EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1272

Besluit (GBVB) 2022/1272 van de Raad van 21 juli 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

ST/11447/2022/INIT

OJ L 193, 21.7.2022, p. 219–285 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1272/oj

21.7.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 193/219


BESLUIT (GBVB) 2022/1272 VAN DE RAAD

van 21 juli 2022

tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Besluit 2014/145/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat 48 personen en 9 entiteiten die verantwoordelijk zijn voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, moeten worden toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(4)

Daarnaast is het passend een extra afwijking van de bevriezing van tegoeden en het verbod op de beschikbaarstelling van tegoeden en economische middelen aan op de lijst geplaatste personen en entiteiten in te voeren met het oog op de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben.

(5)

Omdat de Unie vastbesloten is voedselonzekerheid in de wereld te voorkomen en te bestrijden, en teneinde verstoringen in de betalingskanalen voor landbouwproducten te voorkomen, is het ook passend een afwijking van de bevriezing van tegoeden en het verbod op de beschikbaarstelling van tegoeden en economische middelen aan op de lijst geplaatste banken in te voeren.

(6)

Het is tevens passend een afwijking in te voeren van de bevriezing van activa en van het verbod om tegoeden en economische middelen beschikbaar te stellen voor de ordelijke afwikkeling van verrichtingen, inclusief correspondentbankrelaties, met één op de lijst geplaatste bank.

(7)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(8)

Besluit 2014/145/GBVB moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/145/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 10 wordt punt a) vervangen door:

"a)

de tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de verkoop en overdracht uiterlijk op 31 december 2022, of binnen zes maanden na de datum van opneming in de bijlage als dit later is, van eigendomsrechten in een in de Unie gevestigde rechtspersoon of entiteit of een in de Unie gevestigd lichaam, indien die eigendomsrechten direct of indirect eigendom zijn van in de bijlage genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen; en";

b)

de volgende leden worden toegevoegd:

"14.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder nummer 108 onder de rubriek "Entiteiten" van de bijlage vermelde entiteit, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteit, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn om uiterlijk op 22 augustus 2023 verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten, met inbegrip van correspondentbankrelaties, die vóór 21 juli 2022 met die entiteit zijn gesloten, te beëindigen.

15.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder de voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan de onder de rubriek “Entiteiten” in de bijlage onder nummer 108 vermelde entiteit, nadat zij hebben vastgesteld dat de tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de voltooiing, uiterlijk op 31 oktober 2022, van een lopende verkoop en overdracht van eigendomsrechten waarvan die entiteit rechtstreeks of indirect eigenaar is in een in de Unie gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam.

16.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren economische middelen, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

de vrijgave van die economische middelen noodzakelijk is voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, en

b)

de uit de vrijgave van die economische middelen voortvloeiende opbrengst bevroren wordt.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na het verlenen van de toestemming in kennis van elke uit hoofde van dit lid verleende toestemming.

17.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder de nummers 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 en 108 onder de rubriek "Entiteiten" van de bijlage vermelde entiteiten, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteiten, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de aankoop, de invoer of het vervoer van landbouw- en voedingsproducten, met inbegrip van tarwe en meststoffen. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na het verlenen van de toestemming in kennis van elke uit hoofde van dit lid verleende toestemming.";

2)

de in de bijlage bij dit besluit genoemde personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 21 juli 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

M. BEK


(1)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).


BIJLAGE

De volgende personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB:

Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

“1182.

Adam Sultanovich DELIMKHANOV

(Адам Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Geboortedatum: 25.9.1969

Geboorteplaats: Benoy, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Lid van de Doema van de Russische Federatie sinds 19 september 2021, eerste vicevoorzitter van de Commissie veiligheid en corruptiebestrijding.

Verantwoordelijk voor het inzetten van Tsjetsjeense strijdkrachten in de regio Donbas sinds maart 2022 en voor het leiden van de belegering van Marioepol in maart 2022. Hij is persoonlijk betrokken bij de voorbereiding van de aanvallen sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Voor deze acties werd hij op 26 april 2022 bij decreet van de president van de Russische Federatie tot Held van de Russische Federatie uitgeroepen.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1183.

Sharip Sultanovich DELIMKHANOV

(Шaрип Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Geboortedatum: 23.4.1980

Geboorteplaats: Dzhalka, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Bevelhebber van de Tsjetsjeense afdeling van de Nationale Garde van de Russische Federatie.

Verantwoordelijk voor de bevelvoering over de Tsjetsjeense strijdkrachten tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, onder meer in de regio's Kyiv en Donbas.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1184.

Alibek Sultanovich DELIMKHANOV

(Алибек Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Geboortedatum: 16.10.1974

Geboorteplaats: Dzhalka, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Plaatsvervangend bevelhebber van de Tsjetsjeense afdeling van de Nationale Garde van de Russische Federatie.

Verantwoordelijk voor de bevelvoering over de Tsjetsjeense strijdkrachten tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, onder meer in de regio's Kyiv en Donbas.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1185.

Viktor Nikolayevich STRIGUNOV

(Виктор Николаевич СТРИГУНОВ)

Geboortedatum: 27.10.1958

Geboorteplaats: Dubovoye, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Eerste adjunct-directeur van de federale dienst van de Nationale Garde van de Russische Federatie (Rosgvardia) - opperbevelhebber van de Rosgvardia.

Eenheden van de Rosgvardia zijn naar de door de Russische autoriteiten gecontroleerde gebieden gestuurd, zoals Cherson, Henitsjesk, Berdjansk en bepaalde gebieden van Marioepol, om de protesten van de lokale bevolking te onderdrukken. Zij hebben ook deelgenomen aan de moorden, verkrachtingen en folteringen van burgers in Boetsja (Oekraïne). Leden van Rosgvardia hebben pro-Oekraïense burgers gearresteerd en een militair politiebestuur opgezet.

In die hoedanigheid is hij derhalve verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1186.

Oleg Anatolyevich PLOKHOI

(Олег Анатольевич ПЛОХОЙ)

Geboortedatum: 4.12.1968

Geboorteplaats: Kyiv, Oekraïne

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Staatssecretaris, adjunct-directeur van de federale dienst van de Nationale Garde van de Russische Federatie (Rosgvardia) – opperbevelhebber van de Rosgvardia.

Eenheden van de Rosgvardia zijn naar de door de Russische autoriteiten gecontroleerde gebieden gestuurd, zoals Cherson, Henitsjesk, Berdjansk en bepaalde gebieden van Marioepol, om de protesten van de lokale bevolking te onderdrukken. Zij hebben ook deelgenomen aan de moorden, verkrachtingen en folteringen van burgers in Boetsja (Oekraïne). Leden van Rosgvardia hebben pro-Oekraïense burgers gearresteerd en een militair politiebestuur opgezet.

In die hoedanigheid is hij derhalve verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1187.

Yuriy Viktorovich YASHIN

(Юрий Викторович ЯШИН)

Geboortedatum: 11.3.1967

Geboorteplaats: Mednogorsk, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Chef van de Generale Staf van de Nationale Garde van de Russische Federatie – adjunct-directeur van de federale dienst van de Nationale Garde van de Russische Federatie – opperbevelhebber van de Rosgvardia.

Eenheden van de Nationale Garde van de Russische Federatie (Rosgvardia) zijn naar de door de Russische autoriteiten gecontroleerde gebieden gestuurd, zoals Cherson, Henitsjesk, Berdjansk en bepaalde gebieden van Marioepol, om de protesten van de lokale bevolking te onderdrukken. Zij hebben ook deelgenomen aan de moorden, verkrachtingen en folteringen van burgers in Boetsja (Oekraïne). Leden van Rosgvardia hebben pro-Oekraïense burgers gearresteerd en een militair politiebestuur opgezet.

In die hoedanigheid is hij derhalve verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1188.

Igor Anatolyevich ILYASH

(Игорь Анатольевич ИЛЬЯШ)

Geboortedatum: 5.10.1967

Geboorteplaats: Odessa, Oekraïne

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Adjunct-directeur van de federale dienst van de Nationale Garde van de Russische Federatie (Rosgvardia) – opperbevelhebber van de Rosgvardia.

