EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0428

Verordening (EU) 2022/428 van de Raad van 15 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ST/7130/2022/INIT

PB L 87I van 15.3.2022, p. 13–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/428/oj

15.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 87/13


VERORDENING (EU) 2022/428 VAN DE RAAD

van 15 maart 2022

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2022/430 van de Raad van 15 maart 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 juli 2014 Verordening (EU) nr. 833/2014 (2) vastgesteld.

(2)

Verordening (EU) nr. 833/2014 geeft uitvoering aan bepaalde bij Besluit 2014/512/GBVB van de Raad (3) vastgestelde maatregelen.

(3)

Op 15 maart 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/430 vastgesteld, waarbij Besluit 2014/512/GBVB werd gewijzigd en verdere handelsbeperkingen voor zowel ijzer en staal als luxegoederen werden ingevoerd.

(4)

Besluit (GBVB) 2022/430 breidt de lijst uit van personen die banden hebben met de Russische defensie- en industriebasis en ten aanzien van wie strengere uitvoerbeperkingen worden opgelegd met betrekking tot goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en met betrekking tot goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de technologische verbetering van de Russische defensie- en veiligheidssector.

(5)

Besluit (GBVB) 2022/430 legt ook een verbod op nieuwe investeringen in de Russische energiesector op, alsmede een uitgebreide uitvoerbeperking voor uitrusting, technologie en diensten voor de energiesector in Rusland, met uitzondering van de nucleaire industrie en de downstreamsector van het energietransport.

(6)

Besluit (GBVB) 2022/430 verbiedt alle transacties met bepaalde staatsbedrijven waarvoor reeds herfinancieringsbeperkingen gelden.

(7)

Besluit (GBVB) 2022/430 verbiedt ook het verlenen van kredietwaardigheidsbeoordelingsdiensten en verbiedt Russische klanten toegang tot abonnementsdiensten met betrekking tot kredietwaardigheidsbeoordelingsactiviteiten.

(8)

Die maatregelen vallen binnen het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op Unieniveau noodzakelijk, met name om te waarborgen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(9)

Verordening (EU) nr. 833/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 1 worden de volgende punten toegevoegd:

“s)

“kredietwaardigheidsbeoordeling”: een oordeel over de kredietwaardigheid van een entiteit, een schuldinstrument of financiële verplichting, obligaties, preferente aandelen of andere financiële instrumenten, dan wel van een uitgevende instelling van een schuldinstrument of financiële verplichting, van obligaties, preferente aandelen of andere financiële instrumenten, voor het afgeven waarvan wordt gebruikgemaakt van een vast en welomschreven rangordesysteem van oordeelscategorieën;

t)

“kredietwaardigheidsbeoordelingsactiviteiten”: de analyse van gegevens en informatie, en de evaluatie, goedkeuring, afgifte en toetsing van kredietwaardigheidsoordelen;

u)

“energiesector”: een sector die de volgende activiteiten omvat, uitgezonderd civiele nucleaire activiteiten:

i)

de exploratie, de productie, de distributie binnen Rusland of de winning van aardolie, aardgas of vaste fossiele brandstoffen, de raffinage van brandstoffen, de vloeibaarmaking van aardgas of hervergassing;

ii)

de vervaardiging of distributie binnen Rusland van producten uit vaste fossiele brandstoffen, geraffineerde aardolieproducten of gas, of

iii)

de bouw van faciliteiten of installatie van de uitrusting voor, of de verlening van diensten, uitrusting of technologie voor activiteiten die verband houden met, energieopwekking of elektriciteitsproductie.”.

2)

Aan artikel 2, lid 7, wordt het volgende punt toegevoegd:

“iii)

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de energiesector, tenzij een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van de in artikel 3, leden 3 tot en met 6, bedoelde uitzonderingen.”.

3)

Aan artikel 2 bis, lid 7, wordt het volgende punt toegevoegd:

“iii)

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de energiesector, tenzij een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van de in artikel 3, leden 3 tot en met 6, bedoelde uitzonderingen.”.

4)

In artikel 2 ter, lid 1, wordt de aanhef vervangen door:

“1.   Met betrekking tot de in bijlage IV vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen kunnen de bevoegde autoriteiten, in afwijking van artikel 2, leden 1 en 2, en artikel 2 bis, leden 1 en 2, en onverminderd de vergunningsvereisten op grond van Verordening (EU) 2021/821, alleen toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, en de in bijlage VII vermelde goederen en technologie, of voor het verlenen van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat:”.

5)

Artikel 3 wordt vervangen door:

“Artikel 3

1.   Het is verboden goederen of technologie die zijn opgenomen in bijlage II, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plat, of voor gebruik in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plat.

2.   Het is verboden:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en die goederen of technologie te leveren, vervaardigen, onderhouden of gebruiken;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, financiering of financiële bijstand te verlenen in verband met de in lid 1 genoemde goederen en technologie, voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen of technologie, of op de verlening van technische of financiële bijstand, die nodig is voor:

a)

het vervoer van fossiele brandstoffen, met name kolen, olie en aardgas, van of via Rusland naar de Unie; of

b)

de dringende preventie of beperking van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van de mens of voor het milieu.

4.   De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn tot en met 17 september 2022 niet van toepassing op de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit een contract dat is afgesloten vóór 16 maart 2022, of uit aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van een dergelijk contract, mits de bevoegde autoriteit daarvan ten minste vijf werkdagen van tevoren in kennis is gesteld.

5.   De verbodsbepaling van lid 2 is niet van toepassing op het verschaffen van verzekering of herverzekering aan, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat zijn opgericht of erkend met betrekking tot hun activiteiten buiten de energiesector in Rusland.

6.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht, uitvoer en de verlening van technische of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

die noodzakelijk is om de kritieke energievoorziening binnen de Unie te waarborgen, of

b)

die uitsluitend bestemd is voor gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

7.   De betrokken lidstaat/lidstaten stelt/stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 6 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”.

