EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0582

Besluit (GBVB) 2022/582 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

ST/7875/2022/INIT

PB L 110 van 8.4.2022, p. 55–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/582/oj

8.4.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 110/55


BESLUIT (GBVB) 2022/582 VAN DE RAAD

van 8 april 2022

tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien de voorstellen van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Besluit 2014/145/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

Op 24 februari 2022 kondigde de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aan, waarna de Russische strijdkrachten een aanval begonnen op Oekraïne. Die aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(4)

In zijn conclusies van 24 februari 2022 veroordeelde de Europese Raad in de krachtigste bewoordingen de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne. De onwettige militaire acties van Rusland vormen een flagrante schending van het internationaal recht en van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, en ondermijnen de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit. De Europese Raad kwam, in nauwe coördinatie met de partners en bondgenoten van de Unie, verdere beperkende maatregelen overeen die enorme en zware gevolgen zullen hebben voor Rusland.

(5)

Op 25 februari 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/329 (2) vastgesteld, waarin de criteria voor aanwijzing werden gewijzigd zodat er ook personen en entiteiten kunnen worden opgenomen die steun verlenen aan of profiteren van de regering van de Russische Federatie alsmede personen en entiteiten die een belangrijke inkomstenbron voor de regering van de Russische Federatie vormen, en natuurlijke personen of rechtspersonen die geassocieerd zijn met op de lijst geplaatste personen of entiteiten.

(6)

In zijn conclusies van 24 maart 2022 stelt de Europese Raad dat de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne een grove schending van het internationaal recht vormt en tot enorm veel dodelijke slachtoffers en gewonden onder de burgerbevolking leidt, en dat de Unie bereid blijft om mazen te dichten, daadwerkelijke en mogelijke omzeiling van de reeds vastgestelde beperkende maatregelen aan te pakken alsmede snel verdere gecoördineerde zware sancties op te leggen aan Rusland en Belarus om de Russische mogelijkheden om de agressie voort te zetten op effectieve wijze te dwarsbomen.

(7)

Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat beperkende maatregelen op moet worden gelegd aan vooraanstaande zakenlieden in economische sectoren die een belangrijke inkomstenbron vormen voor, en aan personen die steun verlenen aan, of profiteren van, de regering van de Russische Federatie en aan met die personen verbonden natuurlijke personen, met inbegrip van familieleden die hier onterecht voordeel bij hebben.

(8)

De Raad is tevens van oordeel dat de ministers en leden van de “Volksraad” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk” en “Volksrepubliek Loehansk” aan beperkende maatregelen moeten worden onderworpen.

(9)

Voorts is de Raad van oordeel dat bedrijven die de regering van de Russische Federatie materieel of financieel steunen of ervan profiteren, of die materiële of financiële steun hebben verleend voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd, aan beperkende maatregelen onderworpen moeten worden.

(10)

Dientengevolge moeten 216 personen en 18 entiteiten worden toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(11)

De Raad is van oordeel dat er een afwijkingsmechanisme voor diplomatieke missies moet worden ingevoerd met betrekking tot de bevriezing van tegoeden en het verbod om tegoeden en economische middelen ter beschikking te stellen van aangewezen personen en entiteiten.

(12)

De Raad is van oordeel dat voor bepaalde verrichtingen een afwijkingsmechanisme moet worden ingevoerd dat van toepassing is op bepaalde in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB vermelde entiteiten.

(13)

Besluit 2014/145/GBVB moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/145/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 3 wordt vervangen door:

“3.   De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan, onder voorwaarden die zij passend acht, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, nadat zij heeft vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)

noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage genoemde personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het loutere houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d)

noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteit, ten minste twee weken voor zij de toestemming geeft, de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie in kennis heeft gesteld van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven, of

e)

moeten worden gestort op of betaald van een rekening die toebehoort aan of aangehouden wordt door een diplomatieke missie, consulaire post of internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationaal recht, voor zover dergelijke betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke missie, consulaire post of internationale organisatie.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.”;

b)

lid 8 wordt vervangen door:

“8.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die de bevoegde autoriteiten passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder de nummers 53, 54 en 55 onder de rubriek “Entiteiten” van de bijlage vermelde entiteiten, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteiten, nadat zij hebben vastgesteld dat die tegoeden of economische middelen nodig zijn om uiterlijk op 24 augustus 2022 met die entiteiten gesloten verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten, met inbegrip van overeenkomstige bancaire betrekkingen, die vóór 23 februari 2022 met die entiteiten zijn gesloten, te beëindigen.”;

c)

de volgende leden worden toegevoegd:

“9.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die de bevoegde autoriteiten passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder de nummers 79, 80, 81 en 82 onder de rubriek “Entiteiten” van de bijlage vermelde entiteiten, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteiten, nadat zij hebben vastgesteld dat die tegoeden of economische middelen nodig zijn om uiterlijk op 9 oktober 2022 met die entiteiten gesloten verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten, met inbegrip van overeenkomstige bancaire betrekkingen, die vóór 8 april 2022 met die entiteiten zijn gesloten, te beëindigen.

10.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan een in de bijlage vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, indien zij hebben vastgesteld dat:

a)

de tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de verkoop en overdracht vóór 9 oktober 2022 van eigendomsrechten in een in de Unie gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam, indien die eigendomsrechten direct of indirect eigendom zijn van een in de bijlage vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, en

b)

de opbrengst van dergelijke verkoop en overdracht bevroren blijft.”.

2)

De bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 april 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).

(2)  Besluit (GBVB) 2022/329 van de Raad van 25 februari 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 50 van 25.2.2022, blz. 1).


BIJLAGE

De volgende personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB:

Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“894.

Alexey Yevgenevich FILATOV

(Алексей Евгеньевич ФИЛАТОВ)

Geboortedatum: 12.2.1983

Functie: hoofd van het directoraat grensoverschrijdende samenwerking van de Russische presidentiële administratie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Alexey Filatov is het hoofd van het directoraat grensoverschrijdende samenwerking van de Russische presidentiële administratie. Hij is een hoge ambtenaar van het Kremlin die verantwoordelijk is voor de coördinatie van het agressieve beleid van het Kremlin, met inbegrip van kwaadwillige beïnvloedingsactiviteiten, ten aanzien van Oekraïne en de bezette regio's Donetsk en Loehansk.

Als hoofd van het directoraat grensoverschrijdende samenwerking van de Russische presidentiële administratie is Filatov rechtstreeks betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het door het Kremlin gestuurde beleid voor de afscheiding van de regio's Donetsk en Loehansk van Oekraïne.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het actief steunen of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

8.4.2022

895.

Igor Venediktovich MASLOV

(Игорь Венедиктович МАСЛОВ)

Geboortedatum: 18.10.1960

Geboorteplaats: Sint-Petersburg, Russische Federatie

Functie: ambtenaar van de Russische presidentiële administratie behorend tot de Russische buitenlandse inlichtingendienst (SVR)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Igor Maslov is een ambtenaar van de Russische presidentiële administratie met lange staat van dienst en een achtergrond bij de Russische buitenlandse inlichtingendienst (SVR), die verantwoordelijk is voor het subversieve beleid en de subversieve activiteiten van het Kremlin ten aanzien van het zogenaamde "nabije buitenland" (grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie). Het is bekend dat hij president Vladimir Poetin adviseert over Oekraïne, Moldavië en Zuid-Ossetië en wordt genoemd als lid van een groep mensen die president Poetin adviseert met betrekking tot Oekraïne.

Als hoofd van het directoraat interregionale en culturele banden met het buitenland van de Russische presidentiële administratie feliciteerde Maslov leden van de strijdkrachten voor speciale operaties van het ministerie van Defensie, die een sleutelrol speelden bij de illegale annexatie van het schiereiland de Krim.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het actief steunen of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

8.4.2022

896.

Viatcheslav Moshe KANTOR

(Вячеслав Моше КАНТОР)

(alias Viatcheslav Vladimirovich KANTOR)

(alias Вячеслав Владимирович КАНТОР)

Geboortedatum: 8.9.1953

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Functie: grote aandeelhouder van de beursgenoteerde Acron Group, een van de grootste producenten van meststoffen van Rusland

Nationaliteit: Russisch, Israëlisch en Brits

Geslacht: mannelijk

Viatcheslav Moshe Kantor is een Russische oligarch die een grote aandeelhouder is van de beursgenoteerde Acron Group, een van de grootste producenten van meststoffen van Rusland. Hij heeft nauwe banden met president Poetin. Deze connectie met de Russische president heeft hem geholpen zijn aanzienlijke rijkdom in stand te houden. Hij heeft herhaaldelijk openlijk zijn steun en vriendschap uitgesproken voor Vladimir Poetin en staat op goede voet met het Kremlin.

Hij profiteert derhalve van de Russische beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de illegale annexatie van het schiereiland de Krim door de Russische Federatie en de destabilisatie van Oekraïne. Hij is ook een van de vooraanstaande Russische zakenmensen die betrokken zijn bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de illegale annexatie van het schiereiland de Krim door de Russische Federatie en de destabilisatie van Oekraïne.

8.4.2022

897.

Aleksei Viktorovich PIMANOV

(Алексей Викторович ПИМАНОВ)

(alias Alexey Viktorovich PIMANOV; Alexei PIMANOV; Aleksey PIMANOV)

Geboortedatum: 9.2.1962

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Functie: directeur-generaal van het beheersorgaan "Creative Association Red Star"; hoofd van de mediaonderneming Krasnaya Zvezda, eigendom van het Russische ministerie van Defensie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Aleksei Pimanov is een propagandist en hoofd van de mediaonderneming Krasnaya Zvezda, die eigendom is van het Russische ministerie van Defensie. De minister van Defensie, Sergey Shoygu, heeft Pimanov persoonlijk verzocht Krasnaya Zvezda te leiden. De mediaonderneming is opgericht bij decreet van de Russische minister van Defensie en heeft de controle over de federale televisiezender Zvezda.

Net als alle andere door het Kremlin gecontroleerde mediakanalen verspreidt Zvezda regelmatig desinformatie over de aanhoudende niet-uitgelokte militaire agressie door Rusland tegen Oekraïne, ondermijnt het de territoriale integriteit en de soevereiniteit van Oekraïne en verleent het cruciale mediasteun aan de gewelddadige agressie van Rusland. Als lid van de mediaraad van de Russische Geografische Maatschappij onderhoudt Pimanov nauwe contacten met hoge functionarissen van het Kremlin, zoals Alexey Gromov, Dmitry Peskov en Sergey Shoygu.

In 2017 regisseerde en produceerde Pimanov de propagandafilm "Krym", die de illegale annexatie van het schiereiland de Krim door de Russische Federatie rechtvaardigt en verheerlijkt.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

8.4.2022

898.

Igor Yurievich KOROTCHENKO

(Игорь Юрьевич КОРОТЧЕНКО)

Geboortedatum: 15.2.1960

Geboorteplaats: Riga, Letland

Functie: voorzitter van de Openbare Raad onder het ministerie van Defensie van de Russische Federatie; hoofdredacteur van het nationale defensietijdschrift; directeur van het Centrum voor analyse van de wereldwapenhandel; militair deskundige. Militaire rang: reservekolonel.

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Igor Korotchenko, voorzitter van de Openbare Raad onder het ministerie van Defensie van de Russische Federatie, levert als deskundige op het gebied van defensie en buitenlands beleid regelmatig bijdragen aan de belangrijkste Russische propaganda-tv-shows. Igor Korotchenko staat bekend om zijn agressieve en minachtende verklaringen ten aanzien van de territoriale integriteit van Oekraïne en stuurt aan op militaire confrontatie op tussen de Russische Federatie en het Westen, met inbegrip van Oekraïne. Op zijn socialemediaplatforms of in zijn tv-shows pleit hij voor de "denazificatie" en demilitarisering van Oekraïne, alsook voor het verenigen van Oekraïne met Rusland ("zijn historische broederunie"), waarbij hij stelt dat Oekraïne deel uitmaakt van de grote "Russische wereld".

In een op 24 februari 2022 gepubliceerd artikel heeft Igor Korotchenko gezegd dat het de taak van Rusland is Oekraïne te demilitariseren, en legt hij uit dat Oekraïne een bedreiging vormt voor zijn eigen bevolking en de Russische Federatie alsmede voor de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de Oekraïense oblasten Donetsk en Loehansk. Volgens Igor Korotchenko is de operatie erop gericht het Oekraïense leger de mogelijkheid op gecentraliseerde commandovoering en controle over zijn troepen te ontnemen, het Oekraïense netwerk van militaire vliegvelden uit te schakelen en luchtverdedigingsposities en operationele tactische raketten te vernietigen.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

8.4.2022

899.