Eenheden van de Rosgvardia zijn naar de door de Russische autoriteiten gecontroleerde gebieden gestuurd, zoals Cherson, Henitsjesk, Berdjansk en bepaalde gebieden van Marioepol, om de protesten van de lokale bevolking te onderdrukken. Zij hebben ook deelgenomen aan de moorden, verkrachtingen en folteringen van burgers in Boetsja (Oekraïne). Leden van Rosgvardia hebben pro-Oekraïense burgers gearresteerd en een militair politiebestuur opgezet.

In die hoedanigheid is hij derhalve verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1189.

Sergei Anatolyevich LEBEDEV

(Сергей Анатольевич ЛЕБЕДЕВ)

Geboortedatum: 10.1.1966

Geboorteplaats: Astrakhan, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Adjunct-directeur van de federale dienst van de Nationale Garde van de Russische Federatie (Rosgvardia) – opperbevelhebber van de Rosgvardia.

Eenheden van de Rosgvardia zijn naar de door de Russische autoriteiten gecontroleerde gebieden gestuurd, zoals Cherson, Henitsjesk, Berdjansk en bepaalde gebieden van Marioepol, om de protesten van de lokale bevolking te onderdrukken. Zij hebben ook deelgenomen aan de moorden, verkrachtingen en folteringen van burgers in Boetsja (Oekraïne). Leden van Rosgvardia hebben pro-Oekraïense burgers gearresteerd en een militair politiebestuur opgezet.

In die hoedanigheid is hij derhalve verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1190.

Alexey Mikhailovich KUZMENKOV

(Алексей Михайлович КУЗЬМЕНКОВ)

Geboortedatum: 10.6.1971

Geboorteplaats: Horlivka, Oekraïne

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Adjunct-directeur van de federale dienst van de Nationale Garde van de Russische Federatie (Rosgvardia) – opperbevelhebber van de Rosgvardia.

Eenheden van de Rosgvardia zijn naar de door de Russische autoriteiten gecontroleerde gebieden gestuurd, zoals Cherson, Henitsjesk, Berdjansk en bepaalde gebieden van Marioepol, om de protesten van de lokale bevolking te onderdrukken. Zij hebben ook deelgenomen aan de moorden, verkrachtingen en folteringen van burgers in Boetsja (Oekraïne). Leden van Rosgvardia hebben pro-Oekraïense burgers gearresteerd en een militair politiebestuur opgezet.

In die hoedanigheid is hij derhalve verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1191.

Alexey Stepanovich BEZZUBIKOV

(Алексей Степанович БЕЗЗУБИКОВ)

Geboortedatum: 5.7.1965

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Adjunct-directeur van de federale dienst van de Nationale Garde van de Russische Federatie (Rosgvardia) – opperbevelhebber van de Rosgvardia.

Eenheden van de Rosgvardia zijn naar de door de Russische autoriteiten gecontroleerde gebieden gestuurd, zoals Cherson, Henitsjesk, Berdjansk en bepaalde gebieden van Marioepol, om de protesten van de lokale bevolking te onderdrukken. Zij hebben ook deelgenomen aan de moorden, verkrachtingen en folteringen van burgers in Boetsja (Oekraïne). Leden van Rosgvardia hebben pro-Oekraïense burgers gearresteerd en een militair politiebestuur opgezet.

In die hoedanigheid is hij derhalve verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1192.

Yevgeniy Vitalievich BALYTSKIY

(Russisch: Евгений Витальевич БАЛИЦКИЙ)

(alias Yevhen Vitaliiovych BALYTSKIY)

Oekraïens: Євген Вiталiйович БАЛИЦЬКИЙ)

Geboortedatum: 10.12.1969

Geboorteplaats: Melitopol, Oekraïne

Nationaliteit: Oekraïens

Geslacht: mannelijk

Yevgeniy Balytskiy heeft samengewerkt met de Russische autoriteiten in de Oekraïense stad Melitopol. Hij steunde de benoeming van Galina Danilchenko tot burgemeester van Melitopol nadat de rechtmatige burgemeester werd ontvoerd.

Op 9 april 2022 hebben de Russische autoriteiten Yevgeniy Balytskiy benoemd tot zogenaamde gouverneur van de regio Zaporizhzhia in Oekraïne. Hij heeft zich positief uitgelaten over de aansluiting van de regio Zaporizhzhia bij de Russische Federatie.

In deze hoedanigheid, en door zijn acties, is hij bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1193.

Konstantin Vladimirovich IVASHCHENKO

(Russisch: Константин Владимирович ИВАЩЕНКО;

Oekraïens: Костянтин Володимирович IВАЩЕНКО)

Geboortedatum: 3.10.1963

Geboorteplaats: Mariupol (Marioepol), Oekraïne

Nationaliteit: Oekraïens

Geslacht: mannelijk

Na de verovering van Marioepol door de Russische strijdkrachten heeft het zogenaamde "hoofd van de Volksrepubliek Donetsk", Denis Pushilin, op 6 april 2022 Konstantin Ivashchenko benoemd tot burgemeester van Marioepol.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1194.

Aleksandr Yurievych KOBETS

(Russian: Александр Юрьевич КОБЕЦ)

Oleksandr Yuriyovych KOBETS

(Oekraïens: Олександр Юрiйович КОБЕЦЬ)

Geboortedatum: 27.9.1959

Nationaliteit: Oekraïens

Geslacht: mannelijk

Sinds 26 april 2022 is hij door de Russische autoriteiten geïnstalleerd als de zogenaamde burgemeester van Kherson.

In die hoedanigheid heeft hij bijgevolg acties en maatregelen ondersteund en bevorderd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1195.

Vladimir Valeryevich ROGOV

(Russisch: Владимир Валерьевич РОГОВ)

Volodimir Valeryovich ROGOV

(Oekraïens: Володимир Валерiйович РОГОВ)

Geboortedatum: 1.12.1976

Geboorteplaats: Zaporozhzhia, Oekraïne

Nationaliteit: Oekraïens

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde vertegenwoordiger van de belangrijkste raad van het militair en civiel bestuur van de regio Zaporozhzhia. Hij heeft zich tegen de Oekraïense autoriteiten gekant en heeft gepleit voor de aansluiting van de regio Zaporozhzhia bij de Russische Federatie. Ook heeft hij de afgifte van Russische paspoorten in Melitopol gefaciliteerd.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1196.

Alexandr Fedorovich SAULENKO

(Russisch: Александр Федорович САУЛЕНКО)

Oleksandr Fedorovich SAULENKO

(Oekraïens: Олександр Федорович САУЛЕНКО)

Geboortedatum: 9.5.1962

Geboorteplaats: Novopetrivka, Oekraïne

Nationaliteit: Oekraïens

Geslacht: mannelijk

Zogenaamd hoofd van het tijdelijke bestuur van Berdyansk en de regio Berdyansk. Hij heeft ervoor gepleit om de controle over en het bestuur van de regio Berdyansk over te hevelen van Oekraïne naar de Russische Federatie.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1197.

Andrei Vladimirovich SHEVCHIK

(Russisch: Андрей Владимирович ШЕВЧИК)

Geboortedatum: 17.6.1973

Geboorteplaats: Zheleznogorsk (vroeger: Krasnoyarsk-26), Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde burgemeester van Enerhodar. Hij organiseerde de oprichting op 27 maart 2022 van "een raad voor de zelforganisatie van de stad" Enerhodar, zonder de steun van de Oekraïense autoriteiten.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1198.

Oleg KRYUCHKOV

(Олег КРЮЧКОВ)

Geslacht: mannelijk

Oleg Kryuchkov is de woordvoerder van de Russische bezettingsautoriteit op de Krim en adviseur van het hoofd van de Krim. In zijn publieke verklaringen bevestigde hij dat graan van de Oekraïense staat en van Oekraïense landbouwers in de door Rusland bezette gebieden werd gestolen, bevestigde hij de russificatie van Oekraïense scholen in bezette gebieden, en verklaarde hij dat Rusland voornemens is de bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne te annexeren.

Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor, en verleent hij steun aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, en de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1199.