6)

Artikel 3 bis wordt vervangen door:

“Artikel 3 bis

1.   Het is verboden:

a)

nieuwe deelnames te verwerven of bestaande deelnames uit te breiden in rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland;

b)

nieuwe leningen of kredieten of andere wijzen van financiering, waaronder aandelenkapitaal, te verstrekken, of deel uit te maken van een regeling voor het verstrekken daarvan, aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland, of met het aantoonbare doel dergelijke rechtspersonen, entiteiten of lichamen te financieren;

c)

een joint venture op te richten met rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland;

d)

investeringsdiensten te verrichten die direct gerelateerd zijn aan de activiteiten als bedoeld in de punten a), b) en c).

2.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor activiteiten als bedoeld in lid 1, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

die noodzakelijk zijn om de kritieke energievoorziening binnen de Unie, alsmede het vervoer van fossiele brandstoffen, met name kolen, olie en aardgas, uit of via Rusland naar de Unie, te waarborgen, of

b)

die uitsluitend een rechtspersoon, entiteit of lichaam actief in de energiesector in Rusland betreffen die eigendom zijn van een volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersoon, entiteit of lichaam.

3.   De betrokken lidstaat/lidstaten stelt/stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 8 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”.

7)

In artikel 3 sexies wordt lid 1 vervangen door:

“1.   De Netwerkbeheerder voor netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer van het gemeenschappelijk Europees luchtruim ondersteunt de Commissie en de lidstaten bij het waarborgen van de uitvoering en naleving van artikel 3 quinquies. Met name verwerpt de Netwerkbeheerder alle vliegplannen die worden ingediend door luchtvaartmaatschappijen die blijk geven van een voornemen om activiteiten uit te voeren over het grondgebied van de Unie, die een schending vormen van deze verordening, zodat de piloot geen toestemming heeft om te vliegen.”.

8)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 3 octies

1.   Er geldt een verbod op:

a)

de directe of indirecte invoer in de Unie van de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten, als die:

i)

van oorsprong zijn uit Rusland, of

ii)

uit Rusland zijn uitgevoerd;

b)

de directe of indirecte aankoop van de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten, als die zich bevinden in of van oorsprong zijn uit Rusland:

c)

het vervoer van de in bijlage XVII genoemde ijzer- en staalproducten, als die van oorsprong zijn uit Rusland of vanuit Rusland naar een ander land worden uitgevoerd;

d)

het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook het verlenen van verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de in de punten a), b), en c), opgenomen verbodsbepalingen.

2.   De verbodsbepalingen van lid 1 zijn tot en met 17 juni 2022 niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 16 maart 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

Artikel 3 nonies

1.   Het is verboden de in bijlage XVIII vermelde luxegoederen direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.

2.   Het in lid 1 bedoelde verbod is van toepassing op de in bijlage XVIII vermelde luxegoederen voor zover de waarde ervan hoger is dan 300 EUR per artikel, tenzij in de bijlage anders is bepaald.

3.   De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op goederen die noodzakelijk zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies van de lidstaten of partnerlanden in Rusland, of van internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht, of op de persoonlijke bezittingen van hun personeelsleden.”.

9)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 5 bis bis

1.   Het is verboden direct of indirect transacties aan te gaan met:

a)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, of waarvoor Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland het recht heeft deel te nemen in de winst, of waarmee Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland andere wezenlijke economische betrekkingen heeft, zoals vermeld in bijlage XIX;

b)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage XIX; of

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b) van dit lid.

2.   De verbodsbepalingen van lid 1 zijn tot en met 15 mei 2022 niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 16 maart 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

3.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op:

a)

transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de aankoop, de invoer of het vervoer van fossiele brandstoffen, met name kolen, aardolie en aardgas, alsmede titanium, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts uit of via Rusland naar de Unie;

b)

transacties in verband met energieprojecten buiten Rusland waarin een in bijlage XIX vermelde rechtspersoon, entiteit of lichaam een minderheidsaandeelhouder is.”.

10)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 5 undecies

1.   Vanaf 15 april 2022 is het verboden kredietwaardigheidsbeoordelingsdiensten te verlenen aan Russische onderdanen, in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2.   Vanaf 15 april 2022 is het verboden toegang tot abonnementsdiensten in verband met kredietwaardigheidsbeoordelingsactiviteiten te verlenen aan Russische onderdanen, in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

3.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat of natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.”.

11)

In artikel 11, lid 1, wordt punt a) vervangen door:

“a)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen vermeld in bijlage III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV of XIX, of bedoeld in artikel 5, lid 1, punt b) of c), artikel 5, lid 2, punt b) of c), artikel 5, lid 3, punt c) of d), artikel 5, lid 4, punt b) of c), artikel 5 bis, punt a), b) of c), artikel 5 bis bis, punt b) of c), artikel 5 nonies of artikel 5 undecies.”.

12)

Artikel 12 wordt vervangen door:

“Artikel 12

Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van deze verordening worden omzeild.”.

13)

Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

14)

De bijlagen XVII, XVIII en XIX worden toegevoegd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 maart 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  PB L 87 I van 15.3.2022.

(2)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).