Vladimir Nikolayevich SUNGORKIN

(Владимир Николаевич СУНГОРКИН)

Geboortedatum: 16.6.1954

Geboorteplaats: Khabarovsk, Russische Federatie

Functie: directeur-generaal en hoofdredacteur van Komsomolskaya Pravda; lid van openbare raden van het ministerie van Defensie van de Russische Federatie, het ministerie van Noodsituaties van de Russische Federatie en het ministerie van Vervoer van de Russische Federatie. In de massamediaraad van de regering van de Russische Federatie behandelt Sungorkin kwesties in verband met de toekenning van regeringsprijzen.

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Vladimir Sungorkin is directeur-generaal en hoofdredacteur van Komsomolskaya Pravda. Hij is een van de belangrijkste actoren op het gebied van buitenlandse informatiemanipulatie en inmenging en propagandisten die vaak spreekt over Oekraïne, waarbij hij onjuiste informatie creëert en feiten manipuleert.

Vladimir Sungorkin verspreidt en legitimeert agressieve anti-Oekraïense en antiwesterse propaganda van het regime van Poetin onder rechtstreeks gezag van het Kremlin in een van de populairste mediakanalen van Rusland. De krant Komsomolskaya Pravda is ook door president Vladimir Poetin als zijn favoriete krant genoemd.

Vladimir Sungorkin is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

8.4.2022

900.

Oleg Borisovich DOBRODEEV

(Олег Борисович ДОБРОДЕЕВ)

Geboortedatum: 28.10.1959

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Functie: directeur-generaal van de televisie- en radio-omroep van geheel Rusland (VGTRK)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Oleg Dobrodeev is directeur-generaal van de grootste staatsmediaonderneming van Rusland. Hij heeft actief deelgenomen aan de propaganda van het Kremlin door vertekende informatie te creëren en te verspreiden in het belang van het politieke leiderschap van de Russische Federatie.

Oleg Dobrodeev is de bezieler en belangrijkste oprichter van staatstelevisiezender Rossiya-24 en eigenaar van de tv-zender Rusland 1. Deze kanalen zijn de belangrijkste spreekbuizen van de staatspropaganda en dragen op die manier effectief bij tot de versterking van het regime van Poetin en tot de verspreiding van propaganda voor het agressieve binnenlandse en buitenlandse beleid van het regime, met inbegrip van de militaire operaties in Oekraïne. Deze kanalen bespreken de toekomst van een verdeeld Oekraïne en de "jonge republieken", de mislukte hervormingen van de Oekraïense presidenten en spotten met of veroordelen het optreden van de Oekraïense autoriteiten.

Oleg Dobrodeev neemt deel aan vergaderingen van de administratie van de president van de Russische Federatie, waar de leiders van de belangrijkste staatsmedia instructies krijgen.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het actief steunen of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

8.4.2022

901.

Farkhad AKHMEDOV

Geboortedatum: 15.9.1955

Geboorteplaats: Bakoe, Azerbeidzjan

Functie: zakenman die actief is in de energiesector en in de Russische lokale politiek; oprichter van Tansley Trading.

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Farkhad Akhmedov is een Russisch zakenman die actief is in de energiesector en in de Russische lokale politiek. Hij is de oprichter van Tansley Trading, dat uitrusting leverde aan Russische gasproducenten, is minderheidsaandeelhouder van Nortgas, een olie- en gasbedrijf in Siberië, en is voorzitter van Bechtel Energy. Hij staat dicht bij het Kremlin en is een vooraanstaand zakenman die actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie.

8.4.2022

902.

Pavel Nikolayevitch GUSEV

(Павел Николаевич ГУСЕВ)

Geboortedatum: 4.4.1949

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Functie: propagandist, redacteur en eigenaar van "Moskovskiy Komsomolets"

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Pavel Nikolayevitch Gusev staat aan het hoofd van het belangrijkste Russische boulevardblad "Moskovskiy Komsomolets", dat zich schaart achter het narratief en de acties van het Kremlin die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

Hij heeft nauwe banden met het Russische ministerie van Defensie en is een vertrouweling en medestander van president Vladimir Poetin. Hij ontving verschillende eremedailles en officiële steun bij de verkiezingen van 2018, waaruit blijkt dat hij een actieve voorstander is van de regering van de Russische Federatie.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het actief steunen of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

8.4.2022

903.

Elena Petrovna TIMCHENKO (geboren ERMAKOVA (YERMAKOVA))

Елена Петровна ТИМЧЕНКО (ЕРМАКОВА)

Functie: medevoorzitter van de stichting Timchenko

Nationaliteit: Russisch, Fins

Geassocieerde persoon: Gennady Timchenko (echtgenoot)

Geslacht: vrouwelijk

Elena Timchenko is de echtgenote van miljardair Gennady Timchenko, die op de lijst is geplaatst bij Besluit 2014/145/GBVB.

Zij is betrokken bij zijn publieke activiteiten via de Timchenko Foundation. Zij profiteert derhalve van Gennady Timchenko, die verantwoordelijk is voor het verlenen van steun aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en voor het verlenen van financiële en materiële steun aan, en het profiteren van, Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

8.4.2022

904.

Maria Vladimirovna VORONTSOVA (geboren POETINA)

(alias Mariya VORONTSOVA; Maria FAASSEN)

(Мария Владимировна ВОРОНЦОВА)

Geboortedatum: 28.4.1985

Functie: mede-eigenaar van 20 % van het bedrijf Nomenko, dat betrokken is bij Ruslands grootste particuliere investeringsproject in gezondheidszorg, met een geraamde kostprijs van 40 miljard roebel.

Geassocieerde persoon: dochter van president Vladimir Poetin (vader)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Maria Vladimirovna Vorontsova is de oudste dochter van de president Vladimir Poetin, die op de lijst is geplaatst bij Besluit 2014/145/GBVB.

Zij is mede-eigenaar van het bedrijf Nomenko, dat betrokken is bij het Ruslands grootste particuliere investeringsproject in gezondheidszorg, met een geraamde kostprijs van 40 miljard roebel. Zij profiteert van de regering van de Russische federatie en is actief in een economische sector die een aanzienlijke bron van inkomsten vormt voor de regering van de Russische Federatie.

8.4.2022

905.

Anton Valerevich KUPRIN

(Антон Валерьевич КУПРИН)

Functie: kapitein van het fregat "Admiral Essen" van de Russische Zwarte Zeevloot

Geslacht: mannelijk

Anton Valerevich Kuprin is kapitein van het fregat "Admiral Essen" van de Russische Zwarte Zeevloot. Het fregat "Admiral Essen" draagt bij aan de oorlogsinspanningen van Rusland in de Zwarte Zee. Anton Valerevich Kuprin is derhalve verantwoordelijk voor acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

8.4.2022

906.

Olga AYZIMAN (Ольга АЙЗИМАН)

Geboortedatum: 26.10.1967

Geboorteplaats: Irkutsk, Russische Federatie

Geassocieerde persoon: Mikhail Fridman (voormalig echtgenoot)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Olga Ayziman is de voormalige echtgenote van Mikhail Fridman, oprichter en een van de belangrijkste aandeelhouders van de Alfa Group, die onder meer de grote Russische bank Alfa Bank omvat. Fridman wordt beschouwd als een Russische topfinancier en facilitator van de naaste omgeving van de Russische president Vladimir Poetin. Mikhail Fridman is de belangrijkste sponsor van de activiteiten en behoeften van zijn ex-vrouw sinds haar verhuizing naar Parijs.

Zij is een natuurlijke persoon die banden heeft met Mikhail Fridman die actief materiële en financiële steun heeft verleend aan, en geprofiteerd heeft van, Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Bovendien heeft Mikhail Fridman tevens acties en beleidsmaatregelen gesteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

8.4.2022

907.

Mikhail Alexandrovich BABAKOV

(Михаил Aлександрович БАБАКОВ)

Geboortedatum: 7.2.1994

Geassocieerde persoon: Aleksandr Babakov (vader), vicevoorzitter van de Doema.

Geslacht: mannelijk

Mikhail Alexandrovitch Babakov is de zoon van Aleksandr Babakov, vicevoorzitter van de Doema, die op de lijst is geplaatst bij Besluit 2014/145/GBVB. Mikhail Alexandrovitch Babakov bezit grote tegoeden door de banden met zijn vader. Hij is eigenaar en beheerder van een vastgoedonderneming in Frankrijk, via welke hij verschillende eigendommen beheert, waaronder een huis van 11 miljoen euro nabij Versailles. Ook heeft hij hetzelfde adres als zijn vader. Mikhail Alexandrovitch Babakov heeft derhalve banden met een Aleksandr Babakov en profiteert hij van een Russische besluitvormer die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

8.4.2022

908.

Kirill Nikolayevich SHAMALOV

(Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ)

Geboortedatum: 22.3.1982

Geboorteplaats: Sint-Petersburg, Russische Federatie

Functie: vicevoorzitter van de raad van bestuur van Sibur Holding PJSC

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Kirill Nikolayevich Shamalov is vicevoorzitter van de raad van bestuur van Sibur Holding PJSC, de grootste geïntegreerde petrochemische onderneming in Rusland.

Hij is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

8.4.2022

909.

Igor Albertovich KESAEV

(Игорь Альбертович КЕСАЕВ)

Geboortedatum: 30.10.1966

Geboorteplaats: Vladikavkaz, Noord-Ossetië, Russische Federatie

Functie: eigenaar en voorzitter van de Mercury Group

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Igor Albertovich Kesaev is eigenaar en voorzitter van de Mercury Group, die eigenaar is van de Megapolis Group, de belangrijkste distributeur van tabak in Rusland. Hij heeft banden met de regering ven de veiligheidsdiensten van de Russische Federatie via het Monolit Fund, dat wordt beheerd door voormalige functionarissen van de Russische veiligheidsdiensten en financiële steun verleent aan gepensioneerde functionarissen van de veiligheidsdiensten en gepensioneerde militairen. Daarnaast is hij de grootste aandeelhouder van de Degtyarev-fabriek, een Russisch bedrijf dat wapens produceert die door de Russische strijdkrachten worden gebruikt.

Hij is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Bovendien verleent hij materiële steun aan en profiteert hij van de regering van de Russische Federatie.

8.4.2022

910.

Alexander Nikolaevich PETAYKIN

(Александр Николаевич ПЕТАЙКИН)

Geboortedatum: 24.5.1987

Geboorteplaats: Orenburg, oblast Orenburg, Russische Federatie

Functie: eigenaar en algemeen directeur van de wegenbouwbedrijven "OOO Vector" en "Trans Stroy"

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Alexander Nikolaevich Petaykin is eigenaar en algemeen directeur van de wegenbouwbedrijven "OOO Vector" en "Trans Stroy", die betrokken zijn bij de uitvoering van openbare projecten voor de regionale overheden van Orenburg en Bashkortostan.

Hij is derhalve een natuurlijke persoon die profiteert van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

8.4.2022

911.

Aleksandr Aleksandrovich SHULGIN

Geboortedatum: 25.8.1984

Geboorteplaats: Irkutsk, Russische Federatie

Functie: CEO en directeur van Ozon Holdings Plc

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Aleksandr Aleksandrovich Shulgin is een vooraanstaand zakenman, CEO van Ozon, het belangrijkste Russische platform voor e-commerce, dat in veel productcategorieën actief is. Op 24 februari 2022 woonde hij een ontmoeting van oligarchen met president Vladimir Poetin in het Kremlin bij om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Het feit dat hij voor die ontmoeting werd uitgenodigd, toont aan dat hij behoort tot de kleine kring van oligarchen dicht bij president Poetin en dat hij acties of beleidsmaatregelen steunt of uitvoert die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne alsook de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Bovendien is hij actief in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

8.4.2022

912.

Ekaterina Vladimirovna TIKHONOVA

(geboren Yekaterina Vladimirovna POETINA)

(alias Yekaterina, Katerina)

(Катерина (Екатерина) Владимировна ТИХОНОВА)

Geboortedatum: 31.8.1986

Geboorteplaats: Dresden, Duitsland

Functie: hoofd van het ontwikkelingsinitiatief Innopraktika.

Geassocieerde persoon: president Vladimir Poetin (vader)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Ekaterina Vladimirovna Tikhonova is de dochter van president Vladimir Poetin. Zij was het hoofd van het nieuwe instituut voor artificiële intelligentie van de Staatsuniversiteit van Moskou, dat met overheidsgeld gefinancierd wordt. Zij staat momenteel aan het hoofd van het ontwikkelingsinitiatief Innopraktika, dat wordt gefinancierd door belangrijke Russische bedrijven waarvan de directeuren behoren tot de kleine kring van oligarchen dicht bij president Poetin.