Sergei Borissovich KOROLEV

(Сергей Борисович КОРОЛЕВ)

Geboortedatum: 9.11.1952 of 25.7.1952

Geslacht: mannelijk

Sinds februari 2021 is Sergei Borissovich Korolev de eerste vicedirecteur van de Russische FSB. Hij zou nauwe banden hebben met de directeur van de FSB, Alexander Bortnikov, en met de zakenlieden Arkadii en Boris Rotenberg. Hij wordt genoemd als mogelijke vervanger van Bortnikov als hoofd van de FSB. Hij is een carrièrefunctionaris van de FSB, waar hij sinds de jaren 2000 in dienst is, en hij is de voormalige directeur van de economische veiligheidsdienst van de FSB. In 2021 kende Vladimir Poetin hem de rang van opperbevelhebber toe, een hoge onderscheiding voor leidinggevenden. Bijgevolg verleent hij steun aan en trekt hij profijt van de Russische beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne.

De FSB is een van de inlichtingendiensten die voor het begin van de Russische agressie tegen Oekraïne op 24 februari 2022 inlichtingen heeft verstrekt aan Vladimir Poetin. Sergei Borissovich Korolev is bijgevolg verantwoordelijk voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

21.7.2022

1200.

Stanislav Sergeyevich CHEMEZOV

(Станислав Сергеевич ЧЕМЕЗОВ)

Geboortedatum: 1973

Geboorteplaats: Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Stanislav Sergeyevich Chemezov is de zoon van Sergei Chemezov, een lid van de Hoge Raad van "Verenigd Rusland" en voorzitter van het conglomeraat Rostec, de belangrijkste onderneming op het gebied van defensie en industriële productie onder zeggenschap van de Russische staat. Stanislav Chemezov was eigenaar van een offshorebedrijf genaamd Erlinglow Ltd, dat profijt kon trekken van de aanleg van een glasvezelsupersnelweg ter waarde van 550 miljoen dollar door Rostec. Daarnaast is hij samen met Maya Bolotova, de dochter van Nikolay Tokarev, mede-eigenaar van meerdere offshorebedrijven, waaronder Irvin-2, dat contracten ter waarde van 8 miljard roebel heeft ontvangen. Als beloning voor de ruil heeft de familie Tokarev de familie Chemezov toestemming gegeven om het budget van Transneft te verlagen. Stanislav Chemezov is tevens eigenaar van de onderneming Independent Insurance Group, die grote verzekeringscontracten in de defensiesector beheert, waaronder contracten voor het defensieconglomeraat Rostec, waarvan zijn vader Sergei Chemezov de CEO is. Stansilav Chemezov is bijgevolg een natuurlijke persoon die banden heeft met een op de lijst geplaatste persoon.

21.7.2022

1201.

Maya Nikolaevna BOLOTOVA (geboren: TOKAREVA)

alias Maiya/Mayya/Maija/Maja Nikolaevna BOLOTOVA

(Майя Николаевна БОЛОТОВА (ТОКАРЕВА)

Geboortedatum: 18.1.1975

Geboorteplaats: Karaganda, Kazachstan

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Maya Bolotova (geboren Tokareva) is de dochter van Nikolay Tokarev, de CEO van Transneft, een groot Russisch olie- en gasbedrijf. Maya Bolotova en haar voormalige echtgenoot Andrei Bolotov bezitten luxevastgoed in Moskou, Letland en Kroatië ter waarde van meer dan 50 miljoen dollar, dat aan Nikolay Tokarev kan worden gelinkt. Zij heeft ook banden met het bedrijf Ronin, dat het pensioenfonds van Transneft beheert. Bij haar aanvraag voor het Cypriotische staatsburgerschap, gaf zij het adres van Ronin op als haar eigen adres. Daarnaast heeft Maya overheidscontracten ter waarde van 8 miljard roebel ontvangen via Irvin-2, het bedrijf waarvan zij eigenaar is samen met Stanislav Chemezov, de zoon van Sergei Chemezov, CEO van Rostec. Maya Bolotova is bijgevolg een natuurlijke persoon die banden heeft met op de lijst geplaatste personen, namelijk haar vader Nikolay Tokarev en Stanislav Chemezov.

21.7.2022

1202.

Pavel EZOUBOV

(Павел EЗУБОВ)

Geboortedatum: augustus 1975

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Pavel Ezoubov is de neef van Oleg Deripaska, de eigenaar van het industriële conglomeraat Russian Machines, waarvan Military Industrial Company, een belangrijke leverancier van wapens en militaire uitrusting aan de Russische strijdkrachten, deel uitmaakt. Oleg Deripaska heeft grote hoeveelheden activa aan zijn neef Pavel Ezoubov overgedragen, waaronder verschillende eigendommen in Frankrijk, via een holding die eigendom is van Ezoubov, een hotel in Lech (Oostenrijk), via de in Rusland gevestigde holding Gost Hotel Management LLC, die eigendom is van Ezoubov, alsook het zeggenschap over het bedrijf Terra Limited. Ezoubov beheert daarnaast Hestia International LLC, de onderneming die een woning in Washington DC in haar bezit heeft, die in verband wordt gebracht met Oleg Deripaska. Pavel Ezoubov is bijgevolg een natuurlijke persoon die banden heeft met een op de lijst geplaatste persoon die verantwoordelijk is voor het verlenen van steun aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1203.

Alexander Sergeyevich ZALDOSTANOV

(Александр Сергеевич ЗАЛДОСТАAНОВ)

alias "The Surgeon" (Хирург)

Geboortedatum: 19.1.1963

Geboorteplaats: Kropyvnytskyi, Krim, Oekraïne

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Alexander Zaldostanov is de leider en oprichter van de nationalistische motorclub Nightwolves MC. Door zijn rol als leider van de Nightwolves MC is Alexander Zaldostanov – die nauwe banden heeft met de Russische president Vladimir Poetin – een bekend publiek figuur en een belangrijke aanhanger van de Russische regering. Hij verleent actief steun aan Russische staatspropaganda doordat hij het recht van Oekraïne op een eigen staat publiekelijk ontkent en oproept tot de "denazificatie" en de "de-Oekraïnisering" van het land en het idee verspreidt dat Oekraïne integraal deel moet uitmaken van Rusland. Als leider van de Nightwolves MC, is Zaldostanov verder verantwoordelijk voor acties en activiteiten van deze groep die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Alexander Zaldostanov is de leider van Nightwolves MC, die verantwoordelijk is voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Voorts is hij een natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor, steun verleent en uitvoering geeft aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1204.

Andrey BOBROVSKIY

(Андрей БОБРОВСКИЙ)

Geboortedatum: 5.1.1982

Geboorteplaats: Minsk, Belarus

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Andrey Bobrovskiy is lid van de nationalistische motorclub Nightwolves MC en leider van de afdeling "Roads for Victory" van Nightwolves MC. In zijn rol als leider van de afdeling "Roads for Victory" heeft Bobrowskyi verschillende bijeenkomsten van de Nightwolves georganiseerd in Berlijn, Polen en Rusland. Sinds de Russische aanval op Oekraïne in februari 2022 hebben deze bijeenkomsten tot doel actief steun te verlenen aan de Russische oorlog tegen Oekraïne, het recht van Oekraïne op een eigen staat publiekelijk te ontkennen, op te roepen tot de "denazificatie" van het land en het idee te verspreiden dat Oekraïne integraal deel moet uitmaken van Rusland. Bobrowskiy heeft bijgevolg actief en publiekelijk steun verleend aan Russische staatspropaganda. Andrey Bobrowskiy is lid van Nightwolves MC, die verantwoordelijk is voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Voorts is hij een natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor, steun verleent en uitvoering geeft aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1205.

