EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0877

Verordening (EU) 2022/877 van de Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

ST/8661/2022/INIT

PB L 153 van 3.6.2022, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/877/oj

3.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 153/11


VERORDENING (EU) 2022/877 VAN DE RAAD

van 3 juni 2022

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 mei 2006 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 765/2006 (2) vastgesteld.

(2)

Verordening (EG) nr. 765/2006 geeft uitvoering aan de bij Besluit 2012/642/GBVB vastgestelde maatregelen.

(3)

Besluit (GBVB) 2022/882 van de Raad (3) breidt het toepassingsgebied van de sancties uit teneinde nader uitvoering te geven aan de conclusies van de Europese Raad van 24 maart 2022, naar aanleiding van de betrokkenheid van Belarus bij de onaanvaardbare en illegale Russische militaire agressie tegen Oekraïne, die naar internationaal recht wordt gekwalificeerd als een daad van agressie.

(4)

Gezien de ernst van de situatie is het noodzakelijk aanvullende maatregelen te nemen. De lijst van entiteiten die onderworpen zijn aan beperkingen met betrekking tot vergunningen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en van goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Belarus of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, wordt derhalve bij Besluit (GBVB) 2022/882 uitgebreid. Ook de lijst van Belarussische kredietinstellingen en hun Belarussische dochterondernemingen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen met betrekking tot het verlenen van gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer, wordt bij Besluit (GBVB) 2022/882.

(5)

Verordening (EG) nr. 765/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 septvicies ter wordt vervangen door:

“Artikel 1 septvicies ter

1.   Het is verboden gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer, die worden gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens, te verlenen aan de in bijlage XV genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of aan in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XV vermelde entiteit.

2.   Voor elke in bijlage XV bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam is het verbod van lid 1 van toepassing vanaf de voor hen in die bijlage vermelde datum. Het verbod is vanaf diezelfde datum van toepassing op in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XV vermelde entiteit.”.

2)

In artikel 9 wordt lid 1 vervangen door:

“1.   De lidstaten stellen voorschriften vast ten aanzien van de sancties, met inbegrip van passende strafrechtelijke sancties, die van toepassing zijn op overtredingen van de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze sancties worden uitgevoerd. De vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen tevens passende maatregelen vast voor de confiscatie van de opbrengst van dergelijke overtredingen.”.

3)

Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage I bij deze verordening.

4)

Bijlage XV bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

C. COLONNA


(1)  PB L 285 van 17.10.2012, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1).

(3)  Besluit (GBVB) 2022/882 van de Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (PB L 153 van 3.6.2022).


BIJLAGE I

“BIJLAGE V

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 1 SEXIES, LID 7, ARTIKEL 1 SEPTIES, LID 7, EN ARTIKEL 1 SEPTIES BIS, LID 1, BEDOELDE NATUURLIJKE PERSONEN OF RECHTSPERSONEN

Ministerie van Defensie van Belarus

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT – Control Systems – Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding JSC

AGAT – Electromechanical Plant OJSC

AGAT – SYSTEM

ATE – Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT – New Technologies

Departement Binnenlandse Zaken van het Uitvoerend Comité van de oblast Gomel

Binnenlandse troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Republiek Belarus

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Staatsagentschap voor de militaire industrie van de Republiek Belarus

Comité voor de Staatsveiligheid van de Republiek Belarus

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC


BIJLAGE II

“BIJLAGE XV

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 1 SEPTVICIES TER BEDOELDE RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN

Naam van de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam

Datum van toepassing

Belagroprombank

20 maart 2022

Bank Dabrabyt

20 maart 2022

Ontwikkelingsbank van de Republiek Belarus

20 maart 2022

Belinvestbank (Belarussische Bank voor Ontwikkeling en Wederopbouw)

14 juni 2022


Top