EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0394

Verordening (EU) 2022/394 van de Raad van 9 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ST/6973/2022/INIT

OJ L 81, 9.3.2022, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/394/oj

9.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 81/1


VERORDENING (EU) 2022/394 VAN DE RAAD

van 9 maart 2022

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2022/395 (1) van 9 maart 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 juli 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 833/2014 (2) vastgesteld.

(2)

Verordening (EU) nr. 833/2014 geeft uitvoering aan bepaalde bij Besluit 2014/512/GBVB van de Raad (3) vastgestelde maatregelen.

(3)

Op 9 maart 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/395 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB en tot vaststelling van verdere beperkende maatregelen met betrekking tot de uitvoer van goederen en technologie voor de zeescheepvaart vastgesteld.

(4)

Besluit (GBVB) 2022/395 breidt de lijst van rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvoor financieringsbeperkingen gelden via leningen, effecten en geldmarktinstrumenten, uit tot de maritieme sector. Aangezien algemeen wordt aangenomen dat leningen en kredieten op alle wijzen kunnen worden verstrekt, met inbegrip van cryptoactiva, is het, gezien de specifieke aard ervan, passend het begrip “effecten” met betrekking tot dergelijke activa nader te specificeren.

(5)

Besluit (GBVB) 2022/395 breidt ook de vrijstelling met betrekking tot deposito’s uit tot onderdanen van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte en tot onderdanen van Zwitserland.

(6)

Om een correcte uitvoering van de in Verordening (EU) nr. 833/2014 vastgestelde maatregelen te waarborgen, moeten de uitzondering voor de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen en een aantal bepalingen in de bijlagen met betrekking tot verboden goederen en technologie worden verduidelijkt.

(7)

Regelgeving op het niveau van de Unie is derhalve noodzakelijk, met name om te waarborgen dat die maatregelen in alle lidstaten uniform wordt toegepast.

(8)

Verordening (EU) nr. 833/2014 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1 wordt de inleidende zin van punt f) vervangen door:

“f)

“effecten”: de volgende categorieën op de kapitaalmarkt verhandelbare waardepapieren, waaronder in de vorm van cryptoactiva, betaalinstrumenten uitgezonderd:”.

2)

In artikel 2 quinquies wordt het volgende lid ingevoegd:

“3 bis.   Wanneer een lidstaat een vergunning verleent overeenkomstig artikel 2, lid 4, punt d), artikel 2 bis, lid 4, punt d), en artikel 3 septies, lid 4, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie voor maritieme veiligheid, stelt hij de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van de verlening.”.

3)

In artikel 2 sexies, lid 2, wordt punt b) vervangen door:

“b)

de verlening van publieke financiering of financiële bijstand voor een totale waarde van maximaal 10 000 000 EUR per project ter ondersteuning van in de Unie gevestigde kleine en middelgrote ondernemingen, of”.

4)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 3 septies

1.   Het is verboden de in bijlage XVI vermelde goederen en technologie voor de zeescheepvaart, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, voor gebruik in Rusland of voor de installatie aan boord van onder Russische vlag varende vaartuigen.

2.   Het is verboden om:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   De in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of voor het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen.

4.   In afwijking van de leden 1 en 2 kan de bevoegde autoriteit vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd zijn voor maritieme veiligheid.”.

5)

In artikel 5 bis wordt lid 4 vervangen door:

“4.   Transacties met betrekking tot het beheer van reserves en van activa van de Russische Centrale Bank, met inbegrip van transacties met rechtspersonen, entiteiten of lichamen handelend namens, of op aanwijzing van de Russische Centrale Bank, zoals het Russisch Nationaal Investeringsfonds, zijn verboden.”.

6)

In artikel 5 ter wordt lid 2 vervangen door:

“2.   Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch op natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.”.

7)

Bijlage VI wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

8)

Bijlage IX wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

9)

Bijlage XIII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

10)

De tekst in bijlage IV bij deze verordening wordt als bijlage XVI toegevoegd aan Verordening (EU) nr. 833/2014.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 maart 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Zie bladzijde 8 van dit Publicatieblad.

(2)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).

(3)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


BIJLAGE I

Bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de inleidende tekst wordt de derde alinea vervangen door:

“Onverminderd artikel 12 van deze verordening vallen niet aan controle onderworpen producten met een of meer van de in deze bijlage vermelde onderdelen niet onder de controles krachtens artikelen 2 bis en 2 ter van deze verordening.”.

2)

In punt c van subcategorie X.A.I.001 van categorie I — Elektronica wordt punt 2 vervangen door:

“2.

een scheidend vermogen van 12 bit en een outputsnelheid van meer dan 105 megasamples per seconde (MSPS);”.

3)

In punt c van subcategorie X.B.I.001 van categorie I — Elektronica wordt punt 2 vervangen door:

“2.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” kristaltrekkers met één of meer van de volgende kenmerken:

a.

hervulbaar zonder vervanging van de smeltkroescontainer;

b.

geschikt voor een werkdruk van meer dan 2,5 × 105 Pa, of

c.

geschikt voor het trekken van kristallen met een diameter van meer dan 100 mm;”.

4)

In punt i) van subcategorie X.B.I.001 van categorie I — Elektronica wordt punt 1 vervangen door:

“1.

Apparatuur voor “chemische afzetting uit de dampfase” met een werkdruk van minder dan 105 Pa, of”.

5)

In subcategorie X.A.VII.001 van categorie VII — Ruimtevaart en voortstuwing wordt de eerste zin vervangen door:

“X.A.VII.001

Dieselmotoren, en trekkers en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821:”.

6)

In subcategorie X.A.VII.002 van categorie VII — Ruimtevaart en voortstuwing wordt punt c vervangen door:

“c.

Gasturbinemotoren voor vliegtuigen en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.”.


BIJLAGE II

Bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In model A worden alle verwijzingen naar “Verordening XXX/XXX” vervangen door “Verordening (EU) nr. 833/2014”.

2)

In model B worden alle verwijzingen naar “Verordening XXX/XXX” vervangen door “Verordening (EU) nr. 833/2014”.


BIJLAGE III

In bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt een vermelding voor de volgende entiteit ingevoegd:

“Russisch Scheepvaartregister”.


BIJLAGE IV

“BIJLAGE XVI

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 3 SEPTIES BEDOELDE GOEDEREN EN TECHNOLOGIE

Categorie VI — Zeewezen en schepen

X.A.VI.001

Vaartuigen, mariene systemen of apparatuur, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, onderdelen en toebehoren:

a)

apparatuur als bedoeld in hoofdstuk 4 (navigatieapparatuur) van de toepasselijke uitvoeringsverordening van de Commissie betreffende de eisen met betrekking tot het ontwerp, de constructie en de prestaties van en de beproevingsnormen voor de uitrusting van zeeschepen, vastgesteld overeenkomstig artikel 35, lid 2, van Richtlijn 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 inzake uitrusting van zeeschepen;

b)

apparatuur als bedoeld in hoofdstuk 5 (radiocommunicatieapparatuur) van de toepasselijke uitvoeringsverordening van de Commissie betreffende de eisen met betrekking tot het ontwerp, de constructie en de prestaties van en de beproevingsnormen voor de uitrusting van zeeschepen, vastgesteld overeenkomstig artikel 35, lid 2, van Richtlijn 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 inzake uitrusting van zeeschepen;

”.

Top