement), met een gewicht van < 650 g/m2

5911 32

Weefsels en vilt, eindloos of voorzien van verbindingsstukken, van de soort gebruikt voor papiermachines e.d. machines (bv. machines voor pulp of asbestcement), met een gewicht van < 650 g/m2

5911 40

Persdoeken en grove weefsels, incl. die van mensenhaar, van de soort gebruikt in oliepersen of voor dergelijk technisch gebruik

6001 99

Poolbrei- en poolhaakwerk, aan het stuk (m.u.v. dat van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels en m.u.v. hoogpolige stoffen en lussenstof)

6003 40

Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van <= 30 cm, van kunstmatige vezels (m.u.v. dat bevattende ≥ 5 gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden en m.u.v. poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof daaronder begrepen), etiketten, insignes en dergelijke artikelen, brei- en haakwerk, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen) en steriele barrièremiddelen tegen het verkleven voor de chirurgie of de tandheelkunde als bedoeld bij onderverdeling 3006.10.30)

6005 36

Kettingbreiwerk (dat verkregen op de galonneermachine daaronder begrepen), met een breedte van > 30 cm, van synthetische vezels, ongebleekt of gebleekt (m.u.v. dat bevattende >= 5 gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden en m.u.v. poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof daaronder begrepen), etiketten, insignes en dergelijke artikelen en brei- en haakwerk, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen)

6005 44

Kettingbreiwerk (dat verkregen op de galonneermachine daaronder begrepen), met een breedte van > 30 cm, van kunstmatige vezels, bedrukt (m.u.v. dat bevattende >= 5 gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden en m.u.v. poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof daaronder begrepen), etiketten, insignes en dergelijke artikelen en brei- en haakwerk, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen)

6006 10

Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van > 30 cm, van wol of van fijn haar (m.u.v. dat bevattende >= 5 gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden en m.u.v. kettingbreiwerk (dat verkregen op de galonneermachine daaronder begrepen), poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof daaronder begrepen), etiketten, insignes en dergelijke artikelen en brei- en haakwerk, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen)

6309 00

Kleding en kledingtoebehoren, dekens, linnengoed en artikelen voor stofferen, van textielstoffen, schoeisel en hoofddeksels, ongeacht van welk materiaal, voor zover deze goederen duidelijke sporen van gebruik dragen, in bulk dan wel verpakt in balen, in zakken of in dergelijke verpakkingsmiddelen (m.u.v. tapijten en andere vloerbedekking en tapisserieën)

6802 92

Werken van kunststof, in ongeacht welke vorm (m.u.v. werken van marmer, van travertijn of van albast; tegels, blokjes e.d. artikelen bedoeld bij post 6802.10; fancy bijouterieën; uurwerken, verlichtingstoestellen en delen daarvan; knopen; origineel beeldhouwwerk, stenen voor bestrating, plaveien en trottoirbanden)

6804 23

Molenstenen, slijpstenen e.d. artikelen, zonder onderstel, om te wetten, te polijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, van natuursteen (m.u.v. die van geagglomereerde natuurlijke schuur-, slijp- of polijstmiddelen of van keramiek; geparfumeerde puimstenen; handwetstenen en handpolijststenen; slijpschijfjes enz. speciaal voor boormachines van tandartsen)

6806 10

Slakkenwol, steenwol e.d. minerale wol, ook indien onderling vermengd, in bulk, in bladen of op rollen

6806 90

Mengsels en werken van minerale stoffen voor warmte-isolering, geluiddemping of geluidabsorptie (m.u.v. slakkenwol, steenwol e.d. minerale wol; geëxpandeerde vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim e.d. geëxpandeerde minerale producten; werken van licht beton, van asbestcement, van cellulosecement e.d.; mengsels en andere werken van of op basis van asbest; keramische producten)

6807 10

Werken van asfalt of van dergelijke producten (bv. petroleumbitumen, koolteerpek), op rollen

6807 90

Werken van asfalt of van dergelijke producten (bv. petroleumbitumen, koolteerpek) (m.u.v. die op rollen)

6809 19

Platen, panelen, tegels e.d. artikelen, van gips of van gipspreparaten, onversierd (m.u.v. die uitsluitend met papier of karton bekleed of versterkt; werken voor warmte-isolering, geluiddemping of geluidabsorptie, gebonden met gips)