(3)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


BIJLAGE I

In bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 833/2014 worden de vermeldingen voor de volgende natuurlijke personen en entiteiten ingevoegd:

 

“Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “SC Zvyozdochka”

 

United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

 

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

 

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard”

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring”


BIJLAGE II

De volgende bijlagen worden toegevoegd:

“BIJLAGE XVII

LIJST VAN IN ARTIKEL 3 OCTIES BEDOELDE IJZER- EN STAALPRODUCTEN

GN-/Taric-codes

Naam van het product

7208 10 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 25 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 26 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 27 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 36 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 37 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 38 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 39 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 40 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 52 99

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 53 90

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7208 54 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7211 14 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7211 19 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7212 60 00

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 19 10

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 30 10

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 30 30

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 30 90

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 40 15

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7225 40 90

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7226 19 10

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7226 91 20

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7226 91 91

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7226 91 99

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

7209 15 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 16 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 17 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 18 91

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 25 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 26 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 27 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 28 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 90 20

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 90 80

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 23 20

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 23 30

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 23 80

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 29 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 90 20

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7211 90 80

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7225 50 20

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7225 50 80

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7226 20 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7226 92 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

7209 16 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7209 17 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7209 18 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7209 26 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7209 27 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7209 28 10

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7225 19 90

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7226 19 80

Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

7210410020

Metallisch beklede bladen

7210410030

Metallisch beklede bladen

7210490020

Metallisch beklede bladen

7210490030

Metallisch beklede bladen

7210610020

Metallisch beklede bladen

7210610030

Metallisch beklede bladen

7210690020

Metallisch beklede bladen

7210690030

Metallisch beklede bladen

7212300020

Metallisch beklede bladen

7212300030

Metallisch beklede bladen

7212506120

Metallisch beklede bladen

7212506130

Metallisch beklede bladen

7212506920

Metallisch beklede bladen

7212506930

Metallisch beklede bladen

7225920020

Metallisch beklede bladen

7225920030

Metallisch beklede bladen

7225990011

Metallisch beklede bladen

7225990022

Metallisch beklede bladen

7225990023

Metallisch beklede bladen

7225990041

Metallisch beklede bladen

7225990045

Metallisch beklede bladen

7225990091

Metallisch beklede bladen

7225990092

Metallisch beklede bladen

7225990093

Metallisch beklede bladen

7226993010

Metallisch beklede bladen

7226993030

Metallisch beklede bladen

7226997011

Metallisch beklede bladen

7226997013

Metallisch beklede bladen

7226997091

Metallisch beklede bladen

7226997093

Metallisch beklede bladen

7226997094

Metallisch beklede bladen

7210 20 00

Metallisch beklede bladen

7210 30 00

Metallisch beklede bladen

7210 90 80

Metallisch beklede bladen

7212 20 00

Metallisch beklede bladen

7212 50 20

Metallisch beklede bladen

7212 50 30

Metallisch beklede bladen

7212 50 40

Metallisch beklede bladen

7212 50 90

Metallisch beklede bladen

7225 91 00

Metallisch beklede bladen

7226 99 10

Metallisch beklede bladen

7210410080

Metallisch beklede bladen

7210490080

Metallisch beklede bladen

7210610080

Metallisch beklede bladen

7210690080

Metallisch beklede bladen

7212300080

Metallisch beklede bladen

7212506180

Metallisch beklede bladen

7212506980

Metallisch beklede bladen

7225920080

Metallisch beklede bladen

7225990025

Metallisch beklede bladen

7225990095

Metallisch beklede bladen

7226993090

Metallisch beklede bladen

7226997019

Metallisch beklede bladen

7226997096

Metallisch beklede bladen

7210 70 80

Organisch beklede platen

7212 40 80

Organisch beklede platen

7209 18 99

Blik

7210 11 00

Blik

7210 12 20

Blik

7210 12 80

Blik

7210 50 00

Blik

7210 70 10

Blik

7210 90 40

Blik

7212 10 10

Blik

7212 10 90

Blik

7212 40 20

Blik

7208 51 20

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7208 51 91

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7208 51 98

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7208 52 91

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7208 90 20

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7208 90 80

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7210 90 30

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7225 40 12

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7225 40 40

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7225 40 60

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

7219 11 00

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 12 10

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 12 90

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 13 10

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 13 90

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 14 10

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 14 90

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 22 10

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 22 90

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 23 00

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 24 00

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7220 11 00

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7220 12 00

Roestvrije warmgewalste platen en banden

7219 31 00

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 32 10

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 32 90

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 33 10

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 33 90

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 34 10

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 34 90

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 35 10

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 35 90

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 90 20

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 90 80

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 21

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 29

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 41

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 49

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 81

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 20 89

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 90 20

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7220 90 80

Roestvrije koudgewalste platen en banden

7219 21 10

Roestvrije warmgewalste kwartoplaten

7219 21 90

Roestvrije warmgewalste kwartoplaten

7214 30 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 91 10

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 91 90

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 31

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 39

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 50

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 71

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 79

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 99 95

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7215 90 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 10 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 21 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 22 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 40 10

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 40 90

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 50 10

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 50 91

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 50 99

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7216 99 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 10 20

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 20 10

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 20 91

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 20

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 41

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 49

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 61

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 69

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 70

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 30 89

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 60 20

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 60 80

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 70 10

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 70 90

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7228 80 00

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

7214 20 00

Betonstaal

7214 99 10

Betonstaal

7222 11 11

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 11 19

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 11 81

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 11 89

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 19 10

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 19 90

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 11

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 19

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 21

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 29

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 31

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 39

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 81

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 20 89

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 30 51

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 30 91

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 30 97

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 40 10

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 40 50

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7222 40 90

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

7221 00 10

Walsdraad van roestvrij staal

7221 00 90

Walsdraad van roestvrij staal

7213 10 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 20 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 91 10

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 91 20

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 91 41

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 91 49

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 91 70

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 91 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 99 10

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7213 99 90

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7227 10 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7227 20 00