Jozef HAMBÁLEK

alias Josef HAMBÁLEK

(Йозеф ХАМБАЛЕК)

Geboortedatum: 14.3.1972

Nationaliteit: Slowaaks

Geslacht: mannelijk

Jozef Hambálek is de voorzitter van de Europese afdeling van de in Slowakije gevestigde nationalistische motorclub Nightwolves MC. Hambálek, die in verband kan worden gebracht met de Russische president Vladimir Poetin en andere vertegenwoordigers van de Russische regering, staat publiekelijk bekend om de bouw van het Europese hoofdkwartier van de Nightwolves MC, een voormalige militaire basis in Slowakije, waarvoor hij afgedankte militaire uitrusting, waaronder tanks, gebruikte. Zijn lopende activiteiten, waaronder naar verluidt het opleiden op zijn terrein van Nightwolves-leden voor actieve gevechten in Oekraïne en het actief promoten van pro-Russische propaganda in Europa, kunnen worden beschouwd als een bedreiging van de veiligheid van Oekraïne en de EU. Jozef Hambálek is derhalve een natuurlijke persoon die materiële of financiële steun verleent aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1206.

Alexei WEITZ

alias Alexei VAYTS

alias Aleksey Yevgenevich VEITZ

(Алексей ВАЙЦ)

Geboortedatum: 7.10.1965

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Alexei Weitz is lid en spiritueel leider van de nationalistische motorclub Nightwolves MC, met nauwe persoonlijke banden met de leider van Nightwolves MC Alexander Zaldostanov. Hij is verantwoordelijk voor het verbinden van Nightwolves MC met de Russisch-orthodoxe kerk en voor het vormen van het wereldbeeld van zijn leiders. Eerder trad hij op als perssecretaris van Nightwolves MC, en hij vervult representatieve taken, zoals het spreken voor universiteitsstudenten en tijdens Nightwolves-bijeenkomsten. Hij is tevens een deskundige van de Raad voor interetnische betrekkingen onder de president van Rusland, die openlijk steun heeft verleend aan de Russische oorlog tegen Oekraïne en schendingen van het internationaal recht, en verantwoordelijk is voor het formuleren van een officieel concept van de "Russische natie". Vanwege zijn activiteiten voor Nightwolves MC en de Raad voor interetnische betrekkingen onder de Russische president, is Weitz een sleutelfiguur in de Russische staatspropaganda. Alexei Weitz is lid van Nightwolves MC, die verantwoordelijk is voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Voorts is hij een natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor, en steun verleent en uitvoering geeft aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1207.

Andrey Removich BELOUSOV

alias Andrei Removich BELOUSOV

(Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ)

Geboortedatum: 17.3.1959

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Andrey Removich Belousov is de eerste vicepremier van de Russische Federatie en wordt geacht al jarenlang tot de naaste vertrouwelingen van Poetin te behoren. Hij speelt een invloedrijke rol in de regering van de Russische Federatie. Belousov voert het economisch beleid van de Russische regering uit en is verantwoordelijk voor de economische groei van Rusland en de stabilisatie van de Russische markten. Op 25 februari 2022 woonde hij de bijeenkomst in het Kremlin bij en vroeg hij de verzamelde oligarchen om met de onder sancties vallende banken te blijven werken. In maart 2022 verklaarde Belousov dat buitenlandse ondernemingen die in het land hun activiteiten stopzetten en personeel ontslaan, worden geacht opzettelijk failliet te zijn gegaan, een handeling waarvoor zij op grond van de Russische insolventiewetgeving bestuursrechtelijk en mogelijk strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Hij steunde de annexatie van de Krim in 2014.

Derhalve is hij verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1208.

Yury Yakovlevich CHAIKA

alias Yury Yakovlevich CHAYKA; Yuri Yakovlevich CHAIKA

(Юрий Яковлевич ЧАЙКА)

Geboortedatum: 21.5.1951

Geboorteplaats: Nikolajevsk aan de Amoer, kraj Chabarovsk, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Yury Yakovlevich Chaika is een niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie en de gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie in het federaal district Noordelijke Kaukasus. Hij is rechtstreeks betrokken bij het aansturen en uitvoeren van het agressieve buitenlandse beleid van Rusland.

In april 2022 heeft Yuri Chaika staatsprijzen uitgereikt aan militairen die zich hebben onderscheiden tijdens de zogenaamde "speciale operatie om Oekraïne te denazificeren". Tijdens een ontmoeting met vluchtelingen uit de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk in Pyatigorsk op 17 maart 2022 rechtvaardigde hij de Russische oorlog tegen Oekraïne en verklaarde hij dat de Oekraïense autoriteiten een genocide hebben gepleegd in Oekraïne.

Yuri Chaika is al vele jaren een van de naaste vertrouwelingen van Vladimir Poetin en een gehoorzaam dienaar van het heersende regime. Yuri Chaika en zijn familie hebben persoonlijk geprofiteerd van hun nauwe banden met het regime van Poetin.

Derhalve is hij verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1209.

Alexander Anatolievich MAKSIMTSEV

(Александр Анатольевич МАКСИМЦЕВ)

Geboortedatum: 20.8.1963

Geboorteplaats: Tokmak, Socialistische Sovjetrepubliek Kirgizië, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Alexander Maksimtsev is een Russische militaire leider en plaatsvervangend opperbevelhebber van de lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten voor militair-politieke activiteiten. De Russische lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten hebben aanvallen uitgevoerd op zowel militaire als civiele doelwitten in Oekraïne. In zijn hoedanigheid van plaatsvervangend opperbevelhebber is Alexander Maksimtsev verantwoordelijk voor de acties van deze eenheid. Alexander Maksimtsev is derhalve verantwoordelijk voor het steun verlenen en uitvoering geven aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne en de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1210.

Maria Alexeyevna LVOVA-BELOVA

(Мария Алексеевна ЛЬВОВА-БЕЛОВА)

Geboortedatum: 25.10.1984

Geboorteplaats: Penza, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Maria Alexeyevna Lvova-Belova is presidentieel commissaris voor kinderrechten en heeft het initiatief genomen ter vereenvoudiging van de procedure voor de toekenning van het staatsburgerschap aan weeskinderen in Oekraïne. Zij is een van de meest rechtstreeks betrokkenen bij het illegale vervoer van Oekraïense kinderen naar Rusland en hun adoptie door Russische gezinnen. De acties van Maria Alexeyevna Lvova-Belova schenden de rechten van Oekraïense kinderen alsmede het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne; derhalve is zij verantwoordelijk voor, en verleent zij steun en geeft zij uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne en de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1211.

Yuri Nikolaevich GREKHOV

(Юрий Николаевич ГРЕХОВ)

Geboortedatum: 15.10.1962

Geboorteplaats: Gorki, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Yuri Nikolaevich Grekhov is een Russische militaire bevelhebber, kolonel-generaal, plaatsvervangend opperbevelhebber van de Russische lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten. De Russische lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten hebben aanvallen uitgevoerd op zowel militaire als civiele doelwitten in Oekraïne. Als plaatsvervangend opperbevelhebber van de Russische lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten voert hij bevel over de lucht- en raketverdedigingstroepen; hij is derhalve verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne en de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1212.

Zabit Sabirovich KHEIRBEKOV

(Забит Сабирович ХЕИРБЕКОВ)

Geboortedatum: 5.6.1968

Geboorteplaats: Regio Kusar, Socialistische Sovjetrepubliek Azerbeidzjan, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Zabit Kheirbekov is luitenant-generaal van de Russische lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten, plaatsvervangend opperbevelhebber van de Russische lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten voor logistiek. De Russische lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten hebben aanvallen uitgevoerd op zowel militaire als civiele doelwitten in Oekraïne. Zabit Kheirbekov is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun en geeft uitvoering aan, acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne en de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1213.

Andrey Anatolyevich KOZITSYN

(Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН)

Geboortedatum: 9.6.1960

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Andrey Anatolyevich Kozitsyn is een vooraanstaande Russische zakenman. Hij is medeoprichter en CEO van Ural Mining Metallurgical Company (UMMC/UGMK), een van de voornaamste Russische producenten van belangrijke grondstoffen (waaronder koper, zink, steenkool, goud en zilver). Hij is derhalve een vooraanstaand Russisch zakenman die actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

21.7.2022

1214.