6810 91

Bouwelementen, geprefabriceerd, van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend

6811 81

Golfplaten van cellulosecement e.d., geen asbest bevattend

6811 82

Platen, panelen, tegels, dakpannen e.d. artikelen, van cellulosecement e.d., geen asbest bevattend (m.u.v. golfplaten)

6811 89

Werken van cellulosecement of dergelijke, geen asbest bevattend (m.u.v. golfplaten en andere platen, panelen, tegels, dakpannen en dergelijke artikelen)

6813 89

Wrijvingsmateriaal (bv. platen, rollen, banden, segmenten, schijven, ringen), voor koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld met minerale stoffen of met cellulose, ook indien verbonden met textiel of met andere stoffen (m.u.v. producten die asbest bevatten en m.u.v. remvoeringen)

6814 90

Mica, bewerkt en werken van mica (m.u.v. isolatoren, isolerende werkstukken, weerstanden en condensatoren voor de elektrotechniek; beschermingsbrillen van mica en glazen daarvoor; kerstboomversiering van mica; platen, bladen en strippen van geagglomereerde of gereconstitueerde mica, ook indien op een drager)

6901 00

Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van diatomeeënaarde (b.v. kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) of van dergelijke kiezelaarden

6904 10

Baksteen (m.u.v. die van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden; vuurvaste stenen bedoeld bij post 6902 )

6905 10

Dakpannen

6905 90

Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten en ander bouwmateriaal, van keramische stoffen (m.u.v. die van diatomeeënaarde of dergelijke kiezelaarden; vuurvaste keramische voorwerpen voor konstruktiedoeleinden; buizen en andere vormstukken voor leidingen e.d. gebruik; dakpannen)

6906 00

Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen (m.u.v. die van diatomeeënaarde of dergelijke kiezelaarden; vuurvaste keramische voorwerpen, rookkanalen, buizen voor laboratoriumgebruik; isolatiebuizen en hulpstukken daarvoor, voor elektrotechnisch gebruik)

6907 22

Plavuizen, vloer- en wandtegels, van keramische stoffen, met een waterabsorptiecoëfficient van meer dan 0,5 maar niet meer dan 10 gewichtspercenten (m.u.v. blokjes voor mozaïeken en keramische afwerkstukken)

6907 40

Keramische afwerkstukken

6909 90

Troggen, bakken en dergelijke bergingsmiddelen, voor het landbouwbedrijf, van keramische stoffen; kruiken e.d. bergingsmiddelen, voor vervoer of voor verpakking, van keramische stoffen (m.u.v. potten voor algemeen gebruik in laboratoria; potten voor winkels; huishoudelijke voorwerpen)

7002 20

Staven of stengels, van glas, onbewerkt

7002 31

Buizen van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide, onbewerkt

7002 32

Buizen van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van <= 5 x 10-6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C, onbewerkt (m.u.v. buizen van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van <= 5 x 10-6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C)

7002 39

Buizen van glas, onbewerkt (m.u.v. die van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van <= 5 x 10-6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C en m.u.v. die van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide)

7003 30

Glas in profielen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch verder onbewerkt

7004 20

Getrokken of geblazen glas in platen, in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch verder onbewerkt

7005 10

Vuurgepolijst glas („float glass”) en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in ongewapende platen, voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch verder onbewerkt (m.u.v. draadglas)

7005 30

Vuurgepolijst draadglas (float glass) en op een of beide zijden geslepen of gepolijst draadglas, in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch verder onbewerkt

7007 11

Veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten (hardglas), blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen

7007 29

Veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten (m.u.v. dat welk blijkens afmeting en vorm geschikt is voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen en m.u.v. meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden)

7011 10

Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel met een fluorescerende stof bedekt), open, en delen daarvan, van glas, zonder fittings, herkenbaar als zijnde bestemd voor lampen voor elektrische verlichting

7202 92

Ferrovanadium

7207 12

Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2x de dikte is

7208 25

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, opgerold, enkel warm gewalst, ongeplateerd en onbekleed, met een dikte van >= 4,75 mm, zonder in reliëf gewalste motieven, gebeitst

7208 90

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst en verder bewerkt, doch ongeplateerd en onbekleed