Zij profiteert derhalve van de regering van de Russische Federatie en heeft banden met vooraanstaande personen die actief zijn in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie. Bovendien heeft zij banden met haar vader, die verantwoordelijk is voor en actief steun verleent aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne alsook de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen.

8.4.2022

913.

Evgeny Borisovich ZUBITSKIY

(Евгений Борисoвич ЗУБИЦКИЙ)

Geboortedatum: 10.03.1968

Geboorteplaats: Kemerovo, Russische Federatie

Functie: ondernemer, mede-eigenaar en voorzitter van de raad van bestuur en CEO van Industrial Metallurgical Holding (PMH).

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Evgeny Borisovich Zubitskiy is mede-eigenaar, voorzitter van de raad van bestuur en CEO van Industrial Metallurgical Holding (PMH). Hij is aandeelhouder van de Koks Group, de moederonderneming van PMH en de grootste Russische producent van verhandelbare cokes, opgericht door Boris Zubitsky, lid van de Doema.

Hij is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in een economische sector die een aanzienlijke bron van inkomsten vormt voor de regering van de Russische Federatie.

8.4.2022

914.

Sergey Vladimirovich MIKHAILOV

(alias Sergei MIKHAILOV)

(Сергей МИХАЙЛОВ)

Geboortedatum: 17.3.1971

Geboorteplaats: Arkhangelsk, Russische Federatie

Functie: directeur-generaal van het Russische persagentschap TASS

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Sergey Mikhailov is de directeur-generaal van TASS, het grootste Russische nieuwsagentschap, dat via zijn enorme netwerk van buitenlandse vertegenwoordigingen (70 kantoren in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten en 68 bureaus over de hele wereld) vertekende informatie over Oekraïne verspreidt en zo de belangen van de politieke leiders van de Russische Federatie dient.

President Poetin heeft hem de vriendschapsorde toegekend. Sergey Mikhailov is opgenomen in de personeelsreserve van de president van Rusland.

Hij verleent derhalve steun aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, alsook de stabiliteit en de veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

8.4.2022

915.

Alexander Alexandrovich MALKEVICH

(Александр Александрович МАЛЬКЕВИЧ)

Geboortedatum: 14.7.1975

Geboorteplaats: Sint-Petersburg, Russische Federatie

Functie: eerste vicevoorzitter van de Openbare Kamer van de Russische Federatie voor de ontwikkeling van de informatiemaatschappij, media en massacommunicatie. Sinds januari 2021 algemeen directeur van de tv-zender van Sint-Petersburg.

Paspoort- en ID-nummer: Paspoort 717637093, nationaal identiteitsbewijs nr. 781005202108

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Alexander Malkevich is een Russische propagandist, algemeen directeur van de tv-zender van Sint-Petersburg en eerste vicevoorzitter van de Openbare Kamer van de Russische Federatie voor de ontwikkeling van de informatiemaatschappij, media en massacommunicatie.

Op 25 februari 2022 verklaarde Malkevich dat de aanhoudende militaire agressie tegen Oekraïne een "speciale operatie" was om Oekraïne te denazificeren en dat het niet de bedoeling was het land in te nemen. Op 16 maart 2022 woonde Malkevich de vergadering van de Openbare Kamer van de Russische Federatie over de “escalatie van de informatieoorlog: de bescherming van de belangen van Rusland” bij. Daarin werd besproken hoe belangrijk het is om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken zodat mensen kunnen begrijpen waarom het besluit is genomen om een "speciale operatie" in Oekraïne uit te voeren en wat het doel ervan is.

Hij verleent derhalve steun aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, alsook de stabiliteit en de veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

8.4.2022

916.

Soadat NARZIEVA

(Соадат НАРЗИЕВА)

Geboorteplaats: Oezbekistan

Geassocieerde persoon: Alisher Usmanov (broer)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Soadat Narzieva is de zus van Alisher Usmanov, een Kremlingezinde oligarch die nauwe banden heeft met de Russische president Vladimir Poetin die op de lijst is geplaatst bij Besluit 2014/145/GBVB. Alisher Usmanov heeft aanzienlijke activa overgedragen aan zijn zus Soadat Narzieva, waaronder een eenmalige betaling of schenking van 3 miljoen USD. Zij bezat ook 27 Zwitserse bankrekeningen, met honderden miljoenen dollars, die aan haar broer Alisher Usmanov kunnen worden gelinkt. Zij is ook gelinkt aan zes offshorebedrijven waarvan de activiteiten aan Usmanov kunnen worden gelinkt. Soadat Narzieva heeft derhalve banden met Alisher Usmanov die actief materiële en financiële steun heeft verleend aan Russische besluitvormers die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne en actief steun heeft verleend aan de beleidsmaatregelen van de Russische regering tot destabilisatie van Oekraïne.

8.4.2022

917.

Musa Yusupovich BAZHAEV

(Муса Юсупович БАЖАЕВ)

Geboortedatum: 11.5.1966

Geboorteplaats: Achkoy Martan, Tsjetsjenië

Functie: Russisch zakenman; huidig voorzitter van de Moscow Alliance Group die activa bezit in de olie-, de bouw-, de textiel-, de voedsel-, de financiële en de mediasector; voorzitter van Russian Platinum

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Musa Bazhaev is voorzitter van de Alliance Group, die tot haar belangrijkste klanten de grootste vertegenwoordigers van de gas- en olie-industrie, industriële installaties, de telecommunicatiesector en huisvestings- en openbare nutsbedrijven rekent.

Hij is ook voorzitter van de raad van bestuur van Russian Platinum, een van de toonaangevende mijnbouwbedrijven van Rusland die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie. In 2021 ondertekenden VEB.RF, VTB Group en Russian Platinum een gezamenlijke intentieverklaring voor de financiering van de ertsafzetting van Chernogorsk (platina-koper-nikkel) in de regio Krasnoyarsk. De plechtige ondertekening vond plaats tijdens het Internationaal Economisch Forum van Sint-Petersburg, in aanwezigheid van president Poetin. Musa Bazhaev is een vooraanstaand Russisch zakenman en behoort tot de 200 rijkste Russen. Hij is actief in een economische sector die een aanzienlijke bron van inkomsten vormt voor de regering van de Russische Federatie.

Voorts heeft Musa Bazhaev banden met VEB.RF, een Russische financiële instelling voor ontwikkeling die actief materiële of financiële steun verleent aan of profiteert van Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

8.4.2022

918.

Grigory Vikotorovitsj BEREZKIN

(Григорий Викторович БЕРЁЗКИН)

Geboortedatum: 9.8.1966

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Functie: voorzitter van de raad van bestuur, ESN Group

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Grigory Berezkin is een vooraanstaande Russische zakenman en wordt beschouwd als de "handlanger" van president Vladimir Poetin.

Hij is voorzitter van de raad van bestuur van ESN Group, een Russische private equity-groep met een portefeuille van investeringen in diverse sectoren waaron media, energie, infrastructuur, IT, natuurlijke hulpbronnen en petrochemie. ESN Group is een van de grootste holdings van Rusland. In 2019 ondertekenden Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), het Russian Direct Investment Fund (RDIF) en ESN Group een overeenkomst om te investeren in een project voor het ontwerpen, bouwen en exploiteren van een methanolfabriek in de regio Amur, in het Verre Oosten van Rusland. In 2021 ondertekenden VEB.RF, VTB, ESN Groep, het ministerie voor Ontwikkeling van het Russische Verre Oosten, Marubeni Corporation en Mitsui O.S.K. tijdens het Oostelijk Economisch Forum een memorandum van overeenstemming met als doel de ontwikkeling van een project voor de bouw van door methanol aangedreven schepen door Russische scheepsbouwers. De ceremonie werd bijgewoond door president Poetin.

Als voorzitter van de raad van bestuur van ESN Group is Grigory Berezkin een vooraanstaand zakenman die actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Voorts verleent hij materiële en financiële steun aan en profiteert hij van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

8.4.2022

919.

Serguey Achotovich MNDOIANTS

(Сергей Ашотович МНДОЯНЦ)

Geboortedatum: 21.9.1961

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Functie: Russische zakenman en vicevoorzitter van het conglomeraat AFK Sistema. Oprichter van het adviesbureau VLM Invest.

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Serguey Mndoiants is uitvoerend vicevoorzitter, bevoegd voor betrekkingen met de overheid, van het Russische conglomeraatbedrijf AFK Sistema PAO, dat actief is in de telecommunicatie- en IT-sector. Serguey Mndoiants is tevens eerste vicevoorzitter van VLM Invest, een consultancybedrijf dat optreedt als tussenpersoon tussen particuliere ondernemingen en overheidsinstanties van de Russische Federatie. Serguey Mndoiants is ook lid van de raad van bestuur van de Raad voor buitenlands en defensiebeleid (SVOP), een denktank die de regering van de Russische Federatie adviseert over het buitenlands en defensiebeleid.

Hij is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

8.4.2022

920.

Boris Romanovich ROTENBERG

(Борис Романович РОТЕНБЕРГ)

Geboortedatum: 3.1.1957

Geboorteplaats: Sint-Petersburg, Russische Federatie

Geassocieerde personen: Arkady Rotenberg (broer), Igor Rotenberg (neef)

Geassocieerde entiteiten: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings

Nationaliteit: Russisch, Fins

Geslacht: mannelijk

Boris Rotenberg is een Russische zakenman en miljardair en de broer van Arkady Rotenberg, Russisch zakenman en miljardair, aandeelhouder van het staatsbedrijf Gazprom Drilling en mede-eigenaar van de SGM (Stroygazmontazh) group. De Rotenbergs hebben nauwe banden met president Vladimir Poetin. Boris Rotenberg is lid van de raad van bestuur van SMP Bank en een van de belangrijkste aandeelhouders van Gazprom Drillings, dat grote overheidscontracten in de wacht heeft gesleept dankzij zijn nauwe banden met president Poetin. Boris Rotenberg profiteert hij derhalve van Russische besluitvormers en de regering van de Russische Federatie, die beide verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Voorts is hij een natuurlijke persoon die banden heeft met Arkady Rotenberg en president Poetin, die beiden op de lijst staan van beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

8.4.2022

921.

Igor Arkadyevich ROTENBERG

(Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ)

Geboortedatum: 9.5.1973

Geboorteplaats: Sint-Petersburg, Russische Federatie

Geassocieerde personen: Arkady Rotenberg (vader), Boris Rotenberg (oom)

Geassocieerde entiteiten: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Igor Rotenberg is een Russische zakenman en miljardair, en de oudste zoon en erfgenaam van Arkady Rotenberg, Russisch zakenman en miljardair, en mede-eigenaar van de SGM (Stroygazmontazh) group. Hij is de meerderheidsaandeelhouder van Gazprom Drilling. De Rotenbergs hebben nauwe banden met president Poetin. Vanwege zijn posities in toonaangevende Russische ondernemingen, waaronder SGM, Gazprom Drillings en Mostotrest, die grote overheidscontracten in de wacht hebben gesleept, en zijn nauwe banden met president Poetin, profiteert Igor Rotenberg van Russische besluitvormers en van de regering van de Russische Federatie, die beide verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Voorts is hij een natuurlijke persoon die banden heeft met Arkady Rotenberg en president Poetin, die beiden op de lijst staan van beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

8.4.2022

922.

Ekaterina IGNATOVA

(alias Jekatarina IGNATOVA)

Geboortedatum: 1968

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Geassocieerde personen: Sergei Chemezow (echtgenoot)

Anastasia Ignatova (dochter)

Lyudmila Rukavishikova (moeder)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Ekaterina Ignatova is de echtgenote van Sergei Chemezov, die CEO is van de Russische staatsonderneming Rostec (staatsonderneming voor bijstand aan de ontwikkeling, productie en uitvoer van geavanceerde technologische industrieproducten). Als echtgenote van Sergei Chemezov bezit Ekaterina Ignatova een groot aantal activa die met hem verband houden. Op de laatste publieke vermogensaangifte van Sergei Chemezov in 2019 werd voor Ekaterina Ignatova een jaarinkomen van 24 miljoen USD vermeld.

Ekaterina Ignatova heeft banden met een natuurlijke persoon (haar echtgenoot) die op de lijst van beperkende maatregelen is geplaatst met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

8.4.2022

923.

Anastasia IGNATOVA

(Анастасия ИГНАТОВА)

Geassocieerde personen: Sergei Chemezow (stiefvader)

Ekaterina Ignatova (moeder)

Lyudmila Rukavishikova (grootmoeder)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Anastasia Ignatova is de stiefdochter van Sergei Chemezov, die CEO is van de Russische staatsonderneming Rostec (staatsonderneming voor de bevordering van de ontwikkeling, productie en uitvoer van hoogtechnologische industrieproducten).