Sergey Semyonovich SOBYANIN

(Сергей Семёнович СОБЯНИН)

Geboortedatum: 21.6.1958

Geboorteplaats: Nyaksimvol, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Sergei Semyonovich Sobyanine is burgemeester van Moskou en heeft nauwe banden met Vladimir Poetin. Van 2005 tot 2008 was hij hoofd van de presidentiële administratie, en van 2008 tot 2010 was hij vicepremier van Rusland in het tweede kabinet van Vladimir Poetin. Hij is lid van de Veiligheidsraad. Op 1 maart 2022 waarschuwde Sobyanine dat alle pogingen en oproepen van "provocateurs" tot straatprotesten in Moskou voorkomen zouden worden. Tijdens de politieke bijeenkomst van 18 maart 2022"voor een wereld zonder nazisme" sprak hij uitdrukkelijk zijn steun uit voor de "speciale militaire operatie" in Oekraïne. Derhalve verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1215.

Aleksey Vladimirovich DENISENKO

(Алексей Владимирович ДЕНИСЕНКО)

Geboortedatum: 9.6.1978

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Aleksey Vladimirovich Denisenko is lid van de regionale wetgevende vergadering van Chelyabinsk, lid van het presidium van de regionale politieke raad, voorzitter van de Commissie bouwbeleid en huisvesting en gemeentelijke diensten van de wetgevende vergadering, en hoofd van het departement voor interactie met publieke verenigingen en jeugdwerk van de regionale afdeling Chelyabinsk van “Verenigd Rusland”. Daarnaast is hij lid van de op het Kremlin afgestemde regeringspartij “Verenigd Rusland”, en rechtvaardigt, verdedigt en steunt hij openlijk het besluit van president Poetin om de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk als onafhankelijke staten te erkennen, evenals de speciale militaire operatie, die naar zijn zeggen een vredeshandhavingsoperatie is. Denisenko is verantwoordelijk voor het aanzetten tot haat tegen Oekraïne, het verspreiden van pro-Russische desinformatie en propaganda in de context van de oorlog, en het winnen van binnenlandse steun in Rusland voor de oorlog tegen Oekraïne. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1216.

Alexander Nikolaevich BELSKIY

(Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ)

Geboortedatum: 16.7.1975

Geboorteplaats: Leningrad, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Alexander Belskiy is sinds 29 september 2021 voorzitter van de wetgevende vergadering van Sint-Petersburg, als lid van de op het Kremlin afgestemde politieke partij “Verenigd Rusland”. De wetgevende vergadering is het hoogste en enige wetgevende orgaan met staatsmacht in Sint-Petersburg. Zij is opgericht en wordt gereglementeerd bij federale wet en werkt nauw samen met de gouverneur van Sint-Petersburg.

Als voorzitter van de wetgevende vergadering is Alexander Belskiy het hoogste lid ervan. Alexander Belskiy is bijgevolg een prominent politicus in Sint-Petersburg en daarbuiten. Eerder was Belskiy in de periode 2020-2021 plaatsvervangend gouverneur van Sint-Petersburg. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Alexander Belskiy werkt nog steeds met kinderen en tracht kinderen met regimegezinde inzichten te indoctrineren.

Alexander Belskiy maakt actief gebruik van een aantal socialemedia-accounts op de diensten Telegram en VKontakte, en publiceert artikelen in de partijmedia van “Verenigd Rusland”. Hij maakte herhaaldelijk van zijn socialemediaplatforms gebruik om de Russische oorlog tegen Oekraïne te rechtvaardigen en er steun voor te betuigen, en feliciteerde de Krim en Sebastopol met hun "hereniging" met Rusland.

Alexander Belskiy is verantwoordelijk voor het aanzetten tot haat tegen Oekraïne, het verspreiden van pro-Russische desinformatie en propaganda in de context van de oorlog, en het winnen van binnenlandse steun in Rusland voor de oorlog tegen Oekraïne. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1217.

Alexander Valentinovich ISHCHENKO

(Александр Валентинович ИЩЕНКО)

Geboortedatum: 9.3.1970

Geboorteplaats: Rostov aan de Don, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Alexander Ishchenko is sinds 2016 voorzitter van de wetgevende vergadering van de regio Rostov en secretaris van de regionale afdeling Rostov van de op Kremlin afgestemde regeringspartij “Verenigde Rusland”.

Alexander Ishchenko is zeer actief in jongerenorganisaties, zoals het Jongerenparlement van Rostov en de regionale politiek-militaire jongerenorganisatie "Youth Guard" ("Jonge Garde"). Als voorzitter van de wetgevende vergadering is hij een publiek figuur en verschijnt hij vaak op de plaatselijke en nationale televisie en nieuwsuitzendingen en op openbare evenementen.

In openbare interviews en in berichten op sociale media steunt Alexander Ishchenko het besluit van president Poetin om de separatistische Volksrepublieken Loehansk en Donetsk te erkennen, en promoot hij de propagandaboodschappen van het regime.

Gezien zijn politieke invloed is Alexander Ishchenko verantwoordelijk voor het aanzetten tot haat tegen Oekraïne, het verspreiden van pro-Russische desinformatie en propaganda in de context van de oorlog, en het winnen van binnenlandse steun in Rusland voor de oorlog tegen Oekraïne. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1218.

Mikhail Vladimirovich STRUK

(Михаил Владимирович СТРУК)

Geboortedatum: 26.10.1977

Geboorteplaats: Novy Rogachik, oblast Volgograd, voormalige USSR, nu de Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Mikhail Struk is sinds 2017 lid van de wetgevende vergadering van de oblast (regio) Volgograd. Mikhail Struk is lid van de op het Kremlin afgestemde regeringspartij “Verenigd Rusland”.

Op zijn account op het socialemediaplatform Vkontakte, dat Mikhail Struk als vicevoorzitter van de wetgevende vergadering van de oblast Volgograd aanhoudt, en in zijn verklaringen in een plaatselijke krant, heeft hij herhaaldelijk zijn steun voor de Russische invasie van Oekraïne uitgesproken en de Oekraïners van nazisme beschuldigd. Mikhail Struk spreekt zijn steun uit voor de Russische soldaten die in Oekraïne vechten.

Gezien zijn politieke invloed en zijn invloed als algemeen directeur van de pluimveehouderij ZAO Volzhskaya is Mikhail Struk verantwoordelijk voor het aanzetten tot haat tegen Oekraïne, het verspreiden van pro-Russische desinformatie en propaganda in de context van de oorlog, en het winnen van binnenlandse steun in Rusland voor de oorlog tegen Oekraïne. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1219.

Nikolay Nikolaevich ZABOLOTNEV

(Николай Николаевич ЗАБОЛОТНЕВ)

Geboortedatum: 30.1.1992

Geboorteplaats: Regio Chuy in het noorden van de Kirgizische Republiek

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Nikolay Zabolotnev is het hoofd van het regionaal uitvoerend comité van de regionale afdeling van Khanty-Mansiisk van de op het Kremlin afgestemde regeringspartij “Verenigd Rusland”.

Hij is tevens het voormalig hoofd van de jongerendoema (jongerenparlement) in Joegra, die samenwerkt met de jongerendoemas van de zelfverklaarde Volksrepubliek Loegansk (LPR) en Volksrepubliek Donetsk (DPR). Nikolay Zabolotnev woont regelmatig vergaderingen, fora en evenementen van de jongerendoema van Joegra bij. Hij stond op het podium voor een sketch toen hij op 1 april 2022 een regionaal liefdadigheidsconcert bijwoonde om geld in te zamelen voor steun aan de Russische humanitaire operaties in de Donbas.

Hij sprak op een regionale televisiezender herhaaldelijk zijn steun uit voor de "speciale operatie".

Nikolay Zabolotnev is zeer actief op sociale media en gebruikt dit platform om zijn steun uit te spreken voor Poetin en de operatie, om te benadrukken dat de bevolking van de DPR en de LPR achter Rusland staat, om beweringen over genocide in de regio Donbas te verspreiden en om te verklaren dat de Oekraïense strijdkrachten volledig moeten worden vernietigd.