7209 25

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, onopgerold, enkel koud gewalst, ongeplateerd en onbekleed, met een dikte van >= 3 mm

7209 28

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, onopgerold, enkel koud gewalst, ongeplateerd en onbekleed, met een dikte van < 0,5 mm

7210 90

Warm of koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, geplateerd of bekleed (m.u.v. die welke zijn verzinkt, verlood, bekleed met chroomoxiden, met chroom of chroomoxiden of met aluminium, geverfd, gevernist of bekleed met kunststof)

7211 13

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, ongeplateerd en onbekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, onopgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal

7211 14

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, ongeplateerd en onbekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)

7211 29

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst, ongeplateerd en onbekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof

7212 10

Warm of koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, vertind

7212 60

Warm of koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, geplateerd

7213 20

Walsdraad van niet-gelegeerd automatenstaal, onregelmatig opgerold (m.u.v. dat voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)

7213 99

Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, onregelmatig opgerold (m.u.v. dat met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van < 14 mm, dat van automatenstaal of dat voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)

7215 50

Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)

7216 10

U-, I- of H-profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van < 80 mm

7216 22

T-profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van < 80 mm

7216 33

H-profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van >= 80 mm

7216 69

Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. profielplaten)

7218 91

Halffabrikaten van roestvrij staal, met een rechthoekige (niet-vierkante) dwarsdoorsnede

7219 24

Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, onopgerold, met een dikte van < 3 mm

7222 30

Staven van roestvrij staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen en verder bewerkt, of enkel gesmeed of gesmeed of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt

7224 10

Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)

7225 19

Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met niet-georiënteerde korrel

7225 30

Platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))

7225 99

Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciumstaal (transformatorstaal))

7226 91

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, enkel warm gewalst, met een breedte van < 600 mm (exclusief producten van siliciumstaal (transformatorstaal))

7228 30

Staafstaal van gelegeerd niet-roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)

7228 60

staven van gelegeerd niet roestvrij staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen en verder bewerkt of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)

7228 70

Profielen van gelegeerd niet roestvrij staal, n.e.g.

7228 80

holle staven voor boringen, van gelegeerd of niet-gelegeerd staal

7229 90

Draad van gelegeerd niet-roestvrij staal, opgerold (m.u.v. dat van siliciummangaanstaal en m.u.v. dat van walsdraad)

7301 20

Gelaste profielen van ijzer of van staal

7304 24

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning

7305 39

Buizen en pijpen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van ijzer of van staal, gelast (niet overlangs gelast en m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of bij de olie- of gaswinning)

7306 50

Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)

7307 22

Ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad

7309 00

Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding

7314 12

Eindeloos metaaldoek voor machines, van roestvrij staal

7318 24

Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën

7320 20

Schroefveren, van ijzer of van staal (m.u.v. vlakke spiraalveren, veren voor uurwerken, veren voor stokken en naalden van paraplu’s en parasols; schokdempers bedoeld bij afdeling 17)

7322 90

Luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht, incl. apparaten die tevens geschikt zijn voor gekoelde of geconditioneerde lucht, niet-elektrisch verwarmd, voorzien van een door een motor aangedreven ventilator of blaasinrichting, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal

7324 29

Badkuipen, van plaatstaal

7407 10

Staven en profielen, van geraffineerd koper

7408 11

Draad van geraffineerd koper, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van > 6 mm

7408 19

Draad van geraffineerd koper, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van <= 6 mm

7409 11

Platen, bladen en strippen, van geraffineerd koper, met een dikte van > 0,15 mm, opgerold (m.u.v. plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaat- of bandkoper; geïsoleerde stripjes voor elektrotechnisch gebruik)

7409 19

Platen, bladen en strippen, van geraffineerd koper, met een dikte van > 0,15 mm, onopgerold (m.u.v. plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaat- of bandkoper; geïsoleerde stripjes voor elektrotechnisch gebruik)

7409 40

Platen, bladen en strippen, van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver), met een dikte van > 0,15 mm (m.u.v. plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaat- of bandkoper; geïsoleerde stripjes voor elektrotechnisch gebruik)

7411 29

Buizen en pijpen, van koperlegeringen (m.u.v. die van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper), van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver))