Als stiefdochter van Sergei Chemezov bezit zij via offshorebedrijven een groot aantal activa die met hem verband houden. Anastasia Ignatova is formeel eigenaar van het 85 meter lange jacht "Valerie" ter waarde van 140 miljoen USD (meer dan 10 miljard roebel) via het bedrijf Delima Services Limited op de Britse Maagdeneilanden. Voorts is zij de begunstigde van offshorebedrijven met honderden miljoenen dollars aan activa.

Anastasia Ignatova heeft banden met een natuurlijke persoon (haar stiefvader) die op de lijst van beperkende maatregelen is geplaatst met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

8.4.2022

924.

Lyudmila RUKAVISHIKOVA

Geassocieerde personen: Sergei Chemezov (schoonzoon)

Ekaterina Ignatova (dochter)

Anastasia Ignatova (kleindochter)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Lyudmila Rukavishikova is de schoonmoeder van Sergei Chemezov, die CEO is van de Russische staatsonderneming Rostec (staatsonderneming voor de bevordering van de ontwikkeling, productie en uitvoer van hoogtechnologische industrieproducten). Als schoonmoeder van Sergei Chemezov bezit zij een groot aantal activa die met hem verband houden, waaronder aandelen van bedrijven die eigendommen bezitten die door Rostec worden gebruikt.

Lyudmila Rukavishikova heeft banden met een natuurlijke persoon (haar schoonzoon) die op de lijst van beperkende maatregelen is geplaatst met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

8.4.2022

925.

Yuri Borisovich SLYUSAR

(Юрий Борисович СЛЮСАРЬ)

Geboortedatum: 20.7.1974

Geboorteplaats: Rostov-on-Don, Russische Federatie

Functie: Voorzitter van United Aircraft Corporation (UAC); voormalig viceminister van Industrie en Handel van de Russische Federatie

Geassocieerde persoon: president Vladimir Poetin

Geassocieerde entiteit: United Aircraft Corporation

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Yuri Slyusar is voorzitter van United Aircraft Corporation (UAC) en voormalig viceminister van Industrie en Handel. UAC is een Russisch bedrijf in de lucht- en ruimtevaartsector en de defensiesector dat grotendeels in staatsbezit is en is opgenomen in Rostec, oorspronkelijk opgericht door president Poetin. Als voorzitter van UAC is Yuri Slyusar een van de belangrijkste actoren in de Russische industrie en defensiesector en heeft hij nauwe banden met de regering van de Russische Federatie. Yuri Slyusar is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in de economische sectoren onder het beheer van de regering van de Russische Federatie en heeft steun verleend aan en geprofiteerd van de regering van de Russische Federatie.

8.4.2022

926.

Said KERIMOV

Geboortedatum: 6.7.1995

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Functie: Erfgenaam van Suleiman Kerimov, lid van het strategische comité en de raad van bestuur van Polyus

Geassocieerde persoon: Suleiman Kerimov (vader)

Geassocieerde entiteit: Polyus

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Said Kerimov is de zoon van Suleiman Kerimov. Suleiman Kerimov is een in Rusland gevestigde miljardair, oprichter van de Suleiman Kerimov-stichting en vertegenwoordiger van de Republiek Dagestan in de Federatieraad van Rusland. Suleiman Kerimov droeg een groot deel van zijn activa, waaronder zijn aandelen in de grootste goudproducent van Rusland, Polyus Gold, over aan zijn zoon Said Kerimov.

Said Kerimov is geassocieerd met een vooraanstaand zakenman die actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Suleiman Kerimov is tevens verantwoordelijk voor het steunen van uitvoeringshandelingen of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

8.4.2022

927.

Vladimir Leonidovich BOGDANOV

(Владимир Леонидович БОГДАНОВ)

Geboortedatum: 28.5.1951

Functie: Directeur-generaal Surgutneftegas

Geassocieerde persoon: president Vladimir Poetin

Geassocieerde entiteit: Surgutneftegas

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Vladimir Bogdanov is directeur-generaal van het olie- en gasbedrijf Surgutneftegas, de vijfde grootste privéonderneming en de derde grootste oliemaatschappij in Rusland, met een aandeel van meer dan 10 % in de totale olieproductie van Rusland, waardoor het een aanzienlijke bron van inkomsten voor de regering van de Russische Federatie vormt. De dochteronderneming van Surgutneftegas, Surgutneftegasbank CJSC, heeft in 2021 een lening aan de regering van de Tyumen-regio verstrekt voor een bedrag van 1,6 miljard roebels om haar tekort te financieren. Vladimir Bogdanov heeft nauwe banden met de regering van de Russische Federatie en president Vladimir Poetin. Vladimir Bogdanov is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

8.4.2022

928.

German Oskarovich GREF

(alias Herman Oskarovich GREF)

(Герман Оскарович ГРЕФ)

Geboortedatum: 8.2.1964

Geboorteplaats: Het dorp Panfilovo, district Irtysh, regio Pavlodar, Kirgizië.

Functie: algemeen directeur en voorzitter van de raad van bestuur van Sberbank van Rusland, benoemd door de raad van bestuur op 16 oktober 2007

Geassocieerde entiteiten: openbare vennootschap op aandelen "Sberbank van Rusland"

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

German Gref is algemeen directeur en voorzitter van de raad van bestuur van Sberbank van Rusland. Sberbank van Rusland is een openbare vennootschap op aandelen. De meerderheidsaandeelhouder van Sberbank is het Russisch Nationaal Investeringsfonds dat door de regering van de Russische Federatie wordt beheerd.

In de beginfase van de Russische agressie tegen Oekraïne had German Gref op 24 februari 2022 samen met 36 andere zakenlieden een ontmoeting met president Vladimir Poetin en andere leden van de regering van de Russische Federatie om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Deze bijzondere uitnodiging toont aan dat hij steun verleent of uitvoering geeft aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, of die de werkzaamheden van internationale organisaties in Oekraïne belemmeren.

Als algemeen directeur van Sberbank is hij een van de vooraanstaande zakenmensen die actief zijn in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

8.4.2022

929.

Oleg Vladimirovich DERIPASKA

(Олег Владимирович ДЕРИПАСКА)

Geboortedatum: 2.1.1968

Geboorteplaats: Dzerzhinsk, Russische Federatie

Functie: Russisch oligarch, eigenaar van Russian Machines, Military Industrial Company en Arzamas Machine-Building Plant.

Geassocieerde entiteiten: Russian Machines, Military Industrial Company en Arzamas Machine-Building Plant.

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Oleg Deripaska is een Russische oligarch. Hij is de eigenaar van het industriële conglomeraat Russian Machines, waarvan Military Industrial Company, een belangrijke leverancier van wapens en militaire uitrusting aan de Russische strijdkrachten, deel uitmaakt. Hij bezit aandelen van onder meer Arzamas Machine-Building Plant, die de gepantserde amfibievoertuigen BTR80 vervaardigt, die door Rusland tijdens de niet-uitgelokte militaire agressie tegen Oekraïne in 2022 werden gebruikt.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

8.4.2022

930.

Igor Evgenievich KONASHENKOV

(Игорь Евгеньевич КОНАШЕНКОВ)

Geboortedatum: 15.5.1966

Geboorteplaats: Chisinau, Republiek Moldavië

Functie: hoofd van het departement Informatie en Communicatie van het ministerie van Defensie van de Russische Federatie, generaal-majoor

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Generaal-majoor Igor Evgenievich Konashenkov is hoofd van het departement Informatie en Communicatie van het ministerie van Defensie van de Russische Federatie.

Als hoofdwoordvoerder van het Russische ministerie van Defensie is hij verantwoordelijk voor het manipuleren van informatie en het verspreiden van desinformatie over Russische militaire acties in Oekraïne. Hij propageerde een positieve houding ten aanzien van de niet-uitgelokte militaire agressie tegen Oekraïne, de annexatie van de Krim en de acties van separatisten in Donbas, beschreef de situatie in Oekraïne op vooringenomen wijze en verspreidde desinformatie over Oekraïense en westerse activiteiten.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

8.4.2022

931.

Vladimir Viktorovich PAVLENKO

(Владимир Викторович ПАВЛЕНКО / Володимир Вiкторович ПАВЛЕНКО)

Geboortedatum: 14.4.1962

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Staatsveiligheid" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

932.

Alexander Yevgenevych ANANCHENKO

(Александр Евгеньевич АНАНЧЕНКO)

Geboortedatum: 2.2.1966

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "premier" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

933.

Aleksei Alexandrovich DIKIY

(Алексей Александрович ДИКИЙ / Олексiй Олександрович ДIКIЙ)

Geboortedatum: 5.7.1974

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Binnenlandse Zaken" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

934.

Igor Yurievich ANTIPOV

(Игорь Юрьевич АНТИПОВ / Iгор Юрiйович АНТИПОВ)

Geboortedatum: 26.5.1961

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Informatie" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

935.

Artem Alexandrovich KRAMARENKO

(Артем Александрович КРАМАРЕНКО)

Geboortedatum: 13.1.1980

Geboorteplaats: Pavlov Khutor, Rusland

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Agro-industrieel beleid en Levensmiddelen" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

936.

Vladimir Nikolaevich ANTONOV

(Владимир Николаевич АНТОНОВ / Володимир Миколайович АНТОНОВ)

Geboortedatum: 24.12.1979

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "vicevoorzitter van de regering" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

937.

Tatyana Viktorovna PEREVERZEVA

(Татьяна Викторовна ПЕРЕВЕРЗЕВА / Тетяна Вiкторiвна ПЕРЕВЕРЗЕВА)

Geboortedatum: 20.6.1964

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

Geslacht: vrouwelijk

Zogenaamde "vicevoorzitter van de regering" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft zij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

938.

Evgenij Evgenievich LAVRENOV

(Евгений Евгеньевич ЛАВРЕНОВ / Євген Євгенович ЛАВРЕНОВ)

Geboortedatum: 5.12.1979

Geboorteplaats: Nikopol

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Inkomsten en Tarieven" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

939.

Aleksandr Aleksandrovich OPRISHHENKO

(Александр Александрович ОПРИЩЕНКО / Олександр Олександрович ОПРИЩЕНКО)

Geboortedatum: 24.4.1976

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "waarnemend minister van Volksgezondheid" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

940.

Natalya Yurevna NIKONOROVA

(Наталья Юрьевна НИКОНОРОВА / Наталя Юр'ївна НIКОНОРОВА)

Geboortedatum: 28.9.1984

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

Geslacht: vrouwelijk

Zogenaamde "minister van Buitenlandse Zaken" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft zij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

941.

Mihail Vasilevich ZHELTYAKOV

(Михаил Васильевич ЖЕЛТЯКОВ / Михайло Васильович ЖЕЛТЯКОВ)

Geboortedatum: 1.1.1961

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Cultuur" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

942.

Aleksandr Yurevich GROMAKOV

(Александр Юрьевич ГРОМАКОВ / Олександр Юрiйович ГРОМАКОВ)

Geboortedatum: 4.9.1958

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Jeugd, Sport en Toerisme" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

943.

Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV

(Михаил Николаевич КУШАКОВ / Михайло Миколайович КУШАКОВ)

Geboortedatum: 23.11.1958

Geboorteplaats: Republiek Moldavië

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Onderwijs en Wetenschap" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

944.

Alexei Aleksandrovich KOSTRUBITSKIY

(Алексей Александрович КОСТРУБИЦКИЙ / Олексiй Олександрович КОСТРУБИЦЬКИЙ)

Geboortedatum: 24.8.1978

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Burgerbescherming, Noodsituaties en Wegnemen van de gevolgen van natuurrampen" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

945.

Vladimir Mikhailovich RUSHHAK

(Владимир Михайлович РУЩАК / Володимир Михайлович РУЩАК)

Geboortedatum: 2.9.1971

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Industrie en Handel" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

946.

Igor Nikolaevich HALEPA

(Игорь Николаевич ХАЛЕПА / Iгор Миколайович ХАЛЕПА)

Geboortedatum: 19.5.1969

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "waarnemend minister van Telecommunicatie" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

947.

Sergei Sergeevich NAUMETS

(Сергей Сергеевич НАУМЕЦ / Сергiй Сергiйович НАУМЕЦЬ)

Geboortedatum: 13.7.1976

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Bouw, Huisvesting en Gemeenschappelijke Voorzieningen" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

948.

Dmitriy Viktorovich PODLIPANOV

(Дмитрий Викторович ПОДЛИПАНОВ / Дмитро Вiкторович ПОДЛИПАНОВ)

Geboortedatum: 28.11.1964

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Vervoer" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

949.