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7227 90 10

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7227 90 50

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7227 90 95

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

7216 31 10

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 31 90

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 32 11

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 32 19

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 32 91

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 32 99

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 33 10

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7216 33 90

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7301 10 00

Damwandprofielen

7302 10 22

Spoorwegmateriaal

7302 10 28

Spoorwegmateriaal

7302 10 40

Spoorwegmateriaal

7302 10 50

Spoorwegmateriaal

7302 40 00

Spoorwegmateriaal

7306 30 41

Andere buizen, pijpen

7306 30 49

Andere buizen, pijpen

7306 30 72

Andere buizen, pijpen

7306 30 77

Andere buizen, pijpen

7306 61 10

Holle profielen

7306 61 92

Holle profielen

7306 61 99

Holle profielen

7304 11 00

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 22 00

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 24 00

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 41 00

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 49 10

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 49 93

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 49 95

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 49 99

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

7304 19 10

Andere naadloze buizen

7304 19 30

Andere naadloze buizen

7304 19 90

Andere naadloze buizen

7304 23 00

Andere naadloze buizen

7304 29 10

Andere naadloze buizen

7304 29 30

Andere naadloze buizen

7304 29 90

Andere naadloze buizen

7304 31 20

Andere naadloze buizen

7304 31 80

Andere naadloze buizen

7304 39 10

Andere naadloze buizen

7304 39 52

Andere naadloze buizen

7304 39 58

Andere naadloze buizen

7304 39 92

Andere naadloze buizen

7304 39 93

Andere naadloze buizen

7304 39 98

Andere naadloze buizen

7304 51 81

Andere naadloze buizen

7304 51 89

Andere naadloze buizen

7304 59 10

Andere naadloze buizen

7304 59 92

Andere naadloze buizen

7304 59 93

Andere naadloze buizen

7304 59 99

Andere naadloze buizen

7304 90 00

Andere naadloze buizen

7305 11 00

Grote gelaste buizen

7305 12 00

Grote gelaste buizen

7305 19 00

Grote gelaste buizen

7305 20 00

Grote gelaste buizen

7305 31 00

Grote gelaste buizen

7305 39 00

Grote gelaste buizen

7305 90 00

Grote gelaste buizen

7306 11 10

Andere gelaste buizen

7306 11 90

Andere gelaste buizen

7306 19 10

Andere gelaste buizen

7306 19 90

Andere gelaste buizen

7306 21 00

Andere gelaste buizen

7306 29 00

Andere gelaste buizen

7306 30 11

Andere gelaste buizen

7306 30 19

Andere gelaste buizen

7306 30 80

Andere gelaste buizen

7306 40 20

Andere gelaste buizen

7306 40 80

Andere gelaste buizen

7306 50 20

Andere gelaste buizen

7306 50 80

Andere gelaste buizen

7306 69 10

Andere gelaste buizen

7306 69 90

Andere gelaste buizen

7306 90 00

Andere gelaste buizen

7215 10 00

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7215 50 11

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7215 50 19

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7215 50 80

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 10 90

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 20 99

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 50 20

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 50 40

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 50 61

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 50 69

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7228 50 80

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

7217 10 10

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 10 31

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 10 39

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 10 50

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 10 90

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 20 10

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 20 30

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 20 50

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 20 90

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 30 41

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 30 49

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 30 50

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 30 90

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 90 20

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 90 50

Draad van niet-gelegeerd staal

7217 90 90

Draad van niet-gelegeerd staal”

BIJLAGE XVIII

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 3 NONIES BEDOELDE LUXEGOEDEREN

TOELICHTING

De nomenclatuurcodes komen uit de gecombineerde nomenclatuur als gedefinieerd in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (1) en als vastgelegd in bijlage I daarbij, zoals deze gelden op het ogenblik van publicatie van deze verordening en zoals deze mutatis mutandis worden gewijzigd door volgende wetgeving.

1)   Paarden

ex

0101 21 00

Fokdieren van zuiver ras

ex

0101 29 90

Overige

2)   Kaviaar en kaviaarsurrogaten

ex

1604 31 00

Kaviaar

ex

1604 32 00

Kaviaarsurrogaten

3)   Truffels en bereidingen daarvan

ex

0709 56 00

Truffels

ex

0710 80 69

Overige

ex

0711 59 00

Overige

ex

0712 39 00

Overige

ex

2001 90 97

Overige

ex

2003 90 10

Truffels

ex

2103 90 90

Overige

ex

2104 10 00

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon

ex

2104 20 00

Samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie

ex

2106 00 00

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

4)   Wijnen (inclusief mousserende wijnen), bieren, alcohol en sterke drank

ex

2203 00 00

Bier van mout

ex

2204 10 11

Champagne

ex

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Overige

ex

2204 10 94

Wijnen met beschermde geografische aanduiding (BGA)

ex

2204 10 96

Andere cépagewijnen

ex

2204 10 98

Overige

ex

2204 21 00

In verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 liter

ex

2204 29 00

Overige

ex

2205 00 00

Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen

ex

2206 00 00

Andere gegiste dranken (bijvoorbeeld appelwijn, perenwijn, honigdrank, saké); mengsels van gegiste dranken en mengsels van gegiste dranken met alcoholvrije dranken, elders genoemd noch elders onder begrepen

ex

2207 10 00

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80 % vol of meer

ex

2208 00 00

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

5)   Sigaren en cigarillo’s

ex

2402 10 00

Sigaren en cigarillo’s, tabak bevattend

ex

2402 90 00

Overige

6)   Parfums, reukwaters en cosmetica, waaronder schoonheids- en make-upproducten

ex

3303

Parfums, reuk- en toiletwaters

ex

3304 00 00

Schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging (andere dan geneesmiddelen), preparaten tegen zonnebrand en preparaten voor het verkrijgen van een bruine huidskleur daaronder begrepen; producten voor manicure of voor pedicure

ex

3305 00 00

Haarverzorgingsmiddelen

ex

3307 00 00

Scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt, deodorantia voor lichaamsverzorging, badpreparaten, ontharingsmiddelen en andere parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het neutraliseren van geuren in vertrekken (deodorantia), ook indien niet geparfumeerd of met desinfecterende eigenschappen

ex

6704 00 00

Pruiken, baarden, wenkbrauwen, wimpers, lokken en dergelijke artikelen van mensenhaar, van haar van dieren of van textielstoffen; artikelen van mensenhaar, elders genoemd noch elders onder begrepen