7415 21

Sluitringen, incl. veerringen en andere verende sluitringen, van koper

7505 11

Staven, profielen en draad, van niet-gelegeerd nikkel, n.e.g. (m.u.v. geïsoleerde producten voor het geleiden van elektriciteit)

7505 21

Draad, van niet-gelegeerd nikkel (m.u.v. geïsoleerde producten voor het geleiden van elektriciteit)

7506 10

Platen, bladen en strippen, van niet-gelegeerd nikkel (m.u.v. plaatgaas verkregen door het uitrekken van platen of banden)

7507 11

Buizen en pijpen, van niet-gelegeerd nikkel

7508 90

Werken van nikkel

7605 19

Draad van niet-gelegeerd aluminium, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van ≤ 7 mm (m.u.v. kabels, strengen e.d., bedoeld bij post 7614 ; geïsoleerd draad voor elektrotechnisch gebruik; snaren voor muziekinstrumenten)

7605 29

Draad van aluminiumlegeringen, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van ≤ 7 mm (m.u.v. kabels, strengen e.d., bedoeld bij post 7614 ; geïsoleerd draad voor elektrotechnisch gebruik; snaren voor muziekinstrumenten)

7606 92

Platen, bladen en strippen, van aluminiumlegeringen, met een dikte van > 0,2 mm (m.u.v. vierkante of rechthoekige producten)

7607 20

Bladaluminium, op een drager, met een dikte, zonder drager, van ≤ 0,2 mm (m.u.v. stempelfoliën bedoeld bij post 3212 ; bladaluminium voor kerstboomversieringen)

7611 00

Reservoirs, voeders, kuipen e.d. bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen, van aluminium, met een inhoudsruimte van > 300 l, zonder mechanische inrichting of inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. die voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas; containers e.d. laadkisten, ingericht en uitgerust voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel)

7612 90

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken e.d. bergingsmiddelen, incl. stijve buisjes, van aluminium, voor ongeacht welke goederen, met een inhoudsruimte van <= 300 l, n.e.g. (m.u.v. die voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas)

7613 00

Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium

7616 10

Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305 ), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen

7804 11

Platen, bladen en strippen, van lood; poeders en schilfers, van lood — platen, bladen en strippen — bladen en strippen, met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)

7804 19

Platen, bladen en strippen, van lood; poeders en schilfers, van lood - platen, bladen en strippen — Overige

7905 00

Platen, bladen en strippen, van zink

8001 20

Tinlegeringen, ruw

8003 00

Staven, profielen en draad, van tin

8007 00

Werken van tin

8101 10

Poeder van wolfraam

8102 97

Resten en afval van molybdeen (m.u.v. assen en residuen die molybdeen bevatten)

8105 90

Werken van kobalt

8109 31

Resten en afval van zirkonium — bevattende minder dan 1 gewichtsdeel hafnium op 500 gewichtsdelen zirkonium

8109 39

Resten en afval van zirkonium — Overige

8109 91

Werken van zirkonium — bevattende minder dan 1 gewichtsdeel hafnium op 500 gewichtsdelen zirkonium

8109 99

Werken van zirkonium — Overige

8202 20

Bladen voor lintzagen, van onedel metaal

8207 60

Gereedschap voor het ruimen of kotteren

8208 10

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen — voor metaalbewerking

8208 20

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen — voor houtbewerking

8208 30

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen — voor de voedselindustrie

8208 90

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen — overige

8301 20

Sloten van de soort gebruikt voor automobielen, van onedel metaal

8301 70

Afzonderlijk aangeboden sleutels

8302 30

Andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen voor automobielen

8307 10

Buigzame buizen (slangen), van ijzer of van staal zelfs voorzien van hulpstukken (fittings)

8309 90

Stoppen, incl. schroefstoppen en schenkkurken, deksels, flessencapsules, schroefsponnen, sponblikjes, plombeerblikjes en -loodjes en andere benodigdheden voor verpakkingen, van onedel metaal (m.u.v. kroonkurken)

8402 12

Waterpijpketels met een stoomproductie van niet meer dan 45 ton per uur

8402 19

Andere stoomketels, hybride ketels daaronder begrepen:

8402 20

Ketels voor oververhit water

8402 90

Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water: ketels voor oververhit water — Onderdelen

8404 10

Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 , bijv. voorwarmers (economisers) oververhitters, roetblazers, terugvoerinrichtingen voor vliegas;

8404 20

Condensors voor stoommachines

8404 90

Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen — Delen daarvan

8405 90

Delen van generatoren voor watergas of voor luchtgas en van acetyleenontwikkelaars e.d. langs natte weg werkende gasgeneratoren, n.e.g.