Gezien zijn politieke invloed is Nikolay Zabolotnev verantwoordelijk voor het aanzetten tot haat tegen Oekraïne, het verspreiden van pro-Russische desinformatie en propaganda in de context van de oorlog, en het winnen van binnenlandse steun in Rusland voor de oorlog tegen Oekraïne. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1220.

Nikolay Timofeevich VELIKDAN

(Николай Тимофеевич ВЕЛИКДАНЬ)

Geboortedatum: 6.3.1956

Geboorteplaats: Sovetskoye Runo, district Ipatovski, kraj Stavropol, voormalige USSR (nu de Russiche Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Nikolay Velikdan is sinds 30 september 2021 voorzitter van de regionale doema van Stavropol. Hij is sinds 19 september 2021 lid van de regionale doema van Stavropol en eerste vicevoorzitter van de regering van de kraj Stavropol. Hij is lid van de op het Kremlin afgestemde regeringspartij “Verenigd Rusland” en lid van het presidium van de regionale politieke raad van de partij.

In zijn verklaringen op de Russische regionale nieuwswebsites Bez Formata en Stapravda heeft hij de invasie van Oekraïne publiekelijk gesteund en gepromoot door propaganda over de Russische invasie te verspreiden en een vertekend beeld van de situatie in Oekraïne te geven. Hij moedigt deelname aan de "speciale operatie" aan. Als een van de hoogste ambtenaren en voorzitter van de regionale doema van Stavropol heeft hij aanzienlijke invloed.

Gezien zijn politieke invloed is Nikolay Velikdan verantwoordelijk voor het aanzetten tot haat tegen Oekraïne, het verspreiden van pro-Russische desinformatie en propaganda in de context van de oorlog, en het winnen van binnenlandse steun in Rusland voor de oorlog tegen Oekraïne. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1221.

Dmitryi Vladimirovich KHOLIN

(Дмитрий Владимирович ХОЛИН)

Geboortedatum: 25.9.1977

Geboorteplaats: Koejbysjev, voormalige USSR (nu de Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Dmitryi Vladimirovich Kholin is lid van de provinciale doema van Samara, waar hij voorzitter is van het regelgevend comité. Van 2020 tot 2021 was hij hoofd van het uitvoerend comité van de regionale afdeling van Samara van de op het Kremlin afgestemde regeringspartij Verenigd Rusland. Hij is ook lid van de regionale afdeling van Samara van de pro-Russische openbare organisatie "Combat Brotherhood" (organisatie voor veteranen).

Via zijn socialemediakanalen en via openbare interviews en lezingen rechtvaardigt, verdedigt en steunt Dmitryi Kholin openlijk de Russische agressie tegen Oekraïne. Hij deelt openlijk dat hij een fervent voorstander is van president Poetin, wat leidt tot een patroon van systematische publieke aansporing ter ondersteuning van de Russische militaire operaties.

Dmitryi Kholin speelt met name een centrale rol bij de verspreiding van het pro-Russische verhaal onder jongeren en jonge cadetten van het leger. Dit maakt hem verantwoordelijk voor het verspreiden van pro-Russische propaganda en desinformatie over de oorlog tegen Oekraïne, en voor een actieve rol bij het werven van binnenlandse steun voor de Russische militaire campagne. Op basis van deze acties is Dmitryi Kholin verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1222.

Sergey Evgenievich TSIVILEV

(Сергей Евгеньевич ЦИВИЛЕВ)

Geboortedatum: 21.9.1961

Geboorteplaats: Zhdanov (Mariupol), voormalige USSR (nu Oekraïne)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Sergey Tsivilev is gouverneur van de regio Kemerovo en een bekende publieke figuur.

Via zijn publieke optreden rechtvaardigt, verdedigt en steunt Sergey Tsivilev openlijk de Russische agressie tegen Oekraïne. Hij deelt openlijk dat hij een fervent voorstander is van president Poetin, wat leidt tot een patroon van systematische publieke aansporing ter ondersteuning van de Russische militaire operaties.

Gezien zijn politieke invloed is Sergey Tsivilev verantwoordelijk voor het verspreiden van pro-Russische propaganda en desinformatie over de oorlog tegen Oekraïne, en voor een actieve rol bij het werven van binnenlandse steun voor de Russische militaire campagne. Sergey Tsivilev heeft openlijk zijn steun uitgesproken voor het besluit van de president van Rusland om de onafhankelijkheid van de zogenoemde Republieken Loegansk en Donetsk te erkennen. Op basis van deze acties is Sergey Tsivilev verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1223.

Roman Alexandrovich GOVOR

(Роман Александрович ГOBOP)

Geboortedatum: 22.11.1982

Geboorteplaats: Novokuznetsk, oblast Kemerovskaya, voormalige USSR (nu de Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Roman Govor is lid van de wetgevende vergadering van de regio Kemerovo – Kuzbas. Hij is lid van de op het Kremlin afgestemde regeringspartij “Verenigd Rusland”.

In zijn verklaringen op Rutube en zijn VKontakte-account spreekt Roman Govor publiekelijk zijn steun uit voor het besluit om Oekraïne binnen te vallen. Hij zet zich tevens actief voor de regimepropaganda in.

Gezien zijn politieke invloed is Roman Govor verantwoordelijk voor het aanzetten tot haat tegen Oekraïne, het verspreiden van pro-Russische desinformatie en propaganda in de context van de oorlog, en het winnen van binnenlandse steun in Rusland voor de oorlog tegen Oekraïne. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1224.

Roman Sergeevich CHUYKO

(Роман Сергеевич ЧУЙКО)

Geboortedatum: 12.5.1983

Geboorteplaats: Blagoveshchensk, voormalige USSR (nu de Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Roman Chuyko is hoofd van het regionaal uitvoerend comité van het Al-Russisch Volksfront en lid van de regionale wetgevende vergadering in de oblast Tuymen. Roman Chuyko is lid van de op het Kremlin afgestemde regeringspartij “Verenigd Rusland”.

Als hoofd van het regionaal uitvoerend comité in zijn regio spreekt Roman Chuyko herhaaldelijk zijn steun uit voor de Russische invasie van Oekraïne, verspreidt hij propagandaberichten en hekelt hij de Oekraïense autoriteiten als nazi's op socialemediaplatforms, regionale televisiezenders en websites van persbureaus.

Gezien zijn politieke invloed is Roman Chuyko verantwoordelijk voor het aanzetten tot haat tegen Oekraïne, het verspreiden van pro-Russische desinformatie en propaganda in de context van de oorlog, en het winnen van binnenlandse steun in Rusland voor de oorlog tegen Oekraïne. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1225.

Viktor Vladimirovich BABENKO

(Виктор Владимирович БАБЕНКО)

Geboortedatum: 14.10.1968

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Viktor Babenko is de voorzitter van de Sverdlovsk Regional Council of Supporters van de partij “Verenigd Rusland”. Hij is lid van de wetgevende vergadering van de regio Sverdlovsk en vicesecretaris van de regionale afdeling van Sverdlovsk van de partij “Verenigd Rusland”. Viktor Babenko is een belangrijke regionale politicus van de op het Kremlin afgestemde regeringspartij “Verenigd Rusland” in de oblast Sverdlovsk.

Sinds het begin van de Russische invasie in februari heeft Viktor Babenko op sociale media, in schriftelijke interviews en in toespraken tijdens lokale evenementen actief zijn steun uitgesproken voor de operatie. Hij moedigt de bevolking van Sverdlovsk aan de Russische "speciale operatie tegen nationalisme en fascisme" te steunen.

In de meeste van zijn foto's draagt hij een T-shirt met het "Z"-logo van de Russische invasie. Voorts heeft Viktor Babenko herhaaldelijk propaganda en valse verklaringen over de gebeurtenissen van de militaire operatie verspreid.

Gezien zijn politieke invloed is Viktor Babenko verantwoordelijk voor het aanzetten tot haat tegen Oekraïne, het verspreiden van pro-Russische desinformatie en propaganda in de context van de oorlog, en het winnen van binnenlandse steun in Rusland voor de oorlog tegen Oekraïne. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1226.

