EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0882

Besluit (GBVB) 2022/882 van de Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

ST/8658/2022/INIT

PB L 153 van 3.6.2022, p. 88–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/882/oj

3.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 153/88


BESLUIT (GBVB) 2022/882 VAN DE RAAD

van 3 juni 2022

tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 15 oktober 2012 Besluit 2012/642/GBVB (1) vastgesteld betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus.

(2)

Op 24 februari 2022 heeft de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aangekondigd en zijn Russische strijdkrachten begonnen met een aanval op Oekraïne, onder meer vanuit het grondgebied van Belarus. Die aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(3)

De Raad heeft op 2 maart 2022 Besluit (GBVB) 2022/356 (2) vastgesteld, waarbij de titel van Besluit 2012/642/GBVB werd gewijzigd en verdere beperkende maatregelen werden ingesteld in antwoord op de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne.

(4)

In zijn conclusies van 24 maart 2022 heeft de Europese Raad verklaard dat de Unie bereid blijft snel verdere gecoördineerde, zware sancties op te leggen aan Rusland en Belarus om de Russische mogelijkheden om de agressieoorlog voort te zetten op effectieve wijze te dwarsbomen.

(5)

Gezien de ernst van de situatie is het passend de lijst van Belarussische kredietinstellingen en hun Belarussische dochterondernemingen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen met betrekking tot het verlenen van gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer uit te breiden. Ook is het passend de lijst van entiteiten die onderworpen zijn aan beperkingen met betrekking tot vergunningen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en van goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Belarus of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, uit te breiden.

(6)

Besluit 2012/642/GBVB moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2012/642/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2 sexvicies wordt vervangen door:

“Artikel 2 sexvicies

1.   Het is verboden gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer, die worden gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens, te verlenen aan de in bijlage V genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of aan in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage V vermelde entiteit.

2.   Voor elke in bijlage V bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam is het verbod van lid 1 van toepassing vanaf de voor hen in die bijlage vermelde datum. Het verbod is vanaf diezelfde datum van toepassing op in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage V vermelde entiteit.”.

2)

De bijlagen II en V bij Besluit 2012/642/GBVB worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

C. COLONNA


(1)  Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus (PB L 285 van 17.10.2012, blz. 1). Nu getiteld Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne.

(2)  Besluit (GBVB) 2022/356 van de Raad van 2 maart 2022 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus (PB L 67 van 2.3.2022, blz. 103).


BIJLAGE

1)

Bijlage II bij Besluit 2012/642/GBVB wordt vervangen door:

“BIJLAGE II

LIJST VAN IN ARTIKEL 2 QUINQUIES BEDOELDE RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN

Ministerie van Defensie van Belarus

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT — Control Systems — Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding JSC

AGAT — Electromechanical Plant OJSC

AGAT — SYSTEM

ATE — Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT — New Technologies

Departement Binnenlandse Zaken van het Uitvoerend Comité van de oblast Gomel

Binnenlandse troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Republiek Belarus

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Staatsagentschap voor de militaire industrie van de Republiek Belarus

Comité voor de Staatsveiligheid van de Republiek Belarus

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC.

2)

Bijlage V bij Besluit 2012/642/GBVB wordt vervangen door:

“BIJLAGE V

LIJST VAN IN ARTIKEL 2 SEXVICIES BEDOELDE RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN

Naam van de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam

Datum van toepassing

Belagroprombank

20 maart 2022

Bank Dabrabyt

20 maart 2022

Ontwikkelingsbank van de Republiek Belarus

20 maart 2022

Belinvestbank (Belarussische Bank voor Ontwikkeling en Wederopbouw)

14 juni 2022


Top