8406 90

Stoomturbines en andere dampturbines — Delen daarvan

8412 10

Straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren

8412 21

Motoren en krachtmachines, rechtlijnig werkend (cilinders)

8412 29

Hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines — Overige

8412 39

Pneumatische motoren en pneumatische krachtmachines — Overige

8414 90

Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of voor andere gassen, alsmede ventilatoren; damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met filter; gasdichte biologische veiligheidskasten, ook indien met filter — Delen daarvan

8415 83

Overige machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen — niet voorzien van een koeltechnische inrichting

8416 10

Branders voor vloeibare brandstof

8416 20

Branders voor het stoken van vuurhaarden met verpoederde vaste brandstof of met gas, incl. branders voor meer dan een soort brandstof

8416 30

Automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as e.d. inrichtingen (m.u.v. branders)

8416 90

Delen van branders voor het stoken van vuurhaarden, van automatische stookinrichtingen, van de daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, van mechanische roosters, van mechanische toestellen voor het verwijderen van as en van dergelijke inrichtingen

8417 20

Niet-elektrische bakkersovens

8419 19

Niet-elektrische bakkersovens, niet-elektrische geisers (doorstroomtoestellen) en andere niet-elektrische heetwatertoestellen (voorraadtoestellen of boilers) (m.u.v. gasgeisers en ketels voor centrale verwarming)

8420 99

Delen van kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor — Overige

8421 19

Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen — Overige

8421 91

Delen van centrifuges en centrifugaaldrogers

8424 89 40

Mechanische toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven, van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen of assemblages van gedrukte schakelingen

8424 90 20

Delen van mechanische toestellen van onderverdeling 40

8425 11

Takels met elektromotor

8426 12

Verrijdbare hefportalen op luchtbanden en portaalwagens

8426 99

Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen; hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan — Overige

8428 20

Pneumatische transportinrichtingen

8428 32

Andere continuwerkende transportinrichtingen voor goederen — Andere, werkend met bakken

8428 33

Andere continuwerkende transportinrichtingen voor goederen — Andere, werkend met banden

8428 90

Andere machines en toestellen

8429 19

Bulldozers en angledozers — Overige

8429 59

Mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en laadschoppen — Overige

8430 10

Heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen

8430 39

Gesteentesnijders, kolenploegen (schaven) en machines voor het boren van tunnels — Overige

8439 10

Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen

8439 30

Machines en toestellen voor het afwerken van papier of van karton

8440 90

Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van boeken, naaimachines voor het boekbindersbedrijf daaronder begrepen — Onderdelen

8441 30

Machines voor de vervaardiging van dozen, van kokers, van trommels of van dergelijke bergingsmiddelen, anders dan door vormen

8442 40

Delen van deze machines, toestellen of uitrustingsstukken

8443 13

Andere machines en toestellen voor de offsetdruk

8443 15

Machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), andere dan gevoed met rollen, met uitzondering van machines en toestellen voor de flexografie

8443 16

Machines en toestellen voor de flexografie

8443 17

Machines en toestellen voor de diepdruk

8443 91

Delen en toebehoren van machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442

8444 00

Machines voor het spinnen (extruderen), het rekken, het textureren of het snijden van synthetische of kunstmatige textielstoffen

8448 11

Dobby’s (schaftmechanismen) en jacquardmechanismen, kaartherhalers, kaartenpons-, kaartenkopieer- en kaartenrijgmachines

8448 19

Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444 , 8445 , 8446 en 8447  — Overige

8448 33

Spillen, spilvleugels, ringen en spinoogjes (travellers)

8448 42

Rieten, hevels en schachten

8448 49

Delen en toebehoren voor weefgetouwen of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor — Overige

8448 51

Platinen, naalden en andere artikelen voor het vormen van mazen

8451 10

Machines voor het droog reinigen

8451 29

Droogmachines — Overige

8451 30

Strijkmachines en strijkpersen (fixeerpersen daaronder begrepen)