7)   Lederwaren, zadels en reisgoederen, handtassen en dergelijke artikelen

ex

4201 00 00

Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren (strengen, leibanden, kniestukken, muilbanden, zadeldekken, zadeltassen, hondendekken en dergelijke artikelen daaronder begrepen), ongeacht de stof waarvan het vervaardigd is

ex

4202 00 00

Reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, etuis, foedralen en kokers voor kijkers, voor camera's, voor wapens, voor muziekinstrumenten of voor brillen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen; reiszakken, isothermische zakken voor voedsel of voor dranken, toiletzakken, rugzakken, handtassen, boodschappentassen, portefeuilles, portemonnees, kaartentassen, sigarettenkokers, tabakszakken, gereedschapstassen en -zakken, tassen, etuis, foedralen en kokers voor sportartikelen, etuis, foedralen en kokers voor flacons, juwelendoosjes, poederdozen, etuis, foedralen en kokers voor messenmakerswerk, alsmede dergelijke bergingsmiddelen, van leder, van kunstleder, van kunststof in vellen, van textiel, van vulkanfiber of van karton, of geheel of voor het grootste deel bekleed met deze stoffen of met papier

ex

4205 00 90

Overige

ex

9605 00 00

Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reisnaaigarnituren

8)   Jassen of andere kledingstukken, kledingaccessoires en schoeisel (ongeacht het materiaal)

ex

4203 00 00

Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder

ex

4303 00 00

Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont

ex

6101 00 00

Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6103

ex

6102 00 00

Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6104

ex

6103 00 00

Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

ex

6104 00 00

Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

ex

6105 00 00

Overhemden van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

ex

6106 00 00

Blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

ex

6107 00 00

Slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

ex

6108 00 00

Onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

ex

6109 00 00

T-shirts, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk

ex

6110 00 00

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk

ex

6111 00 00

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby's, van brei- of haakwerk

ex

6112 11 00

Van katoen

ex

6112 12 00

Van synthetische vezels

ex

6112 19 00

Van andere textielstoffen

ex

6112 20 00

Skipakken

ex

6112 31 00

Van synthetische vezels

ex

6112 39 00

Van andere textielstoffen

ex

6112 41 00

Van synthetische vezels

ex

6112 49 00

Van andere textielstoffen

ex

6113 00 10

Vervaardigd van brei- of haakwerk bedoeld bij post 5906

ex

6113 00 90

Overige

ex

6114 00 00

Andere kleding van brei- of haakwerk

ex

6115 00 00

Kousenbroeken, kousen, kniekousen, sokken en dergelijke artikelen, die met degressieve compressie (bijvoorbeeld aderspatkousen) daaronder begrepen, van brei- of haakwerk

ex

6116 00 00

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, van brei- of haakwerk

ex

6117 00 00

Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren van brei- of haakwerk; delen van kleding of van kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk

ex

6201 00 00

Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6203

ex

6202 00 00

Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6204

ex

6203 00 00

Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor heren of voor jongens

ex

6204 00 00

Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor dames of voor meisjes

ex

6205 00 00

Overhemden voor heren of voor jongens

ex

6206 00 00

Blouses en hemdblouses, voor dames of voor meisjes

ex

6207 00 00

Onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens

ex

6208 00 00

Onderhemden, onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes

ex

6209 00 00

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby's

ex

6210 10 00

Van producten bedoeld bij post 5602 of 5603

ex

6210 20 00

Andere kleding, van de soort bedoeld bij de onderverdelingen 6201 11 tot en met 6201 19

ex

6210 30 00

Andere kleding, van de soort bedoeld bij de onderverdelingen 6202 11 tot en met 6202 19

ex

6210 40 00

Andere kleding, voor heren of voor jongens

ex

6210 50 00

Andere kleding, voor dames of voor meisjes

ex

6211 11 00

Voor heren of voor jongens

ex

6211 12 00

Voor dames of voor meisjes

ex

6211 20 00

Skipakken

ex

6211 32 00

Van katoen

ex

6211 33 00

Van synthetische of kunstmatige vezels

ex

6211 39 00

Van andere textielstoffen

ex

6211 42 00

Van katoen

ex

6211 43 00

Van synthetische of kunstmatige vezels

ex

6211 49 00

Van andere textielstoffen

ex

6212 00 00

Bustehouders, gaines (step-ins), korsetten, bretels, jarretelles, kousenbanden en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan, ook indien van brei- of haakwerk

ex

6213 00 00

Zakdoeken

ex

6214 00 00

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen

ex

6215 00 00

Dassen, strikjes en sjaaldassen

ex

6216 00 00

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten

ex

6217 00 00

Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren; delen (andere dan die bedoeld bij post 6212 ) van kleding of van kledingtoebehoren

ex

6401 00 00

Waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof, waarvan het bovendeel niet door stikken of klinken of door middel van nagels, schroeven, pluggen of dergelijke is samengevoegd, noch op dergelijke wijze aan de buitenzool is bevestigd

ex

6402 20 00

Schoeisel waarvan het bovendeel uit riempjes bestaat die met pluggen aan de zool zijn bevestigd

ex

6402 91 00

De enkel bedekkend

ex

6402 99 00

Overige

ex

6403 19 00

Overige

ex

6403 20 00

Schoeisel met buitenzool van leder en met bovendeel dat bestaat uit lederen riemen over de wreef en om de grote teen

ex

6403 40 00

Ander schoeisel met beschermende metalen neus

ex

6403 51 00

De enkel bedekkend

ex

6403 59 00

Overige

ex

6403 91 00

De enkel bedekkend

ex

6403 99 00

Overige

ex

6404 19 10

Pantoffels en ander huisschoeisel

ex

6404 20 00

Schoeisel met buitenzool van leder of van kunstleder

ex

6405 00 00

Ander schoeisel

ex

6504 00 00

Hoeden en andere hoofddeksels, gevlochten uit één stuk of vervaardigd door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn vervaardigd, ook indien gegarneerd

ex

6505 00 10

Van haarvilt of van wolvilt en bont, gemaakt van de hoedvormen, kappen of plateaus van post 6501 00 00