Larisa Valentinovna TOLSTYKINA

(Лариса Валентиновна ТОЛСТЫКИНА / Лариса Валентинiвна ТОЛСТИКIНА)

Geboortedatum: 3.10.1967

Geslacht: vrouwelijk

Zogenaamde "minister van Arbeid en Sociale Zaken" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft zij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

950.

Ruslan Mihajlovich DUBOVSKIY

(Руслан Михайлович ДУБОВСКИЙ / Руслан Михайлович ДУБОВСЬКИЙ)

Geboortedatum: 20.2.1974

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Kolen en Energie" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

951.

Yana Sergeevna CHAUSOVA

(Яна Сергеевна ЧАУСОВА / Яна Сергiївна ЧАУСОВА)

Geboortedatum: 22.9.1980

Geslacht: vrouwelijk

Zogenaamde "minister van Financiën" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft zij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

952.

Aleksei Vladimirovich POLOVYAN

(Алексей Владимирович ПОЛОВЯН / Олексiй Володимирович ПОЛОВЯН)

Geboortedatum: 3.5.1979

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Economische Ontwikkeling" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

953.

Yuriy Nikolaevich SIROVATKO

(Юрий Николаевич СИРОВАТКО / Юрiй Миколайович СИРОВАТКО)

Geboortedatum: 17.4.1978

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Justitie" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

954.

Sergey Ivanovich KOZLOV

(Сергей Иванович КОЗЛОВ / Сергiй Iванович КОЗЛОВ)

Geboortedatum: 7.11.1963

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "voorzitter van de regering" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

955.

Yuriy Nikolaevich GOVTVIN

(Юрий Николаевич ГОВТВИН / Юрiй Миколайович ГОВТВIН)

Geboortedatum: 12.4.1968

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "eerste vicevoorzitter van de regering" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

956.

Elena Nikolaevna KOSTENKO

(Елена Николаевна КОСТЕНКО / Олена Миколаївна КОСТЕНКО)

Geboortedatum: 13.11.1968

Geslacht: vrouwelijk

Zogenaamde "vicevoorzitter van de regering" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft zij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

957.

Anna Yurievna TODOROVA

(Анна Юрьевна ТОДОРОВА / Ганна Юрiївна ТОДОРОВА)

Geboortedatum: 20.2.1988

Geslacht: vrouwelijk

Zogenaamde "vicevoorzitter van de regering" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft zij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

958.

Anatoli Andreevich ANTONOV

(Анатолий Андреевич АНТОНОВ)

Geboortedatum: 6.11.1966

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Staatsveiligheid" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

959.

Igor Aleksandrovich KORNET

(Игорь Александрович КОРНЕТ / Iгор Олександрович КОРНЕТ)

Geboortedatum: 29.4.1973

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Binnenlandse Zaken" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

960.

Evgeny Anatolievich KATSAVALOV

(Евгений Анатольевич КАЦАВАЛОВ)

Geboortedatum: 11.2.1972

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Noodsituaties en Rampenbeheersing" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

961.

Natalya Alexandrovna PASHCHENKO

(Наталия Александровна ПАЩЕНКО)

Geboortedatum: 10.10.1975

Geslacht: vrouwelijk

Zogenaamde "minister van Volksgezondheid" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft zij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

962.

Andrey Yurievich LUSTENKO

(Андрей Юрьевич ЛУСТЕНКО)

Geboortedatum: 16.6.1975

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Onderwijs en Wetenschap" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

963.

Svetlana Anatolievna MALAKHOVA

(Светлана Анатольевна МАЛАХОВА)

Geboortedatum: 27.8.1964

Geslacht: vrouwelijk

Zogenaamde "minister van Arbeid en Sociaal Beleid" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft zij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

964.

Dmitry Sergeevich SIDOROV

(Дмитрий Сергеевич СИДОРОВ)

Geboortedatum: 2.9.1989

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Cultuur, Sport en Jeugdzaken" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

965.

Sergey Alekseevich BORODIN

(Сергей Алексеевич БОРОДИН)

Geboortedatum: 15.1.1968

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "voorzitter van het Staatscomité voor Belastingen en Invoerrechten" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

966.

Vladislav Nikolaevich DEINEGO

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Geboortedatum: 12.3.1964

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Buitenlandse Zaken" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

967.

Yuriy Alexandrovich PRONKO

(Юрий Александрович ПРОНЬКО)

Geboortedatum: 2.4.1962

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Landbouw en Voedselvoorziening" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

968.

Svetlana Nikolaevna PODLIPAEVA

(Светлана Николаевна ПОДЛИПАЕВА)

Geboortedatum: 16.9.1968

Geslacht: vrouwelijk

Zogenaamde "minister van Economische Ontwikkeling" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft zij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

969.

Maxim Alekseevich PROTASOV

(Максим Алексеевич ПРОТАСОВ)

Geboortedatum: 21.2.1976

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Bouw en Huisvesting, en Gemeenschappelijke Voorzieningen" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

970.

Oleg Vasilievich FETISOV

(Олег Васильевич ФЕТИСОВ)

Geboortedatum: 30.3.1971

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Communicatie en Massacommunicatie" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

971.

Yuriy Anatolievich DEGTYAREV

(Юрий Анатольевич ДЕГТЯРЕВ)

Geboortedatum: 7.7.1977

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieuveiligheid" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

972.

Sergey Nikolaevich NEVEROV

(Сергей Николаевич НЕВЕРОВ)

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "minister van Industrie en Handel" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

973.

Yuriy Nikolaevich AFANASEVSKY

(Юрий Николаевич АФАНАСЬЕВСКИЙ)

Geboortedatum: 12.12.1968

Geslacht: mannelijk

Zogenaamde "voorzitter van het Staatscomité voor Douanezaken" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

8.4.2022

974.

Olga Alexandrovna MAKEEVA

(Ольга Александровна МАКЕЕВА / Ольга Олександрiвна МАКЄЄВА)

Geboortedatum: 21.11.1974

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

975.

Vitaly Vladimirovich KRAVETS

(Виталий Владимирович КРАВЕЦ / Вiталiй Володимирович КРАВЕЦЬ)

Geboortedatum: 7.4.1975

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

976.

Yaroslav Gennadievich ANIKA

(Ярослав Геннадьевич АНИКА / Ярослав Геннадiйович АНIКА)

Geboortedatum: 26.6.1990

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

977.

Yevgeny Dmitrievich GRITSENKO

(Евгений Дмитриевич ГРИЦЕНКО / Євген Дмитрович ГРИЦЕНКО)

Geboortedatum: 26.7.1977

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

978.

Andrey Sergeevich VOROSHILOV

(Андрей Сергеевич ВОРОШИЛОВ / Андрiй Сергiйович ВОРОШИЛОВ)

Geboortedatum: 2.4.1978

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

979.

Alexander Pavlovich KURENKOV

(Александр Павлович КУРЕНКОВ / Олександр Павлович КУРЄНКОВ)

Geboortedatum: 1.6.1962

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

980.

Vladislav Leonidovich BERDICHEVSKY

(Владислав Леонидович БЕРДИЧЕВСКИЙ / Владiслав Леонiдович БЕРДIЧЕВСЬКИЙ)

Geboortedatum: 10.9.1967

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

981.

Irina Vasilievna POPOVA

(Ирина Васильевна ПОПОВА / Iрина Василiвна ПОПОВА)

Geboortedatum: 7.8.1966

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

982.

Maria Vladimirovna PIROGOVA

(Мария Владимировна ПИРОГОВА / Марiя Володимирiвна ПIРОГОВА)

Geboortedatum: 13.5.1993

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

983.

Sergey Borisovich PROKOPENKO

(Сергей Борисович ПРОКОПЕНКО / Сергiй Борисович ПРОКОПЕНКО)

Geboortedatum: 20.10.1986

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

984.

Svetlana Anatolievna KUMANOVA

(Светлана Анатольевна КУМАНОВА / Свiтлана Анатолiївна КУМАНОВА)

Geboortedatum: 1.11.1966

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

985.

Magdalina Marina VLADIMIROVNA

(Магдалина Марина ВЛАДИМИРОВНА / Магдалина Марина ВОЛОДИМИРIВНА)

Geboortedatum: 4.1.1984

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

986.

Kirill Borisovich MAKAROV

(Кирилл Борисович МАКАРОВ / Кирило Борисович МАКАРОВ)

Geboortedatum: 6.11.1995

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

987.

Alexander Viktorovich MALKOV

(Александр Викторович МАЛЬКОВ / Олександр Вiкторович МАЛЬКОВ)

Geboortedatum: 18.7.1953

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

988.

Yury Igorevich MARTYNOV

(Игорь Юрьевич МАРТЫНОВ / Iгор Юрiйович МАРТЫНОВ)

Geboortedatum: 22.6.1969

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

989.

Igor Viktorovich MATRUS

(Игорь Викторович МАТРУС / Iгор Вiкторович МАТРУС)

Geboortedatum: 27.7.1981

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

990.

Vladimir Anatolievich MEDVEDEV

(Владимир Анатольевич МЕДВЕДЕВ / Володимир Анатолiйович МЕДВЕДЕВ)

Geboortedatum: 27.10.1980

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

991.

Yulia Valentinovna MIKHAILOVA

(Юлия Валентиновна МИХАЙЛОВА / Юлiя Валентинiвн МИХАЙЛОВА)

Geboortedatum: 14.7.1991 of 14.6.1991

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

992.

Vladimir Evgenievich MOSHKIN

(Владимир Евгеньевич МОШКИН / Володимир Євгенович МОШКIН)

Geboortedatum: 25.6.1980

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

993.

Alla Ivanovna OBOLENSKAYA

(Алла Ивановна ОБОЛЕНСКАЯ / Алла Iванiвна ОБОЛЕНСЬКА)

Geboortedatum: 26.7.1964

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

994.

Dmitry Alexandrovich OGILETS

(Дмитрий Александрович ОГИЛЕЦ / Дмитро Олександрович ОГIЛЕЦЬ)

Geboortedatum: 2.9.1968

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

995.

Oleg Vladimirovich ONOPKO

(Олег Владимирович ОНОПКО / Олег Володимирович ОНОПКО)

Geboortedatum: 10 oktober (jaar onbekend)

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

996.

Vladimir Gennadievich PAKREEV

(Владимир Геннадьевич ПАКРЕЕВ / Володимир Генадiйович ПАКРЕЄВ)

Geboortedatum: 21.7.1977

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

997.

Maxim Alekseevich PARSHIN

(Максим Алексеевич ПАРШИН / Максим Олексiйович ПАРШИН)

Geboortedatum: 3.8.1976

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

998.

Igor Valentinovich PASHKOV

(Игорь Валентинович ПАШКОВ / Iгор Валентинович ПАШКОВ)

Geboortedatum: 4.2.1961

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

999.

Vasily Anatolievich PERTSEV

(Василий Анатольевич ПЕРЦЕВ / Василь Анатолiйович ПЕРЦЕВ)

Geboortedatum: 9.8.1981

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1000.

Yuri Ivanovich POKINTELITSA

(Юрий Иванович ПОКИНТЕЛИЦА / Юрiй Iванович ПОКIНТЕЛИЦЯ)

Geboortedatum: 21.5.1966

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1001.

Natalya Alekseevna POLYANSKAYA

(Наталья Алексеевна ПОЛЯНСКАЯ / Наталiя Олексiївна ПОЛЯНСЬКА)

Geboortedatum: 6.11.1971

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1002.

Leonid Vladimirovich PRISENKO

(Леонид Владимирович ПРИСЕНКО / Леонiд Володимирович ПРИСЄНКО)

Geboortedatum: 6.7.1961

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1003.

Natalya Anatolyevna PSHENICHNAYA

(Наталья Анатольевна ПШЕНИЧНАЯ / Наталiя Анатолiївна ПШЕНИЧНА)

Geboortedatum: 30.6.1981

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1004.

Lyubomir Evgenievich PUSHKIN

(Любомир Евгеньевич ПУШКИН / Любомир Євгенiйович ПУШКIН)

Geboortedatum: 27.5.1977

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1005.

Vladislav Adolfovich RUSANOV

(Владислав Адольфович РУСАНОВ / Владислав Адольфович РУСАНОВ)

Geboortedatum: 12.6.1966

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1006.

Vladimir Vladimirovich SAVELOV

(Владимир Владимирович САВЕЛОВ / Володимир Володимирович САВЕЛОВ)

Geboortedatum: 24.2.1965

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1007.

Anastasia Yurievna SELIVANOVA

(Анастасия Юрьевна СЕЛИВАНОВА / Анастасiя Юрiївна СЕЛIВАНОВА)

Geboortedatum: 5.8.1983

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1008.