Yury Alexandrovich BURLACHKO

(Юрий Александрович БУРЛАЧКО)

Geboortedatum: 8.6.1961

Geboorteplaats: Omsk, voormalige USSR (nu de Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Yury Burlachko is sinds 2017 voorzitter van de wetgevende vergadering van de kraj (regio) Krasnodar en is het hoogstgeplaatste parlementslid in de wetgevende vergadering van de kraj Krasnodar. Yury Burlachko is lid van de op het Kremlin afgestemde regeringspartij Verenigd Rusland.

Yury Burlachko heeft Kremlin-propaganda over Oekraïne verspreid in een aantal interviews en heeft zijn steun uitgesproken voor de Russische invasie van Oekraïne. Hij heeft zijn volledige steun uitgesproken voor de inspanningen van de president om het "huidige Oekraïne te denazificeren". Voorts beweert Yury Burlachko een actieve rol te hebben gespeeld in het verkiezingsproces op de Krim in 2014. Hij heeft een aantal medailles en prijzen ontvangen, zoals de Gratitude of the President of the Russian Federation (2004, 2014, 2017), de medaille "voor de terugkeer van de Krim" (2014) en de medaille van de orde "voor verdiensten jegens het vaderland".

Gezien zijn politieke invloed is Yury Burlachko verantwoordelijk voor het aanzetten tot haat tegen Oekraïne, het verspreiden van pro-Russische desinformatie en propaganda in de context van de oorlog, en het winnen van binnenlandse steun in Rusland voor de oorlog tegen Oekraïne.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Hij profiteert eveneens van de Russische beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

21.7.2022

1227.

Yury Zimelevich KAMALTYNOV

(Юрий Зимелевич КАМАЛТЫНОВ)

Geboortedatum: 11.3.1957

Geboorteplaats: Kazan, Republiek Tatarstan, voormalige USSR (nu de Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Yury Kamaltynov is de vicevoorzitter van de Staatsraad van de Republiek Tatarstan. Voordien was hij vicepremier van de Republiek Tatarstan en gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president van de Republiek Tatarstan in de Staatsraad van de Republiek Tatarstan. Yury Kamaltynov is lid van de op het Kremlin afgestemde regeringspartij “Verenigd Rusland”.

In zijn verklaringen op lokale en regionale mediaplatforms steunde en promootte Yury Kamaltynov publiekelijk het besluit om Oekraïne binnen te vallen.

Gezien zijn politieke invloed is Yury Kamaltynov verantwoordelijk voor het aanzetten tot haat tegen Oekraïne, het verspreiden van pro-Russische desinformatie en propaganda in de context van de oorlog, en het winnen van binnenlandse steun in Rusland voor de oorlog tegen Oekraïne. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

21.7.2022

1228.

Sergey Vitalyevich BEZRUKOV

(Сергей Витальевич БЕЗРУКОВ)

Geboortedatum: 18.10.1973

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Sergey Bezrukov is een Russische acteur en politicus. Hij is één van de bekende gezichten van de partij “Verenigd Rusland” en voorzitter van het project “Cultuur van het kleine thuisland” van “Verenigd Rusland”. Hij verspreidde Russische propaganda ter ondersteuning van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Hij steunde de Russische invasie van Oekraïne tijdens optredens voor Russische soldaten die aan de oorlog deelnamen, en voor kinderen uit de separatistische zogenoemde Volksrepublieken in de regio Donbas. Voorts sprak hij openlijk zijn steun uit voor de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol door de Russische Federatie.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1229.

Vladimir Lvovich MASHKOV

(Владимир Львович МАШКОВ)

Geboortedatum: 27.11.1963

Geboorteplaats: Toela, Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Vladimir Mashkov is een Russische acteur, regisseur en scenarioschrijver die actief steun heeft verleend aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Hij sprak officieel zijn steun uit voor de kandidatuur van Vladimir Poetin voor herverkiezing in 2018 en fungeerde als zijn verkiezingsvertegenwoordiger. Hij werd voorgedragen voor benoeming tot lid van de presidentiële Raad voor Cultuur en Kunst.Hij steunde ook de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol en de erkenning door Rusland van de zogenoemde separatistische Volksrepublieken in de Donbas.

Hij trad op tijdens de propagandabijeenkomst ter ondersteuning van de illegale annexatie van de Krim en de oorlog tegen Oekraïne, die op 18 maart 2022 plaatsvond in het Loezjniki-stadion in Moskou. Bovendien heeft hij op de gevel van het Oleg Tabakov-theater in Moskou het militaire symbool "Z" laten aanbrengen, dat als Russische propaganda wordt gebruikt om de Russische invasie van Oekraïne te promoten.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022”

Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

“102.

AVLITA Stevedoring Company

Adres: Prymorska Street 2h, Sebastopol, Krim, Oekraïne

AVLITA Stevedoring Company verleent diensten in verband met het laden van graan op schepen in de haven van Sebastopol op de Krim, die illegaal door Rusland is geannexeerd. Uit talrijke meldingen blijkt dat dit bedrijf betrokken is bij het laden van schepen met graan dat gestolen is van de landbouwers en de Oekraïense overheid op door Rusland bezet Oekraïens grondgebied, of dat Oekraïense landbouwers onder dwang hebben moeten verkopen. Avlita is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

103.

Nightwolves MC

(Моторклуб „Ночные Волки“)

Adres: Nizhniye Mnevniki, 110, Bike Centre, Moskou, Russische Federatie

Soort entiteit: Motorclub

Plaats van registratie: Russische Federatie

Registratiedatum: 1989

Nightwolves MC is een nationalistische motorclub die in 1989 in Moskou is opgericht en wereldwijd ongeveer 45 afdelingen telt, waaronder afdelingen in vele lidstaten van de Europese Unie. De Nightwolves MC is actief betrokken bij de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door publiekelijk zijn steun uit te spreken voor de annexatie van de Krim in 2014 en de oorlog tegen Oekraïne in 2022, door actief anti-Oekraïense en pro-Russische propaganda te verspreiden en door te vechten met of steun te verlenen aan pro-Russische groeperingen in Oekraïne na de annexatie van de Krim en na de aanvang van de Russische oorlog tegen Oekraïne in 2022. Deze motorclub is een belangrijke medestander van de Russische regering, schaart zich actief achter de Russische staatspropaganda in Rusland, alsook in Europa en de Westelijke Balkan, ontzegt Oekraïne publiekelijk het recht op een eigen staat, roept op tot "denazificatie" en "de-Oekraïnisering" van het land en propageert het idee dat Oekraïne integraal deel moet uitmaken van Rusland.

Nightwolves MC heeft ook nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin en de Russische regering en heeft tussen 2013 en 2015 overheidsfinanciering gekregen van het Kremlin. De Nightwolves zijn derhalve een entiteit die of een lichaam dat materiële steun verleent aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Nightwolves MC is voorts een entiteit die verantwoordelijk is voor, steun verleent aan of uitvoering geeft aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

104.

Fonds voor publieksdiplomatie Alexander Gorchakov

(Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова)

Adres: 10/1 Yakovoapostolsky pereulok, Moskou 105064, Russische Federatie

Soort entiteit: Non-Gouvernementele Organisatie

Plaats van registratie: Moskou

Registratiedatum: februari 2010

Registratienummer: 1107799026752

Het Fonds voor publieksdiplomatie Alexander Gorchakov is in 2010 opgericht door de Russische president Dmitry Medvedev. Het Fonds is opgericht door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, en de minister van Buitenlandse Zaken is het hoofd van de raad van bestuur. Het ministerie financiert de werkzaamheden van het Gorchakov-fonds, dat op zijn beurt financiering verstrekt aan denktanks en door de regering georganiseerde niet-gouvernementele organisaties (GONGO's).

Het Gorchakov-fonds is opgezet om Russische landgenoten in de landen van de voormalige Sovjet-Unie te ondersteunen en aldus gestalte te geven aan de ideologische doelstellingen van het Kremlin. De door het Gorchakov-fonds georganiseerde projecten zijn belangrijke instrumenten om het Russische discours inzake buitenlands beleid te concretiseren. In 2015 heeft de Oekraïense regering het bureau van het Gorkachov-fonds voor publieksdiplomatie in Kiev gesloten wegens propaganda tegen de Oekraïense staat.