ex

6505 00 30

Petten, kepies en dergelijke hoofddeksels, voorzien van een klep

ex

6505 00 90

Overige

ex

6506 99 00

Uit andere stoffen

ex

6601 91 00

Met telescopische stok of naald

ex

6601 99 00

Overige

ex

6602 00 00

Wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke artikelen

ex

9619 00 81

Luiers en inlegluiers

9)   Tapijten, vloerkleden en wandkleden, al dan niet handgeknoopt

ex

5701 00 00

Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, ook indien geconfectioneerd

ex

5702 10 00

“Kelim”, “Sumak”, “Karamanie” en dergelijke handgeweven tapijten

ex

5702 20 00

Tapijten van kokosvezel

ex

5702 31 80

Overige

ex

5702 32 00

Van synthetische of kunstmatige textielstoffen

ex

5702 39 00

Van andere textielstoffen

ex

5702 41 90

Overige

ex

5702 42 00

Van synthetische of kunstmatige textielstoffen

ex

5702 50 00

Andere, zonder pool, niet geconfectioneerd

ex

5702 91 00

Van wol of van fijn haar

ex

5702 92 00

Van synthetische of kunstmatige textielstoffen

ex

5702 99 00

Van andere textielstoffen

ex

5703 00 00

Tapijten, getuft, ook indien geconfectioneerd

ex

5704 00 00

Tapijten van vilt, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfectioneerd

ex

5705 00 00

Andere tapijten, ook indien geconfectioneerd

ex

5805 00 00

Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais en dergelijke) of met de naald vervaardigd (bijvoorbeeld halve kruissteek, kruissteek), ook indien geconfectioneerd

10)   Parels, edel- en halfedelstenen, artikelen van parels, juwelen, goud- en zilverwerk

ex

7101 00 00

Echte of gekweekte parels, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gezet noch gevat; echte of gekweekte parels, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer

ex

7102 00 00

Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet, behalve voor industrieel gebruik

ex

7103 00 00

Natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gevat noch gezet; natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant, niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer

ex

7104 91 00

Diamanten, behalve voor industrieel gebruik

ex

7105 00 00

Poeder en stof, van natuurlijke of van synthetische edelstenen of halfedelstenen

ex

7106 00 00

Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

ex

7107 00 00

Onedele metalen geplateerd met zilver, onbewerkt of halfbewerkt

ex

7108 00 00

Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

ex

7109 00 00

Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of halfbewerkt

ex

7110 11 00

Onbewerkt of in poedervorm

ex

7110 19 00

Overige

ex

7110 21 00

Onbewerkt of in poedervorm

ex

7110 29 00

Overige

ex

7110 31 00

Onbewerkt of in poedervorm

ex

7110 39 00

Overige

ex

7110 41 00

Onbewerkt of in poedervorm

ex

7110 49 00

Overige

ex

7111 00 00

Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of halfbewerkt

ex

7113 00 00

Bijouterieën en juwelen, alsmede delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen

ex

7114 00 00

Edelsmidswerk en delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen

ex

7115 00 00

Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen

ex

7116 00 00

Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen

11)   Niet in omloop zijnde munten en bankbiljetten

ex

4907 00 30

Bankbiljetten

ex

7118 10 00

Munten, geen wettig betaalmiddel, andere dan gouden munten

ex

7118 90 00

Overige

12)   Bestek van edelmetaal of van metaal geplateerd met edelmetaal

ex

7114 00 00

Edelsmidswerk en delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen

ex

7115 00 00

Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen

ex

8214 00 00

Ander messenmakerswerk (bijvoorbeeld tondeuses, hakmessen en dergelijke slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereedschap (nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure of voor pedicure, ook indien in stellen

ex

8215 00 00

Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen

ex

9307 00 00

Sabels, degens, bajonetten, lansen en andere blanke wapens, alsmede delen daarvan en scheden daarvoor

13)   Servies van porselein, steen of aardewerk of fijne keramiek

ex

6911 00 00

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein

ex

6912 00 23

Van gres

ex

6912 00 25

Van faience of van fijn aardewerk

ex

6912 00 83

Van gres

ex

6912 00 85

Van faience of van fijn aardewerk

ex

6914 10 00

Van porselein

ex

6914 90 00

Overige

14)   Producten van loodkristal

ex

7009 91 00

Niet omlijst

ex

7009 92 00

Omlijst

ex

7010 00 00

Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas

ex

7013 22 00

Van kristal

ex

7013 33 00

Van kristal

ex

7013 41 00

Van kristal

ex

7013 91 00

Van kristal

ex

7018 10 00

glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen of halfedelstenen en dergelijk klein glaswerk

ex

7018 90 00

Overige

ex

7020 00 80

Overige

ex

9405 50 00

Niet-elektrische verlichtingstoestellen

ex

9405 91 00

Van glas

15)   Elektronische artikelen voor huishoudelijk gebruik met een waarde van meer dan 750 EUR

ex

8414 51

Tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met ingebouwde elektromotor met een vermogen van niet meer dan 125 W

ex

8414 59 00

Overige

ex

8414 60 00

Afzuigkappen waarvan de langste horizontale zijde een lengte heeft van niet meer dan 120 cm

ex

8415 10 00

Van de soort die aan muren of vensters wordt bevestigd en die uit één enkele eenheid bestaat of van het type “split-systeem” (systemen met afzonderlijke elementen)

ex

8418 10 00

Koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke buitendeuren

ex

8418 21 00

Met compressiekoeling

ex

8418 29 00

Overige

ex

8418 30 00

Vrieskisten met een capaciteit van niet meer dan 800 l

ex

8418 40 00

Vrieskasten met een capaciteit van niet meer dan 900 l

ex

8419 81 00

Voor het bereiden van warme dranken of voor het koken, bakken of opwarmen van spijzen

ex

8422 11 00

Voor huishoudelijk gebruik

ex

8423 10 00

Personenweegtoestellen (incl. babyweegtoestellen); huishoudweegschalen

ex

8443 12 00

Machines en toestellen voor de offsetdruk voor kantoorgebruik, gevoed met vellen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 22 cm en de lengte van de andere zijde niet meer dan 36 cm bedraagt