Alexander Anatolievich SERYOZHENKO

(Александр Анатольевич СЕРЁЖЕНКО / Олександр Анатолiйович СЕРЬОЖЕНКО)

Geboortedatum: 17.3.1965

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1009.

Elena Nikolaevna SHISHKINA

(Елена Николаевна ШИШКИНА / Олена Миколаївна ШИШКIНА)

Geboortedatum: 19.4.1978

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1010.

Korotkiy Alexander VLADIMIROVICH

(Короткий Александр ВЛАДИМИРОВИЧ)

Geboortedatum: 13.3.1925

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1011.

Oksana Viktorovna SIGIDINA

(Оксана Викторовна СИГИДИНА / Оксана Вiкторiвна СIГIДIНА)

Geboortedatum: 17.8.1976

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1012.

Valery Vladimirovich SKOROKHODOV

(Валерий Владимирович СКОРОХОДОВ / Валерiй Володимирович СКОРОХОДОВ)

Geboortedatum: 22.5.1976

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1013.

Natalya Ivanovna STRELCHUK

(Наталья Ивановна СТРЕЛЬЧУК / Наталiя Iванiвна СТРЕЛЬЧУК)

Geboortedatum: 10.9.1974

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1014.

Pavel Alexandrovich SHEPOTKO

(Павел Александрович ШЕПОТЬКО / Павло Олександрович ШЕПОТЬКО)

alias Pavel Alexandrovich TCHAIKOVSKY (Павел Александрович ЧАЙКОВСКИЙ)

Geboortedatum: 15.4.1986

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1015.

Sergey Leonidovich TELNYKH

(Сергей Леонидович ТЕЛЬНЫХ / Сергiй Леонiдович ТЕЛЬНИХ)

Geboortedatum: 29.4.1972

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1016.

Roman Sergeevich UDALOV

(Роман Сергеевич УДАЛОВ / Роман Сергiйович УДАЛОВ)

Geboortedatum: 27.5.1994

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1017.

Alexandra Alexandrovna USACHEVA

(Александра Александровна УСАЧЕВА / Олександра Олександрiвна УСАЧОВА)

Geboortedatum: 28 september (jaar onbekend)

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1018.

Natalya Markovna VOLKOVA

(Наталья Марковна ВОЛКОВА / Наталiя Маркiвна ВОЛКОВА)

Geboortedatum: 11.10.1976

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1019.

Yuri Mikhailovich ZAKABLUK

(Юрий Михайлович ЗАКАБЛУК)

Geboortedatum: 19.8.1957

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1020.

Marina Nikolaevna ZHEYNOVA

(Марина Николаевна ЖЕЙНОВА / Марина Миколаївна ЖЕЙНОВА)

Geboortedatum: 15.2.1985

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1021.

Aleksei Mikhailovich ZHIGULIN

(Алексей Михайлович ЖИГУЛИН / Олексiй Михайлович ЖИГУЛIН)

Geboortedatum: 29.1.1979

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1022.

Mikhail Valerievich ZHUKOV

(Михаил Валерьевич ЖУКОВ / Михайло Валерiйович ЖУКОВ)

Geboortedatum: 1.11.1978

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1023.

Tatyana Vladimirovna ZHURAVLEVA

(Татьяна Владимировна ЖУРАВЛЕВА / Тетяна Володимирiвна ЖУРАВЛЕВА)

Geboortedatum: 19.12.1967

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1024.

Abdu Tamer HASSAN

(Абду Тамер ХАССАН)

Geboortedatum: 12.6.1994

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1025.

Sergei Navilievich ABUKOV

(Сергей Навильевич АБУКОВ)

Geboortedatum: 17.3.1971

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1026.

Vladimir Nikolaevich ANDRIENKO

(Владимир Николаевич АНДРИЕНКО)

Geboortedatum: 27.4.1957

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1027.

Alexander Vasilievich AVDEEV

(Александр Васильевич АВДЕЕВ)

Geboortedatum: 7.12.1958

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1028.

Oksana Alexandrovna BABENKO

(Оксана Александровна БАБЕНКО / Оксана Олександрiвна БАБЕНКО)

Geboortedatum: 3.6.1987

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1029.

Andrey Vasilievich BAEVSKY

(Андрей Васильевич БАЕВСКИЙ)

Geboortedatum: 19.8.1972

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1030.

Alexander Sergeevich BANAKH

(Александр Сергеевич БАНАХ)

Geboortedatum: 23.7.1985

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1031.

Rinat Alievich BILYALOV

(Ринат Алиевич БИЛЯЛОВ)

Geboortedatum: 20.10.1969

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1032.

Maria Viktorovna BOGATOVA

(Мария Викторовна БОГАТОВА)

Geboortedatum: 21.4.1997

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1033.

Anatoly Vladimirovich BONDARCHUK

(Анатолий Владимирович БОНДАРЧУК / Анатолiй Володимирович БОНДАРЧУК)

Geboortedatum: 1.6.1948

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1034.

Alexander Alexandrovich BONDARENKO

(Александр АлександровичБондаренко / Олександр Олександрович Бондаренко)

Geboortedatum: 2.9.1983

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1035.

Alexander Viktorovich BYKADOROV

(Александр Викторович БЫКАДОРОВ / Олександр Вiкторович БИКАДОРОВ)

Geboortedatum: 28.9.1985

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1036.

Natalya Dmitrievna CHEKAREVA

(Наталья ДмитриевнаЧекарева / Наталя Дмитриевна ЧЕКАРЄВА)

Geboortedatum: 13.5.1969

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1037.

Sergey Anatolievich CHUCHIN

(Сергей Анатольевич ЧУЧИН / Сергiй Анатолiйович ЧУЧИН)

Geboortedatum: 11.12.1959

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1038.

Dmitry Murtazievich CHURADZE

(Дмитрий Муртазиевич ЧУРАДЗЕ / Дмитро Муртазiйович ЧУРАДЗЕ)

Geboortedatum: 24.10.1974

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1039.

Dmitry Eduardovich DEZORTSEV

(Дмитрий Эдуардович ДЕЗОРЦЕВ / Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ)

Geboortedatum: 19.6.1966

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1040.

Irina Leontievna DIANOVA

(Ирина Леонтьевна ДИАНОВА / Iрина Леонтiївна ДIАНОВА)

Geboortedatum: 13.10.1962

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1041.

Alexey Sergeevich DOROFEEV

(Алексей Сергеевич ДОРОФЕЕВ / Олексiй Сергiйович ДОРОФЄЄВ)

Geboortedatum: 11.11.1986

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1042.

Vladimir Nikolaevich DUBOVKA

(Владимир Николаевич ДУБОВКА / Володимир Миколайович ДУБОВКА)

Geboortedatum: 14.9.1982

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1043.

Alexander Pavlovich DYAGOVETS

(Александр Павлович ДЯГОВЕЦ / Олександр Павлович ДЯГОВЕЦЬ)

Geboortedatum: 12.1.1962

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1044.

Olga Petrovna GRYAZNOVA

(Ольга Петровна ГРЯЗНОВА / Ольга Петрiвна ГРЯЗНОВА)

Geboortedatum: 16.5.1983

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1045.

Natalya Vladimirovna GUBAREVA

(Наталья Владимировна ГУБАРЕВА / Наталя Володимирiвна ГУБАРЄВА)

Geboortedatum: 23.6.1981

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1046.

Evgeny Alekseevich ILYENKO

(Евгений Алексеевич ИЛЬЕНКО / Євгенiй Олексiйович IЛЬЄНКО)

Geboortedatum: 5.11.1995

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1047.

Viktor Dmitrievich ISHCHENKO

(Виктор Дмитриевич ИЩЕНКО / Вiктор Дмитрович IЩЕНКО)

Geboortedatum: 23.9.1958

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1048.

German Rustemovich KADYROV

(Герман Рустемович КАДЫРОВ / Герман Рустемович КАДИРОВ)

Geboortedatum: 15.10.1965

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1049.

Alexander Sergeevich KAMYSHOV

(Александр Сергеевич КАМЫШОВ / Олександр Сергiйович КАМИШОВ)

Geboortedatum: 24.5.1987

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1050.

Maxim Gennadievich KNYSH

(Максим Геннадиевич КНЫШ / Максим Геннадiйович КНЫШ)

Geboortedatum: 27.5.1983

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1051.

Maxim Vitalievich KOROLYUK

(Максим Витальевич КОРОЛЮК / Максим Вiталiйович КОРОЛЮК)

Geboortedatum: 22.12.1982

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1052.

Irina Anatolievna KOSTENKO

(Ирина Анатольевна КОСТЕНКО / Iрина Анатолiївна КОСТЕНКО)

Geboortedatum: 4.4.1974

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1053.

Gennady Evgenievich KOVALCHUK

(Геннадий Евгеньевич КОВАЛЬЧУК / Геннадiй Євгенович КОВАЛЬЧУК)

Geboortedatum: 16.9.1969

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1054.

Sergey Alexandrovich KOVALCHUK

(Сергей Александрович КОВАЛЬЧУК / Сергiй Олександрович КОВАЛЬЧУК)

Geboortedatum: 27.1.1966

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1055.

Alexander Vladimirovich KOVTYRIN

(Александр Владимирович КОВТЫРИН / Олександр Володимирович КОВТИРIН)

Geboortedatum: 10.10.1977

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1056.

Olga Alexandrovna KRAVTSOVA

(Ольга Александровна КРАВЦОВА / Ольга Олександрiвна КРАВЦОВА)

Geboortedatum: 19.2.1972

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1057.

Julia Mikhailovna KRYUKOVA

(Юлия Михайловна КРЮКОВА / Юлiя Михайлiвна КРЮКОВА)

Geboortedatum: 28.5.1978

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1058.

Klavdia Yurievna KULBATSKAYA

(Клавдия Юрьевна КУЛЬБАЦКАЯ / Клавдiя Юр'ївна КУЛЬБАЦЬКА)

Geboortedatum: 30.3.1967

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1059.

Konstantin Alexandrovich KUZMIN

(Константин Александрович КУЗЬМИН / Костянтин Олександрович КУЗЬМIН)

Geboortedatum: 28.11.1976

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1060.

Yury Vladimirovich LEONOV

(Юрий Владимирович ЛЕОНОВ / Юрiй Володимирович ЛЕОНОВ)

Geboortedatum: 1.4.1980

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1061.

Roman Nikolaevich LEPA

(Роман Николаевич ЛЕПА / Роман Миколайович ЛЕПА)

Geboortedatum: 3.6.1974

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1062.

Yaroslav Igorevich LISOBEY

(Ярослав Игоревич ЛИСОБЕЙ)

Geboortedatum: 24.1.1988

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1063.

Irina Ivanovna ANDRUKH

(Ирина Ивановна АНДРУХ)

Geboortedatum: 21.9.1959

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1064.

Aleksei Yuryevich BELETSKY

(Алексей Юрьевич БЕЛЕЦКИЙ)

Geboortedatum: 23.7.1988

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1065.

Gennadiy Mikhaylovich BUNEEV

(Геннадий Михайлович БУНЕЕВ)

Geboortedatum: 11.2.1958

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1066.

Oleg Viacheslavovich DADONOV

(Олег Вячеславович ДАДОНОВ)

Geboortedatum: 6.7.1968

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1067.

Bella Seyranovna DEMESHKO

(Бэлла Сейрановна ДЕМЕШКО)

Geboortedatum: 19.2.1979

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1068.

Sergei Mikhaylovich DIDENKO

(Сергей Михайлович ДИДЕНКО)

Geboortedatum: 22.6.1974

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1069.

Elena Evgenyevna FARAKHOVA

(Елена Евгеньевна ФАРАХОВА)

Geboortedatum: 31.12.1984

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1070.

Valeriy Iosifovich GALINKIN

(Валерий Иосифович ГАЛИНКИН)

Geboortedatum: 1.8.1947

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1071.

Svetlana Fiodorovna GIZAY

(Светлана Федоровна ГИЗАЙ)

Geboortedatum: 24.1.1965

Geboorteplaats: Kehychivka, Oekraïne

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1072.

Dmitry Yuryevich GOLDA

(Дмитрий Юрьевич ГОЛДА)

Geboortedatum: 2.8.1984

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1073.

Mikhail Vasilyevich GOLUBOVICH

(Михаил Васильевич ГОЛУБОВИЧ)

Geboortedatum: 21.11.1943

Geboorteplaats: Zolotonosha, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1074.

Andrei Anatolyevich GUBAREV

(Андрей Анатольевич ГУБАРЕВ)

Geboortedatum: 22.10.1974

Geboorteplaats: Krasnodon, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1075.

Svetlana Vadimovna KHVOROSTIAN

(Светлана Вадимовна ХВОРОСТЯН)

Geboortedatum: 7.3.1990

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1076.