Derhalve heeft het Gorkachov-fonds voor publieksdiplomatie actief steun verleend aan en profijt getrokken van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

21.7.2022

105.

Het Federaal Agentschap voor het Gemenebest van de Onafhankelijke Staten, Landgenoten in het Buitenland en Internationale Humanitaire Samenwerking (Rossotrudnichestvo)

(Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

Adres van het hoofdkwartier: Russische Federatie, 119019, Moskou, Vozdvizhenka Str. 18/9

Telefoonnummer: +7 (495) 690-12-45

Email: rossotr@rs.gov.ru

Website : https://rs.gov.ru

Soort entiteit: Russisch federaal overheidsagentschap

Plaats van registratie: Russische Federatie, 119019, Moskou, Vozdvizhenka Str. 18/9

Registratiedatum: 6.9.2008

Het Federaal Agentschap voor het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, Landgenoten in het Buitenland en Internationale Humanitaire Samenwerking (Rossotrudnichestvo) is een federaal uitvoerend orgaan dat belast is met het verlenen van overheidsdiensten en het beheer van staatseigendommen ter ondersteuning en ontwikkeling van de internationale betrekkingen tussen de Russische Federatie en de lidstaten van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten en andere derde landen.

Het is het belangrijkste overheidsagentschap voor de soft power en de hybride invloed van het Kremlin op het terrein, met inbegrip van het bevorderen van het zogeheten "Russkiy Mir"-concept. Het treedt al vele jaren op als overkoepelende organisatie voor een netwerk van Russische onderdanen en agenten die de publieke opinie beïnvloeden, en financiert diverse projecten op het gebied van publieksdiplomatie en propaganda, consolideert de activiteiten van pro-Russische spelers en verspreidt de narratieven van het Kremlin, waaronder historisch revisionisme.

Rossotrudnichestvo organiseert actief internationale evenementen die tot doel hebben de stelling dat de bezette Oekraïense gebieden Russisch zijn, in ruimere kring van de publieke opinie als een vaste overtuiging ingang te doen vinden. Het hoofd en het plaatsvervangend hoofd van Rossotrudnichestvo hebben ondubbelzinnig hun steun uitgesproken voor de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Rossotrudnichestvo is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen. Voorts is deze organisatie verantwoordelijk voor het verlenen van materiële en financiële steun aan en profiteert zij van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

21.7.2022

106.

Stichting Russkiy Mir

(Фонд "Русский мир")

Adres: 119285 Mosfilmovskaya Str. 40A, Moskou, Russische Federatie

Telefoonnummer: +7 (495) 981-5680

Email: info@russkiymir.ru

Website: https://russkiymir.ru

Soort entiteit: Russisch federaal overheidsagentschap

Registratiedatum: 31.8.2007

De stichting "Russkiy Mir" is opgericht door de regering van de Russische Federatie, die haar financiert. Zij wordt door de Russische Federatie gebruikt om haar belangen te behartigen in de landen van de voormalige Sovjet-Unie.

Het officiële mandaat van deze stichting bestaat erin de Russische taal en cultuur wereldwijd te promoten, maar het Kremlin, dat er in de landen van de voormalige Sovjet-Unie nadrukkelijk een Russocentrische agenda op nahoudt, waarbij de legitimiteit van Oekraïne als soevereine natie wordt verworpen en de unificatie met Rusland wordt bepleit, gebruikt deze stichting als een belangrijke hefboom.

De stichting Russkiy Mir verspreidt pro-Kremlin en anti-Oekraïense propaganda en rechtvaardigt de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne. In haar officiële publicaties steunt zij de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol en de erkenning door de Russische Federatie van de zogeheten "Volksrepublieken" van de separatisten in de regio Donbas.

Derhalve is zij verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Zij trekt ook profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

21.7.2022

107.

Vennootschap op aandelen onderzoeks- en productievereniging “Kvant”

(Акционерное общество Научно-производственное объединение "Квант")

Adres: Bolshaya Sankt-Peterburgskaya Str. 73, 173000 Veliky Novgorod, Russische Federatie

Telefoonnummer: (8162) 681303

Email: ok@kvant-vn.ru

De vennootschap op aandelen “Kvant” is een Russisch bedrijf dat actief is in de militaire sector en elektronische systemen voor oorlogvoering produceert voor de Russische strijdkrachten.

KVANT heeft het elektronische systeem voor oorlogvoering Krasucha-4 mede ontworpen en vervaardigd, en heeft de apparatuur voor het systeem voor elektronische oorlogsvoering Rtut-BM vervaardigd. De elektronische systemen voor oorlogvoering Krasucha 4 en Rtut-BM werden door de strijdkrachten van de Russische Federatie ingezet tijdens de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is KVANT verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. KVANT verleent tevens materiële steun aan, en trekt profijt van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

21.7.2022

108.

Sberbank

(Сбербанк)

Adres: 19 Vavilova St., 117997 Moskou, Russische Federatie

Soort entiteit: Openbare publiek-private vennootschap op aandelen

Plaats van registratie: 19 Vavilova St., 117997 Moskou, Russische Federatie

Registratiedatum: 22.3.1991

Registratienummer: 1027700132195

Sberbank is een grote financiële instelling in Rusland. De Russische Centrale Bank is de meerderheidsaandeelhouder van Sberbank. De CEO van de bank was van 2000 tot 2007 de minister van Economische Zaken en Handel van Rusland onder president Poetin, en de voorzitter van de raad van toezicht van de bank is de Russische minister van Financiën. Als grootste bank in Rusland (goed voor ongeveer een kwart van de totale Russische bankactiva en een derde van het bankkapitaal), die grotendeels in handen is van de Russische overheid, genereert Sberbank bovendien belangrijke inkomsten voor de Russische overheid. Sberbank is derhalve een entiteit of lichaam die of dat financiële steun verleent aan en profiteert van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne, en is tevens een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

21.7.2022

109.

Concern FORSS

(Группа компаний ФОРСС)

Adres: Magnitogorskaya street 51, lit. E, 195027, St. Petersburg, Russische Federatie

Telefoonnummer: (+7812) 605-00-78

Website: http://www.forss.ru/eng

Email: info@forss-marine.ru

FORSS is een Russisch bedrijf dat ingenieursdiensten verleent aan de scheepsbouwsector. Het voert opdrachten uit voor rekening van de regering van de Russische Federatie.

FORSS heeft deelgenomen aan de ontwikkeling van het project "Vasily Bykov" voor de Zwarte-Zeevloot. Dit “project 22 160 ” behelst de bouw van patrouilleschepen door de scheepswerf van Zelenodolsk, die door de Russische marine zijn gebruikt tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Derhalve is FORSS verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnden of bedreigden. FORSS verleende tevens materiële steun aan, en trok profijt van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

21.7.2022

110.

Pan-Russische “Jong Leger” - militaire patriottische en sociale beweging

(Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»)

ook bekend als Yunarmiya

(Юнармия)

Adres: 1st Krasnokursantskiy passage, 1/4, Building 1, Moskou, Russische Federatie, 111033

Telefoonnummer: +7 (495) 106-75-75

Website: https://yunarmy.ru/

Email: info@yunarmy.ru

De Pan-Russische “Jong Leger” - militaire patriottische en sociale beweging (Yunarmiya) is een Russische paramilitaire organisatie. De Yunarmiya en haar leden steunen de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en verspreiden de Russische propaganda over de oorlog. Yunarmiya maakt gebruik van het militaire symbool “Z”, dat door Russische propaganda is gebruikt om de Russische invasie in Oekraïne te promoten.

Met de steun van de ministeries van Defensie en Onderwijs van de Russische Federatie organiseerde de Yunarmiya een campagne waarbij schoolkinderen werd gevraagd brieven te schrijven naar de Russische soldaten die deelnemen aan de Russische invasie van Oekraïne. Voorts heeft zij geschenken verzameld voor de troepen in deze oorlog. Zij organiseert ook zomerkampen voor kinderen op het grondgebied van het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim.

Daarom is zij verantwoordelijk voor, of verleent zij steun of geeft zij uitvoering aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022”


Top