EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0627

Besluit (GBVB) 2022/627 van de Raad van 13 april 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

ST/8101/2022/INIT

OJ L 116, 13.4.2022, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/627/oj

13.4.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 116/6


BESLUIT (GBVB) 2022/627 VAN DE RAAD

van 13 april 2022

tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 17 maart 2014 Besluit 2014/145/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

Op 21 februari 2022 ondertekende de president van de Russische Federatie een decreet waarin de “onafhankelijkheid en soevereiniteit” van de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk van Oekraïne werden erkend en gaf hij de Russische strijdkrachten de opdracht die gebieden binnen te trekken.

(3)

Op 24 februari 2022 kondigde de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aan, waarna de Russische strijdkrachten een aanval begonnen op Oekraïne.

(4)

Met zijn illegale militaire acties schendt Rusland op grove wijze de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsook het internationaal recht en de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties.

(5)

Gezien de humanitaire crisis als gevolg van de niet-uitgelokte inval in Oekraïne door de strijdkrachten van de Russische Federatie, is de Raad van oordeel dat, in overeenstemming met het internationaal humanitair recht, principieel humanitair optreden door onpartijdige humanitaire actoren voor de leniging van de humanitaire noden van de Oekraïense burgerbevolking, moet worden voortgezet.

(6)

De Raad is derhalve van oordeel dat bepaalde organisaties en agentschappen die optreden als humanitaire partners van de Unie, vrijgesteld moeten worden van het verbod om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen van op de lijst opgenomen personen, entiteiten en lichamen, voor uitsluitend humanitaire doeleinden in Oekraïne.

(7)

Daarnaast is de Raad van oordeel dat een afwijkingsmechanisme voor uitsluitend humanitaire doeleinden in Oekraïne ingesteld moet worden met betrekking tot de bevriezing van de vermogensbestanddelen van, en met betrekking tot de beperkingen op het beschikbaar stellen van tegoeden en economische middelen voor, op de lijst opgenomen personen, entiteiten en lichamen.

(8)

Besluit 2014/145/GBVB moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 2 van Besluit 2014/145/GBVB worden de volgende leden toegevoegd:

“11.   De verbodsbepaling in lid 2 geldt niet voor organisaties en agentschappen die op basis van een pijleranalyse door de Unie worden beoordeeld en waarmee de Unie een kaderovereenkomst inzake financieel partnerschap heeft ondertekend op basis waarvan die organisaties en agentschappen optreden als humanitaire partners van de Unie, op voorwaarde dat de in lid 2 bedoelde tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor uitsluitend humanitaire doeleinden in Oekraïne.

12.   In gevallen die niet onder lid 11 vallen en in afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat onder de algemene of specifieke voorwaarden die zij passend achten, specifieke of algemene toestemmingen verlenen om bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen vrij te geven of om bepaalde tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat die tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor uitsluitend humanitaire doeleinden in Oekraïne.

Indien de bevoegde autoriteit binnen vijf werkdagen na ontvangst van een verzoek om toestemming geen negatief besluit heeft genomen, geen verzoek om informatie heeft ingediend of niet heeft laten weten dat ze meer tijd nodig heeft, wordt de toestemming geacht te zijn verleend.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na het verlenen van de toestemming in kennis van elke uit hoofde van dit lid verleende toestemming.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 13 april 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).


Top