ex

8443 31 00

Machines die twee of meer van de volgende functies uitvoeren: afdrukken, kopiëren en telekopiëren, geschikt om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk

ex

8443 32 00

Andere, geschikt om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk

ex

8443 39 00

Overige

ex

8450 11 00

Volautomatische machines

ex

8450 12 00

Andere machines, met ingebouwde centrifuge

ex

8450 19 00

Overige

ex

8451 21 00

Met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed

ex

8452 10 00

Naaimachines voor huishoudelijk gebruik

ex

8470 10 00

Elektronische rekenmachines die zonder externe elektrische energiebron kunnen functioneren en machines in zakformaat voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties

ex

8470 21 00

Schrijvende

ex

8470 29 00

Overige

ex

8470 30 00

Andere rekenmachines

ex

8471 00 00

Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen

ex

8472 90 80

Overige

ex

8479 60 00

Toestellen voor het verfrissen van lucht door middel van verdamping

ex

8508 11 00

Met een vermogen van niet meer dan 1 500 W en met een stofreservoir met een inhoud van niet meer dan 20 l

ex

8508 19 00

Overige

ex

8508 60 00

Andere stofzuigers

ex

8509 80 00

Andere artikelen

ex

8516 31 00

Haardroogtoestellen

ex

8516 50 00

Microgolfovens

ex

8516 60 10

Fornuizen

ex

8516 71 00

Koffie- en theezetapparaten

ex

8516 72 00

Broodroosters

ex

8516 79 00

Overige

ex

8517 11 00

Lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn

ex

8517 13 00

Smartphones

ex

8517 18 00

Overige

ex

8517 61 00

Basisstations

ex

8517 62 00

Toestellen voor het ontvangen, omzetten en zenden of regenereren van spraak, van beelden of van andere gegevens, schakelapparaten en toestellen voor het routen daaronder begrepen

ex

8517 69 00

Overige

ex

8526 91 00

Toestellen voor radionavigatie

ex

8529 10 65

Kamerantennes voor radio- en televisietoestellen, inbouwantennes daaronder begrepen

ex

8529 10 69

Overige

ex

8531 10 00

Alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmtoestellen en dergelijke toestellen

ex

8543 70 10

Elektrische toestellen met vertaal- of woordenboekfuncties

ex

8543 70 30

Antenneversterkers

ex

8543 70 50

Zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur

ex

8543 70 90

Overige

ex

9504 50 00

Consoles en machines voor videospellen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 9504 30

ex

9504 90 80

Overige

16)   Elektrische/elektronische of optische apparaten voor opname en reproductie van geluid en beeld met een waarde van meer dan 1 000 EUR

ex

8519 00 00

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid

ex

8521 00 00

Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner

ex

8527 00 00

Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk

ex

8528 71 00

Niet ontworpen om een beeldscherm of een videoscherm te bevatten

ex

8528 72 00

Andere, voor kleurenweergave

ex

9006 00 00

Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie, andere dan gasontladingslampen en -buizen bedoeld bij post 8539

ex

9007 00 00

Filmcamera's en filmprojectietoestellen, ook indien met ingebouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen

17)   Voertuigen, met uitzondering van ambulancewagens, voor het vervoer van personen over land, lucht of water met een waarde van meer dan 50 000 EUR per stuk, kabelbanen, stoelliften, skisleepliften, trekmechanismen voor kabelsporen, motoren, met een waarde van meer dan 5 000 EUR per stuk, alsook accessoires en onderdelen daarvoor

ex

4011 10 00

Van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type stationwagen of break en racewagens daaronder begrepen)

ex

4011 20 00

Van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens

ex

4011 30 00

Van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen

ex

4011 40 00

Van de soort gebruikt voor motorrijwielen

ex

4011 90 00

Overige

ex

7009 10 00

Achteruitkijkspiegels voor voertuigen

ex

8407 00 00

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen

ex

8408 00 00

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren)

ex

8409 00 00

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407 of 8408

ex

8411 00 00

Turbinestraalmotoren, schroefturbines en andere gasturbines

 

8428 60 00

Kabelbanen, stoelliften, skisleepliften, trekmechanismen voor kabelsporen

ex

8431 39 00

Onderdelen en accessoires voor kabelbanen, stoelliften, skisleepliften, trekmechanismen voor kabelsporen

ex

8483 00 00

Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken; kussenblokken en lagerschalen; getande overbrengingen en wrijvingswielen; kogellager- en rollagerassen; tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder begrepen); vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen); koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen zoals cardankoppelingen daaronder begrepen)

ex

8511 00 00

Elektrische ontstekings- en starttoestellen voor vonkontstekings- en zelfontstekingsmotoren (bijvoorbeeld magneto's, dynamo-magneto's, ontstekingsspoelen, ontstekings- en gloeibougies, startmotoren); generatoren (bijvoorbeeld dynamo's, alternatoren) en automatische schakelaars, die bij deze motoren worden gebruikt

ex

8512 20 00

Andere toestellen voor verlichting of voor het geven van zichtbare signalen

ex

8512 30 10

Alarmtoestellen tegen diefstal van de soort gebruikt voor motorvoertuigen

ex

8512 30 90

Overige

ex

8512 40 00

Ruitenwissers en toestellen om ijsafzetting op of om het beslaan van ruiten tegen te gaan

ex

8544 30 00

Bougiekabelsets en andere kabelbundels (kabelbomen) van de soort gebruikt in vervoermiddelen

ex

8603 00 00

Motorwagens voor spoor- en tramwegen en railauto's, andere dan die bedoeld bij post 8604

ex

8605 00 00

Personenrijtuigen, bagagewagens, postwagens en andere speciale wagens, zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen (andere dan die bedoeld bij post 8604 )