8451 90

Machines en toestellen (andere dan de machines bedoeld bij post 8450 ) voor het wassen, het reinigen, het wringen, het drogen, het strijken, het persen (fixeerpersen daaronder begrepen), het bleken, het verven, het appreteren, het afwerken, het bestrijken of het impregneren van garens, van weefsels of van textielwaren, alsmede machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op andere onderlagen die worden gebruikt bij de vervaardiging van vloerbedekkingen, zoals linoleum; machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels — Delen daarvan

8453 10

Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder

8453 80

Andere machines en toestellen

8453 90

Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder of voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel of andere lederwaren, andere dan naaimachines — Onderdelen

8454 10

Convertors

8459 10

Bewerkingseenheden op slede

8459 70

Andere machines voor het snijden of tappen van draad

8461 20

Sterke-armschaafbanken en steekbanken voor het bewerken van metaal, gesinterde metaalcarbiden of cermets

8461 30

Trekfreesbanken voor het bewerken van metaal, gesinterde metaalcarbiden of cermets

8461 40

Machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen

8461 90

Schaafbanken, sterkearmschaafbanken, steekbanken, trekfreesbanken, machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen, zaagmachines, afsteekbanken en andere machines voor het verspanend bewerken van metaal of van cermets, elders genoemd noch elders onder begrepen — Overige

8465 20

Bewerkingscentra

8465 93

Schuur-, slijp- en polijstmachines

8465 94

Machines voor het buigen en machines voor het ineenzetten

8466 10

Gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen:

8466 91

Andere delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465 , daaronder begrepen werkstukhouders en gereedschaphouders, zelfopenende draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toestellen, voor montage op deze machines; gereedschaphouders voor handgereedschap van alle soorten — Voor machines bedoeld bij post 8464

8466 92

Andere delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465 , daaronder begrepen werkstukhouders en gereedschaphouders, zelfopenende draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toestellen, voor montage op deze machines; gereedschaphouders voor handgereedschap van alle soorten — Voor machines bedoeld bij post 8465

8472 10

Duplicators

8472 30

Machines voor het sorteren, het vouwen, het in een enveloppe steken of het van een adresband voorzien van poststukken, machines voor het openen, het sluiten of het verzegelen van correspondentie en machines voor het aanbrengen of het stempelen van postzegels

8473 21

Delen en toebehoren van elektronische rekenmachines bedoeld bij de onderverdelingen 8470 10 , 8470 21 of 8470 29

8474 10

Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden of het wassen

8474 39

Machines en toestellen voor het mengen of het kneden — Overige

8474 80

Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden, het wassen, het breken, het malen, het mengen of het kneden van aarde, van steen, van ertsen of van andere vaste minerale stoffen (poeders en pasta’s daaronder begrepen); machines voor het persen, het vormen of het gieten van vaste minerale brandstoffen, van keramische specie, van cement, van gips of van andere minerale stoffen in poeder- of in pastavorm; machines voor het maken van gietvormen van zand — Overige machines

8475 21

Machines voor het vervaardigen van optische vezels en van onafgewerkte vormen (“ébauches”) daarvan

8475 29

Machines voor het vervaardigen of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk — Overige

8475 90

Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of van flitslampen, met een omhulling van glas Machines voor het vervaardigen of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk — Onderdelen

8477 40

Vacuümvormmachines en andere thermovormmachines

8477 51

Machines voor het vormen van luchtbanden, voor het aanbrengen van een nieuw loopvlak op luchtbanden of voor het vervaardigen van binnenbanden

8479 10

Machines en toestellen voor het uitvoeren van openbare werken, van bouwwerken en van dergelijke werken

8479 30

Persen voor het vervaardigen van spaan- en vezelplaat van hout of van andere houtachtige stoffen, alsmede andere machines en toestellen voor de behandeling van hout of kurk:

8479 50

Industriële robots, elders genoemd noch elders onder begrepen

8479 90

Machines en mechanische toestellen met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 84 — Onderdelen

8480 20

Modelplaten voor gietvormen

8480 30

Modellen voor gietvormen

8480 60

Vormen voor minerale stoffen

8481 10

Reduceerventielen

8481 20

Kleppen voor oleohydraulische of pneumatische overbrenging

8481 40

Overloopkleppen en veiligheidskleppen