Vitaliy Mikhaylovich KISHKINOV

(Виталий Михайлович КИШКИНОВ)

Geboortedatum: 7.1.1983

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1077.

Olga Anatolyevna KOBTSEVA

(Ольга Анатольевна КОБЦЕВА)

Geboortedatum: 6.9.1966

Geboorteplaats: Rubizhne, Oekraïne

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1078.

Denis Sergeevich KOLESNIKOV

(Денис Сергеевич КОЛЕСНИКОВ)

Geboortedatum: 1.6.1980

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1079.

Aleksandra Sergeevna KOVALENKO

(Александра Сергеевна КОВАЛЕНКО)

Geboortedatum: 6.9.1988

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1080.

Aleksandr Valeryevich KRIYERENKO

(Александр Валерьевич КРИЕРЕНКО)

Geboortedatum: 14.10.1993

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1081.

Dmitry Leonidovich KUKARSKY

(Дмитрий Леонидович КУКАРСКИЙ)

Geboortedatum: 20.1.1982

Geboorteplaats: Antipino, Russische Federatie

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1082.

Andrei Viktorovich LITSOEV

(Андрей Викторович ЛИЦОЕВ)

Geboortedatum: 6.2.1967

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1083.

Roman Grigoryevich LYSENKO

(Роман Григорьевич ЛЫСЕНКО)

Geboortedatum: 13.8.1962

Geboorteplaats: Alchevsk, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1084.

Pavel Georgievich MALY

(Павел Георгиевич МАЛЫЙ)

Geboortedatum: 5.11.1968

Geboorteplaats: Debaltseve, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1085.

Ruslan Raisovich MARDANOV

(Руслан Раисович МАРДАНОВ)

Geboortedatum: 22.9.1980

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1086.

Zhanna Viktorovna MARFINA

(Жанна Викторовна МАРФИНА)

Geboortedatum: 31.1.1974

Geboorteplaats: Bile, Oekraïne

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1087.

Anna Mikhaylovna MOSINA

(Анна Михайловна МОСИНА)

Geboortedatum: 27.10.1957

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1088.

Zinaida Gavrilovna NADEN

(Зинаида Гавриловна НАДЕН)

Geboortedatum: 22.7.1947

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1089.

Pavel Aristievich PILAVOV

(Павел Аристиевич ПИЛАВОВ)

Geboortedatum: 17.2.1969

Geboorteplaats: Alekseyevka, Georgië

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1090.

Alla Arkadyevna PODTYNNAYA

(Алла Аркадьевна ПОДТЫННАЯ)

Geboortedatum: 08.6.1953

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1091.

Vladimir Nikolaevich POLYAKOV

(Владимир Николаевич ПОЛЯКОВ)

Geboortedatum: 7.4.1987

Geboorteplaats: Perevalsk, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1092.

Oleg Nikolaevich POPOV

(Олег Николаевич ПОПОВ)

Geboortedatum: 16.4.1972

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1093.

Elena Ivanovna RAKHMUKOVA

(Елена Ивановна РАХМУКОВА)

Geboortedatum: 25.9.1956

Geboorteplaats: Antratsyt, Oekraïne

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1094.

Igor Nikolaevich RYABUSHKIN

(Игорь Николаевич РЯБУШКИН)

Geboortedatum: 5.5.1970

Geboorteplaats: Rovenky, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1095.

Ivan Vladimirovich SANAYEV

(Иван Владимирович САНАЕВ)

Geboortedatum: 10.6.1986

Geboorteplaats: Molodohvardiisk, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1096.

Vladimir Vladimirovich SANKIN

(Владимир Владимирович САНКИН)

Geboortedatum: 7.6.1984

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1097.

Natalya Vladimirovna SERGUN

(Наталья Владимировна СЕРГУН)

Geboortedatum: 20.9.1973

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1098.

Sergei Viktorovich SEROV

(Сергей Викторович СЕРОВ)

Geboortedatum: 13.12.1967

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1099.

Konstantin Evgenevich SKRYPNYK

(Константин Евгеньевич СКРЫПНИК)

Geboortedatum: 15.4.1974

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1100.

Viacheslav Evgenyevich SVETLOV

(Вячеслав Евгеньевич СВЕТЛОВ)

Geboortedatum: 27.1.1970

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1101.

Andrei Mikhaylovich TAMBOVTSEV

(Андрей Михайлович ТАМБОВЦЕВ)

Geboortedatum: 6.8.1986

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1102.

Yuriy Nikolaevich TELIKANOV

(Юрий Николаевич ТЕЛИКАНОВ)

Geboortedatum: 10.5.1955

Geboorteplaats: Yenakiyeve, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1103.

Maksim Anatolyevich UVAROV

(Максим Анатольевич УВАРОВ)

Geboortedatum: 14.8.1980

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1104.

Aleksandr Viktorovich YERMOLENKO

(Александр Викторович ЕРМОЛЕНКО)

Geboortedatum: 20.12.1985

Geboorteplaats: Snezhnoe, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1105.

Yuriy Pavlovich YUROV

(Юрий Павлович ЮРОВ)

Geboortedatum: 17.6.1969

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1106.

Nelli Akopovna ZADIRAKA

(Нелли Акоповна ЗАДИРАКА)

Geboortedatum: 24.8.1949

Geboorteplaats: Akhaltsikhe, Georgië

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1107.

Dmitry Aleksandrovich KHOROSHILOV

(Дмитрий Александрович ХОРОШИЛОВ / Дмитро Олександрович ХОРОШИЛОВ)

Geboortedatum: 20.12.1982

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1108.

Andrei Fiodorovich SOPELNIK

(Андрей Федорович СОПЕЛЬНИК / Андрiй Федорович СОПЕЛЬНИК)

Geboortedatum: 16.3.1975

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1109.

Oleg Valeryevich KOVAL

(Олег Валерьевич КОВАЛЬ / Олег Валерiйович КОВАЛЬ)

Geboortedatum: 29.9.1974

Geslacht: mannelijk

Lid van de zogenaamde "Volksraad" van de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk". Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

8.4.2022

1110.

Gulbakhor ISMAILOVA

(ook bekend als Ismailova GULBAKHOR)

Гульбахор ИСМАИЛОВА

Geboortedatum: 22.12.1959

Geboorteplaats: Oezbekistan

Adres: Apartment 81-83, 79 Ustabayeva Street 1000187 Tashkent, Oezbekistan

Geassocieerde persoon: Alisher Usmanov, broer

Nationaliteit: Russisch

Paspoortnummer: 71 3059195 (Russich)

Geslacht: vrouwelijk

Gulbakhor Ismailova is een zus van Alisher Usmanov, een pro-Kremlin oligarch die is opgenomen in de lijst van Besluit 2014/145/GBVB. Uit onderzoek van de Duitse federale recherche (Bundeskriminalamt) is gebleken dat Alisher Usmanov onrechtstreeks activa heeft overgedragen aan zijn zus Gulbakhor Ismailova. Navis Marine Ltd. (Kaaimaneilanden), waarvan Almenor Holdings Ltd (Cyprus) aandeelhouder is, is meer in het bijzonder eigenaar van het jacht “Dilbar”. Alle aandelen in die holding zijn in handen van Pomerol Capital SA (Zwitzerland) en worden in trust gehouden ten behoeve van “The Sisters Trust”. Alisher Usmanov is sinds 2017 niet langer aandeelhouder van dit trustbedrijf, waardoor zijn zus, Gulbakhor Ismailova, de enige uiteindelijke begunstigde van het jacht is.

Zij wordt ook in verband gebracht met luxevastgoed in Italië en Letland, waaraan haar broer Alisher Usmanov kan worden gelinkt. Zij is derhalve een natuurlijke persoon die banden heeft met Alisher Usmanov (haar broer), die actief materiële of financiële steun heeft verleend aan Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne, en actief steun heeft verleend aan beleidsmaatregelen van de Russische regering tot destabilisatie van Oekraïne.

8.4.2022”

Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“66.

JSC Arzamas Machine-Building Plant (АО "Арзамасский машиностроительный завод")

Adres: Ulitsa 9 Maya, 2, Arzamas, Nizhny Novgorod Oblast, 607220 Russische Federatie

Tel.: +7 831 4740780

Website: amz.ru

E-mail: oao_amz@amz.ru

Arzamas Machine-Building Plant maakt deel uit van de Military Industrial Company van Oleg Deripaska. De door Arzamas Machine-Building Plant vervaardigde amfibische gepantserde personeelsvoertuigen van het type BTR-80 zijn door Rusland gebruikt tijdens de niet-uitgelokte militaire agressie tegen Oekraïne in 2022.

Derhalve is Arzamas Machine-Building Plant verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

8.4.2022

67.

JSC Ruselectronics (АО "Росэлектроника")

Adres: Vereiskaya Str., 29, p. 141., Moscow 115184, Russian Federation

Tel.: +7 495 777 42 82

Website: https://www.ruselectronics.ru/

E-mail: info@ruselectronics.ru

Ruselectronics is een Russische elektronicaholdingmaatschappij die eigendom is van Rostec.

De door JSC Sozvezdie Concern, dat onderdeel uitmaakt van de holdingmaatschappij Ruselectronics, ontwikkelde en vervaardigde multifunctionele wapensysteemonderdelen voor elektronische oorlogsvoering van het type Borisoglebsk-2 zijn door de Russische strijdkrachten gebruikt tijdens niet-uitgelokte militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne in 2022. Voordien werd het Borisoglebsk-2-systeem ingezet op het grondgebied van de separatistische zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk" in Oost-Oekraïne.

Derhalve is Ruselectronics verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

8.4.2022

68.

JSC Tactical Missiles Corporation (KTRV)

(АО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение", КТРВ)

Adres: 141080, Moscow region, Korolev, Ilyicha str., 7, Russische Federatie

Tel.: +7 (495) 542-57-09; Fax: +7 (495) 511-94-39

Website: http://www.ktrv.ru

E-mail: kmo@ktrv.ru

Tactical Missiles Corporation ontwikkelt, vervaardigt, moderniseert, repareert en onderhoudt strategische en tactische precisiewapensystemen (lucht-grond en lucht-lucht) en uniforme maritieme wapensystemen van de Russische strijdkrachten. De door Tactical Missiles Corporation geproduceerde wapens zijn door Rusland gebruikt tijdens niet-uitgelokte militaire agressie tegen Oekraïne in 2022.

Derhalve is het verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

8.4.2022

69.

JSC Kalashnikov Concern

(АО Концерн "Калашников")

Adres: Deryabina avenue, 3B, Izhevsk 394018, Russian Federation

Tel.: +7 341 250 47 47

Website: https://kalashnikovgroup.ru/

E-mail: personal@kalashnikovconcern.ru

Kalashnikov Concern is een Russische ontwikkelaar en producent van militaire uitrusting, waaronder persoonlijke geweren, raketten en voertuigen. Het staat onder rechtstreekse zeggenschap van Rostec.

De door Kalashnikov Concern geproduceerde geleide luchtraketten van het type Vikhr-1 en aanvalsgeweren van het type AK-12 zijn door de Russische strijdkrachten gebruikt tijdens de niet-uitgelokte militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne door Rusland in 2022.

Derhalve is JSC Kalashnikov Concern verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

8.4.2022

70.

JSC UEC Klimov

(АО "ОДК-Климов")

Adres: 11, Kantemirovskaya st., St. Petersburg 194100, Russische Federatie

Tel.: +7 (812) 454 71 00

Fax: +7 (812) 647 00 29

Website: https://www.klimov.ru/en

E-mail: klimov@klimov.ru

JSC UEC Klimov is een toonaangevende Russische ontwerper en producent van gasturbinemotoren voor militaire en civiele vliegtuigen. Het maakt deel uit van United Engine Corporation.

De door JSC UEC Klimov geproduceerde motoren zijn gemonteerd in de Ka-52-helikopters die door Rusland zijn gebruikt tijdens de niet-uitgelokte militaire agressie tegen Oekraïne in 2022, onder meer tijdens de slag om Hostomel.

Derhalve is JSC UEC Klimov verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

8.4.2022

71.

LLC Military Industrial Company

(ООО Военно-промышленная компания

Adres: Rochdelskaya st., 15/8, 3 floor, r. 10-14, Moscow, 123376, Russische Federatie

Tel.: +7 (495) 662-10-57

Website: https://milindcom.ru

E-mail: secrvpk@milindcom.ru

Military Industrial Company is een belangrijke leverancier van wapens en militaire uitrusting aan de Russische strijdkrachten. Het maakt deel uit van Russian Machines en is eigendom van Oleg Deripaska.