ex

8607 00 00

Delen van rollend spoor- en tramwegmaterieel

ex

8702 00 00

Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de bestuurder daaronder begrepen

ex

8703 00 00

Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer (andere dan die bedoeld bij post 8702 ), motorvoertuigen van het type station-wagen of break en racewagens, sneeuwscooters daaronder begrepen

ex

8706 00 00

Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705

ex

8707 00 00

Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705 , cabines daaronder begrepen

ex

8708 00 00

Delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705

ex

8711 00 00

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens

ex

8712 00 00

Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor

ex

8714 00 00

Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten 8711 tot en met 8713

ex

8716 10 00

Aanhangers en opleggers van het caravantype, die als woonruimte worden gebruikt of om te kamperen

ex

8716 40 00

Andere aanhangwagens en opleggers

ex

8716 90 00

Delen

ex

8901 10 00

Passagiersschepen, rondvaartboten en dergelijke schepen hoofdzakelijk bestemd voor het vervoer van personen; veerboten van alle soorten

ex

8901 90 00

Andere schepen voor het vervoer van goederen en andere schepen die zowel bestemd zijn voor het vervoer van personen als van goederen

ex

8903 00 00

Jachten en andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en kano's

18)   Klokken en uurwerken en onderdelen

ex

9101 00 00

Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), met kast van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal

ex

9102 00 00

Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), andere dan die bedoeld bij post 9101

ex

9103 00 00

Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk, andere dan die bedoeld bij post 9104

ex

9104 00 00

Klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere vervoermiddelen

ex

9105 00 00

Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge-uurwerk

ex

9108 00 00

Horloge-uurwerken, compleet en gemonteerd

ex

9109 00 00

Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uurwerken

ex

9110 00 00

Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken (“ébauches”)

ex

9111 00 00

Kasten voor horloges, alsmede delen daarvan

ex

9112 00 00

Kasten voor klokken, voor pendules enz., alsmede delen daarvan

ex

9113 00 00

Horlogebanden en delen daarvan

ex

9114 00 00

Andere delen voor de uurwerkmakerij

19)   Muziekinstrumenten met een waarde van meer dan 1 500 EUR

ex

9201 00 00

Piano's, ook indien mechanisch; klavecimbels en andere snaarinstrumenten met klavier

ex

9202 00 00

Andere snaarinstrumenten (bijvoorbeeld gitaren, violen, harpen)

ex

9205 00 00

Muziekinstrumenten waarbij de klanken worden voortgebracht door luchtstromen (bijvoorbeeld orgels met pijpen en klavier, accordeons, klarinetten, trompetten, doedelzakken), andere dan orchestrions en straatorgels

ex

9206 00 00

Slaginstrumenten (bijvoorbeeld trommels, Turkse trommen, xylofonen, cimbalen, castagnetten, maracas)

ex

9207 00 00

Muziekinstrumenten waarvan het geluid elektrisch wordt voortgebracht of elektrisch moet worden versterkt (bijvoorbeeld orgels, gitaren, accordeons)

20)   Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

ex

9700

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

21)   Artikelen en uitrusting voor sporten, met inbegrip van skiën, golfen, duiken en watersporten

ex

4015 19 00

Overige

ex

4015 90 00

Overige

ex

6210 40 00

Andere kleding, voor heren of voor jongens

ex

6210 50 00

Andere kleding, voor dames of voor meisjes

ex

6211 11 00

Voor heren of voor jongens

ex

6211 12 00

Voor dames of voor meisjes

ex

6211 20 00

Skipakken

ex

6216 00 00

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten

ex

6402 12 00

Skischoenen en zogenoemde snowboardschoenen

ex

6402 19 00

Overige

ex

6403 12 00

Skischoenen en zogenoemde snowboardschoenen

ex

6403 19 00

Overige

ex

6404 11 00

Sportschoeisel; tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnastiekschoenen, trainingsschoenen en dergelijk schoeisel

ex

6404 19 90

Overige

ex

9004 90 00

Overige

ex

9020 00 00

Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan beschermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare filters

ex

9506 11 00

Ski's

ex

9506 12 00

Skibindingen

ex

9506 19 00

Overige

ex

9506 21 00

Zeilplanken

ex

9506 29 00

Overige

ex

9506 31 00

Complete golfstokken

ex

9506 32 00

Golfballen

ex

9506 39 00

Overige

ex

9506 40 00

Artikelen en materieel voor tafeltennis

ex

9506 51 00

Tennisrackets, ook indien niet bespannen

ex

9506 59 00

Overige

ex

9506 61 00

Tennisballen

ex

9506 69 10

Ballen voor cricket en polo

ex

9506 69 90

Overige

ex

9506 70

IJsschaatsen en rolschaatsen, schoeisel waaraan dergelijke schaatsen zijn bevestigd daaronder begrepen

ex

9506 91

Artikelen en materieel voor lichaamsoefening, voor gymnastiek of voor atletiek

ex

9506 99 10

Artikelen voor cricket en polo, andere dan ballen

ex

9506 99 90

Overige

ex

9507 00 00

Hengelstokken, vishaken en andere hengelbenodigdheden; schepnetjes voor alle doeleinden; lokvogels (andere dan die bedoeld bij post 9208 of 9705 ) en dergelijke jachtbenodigdheden

22)   Artikelen en uitrusting voor biljart, automatische bowling, casinospelen en spelen die met munten of bankbiljetten in werking worden gesteld

ex

9504 20 00

Biljarten van alle soorten, alsmede toebehoren daarvoor

ex

9504 30 00

Andere spellen, werkende op munten, bankbiljetten, bankkaarten, penningen of door middel van een andere wijze van betaling, andere dan automatische bowlinginstallaties

ex

9504 40 00

Speelkaarten

ex

9504 50 00

Consoles en machines voor videospellen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 9504 30

ex

9504 90 80

Overige

BIJLAGE XIX

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 5 BIS BIS BEDOELDE STAATSBEDRIJVEN

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION


(1)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).


Top