De door Arzamas Machine-Building Plant, dat deel uitmaakt van de Military Industrial Company, geproduceerde amfibische gepantserde personeelsvoertuigen van het type BTR-80 zijn door Rusland gebruikt tijdens de niet-uitgelokte militaire agressie tegen Oekraïne in 2022.

Derhalve is Military Industrial Company verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

8.4.2022

72.

PO More Shipyard

(Акционерное Общество Судостроительный Завод "Море")

Adres: Desantnikov 1, Primorskiy, Fedosia, Crimea, 298176

Tel.: +7 (36562) 29-3-22

Website: https://moreship.ru/main/

E-mail: office@moreship.ru

More Shipyard is de leverancier van militaire oorlogsschepen aan de Russische marine. Na de illegale annexatie van het schiereiland de Krim door de Russische Federatie werd het bedrijf door de Russische Federatie genationaliseerd en kreeg het een Russische staatsvergunning voor de ontwikkeling, de productie, het testen, de installatie, de assemblage, het technisch onderhoud, de reparatie, de verwijdering en de verkoop van wapens en militaire uitrusting.

More Shipyard bouwde de korvetten van project 22800 voor de Russische marine, hetgeen heeft bijgedragen tot de militarisering van de illegaal geannexeerde Krim. Bovendien maakt het logo van het bedrijf gebruik van het militaire symbool "Z", dat door Russische propaganda is gebruikt om de niet-uitgelokte militaire agressie van Rusland tegen in Oekraïne te promoten.

Derhalve is het verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Bovendien is de eigendom van dit bedrijf in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen.

8.4.2022

73.

JSC Omsk Transport Machine Factory Omsktransmash

(AO Омский завод транспортного машиностроения "ОМСКТРАНСМАШ")

Adres: Krasnyy Pereulok 2, 644020 Omsk, Russische Federatie

Tel.: +7 (3812) 44 61 03

Website: http://transmash-omsk.ru

E-mail: info@transmash-omsk.ru

Omsktransmash is een staatsbedrijf dat is gevestigd in Omsk (Rusland). Het bedrijf vervaardigt de TOS-1A meervoudige raketwerpers die thermobarische raketten afvuren.

Omsktransmash leverde de TOS-1A aan de Russische strijdkrachten. In 2022 maakte Rusland gebruik van TOS-1A tijdens de niet-uitgelokte militaire agressie tegen Oekraïne.

Derhalve is het verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

8.4.2022

74.

JSC Russian Machines

(ООО "Русские машины")

Adres: Rochdelskaya 15, building 8 Moscow, , 123022, Russiche Federatie

Tel.: +7 (495) 653 82 07

Website: rm.ru

E-mail: info@rm.ru

JSC Russian Machines is een industrieel conglomeraat dat eigendom is van Oleg Deripaska. Het omvat onder meer Military Industrial Company en Arzamas Machine-Building Plant, die het BTR-80 amfibisch gepantserd personeelsvoertuig vervaardigt dat door Rusland werd gebruikt tijdens de niet-uitgelokte militaire agressie tegen Oekraïne in 2022.

Derhalve is JSC Russian Machines verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

8.4.2022

75.

JSC Sozvezdie Concern

(АО Концерн "Созвездие")

Adres: Plekhanovskaya Str., 14, Voronezh 394018, Russian Federation

Tel.: +7 473 252 52 52

Website: https://milindcom.ru

E-mail: office@sozvezdie.su

JSC Sozvezdie Concern ontwikkelt en vervaardigt systemen en apparatuur voor elektronische oorlogvoering, radiocommunicatie en elektronische afweermiddelen.

De door JSC Sozvezdie Concern ontwikkelde en vervaardigde onderdelen van de Borisoglebsk-2 multifunctionele elektronische oorlogsvoeringssystemen werden door de Russische strijdkrachten gebruikt tijdens de niet-uitgelokte militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland in 2022. Voordien werd het Borisoglebsk-2-systeem gebruikt op het grondgebied van de separatistische zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk" in Oost-Oekraïne.

Derhalve is JSC Sozvezdie Concern verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

8.4.2022

76.

JSC Research and Industrial Concern "Machine Engineering Technologies" - JSC RIC TECMASH

(Холдинговая компания АО "Научно-производственный концерн 'Технологии машиностроения'")

Adres: Bolshaya Tatarskaya Str. 35/5, Moscow 115184, Russian Federation

Tel.: + 7 495 459 98 81

Website: http://tecmash.ru

E-mail: info@tecmash.ru

Tecmash concern is een belangrijke ontwerper en producent van de door de Russische strijdkrachten gebruikte raketten en munitie. Het bedrijf is een dochteronderneming van Rostec.

De onderneming NPO Splav die onder dit bedrijf valt, vervaardigt de BM-27 Uragan en BM-30 Smerch meervoudige raketwerpers die door Rusland werden gebruikt tijdens de niet-uitgelokte militaire agressie tegen Oekraïne in 2022. De Russische strijdkrachten gebruikten de BM-27 Uragan en BM-30 Smerch meervoudige raketwerpers bij aanvallen met clustermunitie tegen civiele doelwitten in Oekraïne, die vele slachtoffers hebben gemaakt.

Derhalve is Tecmash verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

8.4.2022

77.

PJSC United Engine Corporation

(АО "Объединенная двигателестроительная корпорация")

Adres: 16, Budyonny Avenue, Moscow, 105118, Russische Federatie

Tel.: +7(495) 232-55-02, +7(499) 558-18-94

Website:

https://www.uecrus.com

E-mail: info@uecrus.com

United Engine Corporation is een dochteronderneming van Rostec die motoren voor de militaire luchtvaart, raketmotoren en gasturbinemotoren voor schepen ontwerpt, vervaardigt en onderhoudt.

JSC UEC Klimov, een van de ondernemingen die deel uitmaakt van Official United Engine Corporation, produceert motoren die gemonteerd zijn in de Ka-52-helikopters die door Rusland werden gebruikt tijdens de niet-uitgelokte militaire agressie tegen Oekraïne in 2022, onder meer tijdens de strijd bij Hostomel.

Derhalve is United Engine Corporation verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

8.4.2022

78.

Yantar Shipyard

(Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь")

Adres: 1 Guskova square, 236005, Kaliningrad, Russische Federatie

Tel.: +7 (4012) 61 30 83

Website: https://shipyard-yantar.ru/en

E-mail: office@shipyard-yantar.ru

Yantar Shipyard maakt deel uit van de United Shipbuilding Corporation, een Russisch staatsconsortium voor scheepsbouw, dat de voornaamste leverancier is van militaire oorlogsschepen aan de Russische marine.

Het bouwde het grote landingsschip "Pyotr Morgunov" (project 11711) dat door Rusland werd gebruikt tijdens de niet-uitgelokte militaire agressie tegen Oekraïne in 2022.

Derhalve is het verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

8.4.2022

79.

Otkritie FC Bank

(voorheen bekend als NOMOS Bank)

Rechtsvorm: openbare naamloze vennootschap

Adres: D. 2, str. 4, ul. Letnikovskaya, 115114, Moscow, Russische Federatie

Registratiedatum: 15.12.1999

Registratienummer: 1027739019208

Fiscaal identiteitsnummer: 7706092528

SWIFT/BIC-code: JSNMRUMM

Geassocieerde persoon: Igor Finogenov, medeoprichter (nu CEO van de Euraziatische Ontwikkelingsbank)

Geassocieerd: centrale bank van Rusland; regering van de Russische Federatie

Otkritie FC Bank, voorheen NOMOS Bank genoemd, is een van de tien grootste banken van Rusland en een systeemrelevante financiële instelling voor de regering van de Russische Federatie. De centrale bank van Rusland is de belangrijkste investeerder van de Otkritie Bank en bezit 99-100 % van de aandelen. Als een van Ruslnds belangrijkste financiële instellingen in staatseigendom genereert de Otkritie Bank hoge inkomsten voor de Russische centrale bank en de regering van de Russische Federatie. Otkritie Bank is derhalve een entiteit of lichaam die materiële of financiële steun verleent aan of profiteert van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne, alsmede een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne,

8.4.2022

80.

Novikombank

Новикомбанк

Rechtsvorm: beursgenoteerde bank

Adres: Bld.1, Polyanka Bolshaya str. 50/1, Moscow, 119180, Russian Federation

Plaats van registratie: Moskou, Russische Federatie

Registratienummer: 1027739075891

Geassocieerde personen: Georgieva Elena ALEKSANDROVNA (voorzitter van de raad van bestuur) Andrey Valeryevich KONDRATYEV (voorzitter van de raad van commissarissen)

Geassocieerde entiteit: Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Novikombank is een dochteronderneming van Rostec (door de Russische staat beheerd technologiebedrijf), een groot conglomeraat op het gebied van defensie dat in handen is van de Russische staat. Novikombank speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van Russische overheidsprogramma's die de ontwikkeling van hightechindustrieën in Rusland tot doel hebben door financiering te verstrekken voor belangrijke militaire en civiele projecten. Novikombank is actief in sectoren die van strategisch belang zijn voor de regering van de Russische Federatie, met name de defensiesector. Novikombank is derhalve een entiteit of lichaam die materiële of financiële steun verleent aan of profiteert van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne, alsmede een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne,

8.4.2022

81.

Sovcombank

(voorheen bekend als Buycombank)

Soort entiteit: openbare naamloze vennootschap

Adres: Ul. Butyrskaya, D. 76, P. 1, 127015, Moscow, Russische Federatie

Registratiedatum: 1.11.1990

Registratienummer: 1027739059754

Fiscaal identiteitsnummer: 7730058711

Geassocieerde entiteit: regering van de Russische Federatie

Sovcombank, voorheen bekend als Buycombank, is een van de grootste banken van Rusland en wordt door de regering en de centrale bank van Rusland erkend als systeemrelevante Russische financiële kredietinstelling. Sovcombank is derhalve een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

8.4.2022

82.

VTB Bank

ВТБ/Внешторгбанк

Soort entiteit: openbare naamloze vennootschap

Adres: Vorontsovskaya Str., 43, Moscow, 109044, Russian Federation

Plaats van registratie: Degtyarnyy Pereulok, 11a, St. Petersburg, 191144, Russian Federation

Registratiedatum: 17.10.1990

Registratienummer: 1027739609391

Geassocieerde personen: Andrei Leonidowitsch KOSTIN (directeur en voorzitter van de raad van bestuur) Anton SILUANOV (voorzitter van de raad van toezicht)

Geassocieerde entiteit: Federaal agentschap voor het beheer van staatseigendommen (de onderafdeling van het Russische ministerie van Economische Ontwikkeling is grootaandeelhouder)

De VTB Bank is een systeemrelevante financiële instelling voor de regering van de Russische Federatie, die grootaandeelhouder van VTB Bank is. De bank zelf heeft nauwe banden met de Russische inlichtingendiensten en de CEO van de bank, die is benoemd door president Vladimir Poetin, heeft de acties van de president verdedigd, waaronder de annexatie van het schiereiland de Krim. Als een van de belangrijkste financiële instellingen van Rusland, die grotendeels in handen is van de regering van de Russische Federatie, genereert de VTB bovendien hoge inkomsten voor de regering van de Russische Federatie. De VTB Bank is derhalve een entiteit of lichaam die of dat materiële of financiële steun verleent aan of profiteert van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne, alsmede een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

8.4.2022

83.

JSC GTLK

State Transport Leasing Company

Adres: 31a Leningradsky Avenue, bldg. #1, Moscow 125284, Russische Federatie

Wettelijk adres: 73 Respublika St., Suite 100, Salekhard, Yamalo-Nenets Autonomous Area, 62900B, Russische Federatie

Soort entiteit: Vervoersbedrijf

Plaats van registratie: Moskou, Russische Federatie

Registratiedatum: 2001

Plaats waar de voornaamste bedrijfsactiviteiten plaatsvinden: Russische Federatie

Geassocieerde entiteiten: GTLK Europe, GTLK Asia, GTLK Middle East

Telefoonnummer: (495) 221-0-12 8-800-200-12-99

E-mail: gtlk@gtlk.ru

GTLK is actief op het gebied van lucht-, zee- en spoorvervoer, passagiersvervoer, de automobielindustrie en speciale uitrusting voor binnenlandse ondernemingen in de vervoerssector, en doet investeringen om de vervoersinfrastructuur van Rusland te ontwikkelen. De enige aandeelhouder van de onderneming is de Russische Federatie, vertegenwoordigd door het ministerie van Vervoer van de Russische Federatie. In 2020 werd de leaseportefeuille van GTLK geraamd op 1,3 miljard roebel; zij heeft verschillende dochterondernemingen in het Midden-Oosten, Azië, maar ook in Europa. GTLK is een juridische entiteit die financiële steun verleent aan en profiteert van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

8.4.2022”


Top